IBPBI/2/4510-385/15/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód wspólnika Wnioskodawcy, będącego polskim rezydentem podatkowym nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20%? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 26 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód wspólnika Wnioskodawcy, będącego polskim rezydentem podatkowym nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód wspólnika Wnioskodawcy, będącego polskim rezydentem podatkowym nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 marca 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-9/15/AK, IBPB II/1/4511-4/15/AŻ, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 26 marca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca oraz jego wspólnicy należą do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. Wspólnikiem Wnioskodawcy, posiadającym ponad 99% prawa do udziału w jego zysku, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

Wnioskodawca jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce (dalej jako: „SP.K”), w której komandytariuszem jest spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech, zarejestrowana jako podatnik podatku dochodowego w Niemczech, natomiast komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swych dochodów. Spółka kapitałowa będąca komandytariuszem posiada 99,9% prawa do udziału w zysku Wnioskodawcy, podczas gdy komplementariuszowi przysługuje 0,1% prawa do udziału w zysku Wnioskodawcy.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy kapitałowej planowane jest utworzenie nowej spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemczech (dalej: „Nowa Spółka”), w której jednym ze wspólników byłby Wnioskodawca, drugim wspólnikiem Nowej Spółki byłaby zaś spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech - spółka-matka grupy, tj. spółka komandytowa. Planowane przy tym jest, że SP.K. dokona transgranicznego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych (choć nie jest wykluczone, że część wniesionych praw do znaków towarowych została nabyta od podmiotów trzecich). W szczególności przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki mogą być znaki towarowe, na które przyznano prawo ochronne jak również inne znaki towarowe, na które nie przyznano SP.K praw ochronnych. Spółka-matka grupy - niemiecka spółka komandytowa - wniesie do Nowej Spółki wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości. W rezultacie, każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Jednocześnie możliwym jest, że wspólnikiem Nowej Spółki będzie także bądź to niemiecka spółka kapitałowa podlegająca w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bądź to niemiecka spółka osobowa, w której wspólnikami będą podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech od całości swoich dochodów (tj. osoby prawne i osoby fizyczne).

Zgodnie z założeniami Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, która to forma prawna zbliżona jest do spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka będzie udzielać licencji na korzystanie z posiadanych przez siebie znaków towarowych na rzecz innych spółek należących do grupy kapitałowej, w tym również na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie Nowa Spółka nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu jako spółka niemieckim podatkiem dochodowym. Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie podatnikiem innych podatków, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód wspólnika Wnioskodawcy, będącego polskim rezydentem podatkowym nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20%... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

W ocenie Wnioskodawcy należności licencyjne wypłacane przez niego Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie, w jakim stanowią one przychód w Niemczech wspólnika Wnioskodawcy, będącego polskim rezydentem podatkowym nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20%.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, podatek dochodowy z przychodów ze znaków towarowych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, a zatem przez podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Równocześnie, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wspólnikami Nowej Spółki będzie Wnioskodawca działający w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast komandytariuszem Wnioskodawcy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczech, będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego w Niemczech (zaś cały dochód osiągany przez Spółkę podlega rzeczywistemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Niemiec, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, uznać należy, że na potrzeby opodatkowania w Polsce podatkiem zryczałtowanym należności wypłacanych na rzecz Nowej Spółki z tytułu znaków towarowych wypłata ta - z uwagi na fakt, że Nowa Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego w Niemczech - dokonywana będzie w istocie (w rozumieniu podatkowym) m.in. na rzecz spółki kapitałowej będącej polskim rezydentem podatkowym.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, należności wypłacane Nowej Spółce w części, w jakiej przypadać one będą komplementariuszowi Wnioskodawcy, który jest polskim rezydentem podatkowym (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu od całości swych dochodów w Polsce), nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 20%, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop. Wynika to z faktu, że w tym wypadku część należności z tytułu licencji za korzystanie ze znaków towarowych przypadająca polskiej spółce będącej wspólnikiem Wnioskodawcy nie może być w istocie uznana za przychód podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 updop, a zatem za przychód nierezydenta. W konsekwencji w tym zakresie nie będzie spełniona przesłanka opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop.

Wnioskodawca pragnie wskazać ponadto, że powyższy pogląd jest prezentowany również przez organy skarbowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2011 r., znak: IBPBI/2/423-203/11/AK wskazał, że odbiorcami należności licencyjnych uzyskiwanych przez spółkę komandytową będą jej wspólnicy, tj. Spółka oraz cypryjski komplementariusz, w proporcji do prawa do udziału w zysku (udziału) w przychodach spółki komandytowej. Zatem Spółka będzie zarówno wypłacającym należności licencyjne, jak i ich beneficjentem w części, w jakiej przychód spółki komandytowej przypadnie na nią. W konsekwencji, wypłata opłaty licencyjnej w części, w jakiej przypadnie na Spółkę, nie będzie miała charakteru transgranicznego, gdyż Polska będzie zarówno państwem siedziby osoby wypłacającej należności licencyjne, jak i państwem siedziby osoby otrzymującej te należności. W świetle powyższego, Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła od tej części należności licencyjnych wypłacanych na rzecz spółki komandytowej, które przypadną na Spółkę.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy należności z tytułu licencji za korzystanie ze znaków towarowych wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Nowej Spółki nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym pobieranym przez Wnioskodawcę działającego jako płatnik, w części w jakiej kwota tych należności przypadać będzie komplementariuszowi będącemu polskim rezydentem podatkowym. W tym zakresie zatem Wnioskodawca nie będzie, jako płatnik, zobowiązany do pobrania podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.