3063-ILPB2.4510.145.2016.2.ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz podmiotów z Holandii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2016 r. (data wpływu 11 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz podmiotów z Holandii − jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 21 grudnia 2016 r.) − o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz podmiotów z Holandii.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Grupa A, do której należy B Sp. z o.o., powstała w 1999 roku w wyniku połączenia dwóch czołowych eksporterów sadzeniaka ziemniaka – C oraz D.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest hodowla, rozmnażanie i sprzedaż sadzeniaka ziemniaka. Aby wzmocnić podstawową działalność, Grupa A rozpoczęła również sprzedaż ziemniaków jadalnych (jako produktów finalnych wyhodowanych na podstawie sadzeniaków odmian Y).

Aby na bieżąco śledzić zmiany na poszczególnych rynkach i być bliżej swoich odbiorców, podjęto decyzję o utworzeniu w ramach Grupy spółek zależnych w: Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w USA i Kanadzie. A działa na całym świecie korzystając z możliwości bezpośrednich dostaw poprzez rozbudowane kanały dystrybucyjne (spółki zależne, agenci, importerzy i dystrybutorzy) i sprzedaży pośredniej dzięki licznym umowom licencyjnym.

B jest spółką należącą do grupy A i działającą w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż sadzeniaków odmian ziemniaka stworzonych przez grupę A na polskim rynku. Ponadto, Spółka dba o ochronę prawną odmian stworzonych przez grupę A na tym rynku.

B posiada 14 własnych producentów sadzeniaków, z którymi ma podpisane umowy. Znajdują się oni na północy Polski (...), co wynika z panujących tam najbardziej dogodnych warunków dla hodowli ziemniaka. Znaczna część sadzeniaków ziemniaka sprzedawanych przez B dotyczy odmian wykorzystywanych do produkcji frytek. Około 30% sprzedaży dotyczy ziemniaka konsumpcyjnego.

Na tak ukształtowanym rynku ziemniaka, hodowca odmian roślin, który stworzy i zarejestruje nową odmianę staje się właścicielem wartości intelektualnej, podobnie jak twórca oprogramowania komputerowego bądź utworu artystycznego. W każdym z wyżej wymienionych przypadków twórcy przysługują prawa autorskie, a co za tym idzie – prawo do czerpania korzyści z własności intelektualnej. Podobne zasady ochrony, jak w przypadku oprogramowania komputerowego chronią prawa hodowców odmian roślin.

Wobec powyższego Spółka zobowiązana jest regulować na rzecz spółek z grupy A opłatę licencyjną z tytułu rozmnażania sadzeniaków odmian ziemniaków A i ich sprzedaży w Polsce.

Odbiorcami należności licencyjnych będą dwie spółki z siedzibą w Holandii, to jest E oraz spółka F, należące do grupy A. Spółka E posiada 100% udziałów w spółce G, która to spółka z kolei posiada 100% udziałów w B (aktualnie trwa rejestracja zmiany wspólnika w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce, co jednak nie ma znaczenia dla sprawy). Wobec powyższego polska spółka wypłacać będzie w tym przypadku należności licencyjne na rzecz tzw. spółki babci.

F jest w 100% spółką zależną od E która jest spółką siostrą dla G.

Wypłacająca należności licencyjne spółka B jest i będzie w momencie wypłaty należności licencyjnych w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji obu wyżej wymienionych spółek uzyskujących należności licencyjne.

W piśmie z 19 grudnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wskazano, że:

Ad. 1.

Zgodnie z zawartymi przez Wnioskodawcę umowami licencyjnymi, dotyczą one: Korporacyjnego Systemu Strategicznego, Zarejestrowanych Znaków Towarowych, Nazw Marek, Własności Intelektualnej i Wiedzy Specjalistycznej.

Korporacyjny system strategiczny i procesy biznesowe oznaczają systemy, które są ustalone, opracowane i prowadzone przez Licencjodawcę i które umożliwiają Licencjodawcy i Licencjobiorcom jednolicie wysoki poziom jakości marketingu, sprzedaży i produkcji sadzeniaków ziemniaków w obrębie grupy A, w tym między innymi w celu ustalania, rozwoju i/albo wdrażania:

 • ogólnej strategii korporacyjnej;
 • strategii sprzedaży i produkcji w grupie;
 • długoterminowego planowania marketingu;
 • strategię funkcjonalną grupy w zakresie produkcji, finansów, spraw kadrowych, informatyki i promocji;
 • koordynowanie polityką cenową;
 • nowych (linii) produktów;
 • świadomości marki.

Zarejestrowane Znaki Towarowe i Nazwy Marek oznaczają zarejestrowane znaki towarowe i nazwy marek A, które Licencjodawca ma prawo udostępnić Licencjobiorcy.

Własność Intelektualna i Wiedza Specjalistyczna oznaczają własność intelektualną i wiedzę specjalistyczną obejmujące:

 • innowacje technologiczne,
 • wiedzę specjalistyczną i technologię hodowli i rozmnażania,
 • patologię roślin,
 • statystyki hodowlane,
 • koncepcje marketingowe,
 • analizy rynkowe,
 • oraz wszelkie inne wynalazki, odkrycia, metody, techniki, dane, prawa autorskie, tajemnice handlowe, informacje poufne oraz inne zastrzeżone prawa i inne informacje będące własnością Licencjodawcy.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w ramach zawartych umów licencyjnych, Wnioskodawca ma prawo do korzystania np. ze znaków towarowych, jak również ponosi opłaty licencyjne m.in. za prawo do korzystania z informacji dotyczących doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej oraz tajemnicy technologii oraz procesu produkcyjnego, o czym jest mowa w art. 12 ust. 4 UPO PL-NL.

Ad. 2.

Wnioskodawca wyjaśnia ponadto, że żadna ze spółek z siedzibą w Holandii wymienionych we wniosku o udzielenie interpretacji prawa podatkowego (to jest: E oraz F nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie posiada zakładu w Polsce w rozumieniu art. 5 UPO PL-NL.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spółka B dokonując wypłaty należności licencyjnych na rzecz E oraz F posiadając na dzień wypłaty aktualne certyfikaty rezydencji obu spółek uzyskujących należności licencyjne, uprawniona będzie do poboru 5% podatku u źródła od wypłacanych należności licencyjnych na podstawie art. 12 ust. 2 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 216, poz. 2120) w związku z art. 21 oraz art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (t.j. z 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej: ustawa o CIT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka B uprawniona będzie do pobrania podatku u źródła w wysokości wynoszącej 5% zgodnie z art. 12 ust. 2 UPO PL-NL w związku z art. 21 i art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym należności licencyjne, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają (tu: w Polsce), i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli odbiorca jest osobą uprawnioną do należności licencyjnych, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

− ustala się w wysokości 20% przychodów.

Spółka E oraz F w związku z uzyskiwanymi dochodami z tytułu należności licencyjnych na terenie RP spełniają definicję podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku należności licencyjnych, które mają być płacone przez B na rzecz E oraz F, nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 3 oraz 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem nie będą one wypłacane na rzecz spółki posiadającej bezpośrednio 25% udziałów (wypłata jest realizowana na rzecz spółki babci), ani też na rzecz spółki, o której jest mowa w ust. 3a (co wynika ze schematu organizacyjnego grupy A przedstawionego powyżej).

Zauważyć jednak należy, że przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 12 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120), należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli odbiorca jest osobą uprawnioną do należności licencyjnych, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych.

Spółka spełniać będzie warunek, o których jest mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Spółka posiada i posiadać będzie aktualne certyfikaty rezydencji podmiotów uzyskujących należności licencyjne.

Wobec powyższego, Wnioskodawca będzie uprawniony do pobrania jako płatnik podatku u źródła w wysokości określonej w art. 12 UPO PL-NL, czyli 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie do treści art. 3 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 2. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 3. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 4. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 5. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

W myśl art. 3 ust. 5 tej ustawy, za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 12 ust. 1 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120), należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli odbiorca jest osobą uprawnioną do należności licencyjnych, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych (art. 12 ust. 2 ww. Konwencji).

Określenie „należności licencyjne” użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (ust. 4 ww. artykułu).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca należy do grupy A. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż sadzeniaków odmian ziemniaka stworzonych przez grupę A na polskim rynku. Ponadto, Spółka dba o ochronę prawną odmian stworzonych przez grupę A na tym rynku. Spółka zobowiązana jest regulować na rzecz spółek z grupy A opłatę licencyjną z tytułu rozmnażania sadzeniaków odmian ziemniaków A i ich sprzedaży w Polsce. Wnioskodawca jest i będzie w momencie wypłaty należności licencyjnych w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji spółek uzyskujących należności licencyjne. Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w ramach zawartych umów licencyjnych, ma on prawo do korzystania np. ze znaków towarowych, jak również ponosi opłaty licencyjne m.in. za prawo do korzystania z informacji dotyczących doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej oraz tajemnicy technologii oraz procesu produkcyjnego.

Wobec takiego opisu należy zwrócić uwagę, że – co do zasady – należności licencyjne są związane z prawami lub majątkiem stanowiącym różne formy własności literackiej i artystycznej, elementy własności intelektualnej określone w tekście, jak również informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Przedmiotem zawartych przez Wnioskodawcę umów jest przyznanie Spółce prawa do korzystania ze znaków towarowych oraz z informacji dotyczących doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej oraz tajemnicy technologii oraz procesu produkcyjnego.

W związku z powyższymi wskazaniami – opłaty dokonywane przez Spółkę na rzecz spółek holenderskich z tytułu rozmnażania sadzeniaków odmian ziemniaków A i ich sprzedaży w Polsce wchodzą w zakres należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz mieszczą się w definicji „należności licencyjnych” określonych w polsko-holenderskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym, podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, Wnioskodawca dokonując wypłaty należności licencyjnych na rzecz spółek holenderskich, posiadając na dzień wypłaty aktualne certyfikaty rezydencji obu spółek, uprawniony będzie do poboru 5% podatku u źródła od wypłacanych należności licencyjnych na podstawie art. 12 ust. 2 konwencji polsko-holenderskiej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.