Należności licencyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należności licencyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Uiszczone przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjów opłaty za nabywanie praw do posługiwania się posiadanymi przez nie wynikami badań stanowią „należności licencyjne” w rozumieniu ustaw o unikaniu podwójnego opodatkowania, zatem Wnioskodawca – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop – winien pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodów przewidzianej tym przepisem, do czego obliguje go treść art. 26 ust. 1 zd. 1 updop.Wobec nieposiadania przez Wnioskodawcę certyfikatów rezydencji Konsorcjów, w niniejszej sprawie nie jest możliwe zastosowanie regulacji wynikającej z art. 26 ust. 1 zd. 2 updop.

Fragment:

Na podstawie art. 12 ust. 1 Konwencji należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, jeżeli osoba ta jest właścicielem należności licencyjnych. Treść art. 12 ust. 2 Konwencji wskazuje, że takie należności mogą być również opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca jest właścicielem należności licencyjnych, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty należności licencyjnych brutto. Wobec powyższych regulacji należy stwierdzić, że uiszczone przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjów opłaty za nabywanie praw do posługiwania się posiadanymi przez nie wynikami badań spełniają ustawowe przesłanki uznania ich za „ należności licencyjne ” w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy oraz art. 12 ust. 3 Konwencji, od których należy pobrać zryczałtowany podatek. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 zd. 1 updop Wnioskodawca dokonując wypłat należności z tytułu wymienionego w art. 21 ust. 1, jest obowiązany jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

2018
14
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca wypłacając należności licencyjne do B będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 3a i następne Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że przepis art. 21 ust. 3a jest błędną implementacją przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (dalej Dyrektywa). Zgodnie z art. 3 lit. b) Dyrektywy, za spółkę powiązaną tzw. trzecią spółkę, uważa się spółkę która posiada powyżej 25% bezpośrednio zarówno w kapitale spółki wypłacającej należności licencyjne jak i w kapitale spółki przyjmującej należności licencyjne, nieprzerwanie przez okres 2 lat. Jedynym warunkiem, który stawia Dyrektywa jest zgodnie z art. 3 lit. b), warunek aby obie spółki tj. wypłacająca należności licencyjne oraz spółka otrzymująca te należności miały siedzibę na terytorium Wspólnoty lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dyrektywa nie stawia żadnych wymogów w zakresie siedziby udziałowca spółki wypłacającej oraz otrzymującej należności licencyjne. Zatem zdaniem Wnioskodawcy postanowienia Dyrektywy mają bezpośrednie zastosowanie w omawianym przypadku i Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od poboru podatku od źródła z tytułu wypłacanych na rzecz B należności licencyjnych ponieważ spełnione są wszystkie wymagania, o których mowa w Dyrektywie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku poboru przez płatnika podatku u źródła z tytułu nabycia prawa do utworów z wizerunkiem zawodniczki od agencji marketingowej z siedzibą na Słowacji

Fragment:

Uregulowania dotyczące należności licencyjnych zostały zawarte w art. 12 umowy polsko-słowackiej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej umowy, należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, ustalony podatek nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych (art. 12 ust. 2 umowy polsko-słowackiej). Z kolei art. 12 ust. 3 umowy polsko-słowackiej, stanowi że określenie „ należności licencyjne ” użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z wszelkich praw autorskich (obejmujących dzieła literackie, artystyczne lub naukowe, włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radio lub telewizji), każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz podmiotów z Holandii.

Fragment:

Nr 216, poz. 2120), należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli odbiorca jest osobą uprawnioną do należności licencyjnych, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych (art. 12 ust. 2 ww. Konwencji). Określenie „ należności licencyjne ” użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (ust. 4 ww. artykułu).

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca słusznie potrącił i wpłacił na konto Urzędu Skarbowego w Polsce 10% podatku od wartości czynszu za użytkowanie maszyny

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy polsko-węgierskiej, należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże należności licencyjne mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy odbiorca tych należności lub opłat jest ich właścicielem, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto należności licencyjnych (art. 12 ust. 2 umowy polsko-węgierskiej). Określenie „ należności licencyjne ”, użyte w niniejszym artykule, oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami dla radia lub telewizji, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, lub za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej i naukowej (art. 12 ust. 3 umowy polsko-węgierskiej).

2018
22
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien uznać, że w przypadku uiszczania płatności za poszczególne pobrane materiały czy też za zakupione „kredyty”, dochodzi do poniesienia opłaty licencyjnej, objętej co do zasady obowiązkiem poboru podatku u źródła?

Fragment:

Komentarz w sposób szczególny odnosi się do transakcji, które nie powinny być traktowane jako należności licencyjne, a jako zyski przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe ustalenie przedmiotu, za który płatność jest dokonywana. Jeżeli płatność nie dotyczy prawa autorskiego, to znaczy jest ograniczone do prawa, jakie jest niezbędne dla skopiowania obrazu i obsługi przez klienta w ramach wyłącznie jego zasobów, to takie użytkowanie nie powinno być traktowane jako wchodzące w zakres definicji należności licencyjnych w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli zatem w ramach transakcji nabywa się tak naprawdę prawo do elektronicznego skopiowania produktu cyfrowego (np. obrazu fotograficznego) dla własnego użytku/korzyści, bez prawa do odsprzedania, to płatności z tego tytułu dokonywane są faktycznie w zamian za nabycie danych przekazywanych w formie sygnału cyfrowego, wobec czego nie są one traktowane jako należności licencyjne, a jako zyski przedsiębiorstwa (z komentarza B. Brzezińskiego Model Konwencji OECD Komentarz, wyd. OPP Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010 r.). Z przedstawionego zaś stanu faktycznego, skonkretyzowanego na przykładzie kontrahenta amerykańskiego, wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności korzysta i nadal będzie korzystał w szerokim zakresie z materiałów wizualizacyjnych w formie drukowanej bądź elektronicznej, np. ulotki, katalogi, foldery, wizytówki, papier firmowy, roll-upy, strony internetowe.

2017
22
gru

Istota:

W zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenia nadpłaty, nieuwzględnienia oprogramowania komputerowego w definicji należności licencyjnych, nieuwzględnienia usług marketingowych, szkoleniowych i innych kosztów związanych z działalnością regionalną w definicji należności licencyjnych, podlegania opodatkowaniu na terytorium Polski pozostałych należności opisanych w stanie faktycznym oraz stosowania 10% stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Fragment:

Zgodnie z art. 13 ust. 5 Umowy należności licencyjne będą uważane za powstałe w Umawiającym się Państwie tylko wtedy, kiedy takie należności licencyjne są wypłacane jako zaspokojenie używania lub praw do używania wartości majątkowych lub praw wymienionych w ustępie 3 na terytorium tego Umawiającego się Państwa. Umowa w definicji należności licencyjnych nie wymienia przychodów z licencji do programów komputerowych (przy czym część zawartych przez Rzeczpospolitą Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do należności licencyjnych zalicza licencję na programy komputerowe - np. umowa z Kazachstanem). Zdaniem Spółki oznacza to, że należności licencyjne z tytułu prawa do używania programów komputerowych nie mogą zostać uznane za należności licencyjne, o których mowa w art. 13 ust. 3 Umowy. W rezultacie dochodowy z należności licencyjnych za prawo do używania programu komputerowego winny zostać zaliczonego do zysków przedsiębiorstwa, które w oparciu o art. 8 Umowy podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie siedziby Spółki Matki. Powyższy stanowisko jest powszechnie prezentowane w orzecznictwie sądowym (nawet w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania USA).

2017
6
gru

Istota:

Czy uiszczając na rzecz zagranicznego licencjodawcy opłaty tytułem subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz danych, Uczelnia jest zobowiązana do pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W art. 12 Konwencji zamieszczono regulacje dotyczące opodatkowania tzw. „ należności licencyjnych ”. W pierwszych dwóch ustępach przepis ten stanowi, że: „ Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże, takie należności mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uzyskująca należności jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty należności licencyjnych brutto. ” W ust. 3 przepis ten definiuje określenie „ należności licencyjne ”, wskazując, iż są to „ wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego, w tym prawa do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami do kin, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, albo za udostępnienie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej ”.

2017
27
maj

Istota:

W zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat na rzecz podmiotu meksykańskiego

Fragment:

Jednakże takie należności licencyjne mogą być opodatkowane również w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego prawem, ale jeżeli odbiorca jest właścicielem należności licencyjnych, to wysokość podatku nie może przekroczyć 10 procent kwoty należności licencyjnych brutto (art. 12 ust. 2 UPO z Meksykiem). Definicja należności licencyjnych jest zawarta w art. 12 ust. 3, który stanowi, że określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami dla radia lub telewizji, publicznego przekazu przez satelitę, kabel, światłowód lub podobną technologię, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego albo za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Określenie "należności licencyjne" obejmuje również zyski osiągane z przeniesienia jakiegokolwiek takiego prawa lub własności, które są zależne od ich wydajności, korzystania z nich lub dysponowania nimi.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie zastosowania właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Fragment:

(...) Należności licencyjne - oraz będą miały swobodę w podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu lub udostępnieniu Własności intelektualnej. Co więcej, nawet gdyby Należności licencyjne były przekazywane spółkom szwajcarskim za pośrednictwem większej liczby podmiotów / gdyby bezpośrednim odbiorcą należności licencyjnych był podmiot inny niż Spółka brytyjska (lecz będący rezydentem państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, odnosząca się do konstrukcji „ osoby uprawnionej ”), powyższa konkluzja nie uległaby zmianie, bowiem spółki szwajcarskie wciąż byłyby podmiotami ostatecznie uprawnionymi z Należności licencyjnych. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 21 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy CIT, jeżeli Spółka będzie dysponowała certyfikatami rezydencji podatkowej spółek szwajcarskich, do dokonywanych płatności Należności licencyjnych należy zastosować postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – którą w tym przypadku będzie Umowa szwajcarska. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w odniesieniu do Należności licencyjnych, które będą płacone przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Spółki brytyjskiej, zastosowanie będzie miała Umowa szwajcarska.