Należności licencyjne | Interpretacje podatkowe

Należności licencyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należności licencyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien uznać, że w przypadku uiszczania płatności za poszczególne pobrane materiały czy też za zakupione „kredyty”, dochodzi do poniesienia opłaty licencyjnej, objętej co do zasady obowiązkiem poboru podatku u źródła?
Fragment:
Komentarz w sposób szczególny odnosi się do transakcji, które nie powinny być traktowane jako należności licencyjne, a jako zyski przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe ustalenie przedmiotu, za który płatność jest dokonywana. Jeżeli płatność nie dotyczy prawa autorskiego, to znaczy jest ograniczone do prawa, jakie jest niezbędne dla skopiowania obrazu i obsługi przez klienta w ramach wyłącznie jego zasobów, to takie użytkowanie nie powinno być traktowane jako wchodzące w zakres definicji należności licencyjnych w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli zatem w ramach transakcji nabywa się tak naprawdę prawo do elektronicznego skopiowania produktu cyfrowego (np. obrazu fotograficznego) dla własnego użytku/korzyści, bez prawa do odsprzedania, to płatności z tego tytułu dokonywane są faktycznie w zamian za nabycie danych przekazywanych w formie sygnału cyfrowego, wobec czego nie są one traktowane jako należności licencyjne, a jako zyski przedsiębiorstwa (z komentarza B. Brzezińskiego Model Konwencji OECD Komentarz, wyd. OPP Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010 r.). Z przedstawionego zaś stanu faktycznego, skonkretyzowanego na przykładzie kontrahenta amerykańskiego, wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności korzysta i nadal będzie korzystał w szerokim zakresie z materiałów wizualizacyjnych w formie drukowanej bądź elektronicznej, np. ulotki, katalogi, foldery, wizytówki, papier firmowy, roll-upy, strony internetowe.
2018
22
sty

Istota:
W zakresie prawa do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenia nadpłaty, nieuwzględnienia oprogramowania komputerowego w definicji należności licencyjnych, nieuwzględnienia usług marketingowych, szkoleniowych i innych kosztów związanych z działalnością regionalną w definicji należności licencyjnych, podlegania opodatkowaniu na terytorium Polski pozostałych należności opisanych w stanie faktycznym oraz stosowania 10% stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Fragment:
Zgodnie z art. 13 ust. 5 Umowy należności licencyjne będą uważane za powstałe w Umawiającym się Państwie tylko wtedy, kiedy takie należności licencyjne są wypłacane jako zaspokojenie używania lub praw do używania wartości majątkowych lub praw wymienionych w ustępie 3 na terytorium tego Umawiającego się Państwa. Umowa w definicji należności licencyjnych nie wymienia przychodów z licencji do programów komputerowych (przy czym część zawartych przez Rzeczpospolitą Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do należności licencyjnych zalicza licencję na programy komputerowe - np. umowa z Kazachstanem). Zdaniem Spółki oznacza to, że należności licencyjne z tytułu prawa do używania programów komputerowych nie mogą zostać uznane za należności licencyjne, o których mowa w art. 13 ust. 3 Umowy. W rezultacie dochodowy z należności licencyjnych za prawo do używania programu komputerowego winny zostać zaliczonego do zysków przedsiębiorstwa, które w oparciu o art. 8 Umowy podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie siedziby Spółki Matki. Powyższy stanowisko jest powszechnie prezentowane w orzecznictwie sądowym (nawet w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania USA).
2017
22
gru

Istota:
Czy uiszczając na rzecz zagranicznego licencjodawcy opłaty tytułem subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz danych, Uczelnia jest zobowiązana do pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W art. 12 Konwencji zamieszczono regulacje dotyczące opodatkowania tzw. „ należności licencyjnych ”. W pierwszych dwóch ustępach przepis ten stanowi, że: „ Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże, takie należności mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uzyskująca należności jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty należności licencyjnych brutto. ” W ust. 3 przepis ten definiuje określenie „ należności licencyjne ”, wskazując, iż są to „ wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego, w tym prawa do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami do kin, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, albo za udostępnienie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej ”.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat na rzecz podmiotu meksykańskiego
Fragment:
Jednakże takie należności licencyjne mogą być opodatkowane również w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego prawem, ale jeżeli odbiorca jest właścicielem należności licencyjnych, to wysokość podatku nie może przekroczyć 10 procent kwoty należności licencyjnych brutto (art. 12 ust. 2 UPO z Meksykiem). Definicja należności licencyjnych jest zawarta w art. 12 ust. 3, który stanowi, że określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami dla radia lub telewizji, publicznego przekazu przez satelitę, kabel, światłowód lub podobną technologię, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego albo za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Określenie "należności licencyjne" obejmuje również zyski osiągane z przeniesienia jakiegokolwiek takiego prawa lub własności, które są zależne od ich wydajności, korzystania z nich lub dysponowania nimi.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie zastosowania właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Fragment:
(...) Należności licencyjne - oraz będą miały swobodę w podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu lub udostępnieniu Własności intelektualnej. Co więcej, nawet gdyby Należności licencyjne były przekazywane spółkom szwajcarskim za pośrednictwem większej liczby podmiotów / gdyby bezpośrednim odbiorcą należności licencyjnych był podmiot inny niż Spółka brytyjska (lecz będący rezydentem państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, odnosząca się do konstrukcji „ osoby uprawnionej ”), powyższa konkluzja nie uległaby zmianie, bowiem spółki szwajcarskie wciąż byłyby podmiotami ostatecznie uprawnionymi z Należności licencyjnych. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 21 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy CIT, jeżeli Spółka będzie dysponowała certyfikatami rezydencji podatkowej spółek szwajcarskich, do dokonywanych płatności Należności licencyjnych należy zastosować postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – którą w tym przypadku będzie Umowa szwajcarska. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w odniesieniu do Należności licencyjnych, które będą płacone przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Spółki brytyjskiej, zastosowanie będzie miała Umowa szwajcarska.
2017
16
maj

Istota:
Czy Spółka powinna pobierać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od należności licencyjnych płaconych kontrahentowi będącemu francuskim rezydentem podatkowym, stosując przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (artykuły 21 i 26), z uwzględnieniem umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?
Fragment:
Zgodnie z art. 12 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku: ust. 1 – „ Należności licencyjne pochodzące z Umawiającego się Państwa wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu w tym drugim umawiającym się Państwie ”, ust. 2 – „ W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy osoba pobierająca należności licencyjne jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty należności ”, ust. 3 – „ Bez względu na postanowienia ustępu 2 należności z praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub naukowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba otrzymująca te należności ma miejsce zamieszkania ”. Wyżej wymieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w art. 12 ust. 4 definiuje również pojęcia należności licencyjne. Zgodnie z definicją zawartą w ww. umowie, określenie „ należności licencyjne ” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności, które płacone są za użytkowanie lub prawo do (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy uzyskiwane przez Spółkę przychody z tytułu należności licencyjnych za oprogramowanie komputerowe podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski ?
Fragment:
Wynikający z powyższych postanowień umowy zbiór płatności uznawanych za należności licencyjne jest węższy niż katalog wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Polska ustawa podatkowa wymienia bowiem w tej grupie wszelkie należności z praw autorskich, w tym z ich sprzedaży, a więc także płatności nie zaliczane w umowie do należności licencyjnych. Jednakże niemożność zaliczenia któregokolwiek przychodu wymienionego w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. do należności licencyjnych w rozumieniu umowy polsko-estońskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania nie oznacza, że do tego dochodu zastosowanie mieć będzie wyłącznie prawo polskie, ani też, że nie podlega on w ogóle opodatkowaniu. W takim przypadku należy przyporządkować dochód do innej odpowiedniej grupy dochodów określonej powyższą umową. Odnosząc się do istoty sporu w rozpoznawanej sprawie, tj. możliwości uznania za należności licencyjne w rozumieniu umowy polsko-estońskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, należności otrzymywanych przez rezydenta estońskiego z tytułu udzielenia licencji do oprogramowania komputerowego, stwierdzić należy, że w definicji należności licencyjnych zawartej w powyższej umowie nie wymieniono wprost należności za korzystanie z praw autorskich do programów komputerowych obok wskazanych bezpośrednio płatności za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydentów z tytułu opłaty licencyjnej z tytułu uzyskania prawa do użytkowania praw autorskich związanych z oprogramowaniem komputerowym
Fragment:
(...) należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy z Niemcami i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych; Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Francji, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 4 Umowy z Francją i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych; Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 13 ust. 3 Umowy z USA i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych; Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Izraela, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy z Izraelem i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych. Tym samym opłaty licencyjne, które zakładają uzyskanie prawa do użytkowania praw autorskich związanych z oprogramowaniem, wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów z Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, należy zakwalifikować jako dochody z praw autorskich lub praw pokrewnych w rozumieniu art. 21 updop oraz art. 12 ww.
2016
1
lip

Istota:
W zakresie braku obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydentów z tytułu korzystania z oprogramowania komputerowego na własne potrzeby
Fragment:
Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Niemiec, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, bez przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy z Niemcami i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych. Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Francji, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, bez przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 4 Umowy z Francją i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych. Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, bez przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 13 ust. 3 Umowy z USA i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych. Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Izraela, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, bez przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy z Izraelem i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Uwagi wstępne Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych przez nierezydentów podatkowych Polski na terytorium Polski przychodów m.in, z praw autorskich lub praw pokrewnych ustala się w wysokości 20% przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).
2016
30
cze

Istota:
Braku obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydentów z tytułu opłaty licencyjnej z tytułu uzyskania prawa do użytkowania praw autorskich związanych z oprogramowaniem komputerowym.
Fragment:
(...) należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy z Niemcami i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych; Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Francji, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 4 Umowy z Francją i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych; Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 13 ust. 3 Umowy z USA i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych; Opłaty z tytułu udzielenia przez Kontrahentów, będących rezydentami podatkowymi Izraela, Licencji do korzystania z oprogramowania przez Spółkę, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy z Izraelem i nie podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla należności licencyjnych. Tym samym opłaty licencyjne, które zakładają uzyskanie prawa do użytkowania praw autorskich związanych z oprogramowaniem, wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów z Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, należy zakwalifikować jako dochody z praw autorskich lub praw pokrewnych w rozumieniu art. 21 updop oraz art. 12 ww.
2016
30
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.