Należności celne | Interpretacje podatkowe

Należności celne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należności celne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik ma wątpliwości czy należności celne oraz koszty za obsługę należności celnych są kosztem uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) natomiast do kosztów obsługi celnej (kosztów agencji celnej), tut. Organ podatkowy zauważa, iż Spółka ma prawo zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu, o ile to na jej rzecz agencja celna dokonała zgłoszenia celnego, oraz o ile następnie wydatki te nie zostały Spółce zwrócone. Mając powyższe na uwadze w ocenie tut. Organu podatkowego prawidłowe jest stanowisko Podatnika, iż wydatki z tytułu obsługi należności celnych stanowią koszt uzyskania przychodu, zaś należności celne według SAD nie będą kosztem uzyskania przychodów. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik ma wątpliwości, czy należności celne oraz koszty za obsługę należności celnych są kosztem uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) jeszcze informacji w sprawie zgody na pokrycie części lub całości poniesionych z ww. tytułu wydatków przez kontrahenta zagranicznego, to Spółka ma prawo poniesione wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie jednak wydatki zwrócone Podatnikowi przez kontrahenta zagranicznego stanowić będą - a contrario do art. 16 ust. 4 pkt 6a ustawy z dnia 15.02.1992r. - przychód podatkowy. Reasumując w zaistniałym stanie faktycznym stanowisko, iż Spółka ma prawo należności celne oraz koszty obsługi celnej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zatem, wobec faktu, iż decyzja wymierzająca cło funkcjonuje w obrocie prawnym i jest wymagalna, Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że organy celne nie mogły uwzględnić wniosku strony o zwrot nienależnego, zdaniem skarżącego, cła. Odnosząc się do zarzutu pierwszeństwa sentencji wyroku przed jego uzasadnieniem należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 11 p.p.s.a. sąd administracyjny jest związany ustaleniami co do popełnienia przestępstwa prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym jedynie w przypadku, gdy jest on skazujący.
Fragment:
(...) konkretnej sytuacji i czynów oskarżonych w konkretnie podanym czasie a sąd karny jednoznacznie uznał, że uszczuplenie należności celnej nie nastąpiło, to dodatkowe dopłacenie kwoty 6535.70 zł wraz z odsetkami było nienależne i powinno zostać zwrócone. Według skarżącego większą wartość merytoryczną i procesową ma treść sentencji wyroku niż jego uzasadnienie. Zgodnie z przytoczonymi w podstawie skargi kasacyjnej przepisami art. 246 § 1,2 i 5 Kodeksu celnego , należności celne są umarzane, jeżeli w chwili zarejestrowania kwota należności nie wynikała z obowiązujących przepisów lub gdy kwota ta została zarejestrowana niezgodnie z art. 229 § 3. Należności są zwracane, jeżeli w chwili uiszczenia kwota tych należności nie wynikała z obowiązujących przepisów lub gdy kwota ta została zarejestrowananiezgodnie z art. 229 § 3; natomiast organ celny dokona zwrotu lub umorzenia z urzędu, gdy stwierdzi przed upływem 3 lat od powiadomienia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Do żadnej z kategorii spraw regulujących zwrot i umorzenie należności celnych wymienionych w przepisach ustawy - Kodeks celny oraz w rozporządzeniu w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych nie mogą zostać zaliczone inne powoływane przez Bogusława P. okoliczności, to jest trudna sytuacja rodzinna i majątkowa, bowiem wymienione akty prawne nie przewidywały podmiotowych przesłanek warunkujących umarzanie należności celnych, czy też bliżej niesprecyzowany interes publiczny.
Fragment:
(...) W sprawie prawidłowo zatem stosowano dotyczące umorzenia należności celnych przepisy prawa materialnego zawarte w ustawie z 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny , a także wydane na podstawie art. 252 § 1 Kodeksu celnego rozporządzenie Rady Ministrów z 16 września 2003 r. w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych (Dz. U. nr 170, poz. 1653). Powoływany przez skarżącego przepis art. 246 § 1 Kodeksu celnego (w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2003 r.) stanowił, że należności celne są umarzane, jeżeli w chwili zarejestrowania kwota należności niebyła prawnie należna... Kwot, których dotyczy wniosek Bogusława P., nie można uznać za prawnie nienależne w chwili zarejestrowania. Cło określone zostało decyzjąostateczną, co do której przysługuje domniemanie legalności. Niezależnie odtego zasadność decyzji wymiarowych została potwierdzona negatywnym dlaskarżącego rozstrzygnięciem w sprawie wznowienia postępowania z 22 maja1995 r., a (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy możliwości ujęcia należności celnych jako kosztu podatkowego w miesiącu otrzymania faktury wystawionej przez Przedstawiciela fiskalnego.
Fragment:
(...) tych należności.Biorąc powyższe pod uwagę, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że wydatki związane z dokonaniem odpraw celnych, udokumentowane fakturami wystawionymi przez Przedstawiciela fiskalnego, winny być ujmowane jako koszt podatkowy w miesiącu otrzymania faktury. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu powinny być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w tym okresie sprawozdawczym, w którym zostanie wykazany przychód ze sprzedaży towarów, których te należności celne dotyczą. W sytuacji zaś, gdy nie istnieje możliwość zarachowania kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów w tym okresie sprawozdawczym (roku podatkowym), w którym został wykazany przychód związany z tymi kosztami, wówczas koszty te powinny być rozliczone w dacie poniesienia.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie (...)
2011
1
mar

Istota:
Kiedy koszty polegające na uiszczeniu należności celnych określonych prawomocną decyzją organu celnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) uprawomocnienia się decyzji określającej, mimo iż cło dotyczy towaru zakupionego i sprzedanego przez podatnika w latach ubiegłych. Ustosunkowując się do powyższego, stwierdza się co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Należności celne nie zostały ujęte w katalogu wyłączeń określonym regulacją art. 16 ust. 1 ustawy i o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, stanowią koszt uzyskania przychodów. Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.