Należności celne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należności celne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik ma wątpliwości czy należności celne oraz koszty za obsługę należności celnych są kosztem uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) natomiast do kosztów obsługi celnej (kosztów agencji celnej), tut. Organ podatkowy zauważa, iż Spółka ma prawo zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu, o ile to na jej rzecz agencja celna dokonała zgłoszenia celnego, oraz o ile następnie wydatki te nie zostały Spółce zwrócone. Mając powyższe na uwadze w ocenie tut. Organu podatkowego prawidłowe jest stanowisko Podatnika, iż wydatki z tytułu obsługi należności celnych stanowią koszt uzyskania przychodu, zaś należności celne według SAD nie będą kosztem uzyskania przychodów. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik ma wątpliwości, czy należności celne oraz koszty za obsługę należności celnych są kosztem uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) jeszcze informacji w sprawie zgody na pokrycie części lub całości poniesionych z ww. tytułu wydatków przez kontrahenta zagranicznego, to Spółka ma prawo poniesione wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie jednak wydatki zwrócone Podatnikowi przez kontrahenta zagranicznego stanowić będą - a contrario do art. 16 ust. 4 pkt 6a ustawy z dnia 15.02.1992r. - przychód podatkowy. Reasumując w zaistniałym stanie faktycznym stanowisko, iż Spółka ma prawo należności celne oraz koszty obsługi celnej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zatem, wobec faktu, iż decyzja wymierzająca cło funkcjonuje w obrocie prawnym i jest wymagalna, Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że organy celne nie mogły uwzględnić wniosku strony o zwrot nienależnego, zdaniem skarżącego, cła. Odnosząc się do zarzutu pierwszeństwa sentencji wyroku przed jego uzasadnieniem należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 11 p.p.s.a. sąd administracyjny jest związany ustaleniami co do popełnienia przestępstwa prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym jedynie w przypadku, gdy jest on skazujący.

Fragment:

(...) konkretnej sytuacji i czynów oskarżonych w konkretnie podanym czasie a sąd karny jednoznacznie uznał, że uszczuplenie należności celnej nie nastąpiło, to dodatkowe dopłacenie kwoty 6535.70 zł wraz z odsetkami było nienależne i powinno zostać zwrócone. Według skarżącego większą wartość merytoryczną i procesową ma treść sentencji wyroku niż jego uzasadnienie. Zgodnie z przytoczonymi w podstawie skargi kasacyjnej przepisami art. 246 § 1,2 i 5 Kodeksu celnego , należności celne są umarzane, jeżeli w chwili zarejestrowania kwota należności nie wynikała z obowiązujących przepisów lub gdy kwota ta została zarejestrowana niezgodnie z art. 229 § 3. Należności są zwracane, jeżeli w chwili uiszczenia kwota tych należności nie wynikała z obowiązujących przepisów lub gdy kwota ta została zarejestrowananiezgodnie z art. 229 § 3; natomiast organ celny dokona zwrotu lub umorzenia z urzędu, gdy stwierdzi przed upływem 3 lat od powiadomienia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Do żadnej z kategorii spraw regulujących zwrot i umorzenie należności celnych wymienionych w przepisach ustawy - Kodeks celny oraz w rozporządzeniu w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych nie mogą zostać zaliczone inne powoływane przez Bogusława P. okoliczności, to jest trudna sytuacja rodzinna i majątkowa, bowiem wymienione akty prawne nie przewidywały podmiotowych przesłanek warunkujących umarzanie należności celnych, czy też bliżej niesprecyzowany interes publiczny.

Fragment:

(...) W sprawie prawidłowo zatem stosowano dotyczące umorzenia należności celnych przepisy prawa materialnego zawarte w ustawie z 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny , a także wydane na podstawie art. 252 § 1 Kodeksu celnego rozporządzenie Rady Ministrów z 16 września 2003 r. w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych (Dz. U. nr 170, poz. 1653). Powoływany przez skarżącego przepis art. 246 § 1 Kodeksu celnego (w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2003 r.) stanowił, że należności celne są umarzane, jeżeli w chwili zarejestrowania kwota należności niebyła prawnie należna... Kwot, których dotyczy wniosek Bogusława P., nie można uznać za prawnie nienależne w chwili zarejestrowania. Cło określone zostało decyzjąostateczną, co do której przysługuje domniemanie legalności. Niezależnie odtego zasadność decyzji wymiarowych została potwierdzona negatywnym dlaskarżącego rozstrzygnięciem w sprawie wznowienia postępowania z 22 maja1995 r., a (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości ujęcia należności celnych jako kosztu podatkowego w miesiącu otrzymania faktury wystawionej przez Przedstawiciela fiskalnego.

Fragment:

(...) tych należności.Biorąc powyższe pod uwagę, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że wydatki związane z dokonaniem odpraw celnych, udokumentowane fakturami wystawionymi przez Przedstawiciela fiskalnego, winny być ujmowane jako koszt podatkowy w miesiącu otrzymania faktury. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu powinny być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w tym okresie sprawozdawczym, w którym zostanie wykazany przychód ze sprzedaży towarów, których te należności celne dotyczą. W sytuacji zaś, gdy nie istnieje możliwość zarachowania kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów w tym okresie sprawozdawczym (roku podatkowym), w którym został wykazany przychód związany z tymi kosztami, wówczas koszty te powinny być rozliczone w dacie poniesienia.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie (...)

2011
1
mar

Istota:

Kiedy koszty polegające na uiszczeniu należności celnych określonych prawomocną decyzją organu celnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) uprawomocnienia się decyzji określającej, mimo iż cło dotyczy towaru zakupionego i sprzedanego przez podatnika w latach ubiegłych. Ustosunkowując się do powyższego, stwierdza się co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Należności celne nie zostały ujęte w katalogu wyłączeń określonym regulacją art. 16 ust. 1 ustawy i o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, stanowią koszt uzyskania przychodów. Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz (...)