DD3.8222.2.214.2015.IMD | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany wystawiać PIT-8C osobom, którym umorzono należności za przetrzymywanie wypożyczonych książek?
DD3.8222.2.214.2015.IMDinterpretacja indywidualna
 1. biblioteki
 2. książka
 3. należność
 4. obowiązek płatnika
 5. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613i 699) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr IBPB II/1/4511-132/15/DP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Miejskiej Biblioteki Publicznej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 20 lutego 2015 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia należności za przetrzymywanie wypożyczonych książek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 30 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja została wydana na wniosek złożony w dniu 20 lutego 2015 r.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący opis stanu faktycznego.

Wnioskodawca za przetrzymywanie wypożyczonych książek zgodnie ze stosownym regulaminem nalicza opłaty. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wnioskodawca będąc gminną instytucją kultury stanowi jednostkę sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 59. 1. ustawy o finansach publicznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zasady umarzania należności zostały określone w wydanej na podstawie art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych Uchwale Nr ... Rady Miasta T. w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie T. lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Umorzenie należności następuje, jeżeli zostaną spełnione przesłanki jego zastosowania określone w powołanej uchwale. Procedura polega na złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną i jego umotywowaniu. Na tej podstawie Dyrektor Biblioteki wydaje zarządzenie o umorzeniu należności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany wystawiać PIT-8C osobom, którym umorzono opisane należności...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych świadczeń w naturze, wartości innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof). Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają, co do zasady, wszelkiego rodzaju dochody (art. 9 ust. 1 updof). Dochodem jest natomiast nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania (art. 9 ust. 2 updof wy).

W przypadku umorzenia należności za przetrzymywanie książek, zdaniem Wnioskodawcy nie dochodzi do spełnienia warunku zaistnienia przychodu. Nie można tu mówić o przekazaniu lub postawieniu do dyspozycji pieniędzy, wartości pieniężnych, świadczeń w naturze czy jakichkolwiek innych nieodpłatnych świadczeń, za które czytelnik nie miał obowiązku zapłacić. Działanie Wnioskodawcy polegające na wymaganiu zapłaty opłat za przetrzymywanie książek zmierza do uszczuplenia majątku czytelnika co za tym idzie umorzenie opłaty za przetrzymanie książek jest zaniechaniem dalszych prób uszczuplenia majątku czytelnika. Oznacza to, że za umorzeniem opłat za przetrzymanie książek nie idzie korzyść, za którą czytelnik mógłby nie płacić.

Zatem umorzenie należności za przetrzymywanie książek nie stanowi po stronie czytelnika ani przychodu, ani dochodu do opodatkowania co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania czytelnikowi formularza PIT-8C.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych określają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z kolei zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych:

 • w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
 • organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg,
 • organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W świetle powyższego należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości jeżeli:

 • osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł,
 • osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
 • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Uchwała Nr ... Rady Miasta T. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie T.a lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną określa przesłanki uprawniające do umorzenia należności. Zgodnie z procedurą umorzenie następuje w wyniku złożenia umotywowanego wniosku osoby zainteresowanej.

Stąd zgodnie z uchwałą po spełnieniu określonych w niej warunków, każdy może skorzystać z dobrodziejstwa umorzenia przedmiotowej opłaty. Uchwała ta ma zatem charakter generalno-abstrakcyjny, a nie indywidualno-konkretny. Dlatego też zastosowane na jej podstawie umorzenia opłaty nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy zauważyć. Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy, stanowiąca, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej instytucji umorzenia przez uprawniony do tego organ, nie zawsze oznacza, powstanie po jej stronie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy.

Umorzenie otrzymanych uprzednio należności pieniężnych (brak obowiązku zwrotu pobranych świadczeń) stanowi przychód z tzw. innych źródeł. W tym bowiem przypadku po stronie dłużnika - w momencie zwolnienia z długu - powstaje przysporzenie o charakterze majątkowym.

W stanie faktycznym opisanym we wniosku, umorzenie należności z tytułu opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych książek - stosownie do postanowień uchwały Nr ... Rady Miasta T. - nie jest powiązane z otrzymanym uprzednio przez podatnika świadczeniem, zatem w tym przypadku u osoby tej nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji w sytuacji zaistnienia tego rodzaju okoliczności prawnych i faktycznych na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT 8C.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 20 lutego 2015 r. należy uznać za prawidłowe.

Z tego względu należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr IBPB II/1/4511-132/15/DP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.