Należność zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należność zagraniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
lis

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

Fragment:

Czy należność zagraniczna i inne należności zagraniczne wypłacane w okresie od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych są w części wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, jako żołnierz który miał stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, Wnioskodawca uważa, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. należności z tytułu czasowego wyznaczenia Wnioskodawcy do pełnienia obowiązków służbowych poza granicami państwa, w międzynarodowych strukturach wojskowych (NATO) w okresie od 9 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., a w tym dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, należność zagraniczna i inne były przychodami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym w części (kwota odpowiadająca 30% diety za każdy dzień pobytu) są wolne od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
13
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie międzynarodowej jednostki wojskowej.

Fragment:

Wnioskodawca w czasie służby w jednostce wojskowej otrzymywał uposażenie krajowe w polskich złotych na ogólnych zasadach, a także należność zagraniczną w euro. Należności te Wnioskodawca otrzymywał na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz wydanego na podstawie tej ustawy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Zarówno wynagrodzenie w polskich złotych jak i należność w euro wypłacane były przez płatnika. Od wynagrodzenia w polskich złotych i od należności zagranicznej pobierano zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi stawkami i progami podatkowymi. Nie zastosowano wobec Wnioskodawcy zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w przesłanym uzupełnieniu wyjaśniono, że Jednostka wojskowa, w której Wnioskodawca pełnił służbę w latach 2015- 2017, była wykorzystywana w tych latach w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że należność zagraniczna wypłacana Wnioskodawcy jako żołnierzowi (...)

2018
29
cze

Istota:

Możliwość zwolnienia od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

Fragment:

Ponadto, z tytułu służby poza granicami kraju, otrzymuje należność zagraniczną na podstawie art. 102 ust. 3 ww. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa - na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków i funkcji poza granicami państwa, ustaloną odpowiednio do zakresu ich pełnienia oraz kosztów utrzymania poza granicami państwa. W przypadku Wnioskodawcy wynosi ona 3 822,6 EUR (brutto) miesięcznie i jest wypłacana przez Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w EUR. Jest ona opodatkowana (ok. 604,37 EUR/m-c) Uposażenie zasadnicze w PLN wypłaca w czasie pełnienia przez żołnierza służby poza granicami państwa, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioskodawca nie jest członkiem służby zagranicznej i nie przebywa w podróży służbowej zagranicznej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że należność zagraniczna wypłacana Wnioskodawcy jako żołnierzowi zawodowemu, wyznaczonemu rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr MON do pełnienia (...)

2015
4
cze

Istota:

W przypadku Wnioskodawcy pełniącego służbę poza granicami państwa polskiego w celu udziału w misji pokojowej, spełniony jest warunek realizacji celu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że od otrzymywanej należności zagranicznej nie powinien być pobierany podatek dochodowy. Przedmiotowa należność korzysta ze zwolnienia na podstawie 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof.

Fragment:

W trakcie służby w tej misji pokojowej Wnioskodawca otrzymywał uposażenie krajowe opodatkowane na normalnych zasadach oraz należność zagraniczną także opodatkowaną na normalnych zasadach. Wyżej wymienioną należność zagraniczną Wnioskodawca otrzymywał tylko i wyłącznie w związku z pełnieniem służby w misji Unii Europejskiej poza granicami RP. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle przepisu prawa podatkowego art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie opisanego stanu faktycznego, podatek od należności zagranicznej pobierano słusznie... Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje wszystkie warunki art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do zwolnienia należności zagranicznej, którą Wnioskodawca otrzymywał, w konsekwencji podatek od przedmiotowej należności pobierany był niesłusznie. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzam, co następuje. Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych określają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą opdof ”, odpowiednio przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r.

2013
29
wrz

Istota:

Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w ... należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W trakcie służby poza granicami kraju Wnioskodawca otrzymywał uposażenie, nagrodę roczną, gratyfikację urlopową w polskich złotych oraz należność zagraniczną w euro. Należności te Wnioskodawca otrzymywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 ze zm.). Zarówno wynagrodzenie w polskich złotych jak i należność zagraniczna w euro wypłacane były przez płatnika - C....z siedzibą w .... Od wynagrodzenia w polskich złotych i od należności zagranicznej jak i od pozostałych należności finansowych (nagroda roczna, nagrody uznaniowe) pobierano zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi stawkami i progami podatkowymi. Nie zastosowano wobec Wnioskodawcy zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w ... należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia służby poza granicami kraju powinno podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

2012
9
lis

Istota:

Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w M. należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W trakcie służby poza granicami kraju Wnioskodawca otrzymywał uposażenie, nagrodę roczną, gratyfikację urlopową w polskich złotych oraz należność zagraniczną w euro. Należności te Wnioskodawca otrzymywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 ze zm.). Zarówno wynagrodzenie w polskich złotych jak i należność zagraniczna w euro wypłacane były przez płatnika - Centralę Wojskowe Misje Pokojowe z siedzibą w W. Od wynagrodzenia w polskich złotych i od należności zagranicznej jak i od pozostałych należności finansowych (nagroda roczna, nagrody uznaniowe) pobierano zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi stawkami i progami podatkowymi. Nie zastosowano wobec Wnioskodawcy zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w M. należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia służby poza granicami kraju powinno podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

2012
3
lis

Istota:

Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zarówno wynagrodzenie w polskich złotych jak i należność zagraniczna w euro wypłacane były przez płatnika - Centralę Wojskowe Misje Pokojowe z siedzibą w W. Od wynagrodzenia w polskich złotych i od należności zagranicznej jak i od pozostałych należności finansowych (nagroda roczna, nagrody uznaniowe) pobierano zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi stawkami i progami podatkowymi. Płatnik nie dokonał odliczeń diet zagranicznych zwolnionych od opodatkowania, a w formularzach PIT-11/B "Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy" uwzględnił należność zagraniczną przeliczoną z euro na walutę polską. Ponadto nie zastosowano wobec Wnioskodawcy zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w B. należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają, wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2012
3
lis

Istota:

Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zarówno wynagrodzenie w polskich złotych jak i należność zagraniczna w euro wypłacane były przez płatnika - Centralę Wojskowe Misje Pokojowe z siedzibą w W. Od wynagrodzenia w polskich złotych i od należności zagranicznej jak i od pozostałych należności finansowych (nagroda roczna, nagrody uznaniowe) pobierano zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi stawkami i progami podatkowymi. Płatnik nie dokonał odliczeń diet zagranicznych zwolnionych od opodatkowania, a w formularzach PIT-11/B "Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy" uwzględnił należność zagraniczną przeliczoną z euro na walutę polską. Ponadto nie zastosowano wobec Wnioskodawcy zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy należność zagraniczna wypłacana Wnioskodawcy w latach 2007-2008 korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają, wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2012
6
cze

Istota:

Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę w latach 2009-2010 należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Od momentu wyznaczenia Pana na ww. stanowisko służbowe płatnik pobiera zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od Pana uposażenia krajowego oraz należności zagranicznej. Do chwili obecnej zaliczkę tę pobrano za miesiące październik, listopad, grudzień 2009 r., za 2010 r. oraz spodziewa się Pan takich samych potrąceń za 2011 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę w latach 2009-2010 należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, należność zagraniczna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W Jego ocenie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się nie tylko do żołnierzy wchodzących w skład jednostki, ale również do pojedynczych żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy celnych. Wnioskodawca uważa, iż uznanie za konieczną przynależności żołnierza do określonej jednostki użytej poza granicami państwa narusza jedną z reguł interpretacyjnych - regułę synaktyczną. Wnioskodawca sądzi, iż dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie jest konieczna przynależność żołnierza do jednostki użytej poza granicami państwa, ponieważ w przypadku udziału żołnierza zawodowego w konflikcie zbrojnym lub akcjach zapobieżenia aktom terroryzmu bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy pełni on służbę jako żołnierz wyznaczony na stanowisko służbowe w międzynarodowych organizacjach wojskowych, czy też pełni on służbę jako żołnierz skierowany do dowództwa sił wielonarodowych.

2012
6
cze

Istota:

Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę w roku 2011 należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Od momentu wyznaczenia Pana na ww. stanowisko służbowe płatnik pobiera zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od Pana uposażenia krajowego oraz należności zagranicznej. Do chwili obecnej zaliczkę tę pobrano za miesiące październik, listopad, grudzień 2009 r., za 2010 r. oraz spodziewa się Pan takich samych potrąceń za 2011 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę w roku 2011 należność zagraniczna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, należność zagraniczna podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W Jego ocenie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do żołnierzy wchodzących w skład jednostki, ale również do pojedynczych żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy celnych. Wnioskodawca uważa, iż uznanie za konieczną przynależności żołnierza do określonej jednostki użytej poza granicami państwa narusza jedną z reguł interpretacyjnych - regułę synaktyczną. Wnioskodawca sądzi, iż dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie jest konieczna przynależność żołnierza do jednostki użytej poza granicami państwa, ponieważ w przypadku udziału żołnierza zawodowego w konflikcie zbrojnym lub akcjach zapobieżenia aktom terroryzmu bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy pełni on służbę jako żołnierz wyznaczony na stanowisko służbowe w międzynarodowych organizacjach wojskowych, czy też pełni on służbę jako żołnierz skierowany do dowództwa sił wielonarodowych.