Należność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia należności pieniężnych.

Fragment:

Należy również wskazać, ze rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 380) dotyczy należności umorzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymienione w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych. Nie dotyczy więc należności umarzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W tej sytuacji należy stwierdzić, że umorzenie opisanych we wniosku należności stanowić będzie dla osób, którym będą one umarzane przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca winien sporządzić informację PIT-8C. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

2017
4
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca dokonujący umorzenia należności z tytułu nałożonych opłat jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien osobom, którym umorzono należności z tytułu nałożonych opłat wystawiać PIT-8C Informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość umorzonych należności nie stanowi dla zobowiązanych dochodów z innych źródeł. Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, która działa między innymi w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych przewiduje możliwość umorzenia w przypadkach: gdy zachodzi przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub umorzenie omawianych należności następuje w sytuacjach wyjątkowych uwarunkowanych trudną sytuacją finansową i życiową dłużnika. Szczególnie trudna sytuacja dłużników ma znaczenie przy umarzaniu należności przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca uważa, że nie jest to źródło innych przychodów dla dłużnika i nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe.

2016
30
lis

Istota:

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie miał prawo do identyfikacji kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości podatkowej tych należności, jaką na dzień nabycia należności te miały w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę X.. Bowiem jak wyjaśniono powyżej, wartość tych kosztów powinna odpowiadać samej wartości nominalnej udziałów wydanych w związku z aportem w części odpowiadającej przejętym należnościom.

Fragment:

(...) należności cywilnoprawnych od Spółki X., ma prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości podatkowej tych należności, jaką na dzień nabycia należności te miały w księgach rachunkowych Spółki X.? Czy Wnioskodawca uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Działem Soków za okresy poprzedzające dzień, w którym dojdzie do aportu? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4 postawione we wniosku; odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3, 5 udzielono odpowiednio w odrębnych rozstrzygnięciach. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość podatkowa należności cywilnoprawnych nabytych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) w przypadku konsumpcji tych należności rodzących przychód podatkowy - niezależnie od formy konsumpcji należności - stanowi koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo do identyfikacji kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości podatkowej tych należności, jaką na dzień nabycia należności te miały w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę X..

2016
12
sie

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Część należności Spółki ulega przedawnieniu w związku z upływem terminu określonego w KC. Spółka rozważa umorzenie części należności nieprzedawnionych (należności główne, poboczne, koszty sądowe), objętych bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym oraz odpisanie z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych i nie dochodzenia ich zapłaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku umorzenia należności nieprzedawnionych (należności główne, poboczne, koszty sądowe), występuje obowiązek wystawienia PIT-8C... Czy odpisanie z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności rodzi konieczność wystawienia PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1 umorzenie należności nieprzedawnionych stanowi dla najemcy przysporzenie skutkujące powstaniem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., co w konsekwencji skutkuje wystawieniem PIT-8C. Natomiast w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2 Wnioskodawca uważa, że odpisanie należności z ksiąg rachunkowych nie rodzi obowiązku wystawienia PIT-8C, gdyż wierzyciel który nie podjął czynności w celu wyegzekwowania należnej mu kwoty dopuszczając tym samym do upływu terminu przedawnienia może już nie mieć możliwości skutecznego dochodzenia wykonania takiego zobowiązania od osoby fizycznej.

2016
14
lip

Istota:

W zakresie wystąpienia obowiązków płatnika po stronie Wnioskodawcy w związku z zapłatą na rzecz kontrahentów z USA.

Fragment:

Innymi słowy, Komentarz odnosi się do transakcji określanych jako licencje na miejsce/przedsiębiorstwo/sieć (network licenses), które nie powinny być traktowane jako należności licencyjne a jako zyski przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe ustalenie przedmiotu, za który płatność jest dokonywana. Jeżeli płatność nie dotyczy prawa autorskiego, to znaczy jest ograniczone do prawa, jakie jest niezbędne dla skopiowania obrazu i obsługi przez klienta w ramach wyłącznie jego zasobów, to takie użytkowanie nie powinno być traktowane jako wchodzące w zakres definicji należności licencyjnych. Jeżeli zatem w ramach transakcji Wnioskodawca nabywa prawo do elektronicznego skopiowania produktu cyfrowego (np. obrazu fotograficznego) dla własnego użytku/korzyści, bez prawa do odsprzedania, to płatności z tego tytułu dokonywane są w zamian za nabycie danych przekazywanych w formie sygnału cyfrowego, wobec czego nie są one traktowane jako należności licencyjne, a jako zyski przedsiębiorstwa. Uwzględniając zapisy Komentarza do Modelowej Konwencji OECD, w ocenie Wnioskodawcy, wypłacane należności nie stanowią należności licencyjnych. Jest to wyłącznie zapłata za udostępnione przez kontrahenta dane. W związku z powyższym, w sytuacji, w której wypłacone należności, o których mowa w stanie faktycznym, nie mieszczą się w katalogu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji warunkującego niepobranie podatku „ u źródła ”.

2016
17
maj

Istota:

Czy wymienione we wniosku składniki, tj. wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz EFSA (rekompensata) i refundacja kosztów pobytu (diety, ryczałt hotelowy), otrzymane z Unii Europejskiej w latach 2012-2015, są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w latach 2012-2015 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w latach 2012-2015. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 5 kwietnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4511-171/16/BJ , IBPB-2-1/4511-172/16/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 21 kwietnia 2016 r. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny: Począwszy od października 2012 r. Wnioskodawca uczestniczy regularnie w roli eksperta w spotkaniach Panelu ds. Środków Ochrony Roślin (Panel for Plant Protection Products) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) w Parmie. Na eksperta Wnioskodawca został powołany w drodze nominacji przez Dyrektora EFSA. Pracami międzynarodowego zespołu funkcjonującego w ramach Panelu kieruje bezpośrednio przewodniczący Panelu.

2016
17
maj

Istota:

Czy wymienione we wniosku składniki, tj. wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz EFSA (rekompensata) i refundacja kosztów pobytu (diety, ryczałt hotelowy), otrzymane z Unii Europejskiej w 2016 i 2017 roku będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w 2016 i 2017 roku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w 2016 i 2017 roku. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 5 kwietnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4511-171/16/BJ , IBPB-2-1/4511-172/16/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 21 kwietnia 2016 r. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Począwszy od października 2012 r. Wnioskodawca uczestniczy regularnie w roli eksperta w spotkaniach Panelu ds. Środków Ochrony Roślin (Panel for Plant Protection Products) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) w Parmie. Na eksperta Wnioskodawca został powołany w drodze nominacji przez Dyrektora EFSA. Pracami międzynarodowego zespołu funkcjonującego w ramach Panelu kieruje bezpośrednio przewodniczący Panelu.

2016
18
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

Fragment:

Składnikiem przedsiębiorstwa, które nabędzie Wnioskodawca, będą należności wynikające z zawartych przez zbywcę umów pożyczek (dalej: należności pożyczkowe). Należności pożyczkowe będą obejmowały różne składniki, w szczególności część kapitałową należności z tytułu prowizji, innego rodzaju opłaty wynikające z zawartej umowy pożyczki oraz należności odsetkowe. Należności pożyczkowe zostaną ujęte przez Wnioskodawcę w wartości rynkowej ustalonej przez niezależny podmiot, który dokona wyceny należności pożyczkowych. Wartość rynkowa poszczególnych należności zostanie ustalona poprzez wycenę przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z danej wierzytelności przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej oraz przy uwzględnieniu ryzyka złych długów. W odniesieniu do poszczególnych wierzytelności będzie zatem możliwe określenie sumy przyszłych wpływów w ujęciu nominalnym (dalej: wartość nominalna należności pożyczkowych) oraz wartość sumy przepływów w ujęciu realnym (po zastosowaniu dyskonta oraz uwzględniając ryzyko złych długów), która będzie odpowiadała wartości rynkowej wierzytelności (dalej: wartość rynkowa należności pożyczkowych). Należności pożyczkowe są spłacane przez dłużników co do zasady w ratach, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.

2016
18
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku realizacji (spłaty) należności pożyczkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej należności pożyczkowych ustalonej na moment nabycia przedsiębiorstwa oraz ustalenia, czy w związku z częściową spłatą należności pożyczkowych, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej takiej części wartości rynkowej należności pożyczkowej jaka odpowiada udziałowi spłaconej części należności pożyczkowej w wartości nominalnej należności pożyczkowej.

Fragment:

Składnikiem przedsiębiorstwa, które nabędzie Wnioskodawca, będą należności wynikające z zawartych przez zbywcę umów pożyczek (dalej: należności pożyczkowe). Należności pożyczkowe będą obejmowały różne składniki, w szczególności część kapitałową należności z tytułu prowizji, innego rodzaju opłaty wynikające z zawartej umowy pożyczki oraz należności odsetkowe. Należności pożyczkowe zostaną ujęte przez Wnioskodawcę w wartości rynkowej ustalonej przez niezależny podmiot, który dokona wyceny należności pożyczkowych. Wartość rynkowa poszczególnych należności zostanie ustalona poprzez wycenę przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z danej wierzytelności przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej oraz przy uwzględnieniu ryzyka złych długów. W odniesieniu do poszczególnych wierzytelności będzie zatem możliwe określenie sumy przyszłych wpływów w ujęciu nominalnym (dalej: wartość nominalna należności pożyczkowych) oraz wartość sumy przepływów w ujęciu realnym (po zastosowaniu dyskonta oraz uwzględniając ryzyko złych długów), która będzie odpowiadała wartości rynkowej wierzytelności (dalej: wartość rynkowa należności pożyczkowych). Należności pożyczkowe są spłacane przez dłużników co do zasady w ratach, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.

2015
23
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanych pracownikom diet oraz innych należności w związku z odbywanymi przez nich podróżami służbowymi.

Fragment:

Niezależnie od wydanej już interpretacji indywidualnej dla Spółki D, konieczne jest wystąpienie z osobnym wnioskiem o wydanie interpretacji przez Wnioskodawcę, dotyczącym identycznego stanu faktycznego, tj. korzystania przez diety i należności wypłacane przez Pracodawcę pracownikom z tytułu podróży służbowych ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PIT, a w efekcie braku obowiązku Wnioskodawcy obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy pracowników z uwzględnieniem w podstawie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania od Wnioskodawcy tych diet i należności. W efekcie wydanie interpretacji indywidualnej na skutek złożenia niniejszego wniosku łącznie z otrzymaną przez Spółkę D ww. interpretacją indywidualną, potwierdzającą prawidłowe stanowisko Spółki D, będzie kompleksowo potwierdzać prawidłowość działania Spółki D oraz Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.