Należność | Interpretacje podatkowe

Należność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie miał prawo do identyfikacji kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości podatkowej tych należności, jaką na dzień nabycia należności te miały w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę X.. Bowiem jak wyjaśniono powyżej, wartość tych kosztów powinna odpowiadać samej wartości nominalnej udziałów wydanych w związku z aportem w części odpowiadającej przejętym należnościom.
Fragment:
(...) należności cywilnoprawnych od Spółki X., ma prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości podatkowej tych należności, jaką na dzień nabycia należności te miały w księgach rachunkowych Spółki X.? Czy Wnioskodawca uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Działem Soków za okresy poprzedzające dzień, w którym dojdzie do aportu? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4 postawione we wniosku; odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3, 5 udzielono odpowiednio w odrębnych rozstrzygnięciach. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość podatkowa należności cywilnoprawnych nabytych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) w przypadku konsumpcji tych należności rodzących przychód podatkowy - niezależnie od formy konsumpcji należności - stanowi koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo do identyfikacji kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości podatkowej tych należności, jaką na dzień nabycia należności te miały w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę X..
2016
30
lis

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Część należności Spółki ulega przedawnieniu w związku z upływem terminu określonego w KC. Spółka rozważa umorzenie części należności nieprzedawnionych (należności główne, poboczne, koszty sądowe), objętych bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym oraz odpisanie z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych i nie dochodzenia ich zapłaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku umorzenia należności nieprzedawnionych (należności główne, poboczne, koszty sądowe), występuje obowiązek wystawienia PIT-8C... Czy odpisanie z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności rodzi konieczność wystawienia PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1 umorzenie należności nieprzedawnionych stanowi dla najemcy przysporzenie skutkujące powstaniem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., co w konsekwencji skutkuje wystawieniem PIT-8C. Natomiast w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2 Wnioskodawca uważa, że odpisanie należności z ksiąg rachunkowych nie rodzi obowiązku wystawienia PIT-8C, gdyż wierzyciel który nie podjął czynności w celu wyegzekwowania należnej mu kwoty dopuszczając tym samym do upływu terminu przedawnienia może już nie mieć możliwości skutecznego dochodzenia wykonania takiego zobowiązania od osoby fizycznej.
2016
12
sie

Istota:
W zakresie wystąpienia obowiązków płatnika po stronie Wnioskodawcy w związku z zapłatą na rzecz kontrahentów z USA.
Fragment:
Innymi słowy, Komentarz odnosi się do transakcji określanych jako licencje na miejsce/przedsiębiorstwo/sieć (network licenses), które nie powinny być traktowane jako należności licencyjne a jako zyski przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe ustalenie przedmiotu, za który płatność jest dokonywana. Jeżeli płatność nie dotyczy prawa autorskiego, to znaczy jest ograniczone do prawa, jakie jest niezbędne dla skopiowania obrazu i obsługi przez klienta w ramach wyłącznie jego zasobów, to takie użytkowanie nie powinno być traktowane jako wchodzące w zakres definicji należności licencyjnych. Jeżeli zatem w ramach transakcji Wnioskodawca nabywa prawo do elektronicznego skopiowania produktu cyfrowego (np. obrazu fotograficznego) dla własnego użytku/korzyści, bez prawa do odsprzedania, to płatności z tego tytułu dokonywane są w zamian za nabycie danych przekazywanych w formie sygnału cyfrowego, wobec czego nie są one traktowane jako należności licencyjne, a jako zyski przedsiębiorstwa. Uwzględniając zapisy Komentarza do Modelowej Konwencji OECD, w ocenie Wnioskodawcy, wypłacane należności nie stanowią należności licencyjnych. Jest to wyłącznie zapłata za udostępnione przez kontrahenta dane. W związku z powyższym, w sytuacji, w której wypłacone należności, o których mowa w stanie faktycznym, nie mieszczą się w katalogu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji warunkującego niepobranie podatku „ u źródła ”.
2016
14
lip

Istota:
Czy wymienione we wniosku składniki, tj. wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz EFSA (rekompensata) i refundacja kosztów pobytu (diety, ryczałt hotelowy), otrzymane z Unii Europejskiej w latach 2012-2015, są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w latach 2012-2015 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w latach 2012-2015. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 5 kwietnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4511-171/16/BJ , IBPB-2-1/4511-172/16/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 21 kwietnia 2016 r. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny: Począwszy od października 2012 r. Wnioskodawca uczestniczy regularnie w roli eksperta w spotkaniach Panelu ds. Środków Ochrony Roślin (Panel for Plant Protection Products) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) w Parmie. Na eksperta Wnioskodawca został powołany w drodze nominacji przez Dyrektora EFSA. Pracami międzynarodowego zespołu funkcjonującego w ramach Panelu kieruje bezpośrednio przewodniczący Panelu.
2016
17
maj

Istota:
Czy wymienione we wniosku składniki, tj. wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz EFSA (rekompensata) i refundacja kosztów pobytu (diety, ryczałt hotelowy), otrzymane z Unii Europejskiej w 2016 i 2017 roku będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w 2016 i 2017 roku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w 2016 i 2017 roku. Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 5 kwietnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4511-171/16/BJ , IBPB-2-1/4511-172/16/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 21 kwietnia 2016 r. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Począwszy od października 2012 r. Wnioskodawca uczestniczy regularnie w roli eksperta w spotkaniach Panelu ds. Środków Ochrony Roślin (Panel for Plant Protection Products) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) w Parmie. Na eksperta Wnioskodawca został powołany w drodze nominacji przez Dyrektora EFSA. Pracami międzynarodowego zespołu funkcjonującego w ramach Panelu kieruje bezpośrednio przewodniczący Panelu.
2016
17
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego.
Fragment:
Składnikiem przedsiębiorstwa, które nabędzie Wnioskodawca, będą należności wynikające z zawartych przez zbywcę umów pożyczek (dalej: należności pożyczkowe). Należności pożyczkowe będą obejmowały różne składniki, w szczególności część kapitałową należności z tytułu prowizji, innego rodzaju opłaty wynikające z zawartej umowy pożyczki oraz należności odsetkowe. Należności pożyczkowe zostaną ujęte przez Wnioskodawcę w wartości rynkowej ustalonej przez niezależny podmiot, który dokona wyceny należności pożyczkowych. Wartość rynkowa poszczególnych należności zostanie ustalona poprzez wycenę przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z danej wierzytelności przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej oraz przy uwzględnieniu ryzyka złych długów. W odniesieniu do poszczególnych wierzytelności będzie zatem możliwe określenie sumy przyszłych wpływów w ujęciu nominalnym (dalej: wartość nominalna należności pożyczkowych) oraz wartość sumy przepływów w ujęciu realnym (po zastosowaniu dyskonta oraz uwzględniając ryzyko złych długów), która będzie odpowiadała wartości rynkowej wierzytelności (dalej: wartość rynkowa należności pożyczkowych). Należności pożyczkowe są spłacane przez dłużników co do zasady w ratach, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.
2016
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku realizacji (spłaty) należności pożyczkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej należności pożyczkowych ustalonej na moment nabycia przedsiębiorstwa oraz ustalenia, czy w związku z częściową spłatą należności pożyczkowych, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej takiej części wartości rynkowej należności pożyczkowej jaka odpowiada udziałowi spłaconej części należności pożyczkowej w wartości nominalnej należności pożyczkowej.
Fragment:
Składnikiem przedsiębiorstwa, które nabędzie Wnioskodawca, będą należności wynikające z zawartych przez zbywcę umów pożyczek (dalej: należności pożyczkowe). Należności pożyczkowe będą obejmowały różne składniki, w szczególności część kapitałową należności z tytułu prowizji, innego rodzaju opłaty wynikające z zawartej umowy pożyczki oraz należności odsetkowe. Należności pożyczkowe zostaną ujęte przez Wnioskodawcę w wartości rynkowej ustalonej przez niezależny podmiot, który dokona wyceny należności pożyczkowych. Wartość rynkowa poszczególnych należności zostanie ustalona poprzez wycenę przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z danej wierzytelności przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej oraz przy uwzględnieniu ryzyka złych długów. W odniesieniu do poszczególnych wierzytelności będzie zatem możliwe określenie sumy przyszłych wpływów w ujęciu nominalnym (dalej: wartość nominalna należności pożyczkowych) oraz wartość sumy przepływów w ujęciu realnym (po zastosowaniu dyskonta oraz uwzględniając ryzyko złych długów), która będzie odpowiadała wartości rynkowej wierzytelności (dalej: wartość rynkowa należności pożyczkowych). Należności pożyczkowe są spłacane przez dłużników co do zasady w ratach, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.
2016
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przyznanych pracownikom diet oraz innych należności w związku z odbywanymi przez nich podróżami służbowymi.
Fragment:
Niezależnie od wydanej już interpretacji indywidualnej dla Spółki D, konieczne jest wystąpienie z osobnym wnioskiem o wydanie interpretacji przez Wnioskodawcę, dotyczącym identycznego stanu faktycznego, tj. korzystania przez diety i należności wypłacane przez Pracodawcę pracownikom z tytułu podróży służbowych ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PIT, a w efekcie braku obowiązku Wnioskodawcy obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy pracowników z uwzględnieniem w podstawie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania od Wnioskodawcy tych diet i należności. W efekcie wydanie interpretacji indywidualnej na skutek złożenia niniejszego wniosku łącznie z otrzymaną przez Spółkę D ww. interpretacją indywidualną, potwierdzającą prawidłowe stanowisko Spółki D, będzie kompleksowo potwierdzać prawidłowość działania Spółki D oraz Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
23
gru

Istota:
W części należności wynikających z faktury zakupu usług, które zostaną uregulowane w drodze wydania weksla własnego nie powstanie dla Wnioskodawcy, po upływie terminu wskazanego w art. 89b ust. 1 ustawy, obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT o kwotę w ten sposób uregulowaną na rzecz Sprzedawcy.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wystawienie weksla własnego jako forma zapłaty pozostałej do zapłaty części należności tytułem wynagrodzenia do umowy doradztwa wraz z warunkami licencji stanowi „ uregulowanie należności ” zgodnie z art. 89b ust. 2 ustawy o VAT... Czy w związku z powyższym, wystawienie w terminie do upływu 150 dni od dnia upływu terminu płatności z faktury weksla własnego na rzecz A. sp. z o.o. na kwotę pozostałej do zapłaty części należności tytułem wynagrodzenia do umowy doradztwa wraz z warunkami licencji spowoduje zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury z dnia 9 grudnia 2014 r. zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ustawodawca zarówno w art. 89b ustawy o VAT, jak i art. 15b ustawy o CIT posługuje się terminem „ uregulowanie zobowiązania ”. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie I FSK 171/05 „pojęcie „ uregulowania należności ” jest pojęciem szerszym od pojęcia „ zapłaty należności ”. Skoro zatem ustawodawca użył pojęcia „ uregulowane ” a nie „ zapłacone ”, to uznać należy, że dopuścił różne sposoby uregulowania należności wobec sprzedawcy towaru”. Weksel jest papierem wartościowym posiadającym części składowe ściśle przez prawo wekslowe przypisane, w którym wystawca dokumentu albo sam przyrzeka zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej, albo poleca zapłatę osobie trzeciej, przyjmując bezwarunkową odpowiedzialność za zapłatę i poddając się wszelkim rygorom prawa wekslowego (I.
2015
26
lis

Istota:
W zakresie prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni w przypadku regulowania należności za fakturę poprzez potrącenie
Fragment:
Istota kompensaty nie polega bowiem na przekazaniu określonej realnej kwoty pieniędzy, lecz na uregulowaniu należności poprzez potrącenie jednej wierzytelności z drugą wierzytelnością, pod warunkiem, że przedmiotem obu są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone co do gatunku, obie są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. W przedstawionych okolicznościach sprawy, warunkiem bezwzględnym, jaki Wnioskodawca będzie musiał spełnić, jest zapłata w całości należności wynikających z rozliczonych faktur z Podwykonawcami. Wnioskodawca jednak zakłada, że może się zdarzyć sytuacja, w której dokona zapłaty za swoje zobowiązania w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych należności. Nie dojdzie zatem w takich przypadkach do zapłaty z tytułu nabycia usług ani w gotówce ani przelewem. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyśpieszonym terminie 25 dni, jeśli dokona potrącenia w formie kompensaty jakiejkolwiek należności za faktury, z których podatek naliczony uwzględnił w deklaracji VAT. Oczywiście w przypadku, gdy podatnik dokonuje kompensaty należności z zobowiązaniem kontrahenta w drodze wzajemnego potrącenia należności, to następuje wygaśnięcie zobowiązania, jednak pozbawia to podatnika możliwości ubiegania się o dokonanie przez urząd skarbowy zwrotu różnicy podatku naliczonego nad podatkiem należnym w skróconym terminie – 25 dni.
2015
19
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Należność
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.