IPTPP3/4512-509/15-5/JM | Interpretacja indywidualna

Nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na przebudowę kabli elektroenergetycznych nie będzie podlegało opodatkowaniu.
IPTPP3/4512-509/15-5/JMinterpretacja indywidualna
 1. linia energetyczna
 2. nakłady
 3. odliczenie podatku
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.), uzupełnionego pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów związanych z przebudową linii elektroenergetycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z przebudową linii elektroenergetycznej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów związanych z przebudową linii elektroenergetycznej i w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji przemysłowej jako Zakład Usługowo Produkcyjny. Przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi pełne księgi rachunkowe. Produkcja przemysłowa (branża metalowa) odbywa się w kilku halach produkcyjnych, zakład jest systematycznie rozbudowywany.

Wnioskodawca zakupił grunt, na którym zaplanowano i zaprojektowano halę produkcyjną. Niestety okazało się, że sieć energetyczna, a dokładniej dwie linie kablowe SN wchodzą w kolizję z projektowaną halą. Linie kablowe przebiegają przez grunt, będący własnością Wnioskodawcy jako prawo wieczystego użytkowania gruntu. Stan techniczny tych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry i stale służą do dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców. Właścicielem linii jest Zakład Energetyczny.

Zmiana lokalizacji urządzeń elektrycznych jest możliwa tylko w przypadku zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym i pokrycia przez Wnioskodawcę wszystkich kosztów związanych z przesunięciem linii kablowych. W celu usunięcia kolizji Wnioskodawca musi odtworzyć urządzenia związane z kolizją, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych. Wytyczne zakładają: demontaż fragmentu istniejących obu linii kablowych SN na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli; wykonanie muf przejściowych na obu liniach kablowych w miejscy istniejącej granicy stron oraz w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz ułożenia dwóch linii kablowych SN kablem typu ...na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz w pobliżu granicy działki. Co istotne granica stron pozostaje bez zmian, zmienia się tylko typ muf z istniejących przejściowych na przelotowe. W miejscu rozgraniczenia mufy przelotowe w całości pozostaną na majątku dotychczasowego właściciela Spółki WSK. Po zakończeniu przebudowy całość wykonanych usług związanych z przebudową zostanie przekazana do zakładu energetycznego, protokołem zdawczo-odbiorczym.

Kable elektroenergetyczne powodujące kolizję posiadają napięcie 15 kV. Wnioskodawca nie posiada umowy, ani warunków do pobierania energii o tym napięciu.

Wnioskodawca będzie musiał pokryć wszystkie koszty związane z zaprojektowaniem, usunięciem tej kolizji, do czego już się zobowiązał. Wnioskodawca w związku z usunięciem kolizji nabywa w szczególności usługi budowlane i dokumentację.

Wszystkie te usługi zostaną zakupione od czynnych podatników VAT i będą to czynności opodatkowane i udokumentowane fakturami VAT.

Zgodnie z otrzymaną ofertą koszt usunięcia kolizji wyniesie około 77 tys. zł netto. Przebudowa linii elektroenergetycznej została już rozpoczęta i będzie kontynuowana do końca października/połowy listopada 2015 roku, wtedy też nastąpi przekazanie nakładów dotyczących przebudowy. Po zakończeniu prac i ich odbiorze linia energetyczna zostanie przekazana protokołem technicznym na rzecz zakładu energetycznego. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na przebudowę nie zostaną przez nikogo zwrócone.

Przekazanie wartości prac nastąpi na podstawie protokołu przekazania do zakładu energetycznego i nie będzie wiązało się z przekazaniem własności nieruchomości. Do zawartej umowy z Zakładem Energetycznym zostanie podpisany aneks, który ustanowi nieodpłatną służebność gruntu, przez który przebiegają kable elektroenergetyczne. Ustanowienie służebności jest niezbędne, by w razie awarii kabli, zakład energetyczny mógł dokonań naprawy i zapewnić ciągłość przesyłu energii.

Wnioskodawca zaliczy koszty usunięcia kolizji do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia kosztu, odliczając naliczony podatek VAT. Podatnik przekaże nieodpłatnie do zakładu energetycznego przebudowane kabli elektroenergetyczne SN 15 kV (nakłady, wartość usług budowlanych i dokumentację) i nie doliczy należnego podatku VAT od wartości przekazanej, przebudowanej linii.

W związku z wezwaniem tut. Organu o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego (poz. 67 wniosku ORD-IN – wersja 6) poprzez jednoznaczne podanie informacji: „Jakie wydatki związane z usunięciem kolizji ponosi/zamierza ponieść Wnioskodawca”, Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca nabywa usługi budowlane i związaną z nimi dokumentację. Wydatki związane z usunięciem kolizji jakie poniesie Wnioskodawca to demontaż fragmentu istniejących obu linii kablowych SN na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli; wykonanie muf przejściowych na obu liniach w miejscu istniejącej granicy stron oraz w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz ułożenia dwóch linii kablowych SN kablem typu ...na odcinku od miejsca istniejącej granicy stron do miejsc lokalizacji muf przejściowych w miejscu przecięcia kabli w południowo-wschodnim rogu działki oraz w pobliżu granicy działki. Po zakończeniu przebudowy całość wykonanych usług związanych z przebudową zostanie przekazana do zakładu energetycznego.

Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę zostały udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy. Faktura została wystawiona 22.10.2015 r., koszty ujęte na fakturze zostały zaliczone jednorazowo w koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Nieodpłatne przekazanie nakładów związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Właścicielem przebudowanej linii elektroenergetycznej po nieodpłatnym przekazaniu zostanie zakład energetyczny. Wnioskodawca poniósł nakłady związane z przebudową kabli elektroenergetycznych, ponieważ linia elektroenergetyczna kolidowała z planami budowlanymi nowej hali produkcyjnej.

Wybudowanie i późniejsza eksploatacja hali produkcyjnej przez Wnioskodawcę byłyby niemożliwe w przypadku nieusunięcia kolizji kabli.

Wnioskodawca będzie wykorzystywał wartość nabytych usług związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych do czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Usunięcie kolizji kabli elektroenergetycznych umożliwia Wnioskodawcy wybudowanie nowej hali produkcyjnej, która będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma naliczyć podatek VAT należny od wartości przebudowanych kabli elektroenergetycznych SN 15kV nieodpłatnie przekazanych do zakładu energetycznego...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 o podatku od towarów i usług wskazuje obowiązek podatkowy przy przekazaniu na cele inne niż działalność gospodarcza. Przekazanie poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów związanych z przebudową sieci energetycznej jest ściśle związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Przebudowa jest niezbędna by zrealizować budowę hali produkcyjnej, jej późniejszej eksploatacji co skutkuje zwiększeniem mocy produkcyjnych, produkcji a w konsekwencji zabezpieczeniem i zwiększeniem źródła przychodów z działalności przemysłowej.

Zgodnie z powyższym stanem prawnym Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie zakładowi energetycznemu na podstawie protokołu odbioru technicznego wartość nakładów poniesionych na przebudowę kabli elektroenergetycznych bez naliczenia podatku należnego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ww. przepisach, w pewnych ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wobec powyższego, dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zakupił grunt, na którym zaplanowano i zaprojektowano halę produkcyjną. Dwie linie kablowe SN wchodzą w kolizję z projektowaną halą. Zmiana lokalizacji urządzeń elektrycznych jest możliwa tylko w przypadku zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym i pokrycia przez Wnioskodawcę wszystkich kosztów związanych z przesunięciem linii kablowych. Wnioskodawca nabywa usługi budowlane i związaną z nimi dokumentację. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie wykorzystywał wartość nabytych usług związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych do czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Usunięcie kolizji kabli elektroenergetycznych umożliwia Wnioskodawcy wybudowanie nowej hali produkcyjnej, która będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Jak stanowi § 2 cyt. przepisu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (art. 47 § 3 k.c.).

W art. 48 k.c. postanowiono, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Ponadto, w myśl art. 49 § 1 k.c., urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 49 § 2 k.c., osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Zaznaczyć należy, iż przesłanka wynikająca art. 49 § 1 k.c. jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w tym przepisie urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

W świetle powołanych przepisów Kodeksu cywilnego wskazać należy, iż Wnioskodawca w momencie nieodpłatnego przekazania przebudowanego kolidującego odcinka sieci nie jest właścicielem przedmiotowej inwestycji, bowiem jest on już włączony do sieci i stanowiąc część istniejącej sieci należącej do podmiotu zarządzającego tą siecią, stanowi jedną całość. Tym samym, nieodpłatne przekazanie przebudowanego odcinka sieci do podmiotu zarządzającego daną siecią należy traktować jako świadczenie usług, bowiem jest to w istocie przekazanie jedynie poniesionych nakładów.

Z opisu sprawy wynika, że nieodpłatne przekazanie nakładów związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych będącej własnością innego podmiotu, będzie stanowić na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług – w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, iż z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług – w przedmiotowej sprawie istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, ww. nieodpłatne przekazanie na rzecz zakładu energetycznego nakładów poniesionych na przebudowę kabli elektroenergetycznych jako świadczenie usług nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania kabli elektroenergetycznych należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów związanych z przebudową linii elektroenergetycznej. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z przebudową linii elektroenergetycznej został załatwiony interpretacją IPTPP3/4512-509/15-4/JM. Z kolei wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.