IPTPB2/436-66/14-6/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy nabycie praw majątkowych przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po Jej matce, obejmujących prawo do nakładów w postaci budynku, zakupionego przez ojca Wnioskodawczyni - dzierżawcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2014 r. (data wpływu 25 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania skutków podatkowych nabycia nakładów na nieruchomość - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 30 lipca 2014 r., Nr IPTPB2/436-66/14-2/KK IPTPB2/415-300/14-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 30 lipca 2014 r. (data doręczenia 31 lipca 2014 r.), natomiast w dniu 7 sierpnia 2014 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 4 sierpnia 2014 r.).

Z uwagi na to, że złożony wniosek i jego uzupełnienie nie spełniało wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r., Nr IPTPB2/436-66/14-4/KK IPTPB2/415-300/14-4/KK, ponownie wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 sierpnia 2014 r., (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 18 sierpnia 2014 r.). Pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła przedmiotowy wniosek (data nadania 25 sierpnia 2014 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Matka Wnioskodawczyni – zmarła w dniu 24 lutego 2011 r. i zostało przeprowadzone postępowanie sądowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku. Postępowanie spadkowe zostało zakończone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 31 sierpnia 2011 r., które uprawomocniło się z dniem 22 września 2011 r. Na skutego tego postępowania, Wnioskodawczyni nabyła wraz z rodzeństwem, bratem J. K. oraz siostrą L. Rz., spadek po matce, w wysokości 1/3 części każde z Nich. W skład masy spadkowej wchodziła 1/4 wartości nakładów na nieruchomości, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 429/4, stanowiącej własność Gminy, w postaci budynku mieszkalnego o nr 1. W pozostałej części prawo do nakładów, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 14 września 2005 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu Wnioskodawczyni, należało po 1/4 części do Wnioskodawczyni oraz Jej rodzeństwa.

Nabycie nakładów w drodze dziedziczenia, po ojcu, w postaci wyżej opisanego budynku mieszkalnego, przez A. K. oraz Wnioskodawczynię i Jej rodzeństwo, zostało zwolnione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wnioskodawczyni nadmienia, że budynek stanowiący nakłady na nieruchomości należącej do Gminy, wyżej opisany, został zakupiony przez ojca Wnioskodawczyni – , który jednocześnie nabył prawo do dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Po śmierci ojca, w przysługujące mu prawo dzierżawy wstąpiła matka Wnioskodawczyni. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), zawartymi w art. 4a ust. 1 pkt 1, celem zwolnienia nabycia prawa do nakładów w drodze dziedziczenia po matce Wnioskodawczyni od podatku od spadków, Wnioskodawczyni wraz z swoim rodzeństwem, w dniu 8 listopada 2011 r., dokonała zgłoszenia na formularzu SD-Z2 do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jako właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia spadku, jak również na miejsce zamieszkania spadkodawczyni, nabytych praw, to jest prawa do nakładów na nieruchomości w postaci budynku, w wysokości 1/3.

Z kolei w dniu 17 października 2013 r., Gmina ogłosiła przetarg na ww. nieruchomość. W związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości przez osobę trzecią, w styczniu 2014 r., Gmina zwróciła równowartość nakładów spadkobiercom, każdemu z nich w tym, w tym również Wnioskodawczyni w wysokości 1/3 części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 7 sierpnia 2014 r.

  1. Czy nabycie praw majątkowych przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po Jej matce, obejmujących prawo do nakładów w postaci budynku, zakupionego przez ojca Wnioskodawczyni - dzierżawcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn...
  2. Czy zwrot równowartości nakładów, dokonany w styczniu 2014 r. przez Gminę na rzecz Wnioskodawczyni, będącej spadkobierczynią po rodzicach, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące podatku od spadków i darowizn. W sprawie odpowiedzi na pytanie Nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z dnia 7 sierpnia 2014 r., nabycie praw majątkowych w drodze dziedziczenia po matce, obejmujących prawa do nakładów na nieruchomości, w postaci budynku mieszkalnego o nr 1, podlega regulacji- ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) i będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia nabytych praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Nabyte w drodze dziedziczenia prawo do nakładów, stanowi prawo do ulepszeń, w postaci budynku mieszkalnego na nieruchomości, będącej własnością Gminy. Przedmiotowy budynek jest częścią składową ww. nieruchomości, albowiem nie stanowi, na podstawie przepisów prawa, odrębnej nieruchomości. Tymczasem, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. z 2014, poz. 121, z póź. zm.), do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Zgodnie z zasadą prawa superficies solo cedit, własność wzniesionych budynków jest związana z własnością gruntu, a zatem do właściciela gruntu (wydzierżawiającego) należy własność budynku.

Z kolei, zgodnie art. 676 w zw. z art. 694 Kodeksu cywilnego, poczynione nakłady mogą być zatrzymane przez wydzierżawiającego - wówczas czyniącemu nakłady należy się zwrot ich równowartości - lub usunięte, w związku z żądaniem przez wydzierżawiającego przywrócenia stanu poprzedniego - wówczas nakłady fizycznie pozostaną przy dzierżawcy.

Zatem, wchodzące w skład spadku prawo do nakładów obejmuje swoim zakresem również prawo do żądania wydania równowartości poczynionych nakładów, w przypadku ich zatrzymania przez wydzierżawiającego, co miało miejsce w opisanym stanie faktycznym.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny, w szczególności przywołane powyżej przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. art. 4a ust. 1 pkt 1, nabyte w drodze dziedziczenia prawo do nakładów, obejmujące również prawo do żądania od Gminy wydania równowartości zatrzymanych nakładów w postaci budynku mieszkalnego przez spadkodawczynię, podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, w związku z ich zgłoszeniem w terminie przewidzianym w przywołanych powyżej przepisach prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z przepisem art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawczyni, nie zaś pozostałych spadkobierców.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.