IPPP3/4512-530/15-4/KP | Interpretacja indywidualna

Czy jeśli Wnioskodawca dokona darowizny na rzecz Gminy w formie nieodpłatnego przekazania prawa do zwrotu poniesionych nakładów to będzie musiał zwrócić VAT odliczony wcześniej od wartości tych nakładów poniesionych na drogę gminną?
IPPP3/4512-530/15-4/KPinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. gmina
  3. nakłady
  4. nieodpłatne świadczenie usług
  5. podatek od towarów i usług
  6. przekazanie
  7. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4512-530/15-2/KP z dnia 7 sierpnia 2015 r., skutecznie doręczone w dniu 13 sierpnia 2015 r. (data potwierdzenia odbioru), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie prawa do zwrotu poniesionych nakładów na remont drogi gminnej wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych podczas tego remontu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie prawa do zwrotu poniesionych nakładów na remont drogi gminnej wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych podczas tego remontu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 7 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. wybuduje inwestycję - obiekt handlowo-usługowy. Aby usprawnić dojazd do Centrum Handlowego zrobi częściowy remont drogi gminnej (grunt stanowi własność Gminy) za cenę ok. 50 tysięcy plus VAT. VAT zostanie odliczony w ramach prowadzonej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu z dnia 20 sierpnia 2015 r.):

Czy jeśli Spółka dokona darowizny na rzecz Gminy w formie nieodpłatnego przekazania prawa do zwrotu poniesionych nakładów to będzie musiała zwrócić VAT odliczony wcześniej od wartości tych nakładów poniesionych na drogę gminną...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu z dnia 20 sierpnia 2015 r.):

Zdaniem Spółki w przypadku nieodpłatnego przekazania prawa do zwrotu poniesionych nakładów na rzecz Gminy nie trzeba zwracać VATu odliczonego wcześniej przez Spółkę od tych nakładów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  • zostały nabyte przez podatnika tego podatku, oraz
  • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika należy stwierdzić, że kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jednak, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem opodatkowanego obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wybuduje inwestycję - obiekt handlowo-usługowy. Aby usprawnić dojazd do Centrum Handlowego zrobi częściowy remont drogi gminnej (grunt stanowi własność Gminy). W związku z niniejszym w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca odliczy podatek VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jeśli dokona darowizny na rzecz Gminy w formie nieodpłatnego przekazania prawa do zwrotu poniesionych nakładów to będzie musiał zwrócić VAT odliczony wcześniej od wartości tych nakładów poniesionych na drogę gminną.

Jak wskazano wyżej czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem zbadać należy czy w przedmiotowym przypadku wydatki poniesione na remont drogi gminnej mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie stosownie do zapisu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Analiza przedstawionych przez Spółkę okoliczności sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nakładów przez Spółkę, stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług, jednakże czynność ta nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenie tych usług musi się odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu praw do nakładów związanych z przeprowadzonym remontem drogi ma związek z wybudowaniem przez Spółkę Centrum Handlowego. Spółka przeprowadziła remont drogi gminnej aby usprawnić dojazd do Centrum Handlowego. Dlatego też, nieodpłatne przekazanie (darowizna) przez Spółkę na rzecz Gminy praw do nakładów poczynionych na remont drogi gminnej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Niemniej jednak mimo, że darowizna nakładów poczynionych na remont drogi gminnej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to wydatki poniesione na remont drogi gminnej mają związek z czynnościami opodatkowanymi, bowiem mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, tj. wybudowanym Centrum Handlowym. Tym samym, nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy prawa do nakładów poniesionych przez Spółkę na remont drogi gminnej nie wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych podczas tego remontu. Zatem, Spółka nie będzie musiała zwracać odliczonego wcześniej podatku VAT od wartości nakładów poniesionych na remont drogi gminnej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.