IPPP3/4512-300/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

VAT - w zakresie opodatkowania przekazania nakładów poniesionych na modernizację boiska oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na modernizację boiska
IPPP3/4512-300/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. nakłady
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. przekazanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania nakładów poniesionych na modernizację boiska oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na modernizację boiska – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania nakładów poniesionych na modernizację boiska oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na modernizację boiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X. jest ogólnokrajowym związkiem sportowym (stowarzyszeniem), działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym osobowość prawną, będącym jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i za granicą (mężczyzn i kobiet) w piłce jedenastoosobowej, halowej (futsal) i plażowej.

Celem X., zgodnie z jego statutem, jest:

 1. stałe doskonalenie gry w piłkę nożną oraz jej promowanie, regulowanie i kontrolowanie na terytorium Polski, z uwzględnieniem zasad fair play oraz jej wartości integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i humanitarnych, w szczególności za pomocą programów rozwojowych oraz programów opracowywanych dla młodych zawodników;
 2. organizowanie rozgrywek piłki nożnej, we wszystkich jej postaciach na poziomie krajowym, przez dokładne określenie, odpowiednio do potrzeb, zakresów uprawnień, przekazanych właściwym ligom piłkarskim;
 3. opracowywanie reguł i przepisów dotyczących piłki nożnej oraz zabezpieczenie ich przestrzegania;
 4. ochrona interesów członków związku;
 5. przestrzeganie statutów, przepisów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA i wydanych przez organy statutowe Związku oraz przepisów gry i zapobieganie ich naruszeniom, a także zapewnianie ich przestrzegania przez członków X.;
 6. zapobieganie wszelkim metodom i praktykom, które mogłyby zagrażać uczciwości meczów lub rozgrywek względnie być przyczyną nadużyć w piłce nożnej;
 7. kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich towarzyskich meczów piłkarskich, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski;
 8. zarządzanie międzynarodowymi relacjami sportowymi, związanymi z piłką nożną, we wszystkich jej postaciach;
 9. pełnienie roli gospodarza rozgrywek na poziomie międzynarodowym oraz na różnych poziomach krajowych.

X. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi opodatkowaną działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Działalność statutowa X. finansowana jest w przeważającej części z przychodów osiąganych przez X. w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Ponadto, X. otrzymuje finansowe wsparcie od UEFA (Unia Europejskich Związków Piłkarskich) w ramach realizowanych przez tę organizację programów pomocowych dla krajowych związków piłki nożnej.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do realizacji celów statutowych X. wykonuje przede wszystkim czynności podlegające opodatkowaniu VAT. W szczególności, X. świadczy usługi wstępu na organizowane przez siebie imprezy sportowe, sprzedaży praw reklamowych i telewizyjnych do meczów reprezentacji Polski. X. podejmuje również działania związane z realizacją celów statutowych, z którymi nie są bezpośrednio związane żadne przychody (np. organizowanie turniejów dla młodzieży, obozów sportowych, itp.). Czynności te mają charakter publiczny i nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Ponadto, X. świadczy również usługi organizacji turniejów piłkarskich na rzecz UEFA. W roku 2015 X. będzie wspierał UEFA w organizacji finału rozgrywek piłkarskich Liga Europy UEFA w Warszawie.

W ramach prowadzonej działalności X. zawarł z Miastem (dalej: „Miasto”) porozumienie dotyczące współpracy w zakresie remontu (rewitalizacji), wyposażenia i oddania do ponownego użytku piłkarskiego boiska szkolnego upamiętniającego mecz finałowy rozgrywek piłkarskich Ligi Europy UEFA 2015 (dalej: „Porozumienie”).

Zgodnie z Porozumieniem, X. przekaże nieodpłatnie Miastu, w celu upamiętnienia Finału Ligi Europy UEFA 2015, swoje nakłady finansowe poniesione na modernizację boiska piłkarskiego, którego remont (rewitalizację), wyposażenie i oddanie do ponownego użytku zrealizuje częściowo X. (dalej: „Boisko”). Teren przeznaczony na realizację projektu - remont (rewitalizację) i wyposażenie Boiska, wyznaczy i udostępni Miasto, całkowicie na swój koszt i odpowiedzialność. Ponadto, Miasto na swój koszt dokona także renowacji najbliższego otoczenia Boiska.

 1. e własnym zakresie, biorąc pod uwagę przedstawione X. wyceny i oferty, dokona wyboru i zaangażuje wykonawcę Boiska, któremu powierzone zostanie wykonanie w ustalonych terminach prac budowlanych związanych z remontem (rewitalizacją) i wyposażeniem Boiska. W związku z powyższym, X. dokonana nabycia usług, z tytułu których otrzyma faktury z wykazanym podatkiem VAT. Do sfinansowania zakupu tych usług X. wykorzysta środki otrzymane w ramach jednego z programów pomocowych UEFA pod nazwą „Grassroots”, którego ideą jest przede wszystkim wsparcie i popularyzacja amatorskiej piłki nożnej wśród dzieci i dorosłych.

Boisko zostanie wyposażone w sztuczną nawierzchnię o wymiarach co najmniej 60m x 30m (wymiar netto, tj. faktyczna powierzchnia boiska), tzw. piłko-chwyty, małą trybunę przeznaczoną dla 20 widzów oraz obandowanie ze wszystkich stron Boiska. Obandowanie boiska będzie się składało z:

 1. dwustronnych bannerów reklamowych o wymiarach: wysokość - 1,1 m, długość - 25 mb (konstrukcja modułowa, składająca się z elementów o długości po 3 m każdy) przy stronie boiska, przy której znajdować się będzie trybuna Boiska;
 2. jednostronnych bannerów reklamowych o wymiarach wysokość - 1,1 m, długość - 110 mb (konstrukcja modułowa, składająca się z elementów o długości po 3 m każdy) przy pozostałych
 3. stronach boiska.

X. będzie przy tym uprawniony do korzystania z 50 metrów bieżących bannerów reklamowych, o których mowa powyżej, dla własnych celów i wedle swojego uznania (w szczególności w celu informowania o udziale X. w realizacji projektu i jego związku z działalnością statutową X. oraz prowadzenia działań marketingowych i reklamowych, takich jak eksponowanie logotypów lub innych oznaczeń i treści dotyczących X.), podczas oficjalnej ceremonii otwarcia Boiska oraz przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu (tj. po przeprowadzeniu oficjalnej ceremonii otwarcia Boiska), Boisko (tj. nakłady finansowe poniesione przez X. na jego remont, rewitalizację, wyposażenie i oddanie do ponownego użytku na podstawie Porozumienia) zostanie nieodpłatnie przekazane przez X. Miastu, które będzie samodzielnie odpowiedzialne za zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i utrzymanie Boiska w niepogorszonym stanie, w tym będzie ponosiło wszelkie związane z tym koszty.

Boisko będzie częściowo ogólnodostępne (tj. funkcjonujące po zakończeniu zajęć w szkole) a Miasto dołoży wszelkich starań, aby było ono wykorzystywane przede wszystkim przez dzieci i młodzież (np. przez lokalną szkółkę piłkarską). Ponadto, Miasto zobowiązuje się udostępniać Boisko X. również po zakończeniu realizacji Projektu, w terminach i na zasadach uzgodnionych odrębnie przez Strony, bez konieczności ponoszenia przez X. dodatkowych kosztów z tym związanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy czynność przekazania na rzecz Miasta przez X. zmodernizowanego Boiska (tj. nakładów finansowych poniesionych przez X. na jego remont, rewitalizację, wyposażenie i oddanie do ponownego użytku) stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej X. i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu VAT...
 2. Czy X., na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w celu modernizacji Boiska...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Czynność nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta przez X. zmodernizowanego Boiska (tj. nakładów finansowych poniesionych przez X. na jego remont, rewitalizację, wyposażenie i oddanie do ponownego użytku) stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej X. i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu VAT.

Ad. 2

X., na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w celu modernizacji Boiska.

Uzasadnienie

 1. W zakresie stanowiska X. odnośnie pytania nr 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów jak i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Poprzez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast poprzez świadczenie usług zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

W myśl art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość (tj. rewitalizacja Boiska) będą stanowić część składową gruntu i tym samym własność Miasta. W konsekwencji Związek jako podmiot, który poniósł nakłady na rewitalizację Boiska, nie może ich zbyć jako osobny od gruntu przedmiot własności. W rezultacie, przy przekazaniu zmodernizowanego Boiska przez X. na rzecz Miasta, nie dojdzie do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, ponieważ Boisko przez cały czas będzie własnością Miasta. Czynność przekazania Boiska przez X. nie będzie więc stanowić dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Niemniej jednak X. będzie miał pewne prawo do tych nakładów i może je przenieść na rzecz innego podmiotu. Transakcja ta będzie wypełniać definicję świadczenia usług. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega świadczenie usług o charakterze odpłatnym. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, współpracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W związku z tym, że X. nie otrzyma od Miasta jakiegokolwiek wynagrodzenia, czynność przekazania Boiska będzie stanowiła nieodpłatne świadczenie usług. Należy jednak przeanalizować czy świadczenie to będzie realizowane na cele działalności gospodarczej X.. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług jest bowiem opodatkowane tylko w przypadku gdy dokonywane jest dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zdaniem X. nie powinno budzić wątpliwości, że w przedstawionych okolicznościach, czynność przekazania Boiska nie będzie dokonana dla celów innych niż działalność gospodarcza X.

W pierwszej kolejności przemawia za tym fakt, że jednym z głównych celów statutowych X. jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Polsce. W konsekwencji, modernizacja i nieodpłatne przekazania Boiska, które z założenia służyć będzie uprawianiu piłki nożnej, pozostaje w związku z celami działalności X., która to działalność co do zasady jest opodatkowana VAT.

Modernizacja oraz nieodpłatne przekazanie Boiska, jako działanie pro publico bono, niewątpliwie wpłynie także na budowę pozytywnego wizerunku X.. W rezultacie takie działanie Związku powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania np. organizowanymi przez X. imprezami sportowymi, w związku z którymi X. występuje w roli podatnika VAT.

Przekazanie przez X. zmodernizowanego Boiska, powinno wpłynąć również na ogólny wzrost zainteresowania piłką nożną oraz na podniesienie poziomu umiejętności piłkarzy, co pośrednio może mieć wpływ na zwiększoną sprzedaż biletów na mecze, większą atrakcyjność rozgrywek dla sponsorów, zwiększenie wpływów ze sprzedaży praw do transmisji, itp. Są to niewątpliwie działania niezbędne z punktu widzenia ogółu działalności opodatkowanej X.

Ponadto, zgodnie z Porozumiem, X. przez określony czas po przekazaniu Boiska Miastu, będzie uprawniony do wykorzystywania bannerów reklamowych, stanowiących obandowanie boiska, dla własnych celów i wedle własnego uznania. W szczególności bannery będą wykorzystywane przez X. w celu informowania o udziale X. w realizacji modernizacji Boiska i jego związku z działalnością statutową X. oraz prowadzenia działań marketingowych i reklamowych, takich jak eksponowanie logotypów lub innych oznaczeń i treści dotyczących X. Obandowanie Boiska będzie mogło być zatem wykorzystywane bezpośrednio do świadczenia usług marketingowych przez X. (np. na rzecz sponsorów i partnerów Związku), które podlegają opodatkowaniu VAT.

Dodatkowo, powyższy sposób reklamy wpłynie zarówno na pozytywny wizerunek X., jako wykonawcy inwestycji służącej popularyzowaniu kultury fizycznej, jak również pozwoli budować świadomość użytkowników Boiska oraz lokalnej społeczności, co do zakresu działalności X. i realizowanych projektów. Pośrednio takie wykorzystanie bannerów przyczyni się do wzrostu popularności wszelkich projektów i wydarzeń sportowych organizowanych przez X..

W świetle powyższego, X. uważa za uzasadnione swoje stanowisko o braku opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego przekazania zmodernizowanego Boiska na rzecz Miasta, jako czynności związanej z działalnością gospodarczą X.

W zakresie stanowiska Spółki odnośnie pytania nr 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ustawa o VAT jednocześnie nie precyzuje charakteru związku nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi tj. czy powinny one pozostawać w bezpośrednim związku, czy też wystarczy jedynie pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi.

Zdaniem X., w rozważanym przypadku można mówić zarówno o pośrednim jak i bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi. Odpowiednie zastosowanie znajdują tutaj argumenty dotyczące związku przekazania Boiska z działalnością gospodarczą, przedstawione odnośnie pytania nr 1.

O związku bezpośrednim przesądza możliwość wykorzystania bannerów znajdujących się obok Boiska do celów reklamowych. Świadczenie usług reklamowych i marketingowych jest jednym z podstawowych źródeł przychodów Związku i podlega opodatkowaniu VAT. X. będzie ponosił wydatki na modernizację Boiska, których efektem będzie stworzenie powierzchni reklamowej, która z kolei będzie mogła być wykorzystywana przez X. przez okres 5 lat do działań reklamowych i marketingowych. Będzie zatem istniał bezpośredni związek pomiędzy nabyciem usług rewitalizacji Boiska a czynnościami opodatkowanymi, świadczonymi przez X..

Będzie również istniał związek pośredni, ponieważ modernizacja oraz nieodpłatne przekazanie Boiska, będzie związane z ogółem działalności opodatkowanej X..

Prawidłowość uznania pośredniego związku z działalnością gospodarczą jako okoliczności skutkującej spełnieniem przesłanki powstania prawa do odliczenia VAT, sformułowanej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacje indywidualne Ministra Finansów oraz poglądy prezentowane przez przedstawicieli doktryny.

Jak wynika z literatury podatkowej, analizującej regulację zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, „Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób i w jakim zakresie towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych aby umożliwiało to podatnikowi dokonanie odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym, należy podkreślić, iż związek ten może być pośredni, co więcej, dany zakup może wiązać się z wykonaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu, która jest jednak niezbędna lub tylko potrzebna do prowadzenia działalności opodatkowanej” (T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2014).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że art. 86 ust. 1 VATU nie precyzuje, jaką formę przybierać ma związek pomiędzy sprzedażą opodatkowaną i zakupami. Należy podkreślić, że ustawodawca nie określił żadnych granic związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną” (J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT 2014. Komentarz. Wyd. 1. Warszawa 2014).

Na brak konieczności ścisłego powiązania pomiędzy nabytymi towarami oraz usługami a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) w wyroku w sprawie C-16/00 (Cibo Participations S.A), zgodnie z którym: „Wydatki poniesione przez spółkę holdingową na różne usługi, które nabywa w związku z nabyciem udziałów w spółce zależnej stanowią część jej kosztów ogólnych i dlatego mają co do zasady bezpośredni związek z jej działalnością gospodarczą jako całością”.

O prawie do odliczenia VAT TSUE wypowiadał się również w sprawie C-465/03 (Kretztechnik AG). W sprawie tej TSUE, odnosząc się do kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego, stwierdził, iż w celu dopuszczalności odliczenia VAT, zakup towaru bądź usługi powinien pozostawać w związku z czynnościami dającymi podatnikowi prawo do odliczenia. TSUE uznał, że emisja akcji, w związku z którą doszło do sporu, co prawda stanowi transakcję pozostającą poza zakresem regulacji Dyrektywy VAT, jednakże czynność ta została przez Kretztechnik zrealizowana w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego, co miało korzystny wpływ na ogólnie rozumianą działalność gospodarczą. W konsekwencji, zdaniem Trybunału, należało uznać, że poniesione przez Kretztechnik koszty usług związanych z obsługą tej emisji stanowią część kosztów ogólnych jej działalności i w związku z tym stanowią element cenotwórczy sprzedawanych przez nią towarów. W konsekwencji TSUE uznał, że przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług związanych z emisją akcji. Trybunał stwierdził, iż w przedmiotowym przypadku Kretztechnik miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ prowadziła działalność opodatkowaną.

„W istocie rzeczy, Trybunał potwierdził więc, iż w praktyce gospodarczej istnieją czynności, które z punktu widzenia VAT są nieistotne, niejako „niewidzialne”. Nie stanowiąc bowiem celu samego w sobie, stanowią jedynie narzędzie służące realizacji innych celów. (...) Tym samym, TSUE, potwierdza, iż w przypadku czynności, które są jedynie środkiem do dokonania czynności opodatkowanych, podatnik zachowuje prawo do odliczenia. Czynności te są bowiem kompletnie neutralne, "niewidzialne” z punktu widzenia podatku VAT”. (T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2014).

Pogląd wyrażony przez TSUE w sprawie C-16/00 (Cibo Participations S.A) potwierdzany jest również przez sądy krajowe. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Łd 991/08) stwierdził, iż „prawo do odliczenia zostaje również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług stanowią część jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią element cenotwórczy dla dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te w rzeczywistości zachowują bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika”.

Równocześnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt I FSK 967/06) wskazał, iż: „dokonując zatem wykładni wskazanych wyżej przepisów należy nadać im taki sens, który pozwoli na zachowanie podstawowej i najistotniejszej cechy tego podatku jaką jest jego neutralność dla podatnika. Wobec tego przyjąć należy, że każdy związek - zarówno bezpośredni, jak i pośredni - ze sprzedażą opodatkowaną, wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości, winien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług, tylko wówczas bowiem będzie możliwa jego realizacja”.

Natomiast WSA we Wrocławiu, w wyroku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (sygn. I SA/Wr 1551/07), orzekł, iż w określonych okolicznościach, prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przy ocenie, czy istnieje powiązanie pomiędzy nabyciem towaru lub usługi z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, nie jest konieczne stwierdzenie wystąpienia bezpośredniego związku. Również wystąpienie związku pośredniego pozwala na dokonanie odliczenia podatku naliczonego.

Możliwość odliczenia VAT w przypadku pośredniego związku wydatków z prowadzoną działalnością opodatkowaną dopuszczają również organy podatkowe. Jak stwierdził bowiem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2009 r. (znak: IPPP3/443-169/08-2/KT) „z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni”. Zdaniem organu podatkowego aby (...) można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością Podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez Podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2012 r. (znak: IPTPP1/443-155/12-4/RG) stwierdził, że „Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi”. Zdaniem organu podatkowego, „o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami”.

Analogicznie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2012 r. (znak: IPTPP2/443-858/11-4/JN) bądź z dnia 28 lipca 2011 r. (znak: IPTPP2/443-33/11-8/PM) lub też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2010 r. (znak: IPPP3/443-253/10-2/KG/SM) bądź z dnia 8 czerwca 2010 r. (znak: IPPP3/443-271/10-2/KG/SM).

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w uzasadnieniu stanowiska X. odnośnie pytania nr 1 (budowanie pozytywnego wizerunku X., wzrost zainteresowania piłką nożną, znajdujące przełożenie na sprzedaż biletów na mecze i wzrost atrakcyjności dla sponsorów) wydatki na rewitalizację Boiska są w pełni uzasadnione także z punktu widzenia ogółu działalności opodatkowanej X..

Podsumowując, wobec wykazanego związku z czynnościami opodatkowanymi, X. stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów i usług w celu modernizacji Boiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest ogólnokrajowym związkiem sportowym (stowarzyszeniem), działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym osobowość prawną, będącym jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i za granicą (mężczyzn i kobiet) w piłce jedenastoosobowej, halowej (futsal) i plażowej.

Celem X., zgodnie z jego statutem, jest:

 1. stałe doskonalenie gry w piłkę nożną oraz jej promowanie, regulowanie i kontrolowanie na terytorium Polski, z uwzględnieniem zasad fair play oraz jej wartości integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i humanitarnych, w szczególności za pomocą programów rozwojowych oraz programów opracowywanych dla młodych zawodników;
 2. organizowanie rozgrywek piłki nożnej, we wszystkich jej postaciach na poziomie krajowym, przez dokładne określenie, odpowiednio do potrzeb, zakresów uprawnień, przekazanych właściwym ligom piłkarskim;
 3. opracowywanie reguł i przepisów dotyczących piłki nożnej oraz zabezpieczenie ich przestrzegania;
 4. ochrona interesów członków związku;
 5. przestrzeganie statutów, przepisów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA i wydanych przez organy statutowe Związku oraz przepisów gry i zapobieganie ich naruszeniom, a także zapewnianie ich przestrzegania przez członków X.;
 6. zapobieganie wszelkim metodom i praktykom, które mogłyby zagrażać uczciwości meczów lub rozgrywek względnie być przyczyną nadużyć w piłce nożnej;
 7. kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich towarzyskich meczów piłkarskich, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski;
 8. zarządzanie międzynarodowymi relacjami sportowymi, związanymi z piłką nożną, we wszystkich jej postaciach;
 9. pełnienie roli gospodarza rozgrywek na poziomie międzynarodowym oraz na różnych poziomach krajowych.

X. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi opodatkowaną działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Działalność statutowa X. finansowana jest w przeważającej części z przychodów osiąganych przez X. w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Ponadto, X. otrzymuje finansowe wsparcie od UEFA (Unia Europejskich Związków Piłkarskich) w ramach realizowanych przez tę organizację programów pomocowych dla krajowych związków piłki nożnej.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do realizacji celów statutowych X. wykonuje przede wszystkim czynności podlegające opodatkowaniu VAT. W szczególności, X. świadczy usługi wstępu na organizowane przez siebie imprezy sportowe, sprzedaży praw reklamowych i telewizyjnych do meczów reprezentacji Polski. X. podejmuje również działania związane z realizacją celów statutowych, z którymi nie są bezpośrednio związane żadne przychody (np. organizowanie turniejów dla młodzieży, obozów sportowych, itp.). Czynności te mają charakter publiczny i nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Ponadto, X. świadczy również usługi organizacji turniejów piłkarskich na rzecz UEFA. W roku 2015 X. będzie wspierał UEFA w organizacji finału rozgrywek piłkarskich Liga Europy UEFA w Warszawie.

W ramach prowadzonej działalności X. zawarł z Miastem Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie remontu (rewitalizacji), wyposażenia i oddania do ponownego użytku piłkarskiego boiska szkolnego upamiętniającego mecz finałowy rozgrywek piłkarskich Ligi Europy UEFA 2015.

Zgodnie z Porozumieniem, X. przekaże nieodpłatnie Miastu, w celu upamiętnienia Finału Ligi Europy UEFA 2015, swoje nakłady finansowe poniesione na modernizację Boiska piłkarskiego, którego remont (rewitalizację), wyposażenie i oddanie do ponownego użytku zrealizuje częściowo X. Teren przeznaczony na realizację projektu - remont (rewitalizację) i wyposażenie Boiska, wyznaczy i udostępni Miasto, całkowicie na swój koszt i odpowiedzialność. Ponadto, Miasto na swój koszt dokona także renowacji najbliższego otoczenia Boiska.

X. we własnym zakresie, biorąc pod uwagę przedstawione X. wyceny i oferty, dokona wyboru i zaangażuje wykonawcę Boiska, któremu powierzone zostanie wykonanie w ustalonych terminach prac budowlanych związanych z remontem (rewitalizacją) i wyposażeniem Boiska. W związku z powyższym, X. dokonana nabycia usług, z tytułu których otrzyma faktury z wykazanym podatkiem VAT. Do sfinansowania zakupu tych usług X. wykorzysta środki otrzymane w ramach jednego z programów pomocowych UEFA pod nazwą „Grassroots”, którego ideą jest przede wszystkim wsparcie i popularyzacja amatorskiej piłki nożnej wśród dzieci i dorosłych.

Boisko zostanie wyposażone w sztuczną nawierzchnię o wymiarach co najmniej 60m x 30m (wymiar netto, tj. faktyczna powierzchnia boiska), tzw. piłko-chwyty, małą trybunę przeznaczoną dla 20 widzów oraz obandowanie ze wszystkich stron Boiska. Obandowanie boiska będzie się składało z:

 1. dwustronnych bannerów reklamowych o wymiarach: wysokość - 1,1 m, długość - 25 mb (konstrukcja modułowa, składająca się z elementów o długości po 3 m każdy) przy stronie boiska, przy której znajdować się będzie trybuna Boiska;
 2. jednostronnych bannerów reklamowych o wymiarach wysokość - 1,1 m, długość - 110 mb (konstrukcja modułowa, składająca się z elementów o długości po 3 m każdy) przy pozostałych 3 stronach boiska.

X. będzie przy tym uprawniony do korzystania z 50 metrów bieżących bannerów reklamowych, o których mowa powyżej, dla własnych celów i wedle swojego uznania (w szczególności w celu informowania o udziale X. w realizacji projektu i jego związku z działalnością statutową X. oraz prowadzenia działań marketingowych i reklamowych, takich jak eksponowanie logotypów lub innych oznaczeń i treści dotyczących X.), podczas oficjalnej ceremonii otwarcia Boiska oraz przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu (tj. po przeprowadzeniu oficjalnej ceremonii otwarcia Boiska), Boisko (tj. nakłady finansowe poniesione przez X. na jego remont, rewitalizację, wyposażenie i oddanie do ponownego użytku na podstawie Porozumienia) zostanie nieodpłatnie przekazane przez X. Miastu, które będzie samodzielnie odpowiedzialne za zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i utrzymanie Boiska w niepogorszonym stanie, w tym będzie ponosiło wszelkie związane z tym koszty.

Boisko będzie częściowo ogólnodostępne (tj. funkcjonujące po zakończeniu zajęć w szkole) a Miasto dołoży wszelkich starań, aby było ono wykorzystywane przede wszystkim przez dzieci i młodzież (np. przez lokalną szkółkę piłkarską). Ponadto, Miasto zobowiązuje się udostępniać Boisko X. również po zakończeniu realizacji Projektu, w terminach i na zasadach uzgodnionych odrębnie przez Strony, bez konieczności ponoszenia przez X. dodatkowych kosztów z tym związanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy czynność przekazania na rzecz Miasta przez X. zmodernizowanego Boiska (tj. nakładów finansowych poniesionych przez X. na jego remont, rewitalizację, wyposażenie i oddanie do ponownego użytku) stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej X. i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu VAT oraz czy X., na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w celu modernizacji Boiska.

W odniesieniu do realizowanego przez Wnioskodawcę Porozumienia z Miastem w sprawie sfinansowania remontu (rewitalizacji) i wyposażenia boiska należy wskazać, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w przepisach, w pewnych ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę i odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi zostaje wypłacone wynagrodzenie. Wypłacający wynagrodzenie otrzymuje w zamian świadczenie przynoszące mu korzyść. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każe świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy ww. art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jest jednak od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Przy czym wskazać należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Zatem aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, czyli za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Reasumując należy stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z działalnością gospodarczą, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Przechodząc do kwestii opodatkowania poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów należy stwierdzić, że czynności tych nie można uznać za dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca będzie remontował (ponosił nakłady) na Boisko, które stanowi własność Miasta, więc nie można uznać, że przekazanie efektów prowadzonej inwestycji stanowiło będzie dostawę towarów. W przedmiotowym wypadku nie nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż władza samorządowa (Miasto), z racji posiadania prawa własności do obiektu, będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych, trwale z nieruchomością związanych takich jak Boisko.

W związku z tym koniecznym jest rozważenie kwestii, czy w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 2 ustawy.

Wnioskodawca uważa, że modernizacja i nieodpłatne przekazania Boiska, które z założenia służyć będzie uprawianiu piłki nożnej, pozostaje w związku z celami działalności X., która to działalność co do zasady jest opodatkowana VAT. Modernizacja oraz nieodpłatne przekazanie Boiska, jako działanie pro publico bono, niewątpliwie wpłynie także na budowę pozytywnego wizerunku X.. W rezultacie takie działanie Związku powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania np. organizowanymi przez X. imprezami sportowymi, w związku z którymi X. występuje w roli podatnika VAT. Przekazanie przez X. zmodernizowanego Boiska, powinno wpłynąć również na ogólny wzrost zainteresowania piłką nożną oraz na podniesienie poziomu umiejętności piłkarzy, co pośrednio może mieć wpływ na zwiększoną sprzedaż biletów na mecze, większą atrakcyjność rozgrywek dla sponsorów, zwiększenie wpływów ze sprzedaży praw do transmisji, itp. Są to niewątpliwie działania niezbędne z punktu widzenia ogółu działalności opodatkowanej X.. Ponadto, zgodnie z Porozumiem, X. przez określony czas po przekazaniu Boiska Miastu, będzie uprawniony do wykorzystywania banerów reklamowych, stanowiących obandowanie boiska, dla własnych celów i wedle własnego uznania. W szczególności banery będą wykorzystywane przez X. w celu informowania o udziale X. w realizacji modernizacji Boiska i jego związku z działalnością statutową X. oraz prowadzenia działań marketingowych i reklamowych, takich jak eksponowanie logotypów lub innych oznaczeń i treści dotyczących X.. Obandowanie Boiska będzie mogło być zatem wykorzystywane bezpośrednio do świadczenia usług marketingowych przez X. (np. na rzecz sponsorów i partnerów Związku), które podlegają opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, powyższy sposób reklamy wpłynie zarówno na pozytywny wizerunek X., jako wykonawcy inwestycji służącej popularyzowaniu kultury fizycznej, jak również pozwoli budować świadomość użytkowników Boiska oraz lokalnej społeczności, co do zakresu działalności X. i realizowanych projektów. Pośrednio takie wykorzystanie banerów przyczyni się do wzrostu popularności wszelkich projektów i wydarzeń sportowych organizowanych przez X..

Nie negując tego, że w sposób bardzo ogólny każde działanie Wnioskodawcy może w pośredni sposób przyczynić się do wzrostu zainteresowania piłką nożną, należy stwierdzić, że poniesione nakłady na remont Boiska, pozostają bez związku z działalnością gospodarczą gospodarczą Wnioskodawcy zdefiniowaną i ograniczoną jej statutem i nie wpłyną na osiągane przez Wnioskodawcę przychody opodatkowane podatkiem VAT.

Opisane we wniosku cele X. zgodnie z jego statutem nie zawierają takiego celu jak budowa czy modernizacja obiektów sportowych. Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych są zadaniami właściwymi dla jednostek samorządu terytorialnego, a nie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie takie jak Wnioskodawca ma promować piłkę nożną i organizować rozgrywki, jednakże budowa obiektów sportowych należy do właściwości innych podmiotów.

Zatem stwierdzić należy, że przekazując nieodpłatnie nakłady poniesione w związku z wykonaniem opisanej inwestycji na nieruchomości będących własnością władz samorządowych, Wnioskodawca świadczy usługę, która w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przekazana nieodpłatnie inwestycja nie jest związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Reasumując, nieodpłatne świadczenie na rzecz Miasta, polegające na przekazaniu nakładów poniesionych w związku z realizacją opisanej inwestycji, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Z uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości oraz przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

W niniejszej interpretacji wskazano, że nieodpłatne świadczenie w związku z realizacją porozumienia z Miastem i przekazaniu nakładów na remont Boiska będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu zatem uznać należy, że zaistnieje bezpośredni związek poniesionych nakładów z czynnościami opodatkowanymi. Powyższe oznacza, że stosownie do ww. art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie poniesionych nakładów.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.