IPPP3/4512-253/15-3/JŻ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług w postaci przekazania praw do nakładów, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie nienależącym do Spółki
IPPP3/4512-253/15-3/JŻinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. grunty
 3. inwestycje infrastrukturalne
 4. nakłady
 5. odliczenie podatku
 6. podatek od towarów i usług
 7. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP - 30 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług w postaci przekazania praw do nakładów, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie nienależącym do Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej oraz opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług w postaci przekazania praw do nakładów, w sytuacji gdy inwestycja drogowa realizowana jest na gruncie nienależącym do Spółki. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18 maja 2015 r., złożonym w dniu 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem, którego główny przedmiot działalności stanowi nabywanie nieruchomości, realizacja inwestycji budowlanych i dalsza eksploatacja obiektów handlowych poprzez wynajem powierzchni handlowych. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważnie realizacja inwestycji budowlanej dotyczącej obiektu handlowego (dalej: Inwestycja) wymaga przebudowy bądź modernizacji istniejących układów drogowych, czyli wykonania inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa w takim przypadku umowa między zarządcą drogi (dalej: Zarządca) a inwestorem inwestycji niedrogowej. W związku z powyższym, w przypadku każdej Inwestycji wymagającej inwestycji drogowej, Spółka zawiera odpowiednie porozumienie z Zarządcą (dalej: Porozumienie). Porozumienie określa m.in. nakłady jakie ponosić będzie Spółka, terminy wykonania inwestycji oraz przekazania praw do nakładów na rzecz Zarządcy. Inwestycja drogowa może być prowadzona na gruncie należącym do Spółki, bądź gruncie nienależącym do Spółki. Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy inwestycji drogowych realizowanych na gruntach nienależących do Spółki. Na żadnym etapie inwestycji drogowej Spółce nie przysługuje zatem prawo do rozporządzania jak właściciel gruntem, na którym realizowana jest inwestycja drogowa. Po zakończeniu każdej inwestycji drogowej, Spółka zobowiązana jest do nieodpłatnego przekazania Zarządcy praw do wszelkich nakładów poczynionych na realizację danej inwestycji drogowej. Spółka przenosi również na Zarządcę uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, wynikające z umowy zawartej przez Spółkę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących danej inwestycji drogowej. Nieodpłatne przekazanie praw do nakładów dokumentowane jest protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z realizacją każdej inwestycji drogowej Spółka ponosi we własnym imieniu i na własny rachunek wydatki na nabycie różnego rodzaju usług oraz towarów (w szczególności projektowych, doradczych, inżynierskich związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, czy budowlanych w zakresie budownictwa drogowego), które w przypadku, gdy będą dostarczane przez podatników VAT, będą udokumentowane fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT (o ile okaże się on należny). W każdym przypadku przeprowadzenie inwestycji drogowej jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji. Wynajem powierzchni handlowych powstających w ramach poszczególnych Inwestycji jest zaś przedmiotem działalności Spółki. Wydatki związane z realizacją każdej inwestycji drogowej przekazywanej nieodpłatnie Zarządcy są zatem związane z generowanym przez Spółkę obrotem opodatkowanym VAT.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji drogowej...
 2. Czy nieodpłatne przekazanie na rzecz Zarządcy praw do wszelkich nakładów, w sytuacji gdy inwestycja drogowa prowadzona była na gruncie nienależącym do Spółki, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. pytanie nr 1

Zdaniem Spółki, może ona odliczyć od podatku należnego podatek naliczony przy zakupach związanych z każdą inwestycją drogową. W myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Nakłady na każdą inwestycję drogową pozostają w ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi. Gdyby bowiem dana inwestycja drogowa nie była realizowana, do skutku nie doszłaby także Inwestycja, której ta inwestycja drogowa dotyczy. Każda Inwestycja jest zaś niezbędna do wybudowania obiektów handlowych, które następnie są wynajmowane przez Spółkę. W konsekwencji, wszystkie przesłanki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostaną spełnione.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacjach m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2014 r. (nr IBPP3/443-63/14/AZ) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 sierpnia 2014 r. (nr IPPP2/443-531/14-2/MT/MM).

Ad. pytanie nr 2

W opinii Spółki przekazanie na rzecz Zarządcy praw do wszelkich nakładów, w sytuacji gdy inwestycja drogowa prowadzona była na gruncie nienależącym do Spółki, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane VAT.

Przekazanie praw do nakładów jako świadczenie usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co do zasady, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Przez świadczenie usług rozumie się natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Definicja świadczenia usług stanowi więc dopełnienie definicji dostawy towarów i pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu VAT podlegają, co do zasady, wszystkie odpłatne czynności wykonywane w ramach obrotu profesjonalnego. Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: Kodeks), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Stosownie do art. 47 § 2 Kodeksu częścią składową rzeczy jest natomiast wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie zaś z art. 48 Kodeksu, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Kodeks wprowadza więc zasadę, zgodnie z którą wszystko, co znajduje się na gruncie i jest trwale z nim związane, przynależy do gruntu i dzieli jego los prawny. Biorąc pod uwagę powyższe, prawo własności oraz ekonomiczne prawo do rozporządzania infrastrukturą powstałą w ramach inwestycji drogowej nie będzie przysługiwało Spółce, ale właścicielowi tego gruntu. Spółka nie będzie mogła zatem przenieść na inny podmiot prawa do rozporządzania infrastrukturą wybudowaną przez siebie na tym gruncie. Przedmiotem zbycia będą poniesione nakłady, które nie stanowią odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują one powstaniem po stronie Spółki roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie może również stanowić towaru w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy o VAT należy zatem przyjąć, że przeniesienie praw do nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego, jako świadczenie usług. Przekazanie praw do nakładów przez Spółkę na rzecz Zarządcy należy zatem zakwalifikować jako świadczenie usług, w ramach którego Spółka zapewnia realizację infrastruktury drogowej. Brak opodatkowania VAT.

Co do zasady, warunkiem opodatkowania świadczenia usług jest ich odpłatność. Zakres opodatkowania VAT został jednak rozszerzony na określone świadczenie usług wykonywane nieodpłatnie (bez świadczenia wzajemnego uzyskiwanego przez podatnika). Zgodnie bowiem art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT, o ile jest/będzie realizowane do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. A contrario, jeżeli świadczona nieodpłatnie przez podatnika usługa służy celom jego działalności gospodarczej, nie podlega ona opodatkowaniu VAT. Należy wyraźnie podkreślić, iż każda realizowana przez Spółkę inwestycja drogowa jest niezbędna dla przeprowadzenia Inwestycji. Każda Inwestycja zaś ma bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów/obrotów Spółki w ramach działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT. Oddanie bowiem do użytkowania kolejnych obiektów handlowych skutkuje zwiększeniem obrotów Spółki z tytułu wynajmu powierzchni handlowych. Nie ulega zatem wątpliwości, że przekazanie praw do nakładów na inwestycję drogową Zarządcy jest realizowane do celów działalności gospodarczej Spółki. W rezultacie, przekazanie praw do nakładów przez Spółkę na rzecz Zarządcy jako nieodpłatne świadczenie usług na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT i Spółka nie będzie z tego tytułu zobowiązana do rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT.

Niezależnie od powyższej argumentacji należy wskazać, że stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w interpretacjach m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2013 r. (nr IPPP1/443-1062/12-2/JL) oraz z 9 stycznia 2014 r. (nr IPPP2/443-1161/13-2/KOM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku, oraz
 • pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika należy stwierdzić, że kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jednak, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo -skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem opodatkowanego obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

W myśl zaś art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przepis art. 48 tej ustawy stanowi natomiast, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem, którego główny przedmiot działalności stanowi nabywanie nieruchomości, realizacja inwestycji budowlanych i dalsza eksploatacja obiektów handlowych poprzez wynajem powierzchni handlowych. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważnie realizacja inwestycji budowlanej dotyczącej obiektu handlowego wymaga przebudowy bądź modernizacji istniejących układów drogowych, czyli wykonania inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa w takim przypadku umowa między Zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. W związku z powyższym, w przypadku każdej Inwestycji wymagającej inwestycji drogowej, Spółka zawiera odpowiednie porozumienie z Zarządcą. Porozumienie określa m.in. nakłady jakie ponosić będzie Spółka, terminy wykonania inwestycji oraz przekazania praw do nakładów na rzecz Zarządcy. Inwestycja drogowa może być prowadzona na gruncie należącym do Spółki, bądź gruncie nienależącym do Spółki. Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy inwestycji drogowych realizowanych na gruntach nienależących do Spółki. Na żadnym etapie inwestycji drogowej Spółce nie przysługuje zatem prawo do rozporządzania jak właściciel gruntem, na którym realizowana jest inwestycja drogowa. Po zakończeniu każdej inwestycji drogowej, Spółka zobowiązana jest do nieopłatnego przekazania Zarządcy praw do wszelkich nakładów poczynionych na realizację danej inwestycji drogowej. Spółka przenosi również na Zarządcę uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, wynikające z umowy zawartej przez Spółkę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących danej inwestycji drogowej. Nieodpłatne przekazanie praw do nakładów dokumentowane jest protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z realizacją każdej inwestycji drogowej Spółka ponosi we własnym imieniu i na własny rachunek wydatki na nabycie różnego rodzaju usług oraz towarów (w szczególności projektowych, doradczych, inżynierskich związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, czy budowlanych w zakresie budownictwa drogowego), które w przypadku, gdy będą dostarczane przez podatników VAT, będą udokumentowane fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT (o ile okaże się on należny). W każdym przypadku przeprowadzenie inwestycji drogowej jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji. Wynajem powierzchni handlowych powstających w ramach poszczególnych Inwestycji jest zaś przedmiotem działalności Spółki. Wydatki związane z realizacją każdej inwestycji drogowej przekazywanej nieodpłatnie Zarządcy są zatem związane z generowanym przez Spółkę obrotem opodatkowanym VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia przesłanki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego, w związku z wydatkami poniesionymi podczas inwestycji drogowej, określone w art. 86 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz wydatki poniesione podczas inwestycji drogowej pozostają w związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych podczas inwestycji drogowej realizowanej na gruncie należacym do Spółki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższe oznacza, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, usługi o charakterze nieodpłatnym, jako niemieszczące się w zakresie opodatkowania tym podatkiem, co do zasady nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże, od zasady tej określono wyjątki, zgodnie z którymi opodatkowaniu VAT podlega również świadczenie usług niemające charakteru odpłatnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem praw do nakładów, w sytuacji gdy inwestycja drogowa prowadzona jest na gruncie nienależącym do Spółki.

Analiza przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy prowadzi do wniosku, że przekazania praw do nakładów poniesionych w związku ze zrealizowaną inwestycją drogową na rzecz Zarządcy, na gruncie nienależącym do Spółki, nie można rozpatrywać w kategorii dostawy towarów. Jak wskazano, na żadnym etapie inwestycji drogowej Spółce nie przysługuje prawo do rozporządzania jak właściciel gruntem, na którym realizowana jest inwestycja drogowa. Zatem, przekazania przez Spółkę infrastruktury drogowej Zarządcy gruntów nie można uznać za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ustawy.

Czynność ta stanowić będzie niewątpliwie świadczenie usług w rozumieniu powołanego art. 8 ustawy. Z uwagi zaś na fakt, że opisane przez Spółkę przekazanie praw do nakładów poczynionych na inwestycję drogową nastąpi nieodpłatnie, kwestia uznania tej czynności za odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT powinna być rozważana na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy.

Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie na rzecz Zarządcy nakładów przez Wnioskodawcę infrastruktury, stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług, jednakże czynność ta nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT – jak wskazano wyżej – świadczenie tych usług musi się odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu praw do nakładów związanych z przeprowadzoną inwestycją drogową – jak wskazał Wnioskodawca – jest niezbędna dla przeprowadzenia Inwestycji. Każda Inwestycja zaś ma bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów/obrotów Spółki w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Oddanie bowiem do użytkowania kolejnych obiektów handlowych skutkuje zwiększeniem obrotów Spółki z tytułu wynajmu powierzchni handlowych. Dlatego też, nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Zarządcy praw do nakładów poczynionych na inwestycję drogową, znajdujacą się na gruncie nienależacym do Spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.