IPPB5/423-886/14-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutków nabycia dzierżawionego Gruntu w sytuacji braku przeniesienia Nakładów na Wydzierżawiających oraz w sytuacji przeniesienia tych Nakładów (możliwość kontynuacji amortyzacji, brak przychodów w odniesieniu do zwróconych nakładów nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu e-mailem 9 grudnia 2014 r., pocztą 11 grudnia 2014 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków nabycia dzierżawionego Gruntu w sytuacji braku przeniesienia Nakładów na Wydzierżawiających oraz w sytuacji przeniesienia tych Nakładów (możliwość kontynuacji amortyzacji, brak przychodów w odniesieniu do zwróconych nakładów nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków nabycia dzierżawionego Gruntu w sytuacji braku przeniesienia Nakładów na Wydzierżawiających oraz w sytuacji przeniesienia tych Nakładów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 7 kwietnia 2011 r. (zwanej dalej „Umową”) O. Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką” lub „Wnioskodawcą”) objęła w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość składającą się z dwóch działek, dla której prowadzona jest jedna księga wieczysta (zwaną dalej „Gruntem”). Współwłaścicielami nieruchomości są trzy osoby fizyczne (zwane dalej „Wydzierżawiającymi”), które nabyły Grunt w grudniu 2007 r. na podstawie umowy darowizny.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wydzierżawiających Grunt został nabyty przez Wydzierżawiających do ich majątku prywatnego, tj. nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych u Wydzierżawiających, ani nie był amortyzowany.

Teren, na którym znajduje się Grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z rejestrem gruntów w chwili zawarcia Umowy Grunt stanowił użytki rolne klasy V (piątej), a obecnie stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Wydzierżawiający nie podejmowali żadnych czynności wobec Gruntu w celu zmiany jego przeznaczenia, uzyskania decyzji administracyjnych i budowlanych, ani też w celu znalezienia dzierżawcy lub nabywcy, jak też nie zarejestrowali działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Obecna wartość rynkowa Gruntu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie operatu szacunkowego wynosi ok. 6,4 miliona złotych.

Spółka objęła Grunt w dzierżawę z zamiarem budowy centrum handlowo-usługowego. W trakcie trwania Umowy poniosła wydatki na wybudowanie budynków i budowli składających się na centrum (zwane dalej „Nakładami”). Wartość poniesionych przez Spółkę Nakładów wyniosła ok. 6,3 miliona złotych. W tym celu Spółka uzyskała decyzję o warunkach zabudowy Gruntu oraz wszelkie inne decyzje i pozwolenia warunkujące przeprowadzenie procesu budowlanego i późniejszą eksploatację centrum handlowo-usługowego.

Umowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania Wydzierżawiający będą zobowiązani do zapłaty Spółce odszkodowania w zamian za Nakłady poczynione na Grunt przez Spółkę.

W 2013 r. Spółka zakończyła budowę centrum handlowo-usługowego i rozpoczęła jego eksploatację. Powierzchnia Gruntu (tj. obu działek) została niemal w całości zabudowana budynkami i budowlami (w tym powierzchniami utwardzonymi). Powierzchnia użytkowa zabudowy wynosi ok. 2.148 m2.

VAT naliczony od wydatków na wybudowanie centrum został odliczony przez Spółkę od jej VAT należnego.

Budynki i budowle postawione na Gruncie przez Spółkę po wybudowaniu nie były przedmiotem zbycia.

Lokale usługowe zlokalizowane w centrum są przedmiotem najmu przez Spółkę od października 2013 r., a najem podlega opodatkowaniu VAT ze stawką 23 proc.

Przychody z tego tytułu osiągane przez Spółkę są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wartość poniesionych Nakładów jest sklasyfikowana w Spółce jako inwestycja w obcym środku trwałym, a Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

 1. Spółka zamierza w dalszym ciągu prowadzić centrum handlowo-usługowe. Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego wynikającego z posiadania prawa własności do nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności oraz zwiększenia zdolności kredytowej, Spółka jest zainteresowana nabyciem Gruntu od Wydzierżawiających.

Po wstępnych rozmowach rozważane są dwa scenariusze sprzedaży Gruntu do Spółki:

(i) sprzedaż Gruntu bez rozwiązania Umowy i rozliczenia Nakładów - w takiej sytuacji przed sprzedażą Gruntu Wydzierżawiający i Spółka nie rozliczą Nakładów poniesionych przez Spółkę. W umowach sprzedaży lub jeszcze przed ich zawarciem Wydzierżawiający i Spółka zmienią postanowienia Umowy w zakresie rozliczenia Nakładów i ustalą, że w razie sprzedaży udziałów w Gruncie do Spółki strony nie są zobowiązane do rozliczenia Nakładów. Cena za sprzedawany Grunt (udziały w Gruncie przysługujące poszczególnym Wydzierżawiającym) określona w umowach sprzedaży nie będzie uwzględniała wartości Nakładów (wydatków na wybudowanie centrum) poniesionych przez Spółkę. W następstwie zawarcia umów sprzedaży Spółka stanie się dłużnikiem i wierzycielem z tytułu Umowy (Scenariusz 1); albo

(ii) sprzedaż Gruntu po uprzednim rozwiązaniu Umowy dzierżawy i rozliczeniu Nakładów - w pierwszej kolejności strony zawrą porozumienie o rozwiązaniu Umowy i Spółka przeniesie odpłatnie Nakłady na Wydzierżawiających proporcjonalnie do ich udziału w Gruncie zgodnie z postanowieniami Umowy, a następnie Wydzierżawiający sprzedadzą Spółce udziały w Gruncie wraz budynkami i budowlami po cenie odpowiadającej udziałom w Gruncie oraz udziałom w budynkach i budowlach (Scenariusz 2).

 1. Jednocześnie Spółka informuje, że Wydzierżawiający (tj. XY, CY oraz KC) również złożyli do tutejszego Dyrektora Izby Skarbowej wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży udziałów w Gruncie do Spółki.

Ponadto w pismie z dnia 9 grudnia 2014 r. Spółka doprecyzowała, że w momencie przeniesienia własności Gruntu na Spółkę, Wydzierżawiający i Wnioskodawca zawrą stosowne porozumienie, zgodnie z którym ewentualne rozliczenie między stronami wydatków na wybudowanie centrum handlowo- usługowego, poniesionych przez Wnioskodawcę w trakcie trwania dzierżawy, będzie traktowane jako rozliczenie Nakładów poniesionych na Grunt, a ewentualne płatności odnośnie Nakładów będę stanowiły zwrot wartości Nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę. Tym samym, rozliczenia z tytułu Nakładów (tj. wydatków na wybudowanie centrum handlowo-usługowego) nie będą traktowane jako odszkodowanie w rozumieniu prawa cywilnego. Tak samo brak rozliczenia tych wydatków (w przypadku zastosowania Scenariusza 1) nie będzie traktowany jako brak rozliczenia odszkodowania, a jedynie jako brak rozliczenia Nakładów.

Powyższe wyjaśnienie należy odpowiednio uwzględnic przy ocenie stanowiska Spółki odnoszacych się do podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Scenariusz 1

 1. Czy sprzedaż Gruntu do Spółki przez Wydzierżawiających, bez wcześniejszego rozwiązania Umowy i rozliczenia Nakładów, będzie stanowić nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 UVAT i będzie podlegać opodatkowaniu VAT, a Spółka będzie obowiązana do rozliczenia VAT z tego tytułu...
 2. Czy w razie sprzedaży Gruntu do Spółki przez Wydzierżawiających, bez wcześniejszego rozwiązania Umowy i rozliczenia Nakładów, Spółka będzie zobowiązana do korekty VAT naliczonego od Nakładów (tj. wydatków poniesionych na wybudowanie budynków i budowli), o której mowa w art. 91 UVAT...
 3. Czy z tytułu umów sprzedaży Gruntu (tj. udziałów w Gruncie) zawartych z Wydzierżawiającymi, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
 4. Czy z tytułu nabycia Gruntu (tj. udziałów w Gruncie) od Wydzierżawiających, Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie Gruntu (tj. udziałów w Gruncie)...
 5. Czy Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji środków trwałych wytworzonych na Gruncie i mających odzwierciedlenie w wartości poniesionych przez Spółkę Nakładów, po sprzedaży przez Wydzierżawiających do Spółki Gruntu bez rozliczenia wartości Nakładów poniesionych na Grunt, według metody i zasad stosowanych przed nabyciem Gruntu, i zaliczać tak dokonywane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu, czy też będzie mogła rozpocząć amortyzację nabytych budynków i budowli jako „własnych” środków trwałych a niezamortyzowana wartość Nakładów może wówczas zwiększać wartość początkową nabytych budynków i budowli...

Scenariusz 2

 1. Czy z tytułu rozliczenia Nakładów w związku z rozwiązaniem Umowy Spółka będzie obowiązana do rozliczenia VAT należnego od przeniesienia Nakładów na Wydzierżawiających...
 2. Czy wartość Nakładów poniesionych na Grunt przez Spółkę i zwrócona Spółce przez Wydzierżawiających w następstwie rozwiązania Umowy będzie stanowiła dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy pyt. nr 5 i nr 7 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie pytań nr 1, 2, 4, 6 dotyczących podatku od towarów i usług oraz pyt. nr 3 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych wniosek rozpatrzono odrębnie.

Stanowisko Spółki:

Ad. pyt. nr 5

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • po sprzedaży do Spółki przez Wydzierżawiających Gruntu bez rozliczenia wartości Nakładów poniesionych na Grunt, stosowanie do wyboru Spółki, Spółka będzie uprawniona do kontynuowania amortyzacji środków trwałych wytworzonych na Gruncie i mających odzwierciedlenie w wartości poniesionych przez Spółkę Nakładów, według metody i zasad stosowanych przed nabyciem Gruntu i zaliczać tak dokonywane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu, albo
 • Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzację nabytych budynków i budowli jako „własnych” środków trwałych a niezamortyzowana wartość Nakładów może wówczas zwiększać wartość początkową nabytych budynków i budowli, a odpisy amortyzacyjne od nich zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: UPDOP) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a -16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 1 UPDOP amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 2. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Art. 16a ust. 2 pkt 1 i pkt 2 stanowi, iż amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych” oraz budynki i budowie wybudowane na cudzym gruncie - zwane także środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 UPDOP, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.

W myśl art. 16h ust. 3 UPDOP za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Ponadto w myśl przepisu art. 16c pkt 1 UPDOP, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

UPDOP nie definiuje pojęcia „inwestycji w obcym środku trwałym”. Jednak w praktyce przyjmuje się, że taką inwestycją jest ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.

Może się zdarzyć, że środek trwały, w którym podatnik dokonał inwestycji staje się jego własnością. Wówczas, jeśli chodzi o niezamortyzowaną część budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie dopuszczalne są (mimo, że przepisy podatkowe nie regulują wprost tej kwestii) dwa rozwiązania w zależności od konkretnej sytuacji:

 1. zwiększenie ceny nabycia o wartość niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym (o ile cena nabycia nie uwzględnia wydatków poniesionych na inwestycję), albo
 2. kontynuowanie amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym i odrębne amortyzowanie nabytego środka trwałego.

Stwierdzić zatem należy, iż w przypadku nabycia przez podatnika środka trwałego, w którym dokonał on inwestycji w obcym środku trwałym (pod warunkiem, iż nie dojdzie do zwrotu poczynionych nakładów), w sytuacji, gdy w nabytej nieruchomości podatnik uprzednio poniósł wydatki, które nie zostały ujęte w cenie nabycia, a zarazem nie zostały w całości zakwalifikowane w kosztach uzyskania przychodów jako inwestycja w obcych środkach trwałych (np. poprzez odpisy amortyzacyjne), to wartość nakładów pomniejszona o dokonane uprzednio odpisy amortyzacyjne może zwiększać cenę nabycia takiej nieruchomości, tj. gruntu oraz budynków i budowli.

Dlatego, dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do wartości początkowej nabytego środka trwałego (np. gruntu budynku, budowli) i amortyzowanie go jako nabytego środka, np. budynku lub budowli.

Ponadto, stosownie do wyboru podatnika, w takiej sytuacji istnieje możliwość kontynuacji amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym pomimo, iż po nabyciu środka trwałego, nie będzie to już obcy środek trwały, lecz własny. Po przekazaniu do używania inwestycji w obcym środku trwałym, staje się ona bowiem odrębnym składnikiem majątku, niezależnie od prawa własności i przewidywanego okresu użytkowania.

Podatnik powinien zatem mieć możliwość kontynuowania amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego, w którym została zrealizowana inwestycja, polegająca na ulepszeniu tego środka trwałego.

Stanowisko to jest również uzasadnione przy zastosowaniu reguł wykładni a fortiori, bowiem skoro odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych były dokonywane przez dzierżawcę, to tym bardziej naturalnym jest, że mogą być dokonywane nadal na takich samych zasadach przez właściciela.

Stanowisko to, w tym możliwość wyboru przez podatnika sposobu amortyzacji, znajduje potwierdzenie w poglądach reprezentowanych przez organy podatkowe, przykładowo w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych przez:

W niniejszej sprawie Spółka poniosła Nakłady na wybudowanie centrum handlowo-usługowego (budynków i budowli), które postawiła na dzierżawionym gruncie. W 2013 r. Spółka zakończyła budowę centrum handlowo-usługowego i rozpoczęła jego eksploatację. Budynki i budowle wzniesione przez Spółkę są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali usługowych. Wartość poniesionych Nakładów została sklasyfikowana przez Spółkę jako inwestycja w obcym środku trwałym, a Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku jej rozwiązania, Wydzierżawiający będą zobowiązani do zapłaty Spółce odszkodowania w zamian za Nakłady poczynione na Grunt przez Spółkę. Spółka zamierza w dalszym ciągu prowadzić centrum handlowo-usługowe. Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego wynikającego z posiadania prawa własności do nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności oraz zwiększenia zdolności kredytowej, Spółka jest zainteresowana nabyciem Gruntu od Wydzierżawiających. W rezultacie strony Umowy rozważają sprzedaż Gruntu do Spółki bez wcześniejszego rozwiązania Umowy i rozliczenia Nakładów, tj. Wydzierżawiający nie będą zobowiązani do zwrotu ich wartości na rzecz Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia przez niego Gruntu (środka trwałego będącego nieruchomością gruntową), na którym wybudowane zostały przez Spółkę budynki i budowle (centrum handlowo-usługowe) będące własnością Wydzierżawiających, istnieje możliwość kontynuacji przez Spółkę amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyzacji dla tych budynków i budowli (Nakładów na te budynki i budowle), pomimo że po nabyciu Gruntu od Wydzierżawiających nie będzie to już „obcy środek trwały” Spółki, lecz własny.

Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do kontynuacji amortyzacji wytworzonych w wyniku wybudowania centrum handlowo-usługowego na wydzierżawianym Gruncie środków trwałych, po dokonaniu sprzedaży Gruntu do Spółki, według metody i zasad stosowanych przed nabyciem tego Gruntu, a także Spółka będzie mogła zaliczać tak dokonywane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, postępowanie takie będzie miało uzasadnienie w odniesieniu do budynków i budowli na cudzym gruncie, dla których stawka amortyzacji jest taka sama.

Alternatywnie, w zależności od wyboru Spółki, w sytuacji gdy cena nabycia Gruntu wraz z budynkami i budowlami nie uwzględniała wydatków poniesionych na wybudowanie tych budynków i budowli (centrum handlowo-usługowego), Spółka może wykreślić z ewidencji środków trwałych inwestycję w obcych środkach trwałych i wprowadzić nowe środki trwałe (budynki i budowle nabyte od Wydzierżawiających), a niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym może zwiększać wartość początkową nabytych przez Spółkę środków trwałych - budynków lub budowli i być amortyzowana w Spółce jako „własne” środki trwałe.

Jako odrębny środek trwały Spółka powinna wykazać w ewidencji wartość Gruntu (tj. samej nieruchomości gruntowej), który jednak, na podstawie art. 16c pkt 1 UPDOP, nie będzie podlegał amortyzacji.

Ad. pyt. nr 7

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość Nakładów poniesionych na Grunt przez Spółkę i zwrócona Spółce przez Wydzierżawiających w następstwie rozwiązania Umowy, w części odpowiadającej poniesionym Nakładom, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę do dnia przeniesienia Nakładów, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP przychodami, za zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosowanie do art. 12 ust. 3 UPDOP za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze fizycznie otrzymane, po wyłączaniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 6a) UPDOP do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Art. 15 ust. 6 UPDOP stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a -16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 2 pkt 1 i pkt 2 amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych” oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie - zwane także środkami trwałymi.

Z powyższych przepisów wynika, że do przychodów podatnika nie zalicza się zwróconych wydatków poniesionych przez tego podatnika, pod warunkiem że wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku inwestycji w obcym środku trwałym, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej takiego środka, co do zasady, są kosztem uzyskania przychodów dla podatnika. W sytuacji, gdy wydatki poniesione przez podatnika na obcy środek trwały są zwracane podatnikowi, a podatnik dokonywał już amortyzacji tego środka i zaliczał odpisy do kosztów uzyskania przychodów, wówczas przychodem podatnika nie będzie ta część zwróconych wydatków, której podatnik nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Zwrócone wydatki, w części zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, będą dla podatnika przychodem w podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 lipca 2009 r (IPPB5/423-223/09-2/PS).

Takie też stanowisko zajmują sądy administracyjne, w szczególności Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 września 2008 r. (sygn. akt I SA/Wr 233/08).

W niniejszej sprawie Spółka na podstawie Umowy zawartej z Wydzierżawiającymi wykorzystuje Grunt w działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie realizacji projektów budowlanych i wynajmu powierzchni. W celu wybudowania centrum handlowo-usługowego na Gruncie Spółka poniosła w trakcie trwania Umowy Nakłady (tj. wydatki na wybudowanie budynków i budowli). Inwestycja została zakończona w październiku 2013 r. i Spółka rozpoczęła wynajem lokalów usługowych wchodzących w skład centrum. Wartość poniesionych Nakładów jest zakwalifikowana w Spółce jako inwestycja w obcym środku trwałym, a Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów. Umowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania Wydzierżawiający będą zobowiązani do zapłaty Spółce odszkodowania w zamian za nakłady poczynione na Grunt przez Spółkę. Spółka oraz Wydzierżawiający, jako jeden z scenariuszy, rozważają rozwiązanie Umowy i rozliczenie Nakładów poprzez zapłatę na rzecz Spółki kwoty określonej zgodnie z postanowieniami Umowy.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w razie rozwiązania Umowy kwota otrzymana przez Spółkę tytułem rozliczenia Nakładów poniesionych na Grunt przez Spółkę w trakcie trwania Umowy, w części której Spółka do dnia przeniesienia Nakładów nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, nie będzie stanowić przychodu Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast, w tej części Nakładów, od której do dnia ich przeniesienia na Wydzierżawiających Spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, powstanie dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.