IPPB4/4511-446/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy zwrot poniesionych nakładów na wybudowanie budynku podlega opodatkowaniu?
IPPB4/4511-446/15-2/JK2interpretacja indywidualna
  1. nakłady
  2. spółka cywilna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu poniesionych nakładów na wybudowanie budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu poniesionych nakładów na wybudowanie budynku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2005 roku założył z bratem spółkę cywilną, której celem było wybudowanie budynku warsztatowego wraz z biurem, a następnie po odbiorze budynku uruchomienie w tym budynku warsztatu samochodowego wraz z biurem. Budynek stawiany był na gruncie brata. Na wybudowanie budynku został zaciągnięty kredyt inwestycyjny wysokości 350.000 zł plus środki własne. Wkład w budowę budynku był 50/50. Do wybudowania budynku były zatrudniane różne firmy. Budynek był stawiany w trybie gospodarczym. Budowa budynku została ukończona w roku 2008. Przed uruchomieniem warsztatu mechaniki pojazdowej w tym budynku, wraz z biurem, brat nie zgodził się na przekazanie gruntu pod budynkiem w majątek spółki. W związku z tym pozostał Wnioskodawcy tylko wkład w budowę budynku warsztatowego. Budynek był stawiany w cenach brutto. Spółka nigdy nie wystąpiła o zwrot podatku VAT. W związku z brakiem porozumienia z bratem Wnioskodawca zdecydował o rozwiązaniu spółki. Rozwiązanie spółki nastąpiło z dniem 1 stycznia 2010 r. Brat odmówił zwrotu poniesionych nakładów na wybudowanie budynku warsztatowego. W związku z rozwiązaniem spółki zostali zmuszeni do spłacenia kredytu inwestycyjnego. Z powodu braku możliwości porozumienia z bratem Wnioskodawca został zmuszony do założenia sprawy cywilnej o zwrot wkładu finansowego w ten budynek w roku 2010. W ciągu 4 lat Sąd nie wydał prawomocnego wyroku. W związku przedłużającym się procesem Wnioskodawca zgodził się na ugodę i w kwietniu oraz lipcu 2014 r. otrzymał zwrot poniesionych nakładów w wysokości 420.000 zł. Wnioskodawca wyjaśnił, że spółka nigdy nie wystawiła żadnej faktury a jedyną działalnością było wybudowanie budynku. Wybudowany budynek po zwrocie wkładu Wnioskodawcy stał się własnością wspólnika (brata).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zwrot poniesionych nakładów na wybudowanie budynku podlega opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot kosztów jest podatnikowi obojętny, ponieważ jest to zwrot wcześniej poniesionych nakładów na wybudowanie budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2014 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi (...).

Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2c ww. ustawy).

Jak wynika ze stanu faktycznego, Wnioskodawca w 2005 roku założył z bratem spółkę cywilną, której celem było wybudowanie budynku warsztatowego wraz z biurem. Budynek stawiany był na gruncie brata. Wkład w budowę budynku był 50/50. Budowa budynku została ukończona w roku 2008. Brat Wnioskodawcy nie zgodził się na przekazanie gruntu pod budynkiem w majątek spółki. W związku z tym pozostał Wnioskodawcy tylko wkład w budowę budynku warsztatowego. W kwietniu oraz lipcu 2014 r. Wnioskodawca otrzymał zwrot poniesionych nakładów w wysokości 420.000 zł. Wnioskodawca wyjaśnił, że spółka nigdy nie wystawiła żadnej faktury a jedyną działalnością było wybudowanie budynku. Wybudowany budynek po zwrocie wkładu Wnioskodawcy stał się własnością wspólnika (brata).

Stosownie do art. 47 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. , poz. 121, dalej: K.c.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadą prawa "superficies solo cedit" (to co jest na powierzchni przypada gruntowi) odnoszącą się do związania własności budynku wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy trwale złączone z tą nieruchomością. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca wybudował budynek na gruncie brata - budynek wybudowany stał się własnością właściciela gruntu.

Art. 405 Kodeksu cywilnego, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, to do zwrotu jej wartości.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że w istocie w przedmiotowej sprawie nie nastąpi sprzedaż przez Wnioskodawcę (byłego wspólnika spółki cywilnej), budynku wybudowanego na cudzym gruncie (brata). Nakłady poniesione na cudzą nieruchomość stanowią bowiem własność właściciela tej nieruchomości. Nie mogą tym samym zostać zbyte przez podmiot ponoszący te nakłady. Na gruncie przedmiotowej sprawy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota będzie zatem jedynie formą rekompensaty w postaci zwrotu poniesionych nakładów na budowę budynku.

Przy czym w myśl z art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Wobec powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że otrzymana kwota odpowiadająca kwocie poniesionych nakładów na wybudowanie budynku (niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu) nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nakłady
IBPP1/4512-224/15/LSz | Interpretacja indywidualna

spółka cywilna
IBPB-1-1/4511-324/15/ZK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.