IPPB1/4511-320/15-4/JS | Interpretacja indywidualna

Wzajemne potrącenie wierzytelności między gminą a Wnioskodawcą - w zakresie wartości nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na domek letniskowy w wysokości 39.811 zł - nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, co oznacza, że nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
IPPB1/4511-320/15-4/JSinterpretacja indywidualna
  1. dom letniskowy
  2. nakłady
  3. rozliczanie (rozliczenia)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia11 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych rozliczenia wzajemnego nakładów poczynionych na domek letniskowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych rozliczenia wzajemnego nakładów poczynionych na domek letniskowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zakupił domek rekreacyjny na podstawie umowy cywilno-prawnej od osoby fizycznej (3.000 zł), domek stoi na gruncie należącym do gminy. Obecnie gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż gruntu pod domki. W akcie notarialnym kwota sprzedaży będzie jedna tzn. obejmuje zarówno grunt, jak i domek.

W związku z tym, że nakłady na domek nie są własnością gminy tylko Wnioskodawcy, gmina umorzy mu wysokość nakładów. Wysokość nakładów została wyszacowana przez rzeczoznawcę powołanego przez gminę na podstawie oględzin. Wnioskodawca posiada tylko umowę na zakup domku, nie posiada natomiast rachunków na remonty, które w tym domu Wnioskodawca przeprowadził. Wnioskodawca uważa, że poniesione przez Niego nakłady nie są po Jego stronie zyskiem, czyli umarzana przez gminę wysokość nakładów nie jest przychodem Wnioskodawcy, ponieważ to on poniósł koszty zakupu domku i jego remontu.

W świetle powyższego Wnioskodawca uważa, że nie powinien płacić podatku dochodowego, od umorzonej kwoty, tylko podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że według ogłoszenia o przetargu: działka o powierzchni 0,0173 ha cena wywoławcza 44.892 zł wadium 4.490 zł. Dalej w ogłoszeniu: na zbywanej nieruchomości posadowione są nakłady, nie poniesione przez gminę, których wartość została oszacowana na kwotę 39.811 zł wliczona w cenę wywoławczą.

Kwota 39.811 zł to kwota nakładów Wnioskodawcy – koszty oszacowane przez rzeczoznawcę - a kwota ta ma być umorzona aby Wnioskodawca mógł wpłacić gminie należną jej kwotę za grunt.

Pismem z dnia 16 lutego 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował swój wniosek wskazując, że rozliczenie nakładów poniesionych przez Niego zostanie rozliczone na podstawie porozumienia w zakresie wzajemnego potrącenia wierzytelności, a dotyczy domku letniskowego, który stoi na gruncie należącym do gminy, który to grunt gmina obecnie sprzedaje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wzajemne potrącenie wierzytelności między gminą X. a Wnioskodawcą jako osobą fizyczną prowadzi do przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, tzn. czy będzie on musiał zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% od umarzanej kwoty 39.811 zł i czy jeżeli już raz Wnioskodawca płacił podatek od umowy cywilnoprawnej przy zakupie domku będzie musiał jeszcze raz zapłacić podatek w wysokości 2% od całej kwoty, która będzie znajdowała się w akcie notarialnym, czy w części, czy w ogóle takiego podatku nie będzie Wnioskodawca płacił...

Odpowiedź w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on płacić podatku dochodowego, ponieważ nie uzyska żadnego przychodu/zysku z potrącenia wzajemnych wierzytelności. Zapis taki będzie widniał w akcie notarialnym o porozumieniu odnośnie wzajemnych wierzytelności jest tylko po to aby Wnioskodawca mógł zapłacić gminie za grunt. W przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji dochodzi do umorzenia należności poprzez potrącenie wierzytelności wskutek czego zostanie spełnione świadczenie wobec siebie, czyli między gminą sprzedającą grunt a Wnioskodawcą jako nabywającym grunt. W konsekwencji na skutek dokonania umorzenia wzajemnych należności nie dojdzie u Wnioskodawcy jako podatnika do trwałego przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powinno to skutkować powstaniem konieczności zapłacenia podatku dochodowego. Domek leży na gruncie gminy, czyli według prawa to gmina jest właścicielem nieruchomości, jednak według stanu faktycznego domek jest własnością Wnioskodawcy i nakłady poniesione na jego zakup należą do Wnioskodawcy. Zatem, będzie podpisywane porozumienie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, Wnioskodawca wzywa gminę do zapłaty za nakłady a gmina wzywa Wnioskodawcę do zapłaty za grunt i w ten sposób dojdzie do zaspokojenia wierzyciela i zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej. Cała kwota jaka będzie w akcie notarialnym to 44.892 zł z czego 39.811 zł to nakłady Wnioskodawcy, pozostała kwota 5.081 zł to cena gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów – zgodnie z ust. 1a cyt. art. 9.

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Natomiast art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia źródła przychodów, m. in. w pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższa definicja przychodów ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie, o ile w przepisach szczególnych ustawodawca nie uregulował tej kwestii odmiennie.

Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zakupił domek rekreacyjny (letniskowy) na podstawie umowy cywilno-prawnej od osoby fizycznej za kwotę 3.000 zł. Domek ten stoi na gruncie należącym do gminy X., a obecnie gmina ta ogłosiła przetarg na sprzedaż gruntu pod domki. Wnioskodawca wskazuje, że w akcie notarialnym kwota sprzedaży będzie jedna tzn. będzie obejmowała zarówno grunt, jak i domek. W związku z tym, że nakłady na domek nie są własnością gminy tylko Wnioskodawcy, gmina umorzy mu wysokość nakładów. Wysokość nakładów została wyszacowana przez rzeczoznawcę powołanego przez gminę na podstawie oględzin. Rozliczenie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę zostanie rozliczone na podstawie porozumienia w zakresie wzajemnego potrącenia wierzytelności.

Zauważyć w tym miejscu należy, że z treści powołanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu różnego rodzaju zwrotów własnych nakładów.

Podkreślić w tym miejscu należy, że w rozpatrywanej sprawie dojdzie wprawdzie do sprzedaży przez gminę nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, obejmującej zarówno domek letniskowy (zakupiony i wyremontowany przez Wnioskodawcę), jak i grunt, jednakże wzajemne potracenie wierzytelności polegające na umorzeniu wysokości nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na ww. domek letniskowy, nie mieści się w pojęciu przychodu określonego w treści art. 20 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W analizowanym przypadku dojdzie wprawdzie do umorzenia przez gminę kwoty nakładów, jednakże ponieważ wydatki te zostały poczynione przez Wnioskodawcę i odpowiadają wartości oszacowanej na podstawie oględzin dokonanych przez rzeczoznawcę, nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawcy.

Zatem, stwierdzić należy, że wzajemne potrącenie wierzytelności między gminą a Wnioskodawcą - w zakresie wartości nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na domek letniskowy w wysokości 39.811 zł - nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, co oznacza, że nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.