ILPP2/443-207/13-5/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej podlegającej sprzedaży na rzecz MPWiK.
ILPP2/443-207/13-5/MNinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nakłady
 3. obcy środek trwały
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. podstawa opodatkowania
 8. sieć wodno-kanalizacyjna
 9. zwrot nakładów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Szacowanie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2013 r. (data wpływu 14 marca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) o poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł umowę z MPWiK, na podstawie której zobowiązał się do wybudowania i przekazania na rzecz MPWiK sieci wodociągowej, położonej na działkach należących do Gminy (zarządzanych przez MPWiK bądź dzierżawionych przez Wnioskodawcę). MPWiK z kolei zobowiązane jest do przejęcia sieci, a następnie do dostarczania wody za pośrednictwem tej sieci i wybudowanych przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznych i przyłączy do kompleksu edukacyjno-badawczego Wnioskodawcy – na podstawie odrębnych umów. Za przekazanie sieci MPWiK zapłacić ma na rzecz Wnioskodawcy 40% wartości sieci ustalonej na podstawie kosztorysu powykonawczego. Cena ta ma zostać powiększona o należny podatek VAT, przy czym w umowie zastrzeżono, iż kwota VAT wynosić ma nie więcej niż 40% wartości sieci ustalonej w § 2 ust. 4, tj. 67.238,12 zł netto. Zarówno Wnioskodawca, jak i MPWiK są czynnymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej podlegającej sprzedaży na rzecz MPWiK.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na cele budowy podlegającej przekazaniu na rzecz MPWiK sieci wodociągowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przekazanie sieci wodociągowej za odpłatnością stanowiącą część jej rynkowej wartości jest czynnością opodatkowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Sieć wodociągowa jest bowiem towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W wyniku zawartej przez Wnioskodawcę z MPWiK umowy dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania siecią jak właściciel, a tym samym mamy do czynienia z dostawą tego towaru. Tak więc w myśl powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wydanie rzeczy wraz z przeniesieniem na nabywcę prawa do rozporządzania tą rzeczą – będzie dostawą towaru podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem należy uznać, iż wydatki związane z budową sieci wykazują bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi (opodatkowaną dostawą tej sieci). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, spełniony jest warunek powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wniosek ten potwierdzają znane Wnioskodawcy interpretacje organów podatkowych, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lutego 2011 r. sygn. ILPP1/443 -1192/10-4/NS, w której jednoznacznie wskazano na prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach służących wybudowaniu dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy m.in. w przypadku sprzedaży tych elementów infrastruktury na rzecz gminy za „symboliczną złotówkę”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę z MPWiK, na podstawie której zobowiązał się do wybudowania i przekazania na rzecz MPWiK sieci wodociągowej, położonej na działkach należących do Gminy (zarządzanych przez MPWiK bądź dzierżawionych przez Wnioskodawcę). MPWiK z kolei zobowiązane jest do przejęcia sieci, a następnie do dostarczania wody za pośrednictwem tej sieci i wybudowanych przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznych i przyłączy do kompleksu edukacyjno-badawczego Wnioskodawcy – na podstawie odrębnych umów. Za przekazanie sieci MPWiK zapłacić ma na rzecz Wnioskodawcy 40% wartości sieci ustalonej na podstawie kosztorysu powykonawczego. Cena ta ma zostać powiększona o należny podatek VAT, przy czym w umowie zastrzeżono, iż kwota VAT wynosić ma nie więcej niż 40% wartości sieci ustalonej w § 2 ust. 4, tj. 67.238,12 zł netto. Zarówno Wnioskodawca, jak i MPWiK są czynnymi podatnikami VAT.

Brzmienie powołanego przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, że zawarta w nim definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników, w ramach ich działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, iż poniósł nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym (gruncie) należącym do Gminy. Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do dostawy towarów, a do zwrotu nakładów poniesionych w obcym środku trwałym.

Przy zwrocie nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, ponieważ przedmiot dzierżawy/zarządzania (grunt) przez cały okres trwania tego stosunku pozostaje własnością Gminy. Ponadto, czynność przeniesienia poniesionych nakładów inwestycyjnych na MPWiK nie jest dostawą towarów, bowiem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w cyt. art. 2 pkt 6 ustawy.

Zatem, zwrot nakładów nie wiąże się z transferem praw własności. W tej sytuacji – przeniesienie kosztów inwestycji na MPWiK należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie poniesione przez Wnioskodawcę nakłady stanowią inwestycję w obcym środku trwałym i są sumą wydatków poniesionych w stosunku do niestanowiącego jego własności środka trwałego (gruntu). Wnioskodawca pragnie rozliczyć się z MPWiK poprzez zbycie tych nakładów. Zatem, otrzymanie zwrotu nakładów inwestycyjnych, z uwagi na fakt, że przedmiotem świadczenia jest przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Wskazać należy, iż nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. W sytuacji przedstawionej we wniosku mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, bezpośrednim i ekwiwalentnym, polegającym na zbyciu nakładów dokonanych przez Wnioskodawcę na rzecz MPWiK, w zamian za zapłatę określonej kwoty.

W interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2013 r. sygn. ILPP2/443-207/13-4/MN wskazano, iż podstawą opodatkowania VAT transakcji sprzedaży sieci wodociągowej jest cena określona w umowie pomiędzy stronami, odpowiadająca 40% wartości sieci ustalonej na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Mając powyższe na uwadze, obciążenie tytułem zwrotu nakładów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie zbywającego nakłady – Wnioskodawcy, które powinno zostać udokumentowane fakturą VAT, wystawioną zgodnie z art. 106 ustawy oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360 ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku bądź zwolnienie od podatku. Jednakże, w analizowanej sprawie nie ma zastosowania obniżona stawka podatku ani zwolnienie od podatku, a tym samym przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Według art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Reasumując, sprzedaż nakładów związanych z budową sieci wodociągowej na rzecz MPWiK spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, a zatem Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania rozliczenia nakładów za pomocą faktury VAT. W konsekwencji, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.