ILPP2/443-207/13-5/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej podlegającej sprzedaży na rzecz MPWiK.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2013 r. (data wpływu 14 marca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) o poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł umowę z MPWiK, na podstawie której zobowiązał się do wybudowania i przekazania na rzecz MPWiK sieci wodociągowej, położonej na działkach należących do Gminy (zarządzanych przez MPWiK bądź dzierżawionych przez Wnioskodawcę). MPWiK z kolei zobowiązane jest do przejęcia sieci, a następnie do dostarczania wody za pośrednictwem tej sieci i wybudowanych przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznych i przyłączy do kompleksu edukacyjno-badawczego Wnioskodawcy – na podstawie odrębnych umów. Za przekazanie sieci MPWiK zapłacić ma na rzecz Wnioskodawcy 40% wartości sieci ustalonej na podstawie kosztorysu powykonawczego. Cena ta ma zostać powiększona o należny podatek VAT, przy czym w umowie zastrzeżono, iż kwota VAT wynosić ma nie więcej niż 40% wartości sieci ustalonej w § 2 ust. 4, tj. 67.238,12 zł netto. Zarówno Wnioskodawca, jak i MPWiK są czynnymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej podlegającej sprzedaży na rzecz MPWiK.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na cele budowy podlegającej przekazaniu na rzecz MPWiK sieci wodociągowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przekazanie sieci wodociągowej za odpłatnością stanowiącą część jej rynkowej wartości jest czynnością opodatkowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Sieć wodociągowa jest bowiem towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W wyniku zawartej przez Wnioskodawcę z MPWiK umowy dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania siecią jak właściciel, a tym samym mamy do czynienia z dostawą tego towaru. Tak więc w myśl powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wydanie rzeczy wraz z przeniesieniem na nabywcę prawa do rozporządzania tą rzeczą – będzie dostawą towaru podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem należy uznać, iż wydatki związane z budową sieci wykazują bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi (opodatkowaną dostawą tej sieci). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, spełniony jest warunek powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wniosek ten potwierdzają znane Wnioskodawcy interpretacje organów podatkowych, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lutego 2011 r. sygn. ILPP1/443 -1192/10-4/NS, w której jednoznacznie wskazano na prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach służących wybudowaniu dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy m.in. w przypadku sprzedaży tych elementów infrastruktury na rzecz gminy za „symboliczną złotówkę”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę z MPWiK, na podstawie której zobowiązał się do wybudowania i przekazania na rzecz MPWiK sieci wodociągowej, położonej na działkach należących do Gminy (zarządzanych przez MPWiK bądź dzierżawionych przez Wnioskodawcę). MPWiK z kolei zobowiązane jest do przejęcia sieci, a następnie do dostarczania wody za pośrednictwem tej sieci i wybudowanych przez Wnioskodawcę instalacji wewnętrznych i przyłączy do kompleksu edukacyjno-badawczego Wnioskodawcy – na podstawie odrębnych umów. Za przekazanie sieci MPWiK zapłacić ma na rzecz Wnioskodawcy 40% wartości sieci ustalonej na podstawie kosztorysu powykonawczego. Cena ta ma zostać powiększona o należny podatek VAT, przy czym w umowie zastrzeżono, iż kwota VAT wynosić ma nie więcej niż 40% wartości sieci ustalonej w § 2 ust. 4, tj. 67.238,12 zł netto. Zarówno Wnioskodawca, jak i MPWiK są czynnymi podatnikami VAT.

Brzmienie powołanego przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, że zawarta w nim definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników, w ramach ich działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, iż poniósł nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym (gruncie) należącym do Gminy. Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do dostawy towarów, a do zwrotu nakładów poniesionych w obcym środku trwałym.

Przy zwrocie nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel, ponieważ przedmiot dzierżawy/zarządzania (grunt) przez cały okres trwania tego stosunku pozostaje własnością Gminy. Ponadto, czynność przeniesienia poniesionych nakładów inwestycyjnych na MPWiK nie jest dostawą towarów, bowiem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w cyt. art. 2 pkt 6 ustawy.

Zatem, zwrot nakładów nie wiąże się z transferem praw własności. W tej sytuacji – przeniesienie kosztów inwestycji na MPWiK należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie poniesione przez Wnioskodawcę nakłady stanowią inwestycję w obcym środku trwałym i są sumą wydatków poniesionych w stosunku do niestanowiącego jego własności środka trwałego (gruntu). Wnioskodawca pragnie rozliczyć się z MPWiK poprzez zbycie tych nakładów. Zatem, otrzymanie zwrotu nakładów inwestycyjnych, z uwagi na fakt, że przedmiotem świadczenia jest przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Wskazać należy, iż nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. W sytuacji przedstawionej we wniosku mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, bezpośrednim i ekwiwalentnym, polegającym na zbyciu nakładów dokonanych przez Wnioskodawcę na rzecz MPWiK, w zamian za zapłatę określonej kwoty.

W interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2013 r. sygn. ILPP2/443-207/13-4/MN wskazano, iż podstawą opodatkowania VAT transakcji sprzedaży sieci wodociągowej jest cena określona w umowie pomiędzy stronami, odpowiadająca 40% wartości sieci ustalonej na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Mając powyższe na uwadze, obciążenie tytułem zwrotu nakładów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie zbywającego nakłady – Wnioskodawcy, które powinno zostać udokumentowane fakturą VAT, wystawioną zgodnie z art. 106 ustawy oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360 ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku bądź zwolnienie od podatku. Jednakże, w analizowanej sprawie nie ma zastosowania obniżona stawka podatku ani zwolnienie od podatku, a tym samym przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Według art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Reasumując, sprzedaż nakładów związanych z budową sieci wodociągowej na rzecz MPWiK spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, a zatem Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania rozliczenia nakładów za pomocą faktury VAT. W konsekwencji, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową sieci wodociągowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.