IBPP2/443-852/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014r. (data wpływu 29 sierpnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in.w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w zakresie przemysłu hutniczego.

Na gruntach należących do Wnioskodawcy zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa oraz infrastruktura energetyczna będąca własnością podmiotu prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą (dalej: „Dostawca”) - odpowiednio w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz przewozów kolejowych - na rzecz Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Na skutek planowanej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie Wnioskodawcy na energię elektryczną dostarczaną przez Dostawcę - zewnętrzny zakład energetyczny. W związku z powyższym, w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego planowaną inwestycją, Wnioskodawca dokona w określonym zakresie nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej, będącej własnością innego podmiotu. A mianowicie, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z zakładem energetycznym, Wnioskodawca poniesie nakłady na wybudowanie stacji transformatorowej oraz przeprowadzenie montażu kabli na potrzeby przyłącza do sieci energetycznej należącej do zakładu energetycznego.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest, że elementy infrastruktury energetycznej sfinansowane przez Wnioskodawcę zostaną przekazane na rzecz zakładu energetycznego bez odrębnego wynagrodzenia na potrzeby realizacji zobowiązania do dostarczenia na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej o zwiększonej mocy.

Dodatkowo realizacja nowej inwestycji przez Wnioskodawcę spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Dostawcy położonej na terenach należących do Wnioskodawcy. W związku z budową nowej hali produkcyjnej zniszczeniu ulegnie część istniejącego układu torowego. Odbudowa zniszczonego odcinka układu torowego zostanie zgodnie z umową z Dostawcą sfinansowana przez Wnioskodawcę.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury kolejowej planowane jest, że elementy infrastruktury kolejowej składające się na odbudowę zniszczonego w toku realizacji nowej inwestycji przez Wnioskodawcę odcinka układu torowego zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy.

Przekazanie powyższych elementów infrastruktury kolejowej i energetycznej będzie miało związek z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem - infrastruktura energetyczna służyć będzie bowiem zasilaniu w energię elektryczną nowej hali produkcyjnej Wnioskodawcy, zaś przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej zapewniony będzie transport surowców wykorzystywanych w procesie produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę jak również transport wyrobów gotowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na przebudowę/rozbudowę infrastruktury kolejowej i energetycznej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nieodpłatne przekazanie niepodlegające opodatkowaniu VAT

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zobowiązuje się wobec swojego kontrahenta do sfinansowania odbudowy części infrastruktury kolejowej, która uległa zniszczeniu wskutek prac prowadzonych w związku z budową nowej hali produkcyjnej jak również do sfinansowania określonych elementów infrastruktury energetycznej w celu podłączenia nowej hali produkcyjnej do sieci energetycznej o określonej mocy.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, czynności te nie będą mogły zostać uznane za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”). Wnioskodawca nie będzie właścicielem infrastruktury, a na mocy porozumienia z kontrahentem zobowiązuje się w tym wypadku bowiem do sfinansowania przebudowy infrastruktury energetycznej i kolejowej w określonym zakresie. Po ukończeniu prac nakłady poczynione przez Wnioskodawcę zostaną włączone do istniejącej już sieci energetycznej oraz układu torowego należących do kontrahenta Wnioskodawcy (zakładu energetycznego).

Z tego też względu należałoby ocenić, czy przekazanie na rzecz kontrahenta bez wynagrodzenia nakładów poniesionych na rzecz infrastruktury energetycznej oraz kolejowej stanowić będzie świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega między innymi wszelkie nieodpłatne świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Aby zatem nieodpłatne świadczenia usług zostało zrównane z podlegającym opodatkowaniu odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT świadczenie takie powinno być nieodpłatnie przekazane na potrzeby inne niż działalność gospodarcza podatnika. Z powyższej regulacji wynika jednocześnie, że w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, a zatem gdy nieodpłatne świadczenie pozostaje w związku z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, czynność taka, jako niespełniająca przesłanek wynikających z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego, w celu ustalenia czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne przekazanie nadkładów związanych z odbudową zniszczonego odcinka układu torowego oraz budową i montażem pewnych elementów infrastruktury energetycznej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług, konieczne jest dokonanie oceny czy nieodpłatne świadczenie nastąpiło na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego jednoznacznie wskazują, że nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę poniesionych przez siebie nakładów na rzecz swojego kontrahenta - który przy wykorzystaniu odbudowanej infrastruktury kolejowej jak również przy wykorzystaniu otrzymanych w ten sposób elementów infrastruktury energetycznej będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługi transportowe oraz usługi dostarczania energii elektrycznej - nastąpi na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Co więcej, bez przekazania tych nakładów na rzecz kontrahenta świadczenie usług niezbędnych do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie byłoby możliwe. Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania nowo wybudowanej przez Wnioskodawcę hali produkcyjnej niezbędny jest zarówno dostęp do infrastruktury kolejowej jak i zapewnienie niezakłóconych dostaw energii elektrycznej o określonej mocy.

Nie ulega zatem wątpliwości, że nieodpłatne przekazanie nakładów na rzecz kontrahenta świadczącego na rzecz Wnioskodawcy określone usługi (usługi transportowe i usługi dostarczania energii elektrycznej) stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W konsekwencji czynność ta, w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, nie może być uznania za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, że powyższy pogląd jest jednolicie prezentowany w praktyce organów skarbowych, które stoją na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie przez podatnika na rzecz kontrahenta nakładów poniesionych na budowę linii energetycznej lub innego rodzaju infrastruktury technicznej w związku realizacją określonej inwestycji gospodarczej podatnika nie będzie stanowić na gruncie ustawy o VAT podlegającego opodatkowaniu świadczenia usług. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2014 r. znak IPTPP2/443-950/13-2/PR stwierdził:

„Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych w związku z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej, będącej własnością innego podmiotu, stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług - w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy) - ww. nieodpłatne przekazanie na rzecz SA nakładów poniesionych w związku z przebudową linii jako świadczenie usług nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2012 r. znak: ITPP1/443-1586/11/KM dotyczącej opodatkowania VAT transakcji nieodpłatnego przekazania wybudowanej przez podatnika infrastruktury drogowej uznał, że „nieodpłatne świadczenie na rzecz właścicieli gruntów (tj. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotu powołanego do zarządzania daną infrastrukturą), polegające na przekazaniu efektów prac związanych z przebudową infrastruktury drogowej, jak również technicznej znajdującej się w okolicy centrum, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy”.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2013 r. znak: IPTPP4/443-13/13-7/BM stwierdził, że „przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych w związku z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej, będącej własnością innego podmiotu, stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług - w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy) – ww. nieodpłatne przekazanie na rzecz SA nakładów poniesionych w związku z przebudową linii jako świadczenie usług nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług"

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2009 r, znak: IPPP3/443-68/08-2/SM, stwierdził:

„W sytuacji opisanej we wniosku dojdzie do nieodpłatnego świadczenia usług, polegającego na przebudowie linii energetycznej, która ma doprowadzić dodatkową energię elektryczną do hali magazynowej zlokalizowanej w miejscowości Łxxx, wynajmowanej przez Wnioskodawcę na cele realizacji (produkcji) audycji telewizyjnych Linia po jej ukończeniu zostanie nieodpłatnie przekazana zakładowi energetycznemu, który jest jej właścicielem.

Przedmiotowe przekazanie ma związek z prowadzonym przedsiębiorstwem - linia energetyczna służy i ma służyć realizacji produkcji audycji telewizyjnych w przedmiotowej hali (zasilania niezbędnych urządzeń: oświetlenia, kamer, pozostałego sprzętu telewizyjnego, klimatyzacji) emisja audycji jest przedmiotem działalności Spółki, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe, z uwagi na nie spełnienie jednej z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (istnieje związek z prowadzonym przedsiębiorstwem) - ww. nieodpłatne przekazanie na rzecz zakładu energetycznego wybudowanej linii energetycznej jako świadczenie usług nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

W świetle wskazanych wyżej argumentów stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza więc wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W tym miejscu zauważyć należy także, iż stosownie do art. 47 § 1- § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kodeksu cywilnego).

Ponadto z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 49 § 2 k.c., osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Zaznaczyć należy, iż przesłanka wynikająca z art. 49 § 1 k.c. jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w tym przepisie urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w zakresie przemysłu hutniczego.

Na gruntach należących do Wnioskodawcy zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa oraz infrastruktura energetyczna będąca własnością podmiotu prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą (dalej: „Dostawca”) - odpowiednio w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz przewozów kolejowych - na rzecz Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Na skutek planowanej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie Wnioskodawcy na energię elektryczną dostarczaną przez Dostawcę - zewnętrzny zakład energetyczny. W związku z powyższym, w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego planowaną inwestycją, Wnioskodawca dokona w określonym zakresie nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej, będącej własnością innego podmiotu. A mianowicie, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z zakładem energetycznym, Wnioskodawca poniesie nakłady na wybudowanie stacji transformatorowej oraz przeprowadzenie montażu kabli na potrzeby przyłącza do sieci energetycznej należącej do zakładu energetycznego.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest, że elementy infrastruktury energetycznej sfinansowane przez Wnioskodawcę zostaną przekazane na rzecz zakładu energetycznego bez odrębnego wynagrodzenia na potrzeby realizacji zobowiązania do dostarczenia na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej o zwiększonej mocy.

Dodatkowo realizacja nowej inwestycji przez Wnioskodawcę spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Dostawcy położonej na terenach należących do Wnioskodawcy. W związku z budową nowej hali produkcyjnej zniszczeniu ulegnie część istniejącego układu torowego. Odbudowa zniszczonego odcinka układu torowego zostanie zgodnie z umową z Dostawcą sfinansowana przez Wnioskodawcę.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury kolejowej planowane jest, że elementy infrastruktury kolejowej składające się na odbudowę zniszczonego w toku realizacji nowej inwestycji przez Wnioskodawcę odcinka układu torowego zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy.

Przekazanie powyższych elementów infrastruktury kolejowej i energetycznej będzie miało związek z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem - infrastruktura energetyczna służyć będzie bowiem zasilaniu w energię elektryczną nowej hali produkcyjnej Wnioskodawcy, zaś przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej zapewniony będzie transport surowców wykorzystywanych w procesie produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę jak również transport wyrobów gotowych.

W świetle powołanych przepisów Kodeksu cywilnego wskazać należy, iż Wnioskodawca w momencie nieodpłatnego przekazania przebudowanej i rozbudowanej infrastruktury energetycznej oraz przebudowanego zniszczonego odcinka układu torowego (infrastruktury kolejowej) nie jest właścicielem przedmiotowych inwestycji, bowiem są one już włączone do sieci i stanowiąc część istniejących sieci należących do podmiotów zarządzających tymi sieciami, stanowią jedną całość. Tym samym, nieodpłatne przekazanie przebudowanej infrastruktury energetycznej oraz infrastruktury kolejowej do podmiotów zarządzających daną siecią energetyczną i kolejową należy traktować jako świadczenie usług (w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne), bowiem jest to w istocie przekazanie jedynie poniesionych nakładów.

Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej i energetycznej, będącej własnością innego podmiotu, stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług – w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonując przebudowy infrastruktury kolejowej oraz energetycznej dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które są uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - przedmiotowa inwestycja jest realizowana z myślą o interesie gospodarczym Wnioskodawcy, jakim jest wybudowanie nowej hali produkcyjnej, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Jednakże powyższa czynność nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT - jak wskazano wyżej - świadczenie tych usług musi się bowiem odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu infrastruktury energetycznej i kolejowej na rzecz podmiotów zarządzających daną siecią energetyczną i kolejową ma związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, bowiem jak wynika z treści wniosku przedmiotowa infrastruktura energetyczna służyć będzie zasilaniu w energię elektryczną nowej hali produkcyjnej Wnioskodawcy, zaś przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej zapewniony będzie transport surowców wykorzystywanych w procesie produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę jak również transport wyrobów gotowych.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, iż z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek, warunkującej zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika) – ww. nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury energetycznej i infrastruktury kolejowej na rzecz podmiotów zarządzających tymi sieciami, przy założeniu, że nie byłoby możliwe zrealizowanie przez Wnioskodawcę nowej inwestycji, która będzie służyć sprzedaży opodatkowanej, bez przeprowadzenia wskazanej przebudowy infrastruktury kolejowej oraz energetycznej a jednocześnie właściciele tej infrastruktury (np. z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne) nie są zainteresowani dokonaniem tej przebudowy z własnych środków, jako świadczenie usług nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w sytuacji gdy, jak wskazuje to przepis art. 49 § 2 kodeksu cywilnego, przedsiębiorca poniesie koszt budowy urządzenia, którego jest właścicielem, może żądać aby podmiot który przyłączy to urządzenie do swojej sieci, nabył jego własność za odpowiednim wynagrodzeniem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego (a w szczególności gdyby czynność przekazania przez Spółkę infrastruktury energetycznej i kolejowej była czynnością odpłatną) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług(pytanie nr 1). Natomiast w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych do realizacji inwestycji w zakresie nakładów na infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę kolejową (pytanie nr 2) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.