IBPP2/443-1192/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych do realizacji inwestycji w zakresie nakładów na infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę kolejową?
IBPP2/443-1192/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. korekta
  2. linia energetyczna
  3. nakłady
  4. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014r. (data wpływu 29 sierpnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych do realizacji inwestycji w zakresie nakładów na infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę kolejową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych do realizacji inwestycji w zakresie nakładów na infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę kolejową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w zakresie przemysłu hutniczego.

Na gruntach należących do Wnioskodawcy zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa oraz infrastruktura energetyczna będąca własnością podmiotu prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą (dalej: „Dostawca”) - odpowiednio w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz przewozów kolejowych - na rzecz Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Na skutek planowanej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie Wnioskodawcy na energię elektryczną dostarczaną przez Dostawcę - zewnętrzny zakład energetyczny. W związku z powyższym, w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego planowaną inwestycją, Wnioskodawca dokona w określonym zakresie nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej, będącej własnością innego podmiotu. A mianowicie, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z zakładem energetycznym, Wnioskodawca poniesie nakłady na wybudowanie stacji transformatorowej oraz przeprowadzenie montażu kabli na potrzeby przyłącza do sieci energetycznej należącej do zakładu energetycznego.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest, że elementy infrastruktury energetycznej sfinansowane przez Wnioskodawcę zostaną przekazane na rzecz zakładu energetycznego bez odrębnego wynagrodzenia na potrzeby realizacji zobowiązania do dostarczenia na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej o zwiększonej mocy.

Dodatkowo realizacja nowej inwestycji przez Wnioskodawcę spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Dostawcy położonej na terenach należących do Wnioskodawcy. W związku z budową nowej hali produkcyjnej zniszczeniu ulegnie część istniejącego układu torowego. Odbudowa zniszczonego odcinka układu torowego zostanie zgodnie z umową z Dostawcą sfinansowana przez Wnioskodawcę.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury kolejowej planowane jest, że elementy infrastruktury kolejowej składające się na odbudowę zniszczonego w toku realizacji nowej inwestycji przez Wnioskodawcę odcinka układu torowego zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy.

Przekazanie powyższych elementów infrastruktury kolejowej i energetycznej będzie miało związek z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem - infrastruktura energetyczna służyć będzie bowiem zasilaniu w energię elektryczną nowej hali produkcyjnej Wnioskodawcy, zaś przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej zapewniony będzie transport surowców wykorzystywanych w procesie produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę jak również transport wyrobów gotowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych do realizacji inwestycji w zakresie nakładów na infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę kolejową...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na przebudowę infrastruktury kolejowej i energetycznej nie będzie skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych przez Wnioskodawcę na potrzeby przebudowy infrastruktury kolejowej i energetycznej.

Brak obowiązku korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z poniesieniem nakładów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazano powyżej z okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego jednoznacznie wynika, że nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę poniesionych przez siebie nakładów na rzecz swojego kontrahenta - który przy wykorzystaniu odbudowanej infrastruktury kolejowej jak również przy wykorzystaniu otrzymanych w ten sposób elementów infrastruktury energetycznej będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługi transportowe oraz usługi dostarczania energii elektrycznej - nastąpi na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności hutniczej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów usług. Jednocześnie zauważyć należy, że bez przekazania tych nakładów na rzecz kontrahenta świadczenie usług niezbędnych do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu nie byłoby możliwe. Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania nowo wybudowanej przez Wnioskodawcę hali produkcyjnej niezbędny jest zarówno dostęp do infrastruktury kolejowej jak zapewnienie niezakłóconych dostaw energii elektrycznej o określonej mocy.

W świetle powyższego uznać zatem należy, że w związku z nabytymi przez Wnioskodawcę towarami i usługami dotyczącymi określonych nakładów na infrastrukturę kolejową i energetyczną służącą wykonywaniu przez podatnika podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej, przysługiwać będzie Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieodpłatne przekazanie tych nakładów na rzecz kontrahenta pozostaje zaś w szeroko rozumianym związku z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem. Przekazana kontrahentowi infrastruktura kolejowa i energetyczna umożliwi Wnioskodawcy prawidłowe korzystanie z nowo budowanej hali produkcyjnej, a fakt nieodpłatnego charakteru tego przekazania nie wpłynie na prawo Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego i nie spowoduje po jego stronie obowiązku dokonania korekty kwoty podatku odliczonego w związku z nabyciem tych nakładów.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że powyższy pogląd jest jednolicie reprezentowany w praktyce organów skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2013 r, znak: ILPP1/443-424/13-3/AI wskazał, że „Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. (...) Z opisu sprawy wynika, że nabywane towary i usługi stanowiące koszty/wydatki związane z budową fragmentu infrastruktury sieci kanalizacji są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. najem powierzchni znajdujących się w wybudowanym centrum handlowym. Reasumując, w odniesieniu do podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących ponoszone wydatki związane z budową fragmentu sieci kanalizacji. Spółka będzie miała, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia tego podatku zarówno decydując się na jej nieodpłatne przekazanie, jak i w przypadku jej sprzedaży za tzw. „złotówkę".

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2013 r znak: ILPP1/443-1038/12-2/HW.

W świetle wskazanych wyżej argumentów stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Kwestie korekty podatku naliczonego reguluje art. 91 ustawy. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Natomiast w myśl art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Z kolei przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

W myśl art. 91 ust. 4 w przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Na mocy art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W oparciu o art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jak stanowi ust. 7c powołanego artykułu, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana (art. 91 ust. 7d ustawy).

Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania (art. 91 ust. 8 ustawy o VAT).

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w zakresie przemysłu hutniczego.

Na gruntach należących do Wnioskodawcy zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa oraz infrastruktura energetyczna będąca własnością podmiotu prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą (dalej: „Dostawca”) - odpowiednio w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz przewozów kolejowych - na rzecz Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Na skutek planowanej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie Wnioskodawcy na energię elektryczną dostarczaną przez Dostawcę - zewnętrzny zakład energetyczny. W związku z powyższym, w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego planowaną inwestycją, Wnioskodawca dokona w określonym zakresie nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej, będącej własnością innego podmiotu. A mianowicie, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z zakładem energetycznym, Wnioskodawca poniesie nakłady na wybudowanie stacji transformatorowej oraz przeprowadzenie montażu kabli na potrzeby przyłącza do sieci energetycznej należącej do zakładu energetycznego.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest, że elementy infrastruktury energetycznej sfinansowane przez Wnioskodawcę zostaną przekazane na rzecz zakładu energetycznego bez odrębnego wynagrodzenia na potrzeby realizacji zobowiązania do dostarczenia na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej o zwiększonej mocy.

Dodatkowo realizacja nowej inwestycji przez Wnioskodawcę spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Dostawcy położonej na terenach należących do Wnioskodawcy. W związku z budową nowej hali produkcyjnej zniszczeniu ulegnie część istniejącego układu torowego. Odbudowa zniszczonego odcinka układu torowego zostanie zgodnie z umową z Dostawcą sfinansowana przez Wnioskodawcę.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury kolejowej planowane jest, że elementy infrastruktury kolejowej składające się na odbudowę zniszczonego w toku realizacji nowej inwestycji przez Wnioskodawcę odcinka układu torowego zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy.

Przekazanie powyższych elementów infrastruktury kolejowej i energetycznej będzie miało związek z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem - infrastruktura energetyczna służyć będzie bowiem zasilaniu w energię elektryczną nowej hali produkcyjnej Wnioskodawcy, zaś przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej zapewniony będzie transport surowców wykorzystywanych w procesie produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę jak również transport wyrobów gotowych.

Uwzględniając zatem powołane przepisy, Wnioskodawca byłby zobowiązany do dokonania - na podstawie art. 91 ust. 1-8 ustawy - korekty w przypadku, gdyby w okresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy dokonał zmiany przeznaczenia przebudowanej infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej, a zatem w sytuacji, gdy nastąpiłaby zmiana wykorzystywania infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej z wykorzystywanej do czynności opodatkowanych na związek z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

W odniesieniu do podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących ponoszone nakłady w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej mającej związek z inwestycją polegającą na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej, Spółka będzie miała – w świetle art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do odliczenia tego podatku, jeżeli przedmiotowa infrastruktura kolejowa i energetyczna będzie związana wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Fakt przekazania nakładów poniesionych z przebudową infrastruktury kolejowej i energetycznej na rzecz innych podmiotów, nie pozbawi Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku – nie będzie powodował obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, w tym zakresie.

Reasumując, Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione koszty związane z przebudową infrastruktury kolejowej i energetycznej, a następnie nieodpłatnie przekazanej na rzecz innych podmiotów, jeżeli poniesione wydatki służyć będą Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie skutkowało obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych do realizacji inwestycji w zakresie nakładów na infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę kolejową (pytanie nr 2). Natomiast w zakresie określenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z przebudową infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury energetycznej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie nr 1) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.