0112-KDIL2-1.4012.501.2018.3.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 oraz opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 7 i 13 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4);
 • opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł (pytanie oznaczone we wniosku nr 5),

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie. Dnia 7 oraz 13 grudnia 2018 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy oraz brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe.

X sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „X”, „Wnioskodawca), jest polską spółką-córką koncernu Y z siedzibą w M. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowana również dla celów wewnątrzwspólnotowych. Grupa X działa na rynku sprzętu AGD, jest największym producentem sprzętu gospodarstwa domowego w Europie i jedną z czołowych firm tej branży na świecie. Grupa X posiada obecnie (stan na rok 2018) 43 fabryki działające w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Azji, w których produkowana jest cała gama nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego. Również przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i dystrybucja w Polsce i za granicą sprzętu AGD takiego jak np. piekarniki, kuchenki, okapy, zmywarki, pralki, suszarki, chłodziarki, zamrażarki, odkurzacze, ekspresy do kawy, czajniki elektryczne, żelazka, czy suszarki do włosów - dalej łącznie: „Wyroby”. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawarła z P Sp. z o.o., umowę najmu centrum (obiektu) logistycznego, które znajduje się w pobliżu ulicy J w Ł. Jednocześnie, w pobliskiej odległości Spółka podjęła decyzję o wybudowaniu nowej fabryki, która ma się składać z powierzchni produkcyjnej z zapleczem biurowo - socjalnym (dalej: „nowa fabryka”, „fabryka”). Spółka planuje, że zakończenie budowy będzie miało miejsce w II/III kwartale 2019 r. Nowa fabryka ma służyć przede wszystkim produkcji Wyrobów. Jej budowa jest związana z ciągłym rozwojem działalności gospodarczej Spółki, coraz większą ilością produkowanych Wyrobów, jak i nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi wprowadzanymi przez Spółkę. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami Spółki jak poszerzenie współpracy z dotychczasowymi.

Biorąc pod uwagę znaczący wzrost zamówień na wyroby produkowane przez Spółkę, podjęta decyzja o budowie nowej fabryki była niezbędna, aby Spółka w dalszym stopniu mogła realizować prowadzoną działalność gospodarczą na najwyższym poziomie i osiągać jak najwyższe przychody. Niemniej, podkreślenia wymaga, że nieruchomości znajdujące się w pobliżu gruntów, na której ma zostać wybudowana fabryka oraz w okolicy których Spółka wynajmuje centrum logistyczne nie są zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę drogowo-kolejową, umożliwiającą m.in.:

 • dostarczanie, odbiór, odpowiednich surowców/materiałów wykorzystywanych w toku produkcji Wyrobów,
 • transport produkowanych Wyrobów do kontrahentów Spółki;
 • dojazd pracowników, współpracowników, kontrahentów Spółki do fabryki oraz centrum logistycznego.

Stąd też, w interesie ekonomicznym Spółki leży zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowo - kolejowej, w przeciwnym wypadku bowiem Spółka nie będzie miała możliwości wybudowania nowej fabryki oraz w konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej z jej wykorzystaniem i centrum logistycznego w sposób efektywny i zgodny z założeniami. Mając na uwadze powyższe, Spółka podjęła decyzję o podjęciu prac zmierzających do: przebudowy ulicy J. w Ł (dalej: „przebudowywana droga”) - decyzja ta warunkowała budowę bocznicy kolejowej (co Spółka wskaże poniżej), z uwagi na przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, mające na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu, przebudowywana droga przyczyni się też do lepszego skomunikowania fabryki i centrum logistycznego z innymi drogami publicznymi, jak też będzie przystosowana do zakładanego natężenia ruchu (szczegółowe uzasadnienie przebudowy ulic J, Spółka opisze w pkt 1 uzasadnienia wniosku o interpretację indywidualną); budowy nowej drogi (o nawierzchni bitumicznej) łączącej fabrykę m.in. z ulicą J - dalej: „nowa droga”, „projektowana droga”, której budowa warunkowała uzyskanie pozwolenia na budowę nowej fabryki, jak i ma na celu umożliwienie sprawnego, bezpiecznego dojazdu do nowej fabryki i centrum logistycznego (szczegółowe uzasadnienie budowy nowej drogi, Spółka opisze w pkt 2 uzasadnienia wniosku o interpretację indywidualną); wybudowania bocznicy kolejowej - dalej:, „bocznica”, „inwestycja kolejowa” (Spółka zauważa, że wskazuje na przedsięwzięcie związane z budową bocznicy kolejowej, niemniej ta część opisu zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) nie jest przedmiotem pytania w przedmiotowym wniosku o interpretację indywidualną, jednakże jest opisywana w celu wykazania związku funkcjonalnego ponoszonych nakładów na budowę nowej drogi oraz przebudowę ulicy J, będących przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną) - decyzja o budowie bocznicy kolejowej była związana z koniecznością zapewnienia Spółce możliwości transportu kolejowego produkowanych przez nią Wyrobów do kontrahentów (przede wszystkim zagranicznych, z którymi Spółka planuje poszerzenie współpracy). Transport kolejowy w uzasadnionych przypadkach jest bowiem najbardziej efektywnym, ekologicznym sposobem transportu Wyrobów, który też kreuje mniejsze (w porównaniu do innych wariantów transportowania Wyrobów) prawdopodobieństwo uszkodzenia Wyrobów, czy umożliwia przewiezienie większej ilości Wyrobów jednym transportem. W pobliskiej okolicy nowej fabryki oraz centrum logistycznego, nie ma bowiem bocznicy kolejowej, którą Spółka mogłaby wykorzystywać w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Przebudowa ulicy J w Ł.

Ulica J położona jest w południowo - wschodniej części miasta Ł, w dzielnicach Ł - G i Ł W. Łączy ona ulicę T z ulicami Z, Z, G i D. Według stanu przed przebudową ulica J zaliczana jest do kategorii dróg gminnych nr (...) (czyli droga lokalna w myśl § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Zakres przebudowy drogi położony będzie na terenie dzielnicy Ł – G w obrębie G-XX na działce nr 2/6 oraz na terenie dzielnicy Ł W w obrębie W-XX na działkach nr 71/75, 71/78, 71/79, 71/80 oraz 71/37.

Zgodnie z założeniami, przebudowa drogi będzie się odbywać na odcinku nieprzekraczającym 250 m. Spółka zauważa, że na wykonanie prac mających na celu przebudowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (której zakres zostanie opisany poniżej), Spółka zawarła stosowną umowę z podmiotem, który będzie odpowiedzialny za ich wykonanie. Ostateczny koszt przebudowy drogi poniesie Spółka. Rozpoczęcie prac miało miejsce w sierpniu 2018 r., natomiast planowany termin zakończenia prac przypada na koniec października 2018 r. Faktury z tytułu przebudowy drogi (ulicy J) będą fakturami za częściowe wykonanie usług nie będą to faktury zaliczkowe). Po zakończeniu prac, nakłady pozostające w związku z przebudową drogi zostaną nieodpłatnie przekazane Zarządowi Dróg i Transportu w Ł. Zakres przebudowy ulicy J obejmuje m.in.:

 • prace przygotowawcze, rozbiórki, demontaż istniejących przed przebudową ulicy elementów dróg i ulic (np. słupów - pozostałości po linii oświetleniowej);
 • wykonanie jezdni (na którą będzie się składać jeden pas w każdą stronę) - w tym zakresie konieczne będzie m.in. wykonanie podbudowy np. z kruszywa, betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni;
 • wykonanie prac niezbędnych do przebudowy drogi oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej obejmującej m.in. wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie korekty sytuacyjno - wysokościowej, przekroju podłużnego i poprzecznego (mającego na celu zapewnienie sprawnego odprowadzania wód opadowych z nawierzchni do wykonanego systemu odwodnienia ulicy) przedmiotowego odcinka ulicy, wykonanie chodników, zjazdów, krawężników wykonanie odwodnienia ulicznego, zagospodarowanie terenów przeznaczonych na zieleń uliczną, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, barierek ochronnych, wykonanie rowu przydrożnego (dalej: „infrastruktura towarzysząca”) - dalej łącznie „Infrastruktura nr 1”.

Spółka podkreśla, że wszystkie prace poczynione w ramach realizowanego projektu są niezbędne do przebudowy ulicy J (m.in. niektóre wynikają z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).

 1. Budowa nowej drogi publicznej.

Projektowana droga (jeszcze bez nazwy) ma zostać wybudowana na odcinku od ulicy J do działek nr 29/8 obręb G-XX i nr 120 obręb 120 w Ł, a więc ma zostać zlokalizowana w południowo - wschodniej części Ł. Nowa droga ma łączyć ulicę J (od strony północnej) z ulicą M R w Ł od strony południowej. Będzie to droga klasy „D”, a więc droga dojazdowa w myśl (§ 4 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Zakres budowy nowej ulicy zamyka się na długości ok. 600 m. Planowane jest, że realizacja inwestycji polegającej na budowie nowej drogi zostanie podzielona na dwa etapy, które obejmować będą:

 1. pierwszy - budowę drogi w zakresie od ulicy J do pik. 0+364,33 (wyjazd z terenu powstającej aktualnie hali magazynowo - produkcyjnej - nowej fabryki Spółki) i drugi - budowę drogi w obrębie odcinka od pik. 0+364,33 do pik. 0+609,66. Planowane jest też wykonanie placu do zawracania na końcu drogi. Obecnie, tj. na stan przed budową drogi na odcinku, na którym ma powstać nowa droga, droga posiada nawierzchnię gruntową o nieregularnej szerokości. Nowa droga została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie prac zmierzających do wybudowania nowej drogi Spółka zleciła innemu podmiotowi na podstawie stosownej umowy. Spółka planuje, że zakończenie budowy nowej drogi będzie miało miejsce pod koniec roku 2018 lub na początku 2019. Podmiotem, który poniesie koszt wybudowania nowej drogi będzie Wnioskodawca.

Po zakończeniu prac, nakłady poczynione w związku z budową nowej drogi zostaną nieodpłatnie przekazane Zarządowi Dróg i Transportu w Ł. Zakres budowy nowej ulicy obejmować będzie m.in.: prace przygotowawcze (np. wyrównanie terenu), wykonanie jezdni (na którą będzie się składać jeden pas w każdą stronę) o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym spadkiem; wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i innych prac niezbędnych do budowy nowej drogi obejmującej m.in. wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie chodników, krawężników betonowych, wykonanie odwodnienia ulicznego, zagospodarowanie terenów przeznaczonych na zieleń uliczną, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, barierek ochronnych, wykonanie rowu przydrożnego, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie placu do zawracania z betonowej kostki brukowej (dalej: „Infrastruktura towarzysząca nr 2”) – dalej łącznie „Infrastruktura nr 2”. Spółka podkreśla, że wszystkie prace poczynione w ramach realizowanego projektu są niezbędne do budowy nowej drogi (m.in. niektóre wynikają z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Spółka podkreśla, że Infrastruktura nr 1-2, będąca przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną zostanie wytworzona na gruncie niestanowiącym własności Spółki. Spółka posiada odpowiednie umowy umożliwiające wykorzystanie przedmiotowych odcinków dróg w celu wykonania Infrastruktury nr 1-2. Jednocześnie przeniesienie nakładów na Zarząd Dróg i Transportu wynikać będzie ze stosownych porozumień zawartych przez Wnioskodawcę. Tego rodzaju przedsięwzięcie, jest konsekwencją budowy fabryki i wynajmu obiektu logistycznego i konieczności wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę drogową i kolejową.

Spółka zauważa, że przedmiotem wniosku o interpretację jest stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, stąd niezależnie od użytego czasu - czynione przez nią uwagi mają zastosowanie zarówno do wydatków czynionych w ramach Infrastruktury nr 1 oraz nr 2 (uwzględniając jednak kontekst formułowanych przez Wnioskodawcę wniosków, czy treść nagłówka, w których czyniony jest dany wywód).

Dnia 7 i 13 grudnia 2018 r. Zainteresowany doprecyzował opis sprawy wskazując, że wydatki poniesione na Infrastrukturę będą miały związek – w prowadzonej działalności gospodarczej Spółki – wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak zostało wskazane w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zajmuje się produkcją i dystrybucją w Polsce za granicą sprzętu gospodarstwa domowego. Tego typu działalność na gruncie ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (nie jest wyłączona z opodatkowania, zwolniona z VAT etc.).

W związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka podjęła decyzję o: wybudowaniu nowej fabryki, która będzie służyć przede wszystkim produkcji Wyrobów oraz; zawarciu umowy najmu centrum (obiektu) logistycznego, znajdującego się w pobliżu fabryki, które służyć będzie prowadzonej działalności operacyjnej Spółki (m.in. obsłudze realizowanych dostaw Wyrobów na rzecz kontrahentów Spółki).

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego nieruchomości znajdujące się w pobliżu gruntów, na której ma zostać wybudowana fabryka oraz w okolicy których Spółka wynajmuje centrum logistyczne nie są zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę drogowo - kolejową, która jest niezbędna z punktu widzenia prowadzonej (opodatkowanej) działalności Wnioskodawcy (co Spółka szeroko uzasadniła we wniosku o interpretację, stąd nie powiela szczegółowej argumentacji w tym zakresie). Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki wytworzenie / wybudowanie Infrastruktury jest niezbędne z punktu widzenia prowadzonej (opodatkowanej) działalności Spółki, mającej zagwarantować przede wszystkim jak największe możliwości produkcyjne Spółki (poprzez zapewnienie możliwości dostarczania surowców, półproduktów) oraz dystrybucję Wyrobów do kontrahentów (polskich i zagranicznych). Dodatkowo (co też Spółka wskazała w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego), konieczność wytworzenia / wybudowania Infrastruktury – wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, bez których niemożliwe byłoby w przypadku:

 • Infrastruktury nr 1 – wybudowanie bocznicy kolejowej (niezbędnej m.in. do realizacji dostaw Wyrobów na rzecz kontrahentów zagranicznych, a więc czynności opodatkowanych podatkiem VAT) – jak Spółka wskazywała w opisie stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego, przedsięwzięcie związane z budową bocznicy kolejowej zostało opisane w celu wykazania związku funkcjonalnego ponoszonych wydatków na infrastrukturę nr 1, niemniej skutki podatkowe budowy bocznicy nie są przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualną;
 • Infrastruktury nr 2 – uzyskanie przez Wnioskodawcę pozwolenia na budowę nowej fabryki (w której jak wskazano powyżej – mają być produkowane Wyroby Spółki).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) Spółka ma / będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z wydatkami na Infrastrukturę nr 1 i 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przekazanie nakładów na Infrastrukturę na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł w przypadku Infrastruktury nr 1 i 2 będzie stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) – (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji VAT jako podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika tego podatku;
 • pozostają w związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Po pierwsze należy wskazać, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie, w ocenie Spółki, nie powinno ulegać wątpliwości, iż na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) ponoszone przez Spółkę wydatki na Infrastrukturę wykazują i będą wykazywały związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, co Spółka szczegółowo uargumentowała w pkt 1-2 niniejszego uzasadnienia i w tym zakresie przedstawiony tam wywód uważa za w pełni zasadny i mający zastosowanie również w niniejszym podpunkcie.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki nie powinno budzić wątpliwości, że z tytułu wyżej opisanych wydatków na Infrastrukturę, Spółce przysługuje/przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka zauważa, że jej stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, jednoznacznie potwierdzających stanowisko Spółki.

Przykładowo jak wskazano w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.15.2018.1.MP, w której Dyrektor KIS odstępując od uzasadnienia uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, stwierdzające, że: „w ocenie Spółki nie powinno ulegać wątpliwości, iż na gruncie przedstawionego stanu faktycznego ponoszone przez Spółkę wydatki na budowę / przebudowę Infrastruktury będą wykazywały związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT. Za powyższym stanowiskiem przemawia fakt, iż głównym celem planowanych działań jest stosowne skomunikowanie, a tym samym umożliwienie należytego funkcjonowania realizowanej przez Spółkę Inwestycji (zapewnienie transportu surowców / materiałów niezbędnych do produkcji płyty wiórowej, umożliwienie transportu wytwarzanych płyt wiórowych), która w założeniu zapewniać ma możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej opodatkowanej VAT (sprzedaż wytwarzanej płyty wiórowej na rzecz X.). Poniesienie wydatków, których celem jest umożliwienie transportu surowców, materiałów i wyrobów na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w sposób niezaprzeczalny związane jest z działalnością opodatkowaną VAT prowadzoną przez Spółkę”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.844.2017.1.KK, w której Dyrektor KIS odstępując od uzasadnienia uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie w jakim stwierdził on (wnioskodawca), że:
  W rozpatrywanej sprawie istnieje ścisły związek między budową drogi a zapewnieniem działalności operacyjnej Spółki polegającej na sprzedaży materiałów budowlanych i produkcji betonu. Możliwość korzystania z nowej drogi dojazdowej przez kontrahentów oraz klientów kontrahentów przyczynia się do wzrostu atrakcyjności oddziału Spółki, a tym samym do zwiększenia obrotów Spółki. Spółka spodziewa się uzyskiwać wymierne korzyści z tytułu realizacji przedmiotowych nakładów m.in. w postaci zwiększonych przychodów ze sprzedaży. Zgodnie z tym ustaleniem, zakup towarów i usług w celu wybudowania drogi był konieczny, aby Spółka mogła prowadzić i rozwijać swoją podstawową działalność. Bez poniesienia powyższych nakładów funkcjonowanie oddziału Spółki, a tym samym prowadzenie działalności opodatkowanej byłoby utrudnione i mogłoby niekorzystnie wpłynąć na interesy Spółki. W ocenie Spółki, istnieje zatem związek przyczynowy pomiędzy wydatkami na budowę drogi dojazdowej i związanym z nimi podatkiem naliczonym, a czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje Spółka. Tym samym, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ponoszeniu wydatków na budowę drogi”;

W tym zakresie również bez znaczenia pozostaje fakt, że Infrastruktura zostanie nieodpłatnie przekazana Zarządowi Dróg i Transportu.

Powyższe potwierdza m.in.:

 • interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.239.2018.1.MP, w której Dyrektor KIS odstępując od uzasadnienia uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie w jakim stwierdził on, że:
  Dla powyższego stanowiska nie ma znaczenia fakt, że Inwestycja Drogowa zostanie przekazana przez Spółkę nieodpłatnie na rzecz Gminy, Województwa lub Skarbu Państwa. Okoliczność ta nie ma wpływu na to, że realizowana Inwestycja Drogowa doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości, która będzie przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji Drogowej”;
 • interpretacja indywidualna z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM, w której DIS w Warszawie stwierdził, że:
  W przedmiotowej sprawie mimo, że przekazanie nakładów poczynionych na budowę układu drogowego na terenie gminy będzie czynnością nieodpłatną to wydatki poniesione w związku z tą inwestycją mają związek z czynnościami opodatkowanymi, bowiem dotyczą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, tj. wybudowany budynek logistyczno-magazynowy będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcą do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Zostanie zatem spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie związku nabywanych towarów i usług dotyczących przedmiotowej inwestycji z czynnościami opodatkowanymi”.

Ad. 2.

Przekazanie Infrastruktury na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT (nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej podatnika).

Dodatkowe uzasadnienie Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 (pytania oznaczonego we wniosku nr 5).

5.1. Przekazanie nakładów na Infrastrukturę na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł jako świadczenie usług.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT określa art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, wskazując, że opodatkowaniu podatkiem VAT, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W ocenie Wnioskodawcy, aby określić, czy nieodpłatne przekazanie Infrastruktury na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł, podlega opodatkowaniu VAT, po pierwsze należy rozważyć, czy tego rodzaju czynność na gruncie ustawy o VAT, będzie traktowane jako dostawa towarów, czy też jako świadczenie usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami na gruncie ustawy o VAT, na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, Infrastruktura w zakresie, w którym jest przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną i pytań Spółki jest/będzie wznoszona/budowana na gruncie niestanowiącym własności Spółki. Grunty te zostaną jedynie Spółce udostępnione przez ich właściciela na czas wykonania niezbędnych prac w celu wzniesienia/wybudowania Infrastruktury.

W myśl zaś art. 4752 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r., poz. 1025) - dalej: „KC”, „częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego”.

Natomiast art. 48 KC stanowi, że „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”.

W świetle powołanych przepisów KC oraz zasady superficies solo cedit należy więc jednoznacznie wskazać, że Spółka - zarówno podczas budowy Infrastruktury, jak i w momencie nieodpłatnego przekazania Infrastruktury nr 1 oraz nr 2 - nie będzie właścicielem przedmiotowej Infrastruktury, bowiem będzie ona stanowiła własność innego podmiotu (właściciela gruntu).

Wynika to z faktu, że Infrastruktura będzie stanowić część składową gruntu i tym samym z mocy prawa będzie własnością właścicieli gruntu (Infrastruktura nie może być przedmiotem odrębnej własności). Oznacza to, że Spółka nie będzie właścicielem samej Infrastruktury i nie będzie mogła nią rozporządzać jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając to na uwadze, zdaniem Spółki, przekazanie Infrastruktury na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł, nie może być traktowane jako dostawa towarów dla celów opodatkowania VAT. W świetle powyższego wnioskowania nieodpłatne przekazanie Infrastruktury wybudowanej na należącym do niej gruncie może się potencjalnie kwalifikować wyłącznie jako świadczenie usług, ponieważ według art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, za takie trzeba uznać każde świadczenie nie będące dostawą towaru. W tym sensie, na gruncie ustawy o VAT Spółka świadczy nieodpłatne świadczenie usługi przebudowy ulicy J oraz budowy nowej drogi.

Powyższe stanowisko Spółki potwierdzają m.in.: interpretacje indywidualne Dyrektora KIS wydane w dniach: 13 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.239.2018.1.MP; 9 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.844.2017.1.KK; 5 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.211.2018.1.AKO.

5.2. Przekazanie nakładów na Infrastrukturę na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł jako świadczenie usług, niepodlegające opodatkowaniu VAT.

Z uwagi na fakt, że opisywane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przekazanie Infrastruktury nastąpi nieodpłatnie, kwestia uznania tej czynności za odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powinno być rozważane na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: „(...) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”.

W myśl powołanej regulacji, jeżeli nieodpłatne świadczenie usług (w tym wypadku polegające na nieodpłatnym przekazaniu nakładów poczynionych na gruncie podmiotów trzecich w postaci nowej drogi / przebudowy ulicy J) będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za podlegającą opodatkowaniu VAT nie zostanie spełniona.

Zdaniem Wnioskodawcy, z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym (stanie faktycznym). Spółka podkreśla, że przekazanie Infrastruktury będzie pozostawać w ścisłym związku z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka szczegółowo opisała ten związek w pkt 1-2 niniejszego uzasadnienia. Tym samym, należy uznać, że przesłanka, której spełnienie skutkowałoby koniecznością opodatkowania VAT (nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika) przekazania Infrastruktury nie jest spełniona. W konsekwencji nieodpłatne przekazanie elementów infrastruktury przez Spółkę na rzecz ww. podmiotów trzecich pozostanie poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, i nie wpłynie na zmianę jej prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Spółka zauważa, że jej stanowisko przedstawione w pkt 5.1 i 5.2 niniejszego uzasadnienia i znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora KIS wydanych w dniach:

 • 13 czerwca 2016 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.239.2018.1.MP;
 • 5 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.211.2018.1.AKO;
 • 30 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.15.2018.1.MP;
 • 9 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.844.2017.1.KK;
 • 27 grudnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.736.2017.1.JP;
 • 12 października 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.333.2017.1.IG;
 • 10 października 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.362.2017.1.RW,

czy też w wydanych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego:

 • DIS w Katowicach z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.3.2017.1.EJ oraz
 • DIS w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM.

Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej ustawą. W myśl powołanego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem opodatkowanego obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu opodatkowanego VAT.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 ustawy. Art. 90 ustawy znajduje zastosowanie w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych od opodatkowania tym podatkiem.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowany również dla celów wewnątrzwspólnotowych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawarła z P Sp. z o.o., umowę najmu centrum (obiektu) logistycznego, które znajduje się w pobliżu ulicy J w Ł. Jednocześnie, w pobliskiej odległości Spółka podjęła decyzję o wybudowaniu nowej fabryki, która ma się składać z powierzchni produkcyjnej z zapleczem biurowo - socjalnym („nowa fabryka”, „fabryka”). Spółka planuje, że zakończenie budowy będzie miało miejsce w II/III kwartale 2019 r. Nowa fabryka ma służyć przede wszystkim produkcji Wyrobów. Jej budowa jest związana z ciągłym rozwojem działalności gospodarczej Spółki, coraz większą ilością produkowanych Wyrobów jak i nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi wprowadzanymi przez Spółkę. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami Spółki jak poszerzenie współpracy z dotychczasowymi. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost zamówień na wyroby produkowane przez Spółkę, podjęta decyzja o budowie nowej fabryki była niezbędna, aby Spółka w dalszym stopniu mogła realizować prowadzoną działalność gospodarczą na najwyższym poziomie i osiągać jak najwyższe przychody. Niemniej, podkreślenia wymaga, że nieruchomości znajdujące się w pobliżu gruntów, na której ma zostać wybudowana fabryka oraz w okolicy których Spółka wynajmuje centrum logistyczne nie są zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę drogowo-kolejową, umożliwiającą m.in.: - dostarczanie, odbiór, odpowiednich surowców/materiałów wykorzystywanych w toku produkcji Wyrobów, - transport produkowanych Wyrobów do kontrahentów Spółki; - dojazd pracowników, współpracowników, kontrahentów Spółki do fabryki oraz centrum logistycznego.

Stąd też, w interesie ekonomicznym Spółki leży zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowo - kolejowej, w przeciwnym wypadku bowiem Spółka nie będzie miała możliwości wybudowania nowej fabryki oraz w konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej z jej wykorzystaniem i centrum logistycznego w sposób efektywny i zgodny z założeniami. Mając na uwadze powyższe, Spółka podjęła decyzję o podjęciu prac zmierzających do: przebudowy ulicy J w Ł („przebudowywana droga”) - decyzja ta warunkowała budowę bocznicy kolejowej. Decyzja o budowie bocznicy kolejowej była związana z koniecznością zapewnienia Spółce możliwości transportu kolejowego produkowanych przez nią Wyrobów do kontrahentów (przede wszystkim zagranicznych, z którymi Spółka planuje poszerzenie współpracy).

 1. Przebudowa ulicy J w Ł. Ulica J położona jest w południowo - wschodniej części miasta Ł. Spółka wskazuje, że na wykonanie prac mających na celu przebudowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, Spółka zawarła stosowną umowę z podmiotem, który będzie odpowiedzialny za ich wykonanie. Ostateczny koszt przebudowy drogi poniesie Spółka. Po zakończeniu prac, nakłady pozostające w związku z przebudową drogi zostaną nieodpłatnie przekazane Zarządowi Dróg i Transportu w Ł. Zakres przebudowy ulicy J obejmuje m.in.:
  • prace przygotowawcze, rozbiórki, demontaż istniejących przed przebudową ulicy elementów dróg i ulic (np. słupów - pozostałości po linii oświetleniowej);
  • wykonanie jezdni (na którą będzie się składać jeden pas w każdą stronę) - w tym zakresie konieczne będzie m.in. wykonanie podbudowy np. z kruszywa, betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni;
  • wykonanie prac niezbędnych do przebudowy drogi oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej obejmującej m.in. wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie korekty sytuacyjno - wysokościowej, przekroju podłużnego i poprzecznego (mającego na celu zapewnienie sprawnego odprowadzania wód opadowych z nawierzchni do wykonanego systemu odwodnienia ulicy) przedmiotowego odcinka ulicy, wykonanie chodników, zjazdów, krawężników wykonanie odwodnienia ulicznego, zagospodarowanie terenów przeznaczonych na zieleń uliczną, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, barierek ochronnych, wykonanie rowu przydrożnego („infrastruktura towarzysząca”) - „Infrastruktura nr 1”.
 2. Budowa nowej drogi publicznej. Projektowana droga (jeszcze bez nazwy) ma zostać wybudowana na odcinku od ulicy J. Wykonanie prac zmierzających do wybudowania nowej drogi Spółka zleciła innemu podmiotowi na podstawie stosownej umowy. Spółka planuje, że zakończenie budowy nowej drogi będzie miało miejsce pod koniec roku 2018 lub na początku 2019. Podmiotem, który poniesie koszt wybudowania nowej drogi będzie Wnioskodawca. Po zakończeniu prac, nakłady poczynione w związku z budową nowej drogi zostaną nieodpłatnie przekazane Zarządowi Dróg i Transportu w Ł. Zakres budowy nowej ulicy obejmować będzie m.in.: prace przygotowawcze (np. wyrównanie terenu), wykonanie jezdni (na którą będzie się składać jeden pas w każdą stronę) o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym spadkiem; wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i innych prac niezbędnych do budowy nowej drogi obejmującej m.in. wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie chodników, krawężników betonowych, wykonanie odwodnienia ulicznego, zagospodarowanie terenów przeznaczonych na zieleń uliczną, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, barierek ochronnych, wykonanie rowu przydrożnego, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie placu do zawracania z betonowej kostki brukowej („Infrastruktura towarzysząca nr 2”). Spółka podkreśla, że Infrastruktura nr 1-2, będąca przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną zostanie wytworzona na gruncie niestanowiącym własności Spółki. Spółka posiada odpowiednie umowy umożliwiające wykorzystanie przedmiotowych odcinków dróg w celu wykonania Infrastruktury nr 1-2. Jednocześnie przeniesienie nakładów na Zarząd Dróg i Transportu wynikać będzie ze stosownych porozumień zawartych przez Wnioskodawcę. Tego rodzaju przedsięwzięcie, jest konsekwencją budowy fabryki i wynajmu obiektu logistycznego i konieczności wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę drogową i kolejową.
  Wnioskodawca wskazał również, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zajmuje się produkcją i dystrybucją w Polsce za granicą sprzętu gospodarstwa domowego. Tego typu działalność na gruncie ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (nie jest wyłączona z opodatkowania, zwolniona z VAT etc.).
  W związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka podjęła decyzję o wybudowaniu nowej fabryki, która będzie służyć przede wszystkim produkcji Wyrobów oraz; zawarciu umowy najmu centrum (obiektu) logistycznego, znajdującego się w pobliżu fabryki, które służyć będzie prowadzonej działalności operacyjnej Spółki (m.in. obsłudze realizowanych dostaw Wyrobów na rzecz kontrahentów Spółki).
  W ocenie Spółki wytworzenie / wybudowanie Infrastruktury jest niezbędne z punktu widzenia prowadzonej (opodatkowanej) działalności Spółki, mającej zagwarantować przede wszystkim jak największe możliwości produkcyjne Spółki (poprzez zapewnienie możliwości dostarczania surowców, półproduktów) oraz dystrybucję Wyrobów do kontrahentów (polskich i zagranicznych).

Wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Spółka ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z wydatkami na Infrastrukturę nr 1 i nr 2.

Jak wskazano wyżej, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

Ze złożonego wniosku wynika, że „Wydatki poniesione na Infrastrukturę będą miały związek – w prowadzonej działalności gospodarczej Spółki – wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT”.

W przedmiotowej sprawie zachodzi zatem związek przyczynowo-skutkowy między wydatkami poniesionym na realizację inwestycji drogowych przekazanych następnie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł oraz czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej polegającej na produkcji i sprzedaży wyrobów AGD. Daje to podstawę do dokonania odliczeń podatku naliczonego przy ponoszeniu wydatków na budowę infrastruktury nr 1 i nr 2.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także kwestii czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przekazanie nakładów na Infrastrukturę na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł w przypadku Infrastruktury nr 1 i 2 będzie stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Z art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

− jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na uwadze powyższe regulacje należy wskazać, że co do zasady, opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, w tym przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Ponadto, usługa o charakterze nieodpłatnym, tj. w ramach której odbiorca świadczenia nie jest obowiązany do żadnego świadczenia ekwiwalentnego na rzecz świadczącego usługę, może podlegać opodatkowaniu, jeżeli świadczenie usługi nastąpi dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Analiza przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy prowadzi do wniosku, że przekazanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł infrastruktury nr 1 i nr 2 wybudowanej na gruncie nienależącym do Spółki, nie można rozpatrywać w kategorii dostawy towarów. Z wniosku wynika, że Spółce nie przysługuje prawo do rozporządzania jak właściciel gruntem, na którym realizowana będzie Inwestycja. Zatem, przekazania przez Spółkę nieodpłatnie infrastruktury nie można uznać za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

Czynność ta stanowić może wobec tego świadczenie usług w rozumieniu powołanego art. 8 ustawy. Z uwagi natomiast na fakt, że opisane przekazanie nastąpi nieodpłatnie, kwestia uznania tej czynności za odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług powinna być rozważana na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy.

Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu powinno być świadczeniem do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Jak wynika z wniosku jednym z elementów niezbędnych do realizacji Inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do Inwestycji. Należy zatem uznać, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług, polegające na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł przebudowanej drogi na gruncie nienależącym do Spółki ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Uwzględniając okoliczności sprawy oraz ww. regulacje prawne uznać należy, że nieodpłatne przekazanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł infrastruktury nr 1 i nr 2 stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług, jednakże czynność ta nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem.

W konsekwencji należy uznać, że nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł infrastruktury nr 1 i nr 2 nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując:

 1. Spółka na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z wydatkami na Infrastrukturę nr 1 i 2.
 2. Przekazanie nakładów na Infrastrukturę nr 1 i 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł będzie stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w całości należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu wskazuje się, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) oraz opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł (pytanie oznaczone we wniosku nr 5). Z kolei wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym pismem.

Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.