Nakłady | Interpretacje podatkowe

Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania zwrotu wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację i przebudowę pawilonu.
Fragment:
Należy zatem stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie, zbycie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę (S.) na gruncie nie stanowi towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy (tj. w szczególności rzeczy oraz ich części). Przedmiotem zbycia będą bowiem poniesione nakłady stanowiące inwestycję w obcym majątku. Poniesione nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują one powstaniem po stronie dzierżawcy roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie może również stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na to należy stwierdzić, że odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie jednostce samorządu terytorialnego lub właściwemu przedsiębiorstwu przesyłowemu nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę/przebudowę infrastruktury technicznej stanowi usługę niepodlegającą opodatkowaniu VAT?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nakładów na Infrastrukturę techniczną obejmującą drogi publiczne (lub sygnalizację na drogach publicznych) oraz Urządzenia przesyłowe nie stanowi w świetle ustawy o VAT dostawy towarów, ale świadczenie usług. Z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego. Ponadto, w przypadku Infrastruktury technicznej obejmującej drogi publiczne czy też sygnalizację świetlną, obowiązek poniesienia nakładów na budowę lub przebudowę wspomnianej Infrastruktury technicznej powstaje również z mocy przepisów obowiązującego prawa (art. 16 ustawy o drogach publicznych). W przypadku niektórych inwestycji związanych z Nieruchomościami Wnioskodawcy, ich przeprowadzenie jest uzależnione od poniesienia dodatkowych nakładów obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji prowadzonej przez Wnioskodawcę. Poniesienie tych nakładów jest obowiązkiem Wnioskodawcy, natomiast elementy infrastruktury drogowej są realizowane na gruntach nie należących do Wnioskodawcy.
2017
21
paź

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z pracami adaptacyjnymi.
Fragment:
Niemniej wraz ze zwrotem rzeczy wynajętej następuje przekazanie nakładów, która to czynność podlega co do zasady podatkowi od towarów i usług. W doktrynie i orzecznictwie ukształtował się pogląd, że brak jest możliwości uznania zwrotu nakładów za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu przy dostawie towarów muszą być towary w rozumieniu ustawy o VAT, zaś poniesione nakłady (wydatki) towarem nie są. Nie mamy bowiem do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Skoro zaś tak, to w świetle definicji ustawy o VAT, zwrot poniesionych nakładów powinien być kwalifikowany jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wielokrotnie wskazywały organy podatkowe i sądy administracyjne nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT ma charakter dopełniający, wobec dostawy towarów na terytorium kraju, która jest uregulowana w art. 7 ustawy o VAT i obejmuje wszystkie czynności opodatkowane, które nie stanowią dostawy towarów. Przez świadczenie usług należy bowiem rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, wykonywania czegoś na czyjąś rzecz.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia nakładów inwestycyjnych, wystawienia przez Dzierżawcę faktury z tytułu zbycia przez Dzierżawcę na rzecz Wnioskodawcy nakładów stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach wystawianych przez Dzierżawcę z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych.
Fragment:
Planowane nakłady nie będą stanowić zatem odrębnej rzeczy, a jedynie będą skutkować powstaniem po stronie Zainteresowanego roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie będzie stanowić natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym, prawo to nie będzie mogło również stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów, nie będzie dochodzić do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy należy w związku z tym przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady, dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na powyższe, odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
23
wrz

Istota:
Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawionych z tytułu rozliczenia nakładów związanych ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej
Fragment:
A zatem w sytuacji, gdy Zainteresowana poniesie nakłady na nieruchomość, która stanowi jej własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Wskazać należy, że przy odsprzedaży nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Czynność przeniesienia poniesionych nakładów na inny podmiot nie jest dostawą towarów, bowiem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w ww. art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, iż nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Jak wskazano w opisie sprawy, jeżeli dla sfinansowania kolejnych wydatków związanych z budową stacji benzynowej małżonek Wnioskodawczyni nie będzie dysponował wystarczającymi własnymi środkami pieniężnymi należącymi do jego majątku odrębnego, to Zainteresowana zarejestruje się jako czynny podatnik VAT i wpłaci na jego rachunek bankowy środki pieniężne tytułem zaliczki na poczet opisanego wyżej rozliczenia nakładów między współwłaścicielami Nieruchomości po zakończeniu budowy stacji benzynowej.
2017
19
wrz

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego w momencie poniesienia nakładów.
Fragment:
Należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku pozostawienie nakładów poniesionych przez Spółdzielnię na gruncie należącym do Miasta nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, albowiem przedmiotowe nakłady nie stanowią odrębnej rzeczy będącej towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Niemniej Spółdzielni, jako że poczyniła nakłady, przysługuje określone prawo do poniesionych nakładów. Wskazać zatem należy, ze nakład stanowi prawo majątkowe, które może stanowić przedmiot obrotu gospodarczego. W ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz określonego podmiotu, które nie stanowi dostawy towarów, rym samym przekazanie nakładów poniesionych na obcym gruncie należy postrzegać jako świadczenie usług. Potwierdzenie powyższego stanowiska, w świetle którego pozostawione nakłady po wygaśnięciu umowy uprawniającej do korzystania z cudzej nieruchomości nie stanowią towarów, a w konsekwencji nie mogą być przedmiotem dostawy, stanowi m.in. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 1147/10, w którym stwierdzono: „Sąd popiera zaprezentowany przez organ pogląd, że zwrot nakładów poniesionych na modernizację lokalu będącego przedmiotem najmu, nie może być uznany za dostawę towarów, rozumianą jako „ odrębny przedmiot własności ”, ponieważ efekty tych nakładów stanowią nierozerwalna całość z nieruchomością już w chwili ich poniesienia należą do jej właściciela.
2017
5
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą VAT poniesionych nakładów na nieruchomości.
Fragment:
Nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują powstaniem po stronie dzierżawcy roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi jednak prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie stanowi towaru w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na to należy stwierdzić, że odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
11
sie

Istota:
 • określenie momentu pierwszego zasiedlenia;
 • opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego;
 • prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu rozliczenia nakładów;
 • Fragment:
  W konsekwencji podmiot, który poniósł nakłady na nieruchomość, nie może ich sprzedać. Niemniej jednak ma on pewne prawo do nakładów, które może przenieść na rzecz innego podmiotu. W analizowanej sprawie właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie budynku pawilonu handlowego jest GS „ ... ”. Nadleśnictwo zobowiązało się do zapłaty na rzecz GS kwoty odpowiadającej wartości naniesień budowlanych wskazanej w sporządzonym operacie szacunkowym. Do rozliczenia nakładów pomiędzy Nadleśnictwem ... a Gminną Spółdzielnią „ ... ” z siedzibą w ... dojdzie przed dokonaniem sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej. GS obciąży Nadleśnictwo ... kosztami nakładów poniesionych na budowę zlokalizowanego na gruncie Skarbu Państwa pawilonu handlowego. Zbycie nakładów poniesionych na cudzym gruncie w związku z budową pawilonu handlowego należy zaliczyć do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, gdyż dochodzi w tym przypadku do przeniesienia prawa majątkowego. Zatem, rozliczenie nakładów między obecnym ich właścicielem a Wnioskodawcą stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Czy nieodpłatne nabycie przez Spółkę praw do nakładów poniesionych przez M. stanowi dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
  Fragment:
  W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym obie przesłanki warunkujące wyłączenie z przychodów podatkowych otrzymanych nieodpłatnie nakładów zostały spełnione. W ocenie Spółki, współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Priorytet nr VII-Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.1 – Rozwój Transportu Kolejowego..., związanych z realizacją zadania inwestycyjnego – poniesieniem nakładów, do których prawo zostało następnie nieodpłatnie przeniesione na Spółkę przez M. – należy uznać za: nabycie przez Spółkę nieodpłatne praw do nakładów, nakłady zostały sfinansowane (współfinansowane) ze środków budżetu państwa, finansowanie (współfinansowanie) nastąpiło w ramach rządowego programu. Biorąc pod uwagę założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
  2017
  22
  cze

  Istota:
  W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla transakcji zwrotu nakładów
  Fragment:
  Sporządzenie przez rzeczoznawcę wyceny wartości Nakładów według ich stanu na dzień rozwiązania umowy dzierżawy nastąpiło w grudniu 2016 roku. W oparciu o sporządzoną wycenę w porozumieniu podpisanym w styczniu 2017 roku Wnioskodawca oraz właściciel Nieruchomości potwierdzili wartość Nakładów podlegającą zwrotowi na rzecz Wnioskodawcy. Na podstawie tego porozumienia z tytułu rozliczenia Nakładów właściciel Nieruchomości jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy kwoty odpowiadającej ustalonej przez rzeczoznawcę i potwierdzonej przez strony w podpisanym porozumieniu wartości Nakładów. Na tej podstawie Wnioskodawca wystawił na rzecz właściciela Nieruchomości stosowną fakturę VAT obejmującą kwotę należną z tytułu rozliczenia wartości Nakładów. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, w którym momencie powstało zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem między stronami rozwiązanej umowy dzierżawy rozliczenia wartości nakładów poczynionych przez Wnioskodawcę na dzierżawionej nieruchomości. W przedmiotowej sprawie istotne jest ustalenie, czy odpłatne przeniesienie nakładów na wydzierżawiającego w przypadku rozwiązania umowy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.
  2017
  14
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nakłady
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.