Nakłady | Interpretacje podatkowe

Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie nakładów na budowę budynków, które zostały wzniesione przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Przedmiotem zbycia przez Wnioskodawcę będą poniesione nakłady stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym. Planowane nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują powstaniem po stronie Wnioskodawcy roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi bowiem prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych przez Wnioskodawcę nakładów. Tym samym prawo to nie stanowi towaru w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy o VAT należy zatem przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 tej ustawy. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Uwzględniając powyższe w powiązaniu z przedstawionym we wniosku opisem sprawy wskazać należy, że w sytuacji przeniesienia za wynagrodzeniem (w zamian za grunty działek nr 981 i nr 1621) prawa do nakładów będących własnością Wnioskodawcy, znajdujących się na gruncie Gminy – mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, bezpośrednim i ekwiwalentnym.
2017
31
sty

Istota:
Brak obowiązku wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż poniesionych nakładów.
Fragment:
(...) nakładów poniesionych na wybudowanie i utrzymanie przez Z. bądź jego poprzednika prawnego. Strony postanawiają, że na poczet ceny sprzedaży zostają zaliczone nakłady w wysokości (...) zł netto, czyli (...) zł brutto poniesione przez Z. bądź jej poprzednika prawnego na budowę budowli i urządzeń znajdujących się na przedmiotowym gruncie, co zostało ustalone w protokole z przeprowadzonego przetargu i protokole z negocjacji wartości prawa do nakładów z zaliczeniem wartości do nakładów poniesionych przez Z. na przedmiotowych nieruchomościach na poczet ceny zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu. P. nie poniósł jakichkolwiek nakładów na wybudowanie i utrzymanie przedmiotowych budowli i urządzeń. Cena, którą Z. ma zapłacić P. ma zostać pomniejszona o wartość tych nakładów. Strony są podatnikami podatku VAT. P. wzywa Z. do wystawienia faktury na sprzedaż nakładów w wartości zaliczonej na poczet ceny zakupu opisanej wyżej transakcji, która ma stanowić kompensatę do faktury sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie. Przyjęta na gruncie podatku od towarów i usług definicja i rozumienie dostawy koncentruje się na rzeczywistym efekcie transakcji pomiędzy stronami, uzależniając istnienie dostawy nie od skutecznego prawnie przejścia prawa własności lecz na uzyskaniu przez nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2017
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nakładów na cudzym gruncie.
Fragment:
We wrześniu 2016 r. właściciel gruntu Pan B. zwrócił Zainteresowanej nakład poniesionych kosztów za wybudowanie budynku. Kwota, którą otrzymała Wnioskodawczyni za poniesiony nakład została zwrócona na podstawie porozumienia notarialnego i jest niższa niż koszt nakładu i koszty utrzymania budynku przez 12 lat. Kwota zwróconego Wnioskodawczyni nakładu została zaniżona przez właściciela gruntu, który nie uwzględnił operatu szacunkowego ani ceny rynkowej – żądał rozbiórki budynku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jak rozliczyć kwotę 2 012 tys. zł otrzymaną za poniesiony nakład na budynek handlowy? Zdaniem Wnioskodawczyni – kwota zwrotu nakładu powinna zostać rozliczona w PIT-36. Zainteresowana została tak poinformowana w Krajowej Informacji Podatkowej (telefonicznie). Kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała jest niższa niż koszt nakładu i koszty utrzymania budynku przez 12 lat. Właściciel gruntu nie brał pod uwagę operatu szacunkowego ani ceny rynkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. mąż Wnioskodawczyni wydzierżawił grunt, na którym wybudował budynek handlowy (za zgodą właściciela gruntu i zgodnie z pozwoleniem na budowę ze Starostwa Powiatowego).
2017
3
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów na cudzym gruncie
Fragment:
Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy należy zatem przyjąć, że przeniesienie nakładów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Nakłady które ponieśli przedsiębiorcy na dzierżawionym gruncie były w latach 2001-2008 sprzedawane na rzecz kolejnych podmiotów i 2007 r. nabyła je sp. z o.o., która zamierza sprzedać Wnioskodawcy te przysługujące jej prawa do nakładów na pawilon (Hala) bez udziału w tych nieruchomościach stanowiących działki 8/54 i 8/44. Jak wskazywano prawo majątkowe, będące przedmiotem obrotu gospodarczego nie stanowi towaru w rozumieniu ustawy i zbyciu podlegać będzie tylko prawo do nakładów przysługujące sp. z o.o nie zaś część gruntu wraz z udziałem w budynku. Z uwagi na powyższe odpłatna transakcja sprzedaży nakładów przez sp. z .o.o., stanowi odpłatne świadczenie usług o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu należnego zwrotu nakładów w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy
Fragment:
Z chwilą rozwiązania Umowy dzierżawy Wnioskodawca będzie obowiązany do opuszczenia Nieruchomości i wydanie jej wydzierżawiającemu wraz z poniesionymi nakładami. W związku z powyższym z chwilą rozwiązania Umowy dzierżawy Wnioskodawca przeniesie poczynione nakłady za wynagrodzeniem na rzecz wydzierżawiającego. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca poniósł nakłady na Nieruchomość w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, otrzymanie zwrotu nakładów również stanowić będzie świadczenie związane z działalnością gospodarczą. W ocenie Wnioskodawcy rozstrzygający jest fakt, że na moment poniesienia nakładów były one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy również jakikolwiek zwrot poniesionych nakładów stanowić będzie świadczenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji do powstania przychodu na gruncie Ustawy o CIT, z tytułu zwrotu nakładów, dojdzie z chwilą wydania przez Wnioskodawcę nakładów wydzierżawiającemu za wynagrodzeniem, o czym stanowi art. 12 ust. 3a. Wydanie nakładów wydzierżawiającemu nastąpi po rozwiązaniu/wypowiedzeniu Umowy dzierżawy z chwilą faktycznego przekazania Nieruchomości, na której nakłady zostały poczynione. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
3
gru

Istota:
Sposób udokumentowania zwrotu części nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej oraz prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach związanych z wykonaniem usługi polegającej na wybudowaniu drogi krajowej w części związanej bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną tj. dotyczącej zafakturowanego zwrotu nakładów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy Gmina powinna wystawić faktury VAT na udokumentowanie zwrotu części nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta zgodnie z § 2 ust. 8 porozumienia z dnia 27 lutego 2015 r. ... (wykonanie drogi krajowej nr...)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, to czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach związanych z wykonaniem usługi polegającej na wybudowaniu drogi krajowej związanego bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną tj. tylko w części dotyczącej zafakturowanego zwrotu nakładów. Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Gmina powinna wystawić faktury VAT na udokumentowanie zwrotu nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta zgodnie z § 2 ust. 8 porozumienia z dnia 27 lutego 2015 r. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Co miesiąc składa do Urzędu Skarbowego deklaracje VAT-7. Gmina zawarła ze spółką umowę cywilnoprawną w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej. Na mocy umowy Spółka zobowiązała się do zwrotu części nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej (drogi krajowej nr ...). Gmina wybudowała drogę krajową, w ramach jej zadań własnych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.
2016
1
gru

Istota:
Dotyczy ustalenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej podlega opodatkowaniu VAT.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka postąpiła prawidłowo, jeżeli nie naliczyła podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych na przebudowę sieci energetycznej Firmy X będącej w kolizji w związku z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej ze złożem? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nakładów przez Spółkę na rzecz Firmy X nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowisko Spółki podparte jest przepisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który wskazuje na powstanie obowiązku podatkowego przy przekazaniu na cele inne niż działalność gospodarcza. Tymczasem nieodpłatne przekazanie poniesionych przez Spółkę nakładów związanych z przebudową sieci energetycznej niewątpliwie było związane z działalnością gospodarczą Spółki oraz warunkowało możliwość eksploatacji gruntu ze złożem w przyszłości. Chociaż rozstrzygnięcia zawarte w indywidualnych interpretacjach są wiążące w konkretnej, indywidualnej sprawie, osądzonej w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, to jednak, dbając o spójność orzecznictwa, Spółka chciałaby zwrócić uwagę, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych dotyczących analogicznych stanów faktycznych: z dnia 17 lutego 2016 r. sygn.
2016
28
lis

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie budynku użytkowego na gruncie Gminy.
Fragment:
W związku z planowanym wybudowaniem przez Wnioskodawcę, jako inwestora, budynku użytkowego przeznaczonego do najmu/dzierżawy na gruncie Gminy X, powstanie roszczenie o rozliczenie 100% dokonanych na nieruchomości Gminy X przez Wnioskodawcę nakładów (przez co zarówno Wnioskodawca, jak i Gmina X/Wydzierżawiający rozumieją wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego w całości tj. 100% do najmu/dzierżawy na niepubliczne przedszkole). W wyniku planowanej transakcji rozliczenia poniesionych przez Wnioskodawcę 100% nakładów na budowę ww. budynku na gruncie Gminy X, nastąpi odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę 100% poniesionych nakładów, tj. przesunięcie pomiędzy masą majątkową Wnioskodawcy (współwłasność łączna małżonków), a masą majątkową Gminy X (właściciel gruntu). Odpłatny zwrot nakładów (zbycie: sprzedaż nakładów), jak wskazuje orzecznictwo Ministra Finansów w systemie SIP, jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług jako usługa przeniesienia praw do nakładów (rozliczenia nakładów) w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ponieważ opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dlatego też przed planowaną inwestycją i przed planowaną sprzedażą nakładów, Wnioskodawca (...)
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego pozostawienia niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych, w związku z rozwiązaniem umowy najmu.
Fragment:
Tymczasem pozostawienie nakładów w lokalu ma ścisły związek z działalnością gospodarczą Banku – wynajęcie, przystosowanie, a także opuszczenie lokalu ma związek z prowadzeniem działalności finansowej przez Bank, gdyż było powzięte w ramach tejże działalności. Ponadto pozostawienia nakładów w cudzym lokalu nie sposób określić jako usługi. Najemca wykonując na własny koszt prace adaptacyjne wykonuje je wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności. Na żadnym etapie, czy to ponoszenia nakładów, ich wbudowywania w wynajmowany lokal, czy też pozostawiania w wynajmowanym lokalu, najemca nie czyni tego na rzecz wynajmującego, a jedynie na potrzeby własne i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Najemca zostając zwolniony z obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lokalu po rozwiązaniu umowy najmu nie świadczy na rzecz wynajmującego żadnej usługi. Celem działania wynajmującego przy zawarciu umowy najmu nie jest uzyskanie nakładów na lokal, ale jego wynajęcie. To w związku z wynajęciem lokalu wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie nakładów, które służyć mają nie jemu, ale najemcy. W tej sytuacji brak jest beneficjenta ewentualnego świadczenia i nie może być też mowy o usłudze na rzecz wynajmującego.
2016
15
maj

Istota:
Korekta podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych w obcym środku trwałym;
Fragment:
Z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu. W sytuacji, gdy Wnioskodawca poniósł nakłady dostosowujące wynajmowany lokal do swoich potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, poniósł nakłady na majątku, który nie stanowi jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na użytkowanym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi zatem dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
2016
29
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nakłady
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.