Nakłady | Interpretacje podatkowe

Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu należnego zwrotu nakładów w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy
Fragment:
Z chwilą rozwiązania Umowy dzierżawy Wnioskodawca będzie obowiązany do opuszczenia Nieruchomości i wydanie jej wydzierżawiającemu wraz z poniesionymi nakładami. W związku z powyższym z chwilą rozwiązania Umowy dzierżawy Wnioskodawca przeniesie poczynione nakłady za wynagrodzeniem na rzecz wydzierżawiającego. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca poniósł nakłady na Nieruchomość w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, otrzymanie zwrotu nakładów również stanowić będzie świadczenie związane z działalnością gospodarczą. W ocenie Wnioskodawcy rozstrzygający jest fakt, że na moment poniesienia nakładów były one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy również jakikolwiek zwrot poniesionych nakładów stanowić będzie świadczenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji do powstania przychodu na gruncie Ustawy o CIT, z tytułu zwrotu nakładów, dojdzie z chwilą wydania przez Wnioskodawcę nakładów wydzierżawiającemu za wynagrodzeniem, o czym stanowi art. 12 ust. 3a. Wydanie nakładów wydzierżawiającemu nastąpi po rozwiązaniu/wypowiedzeniu Umowy dzierżawy z chwilą faktycznego przekazania Nieruchomości, na której nakłady zostały poczynione. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
3
gru

Istota:
Sposób udokumentowania zwrotu części nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej oraz prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach związanych z wykonaniem usługi polegającej na wybudowaniu drogi krajowej w części związanej bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną tj. dotyczącej zafakturowanego zwrotu nakładów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy Gmina powinna wystawić faktury VAT na udokumentowanie zwrotu części nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta zgodnie z § 2 ust. 8 porozumienia z dnia 27 lutego 2015 r. ... (wykonanie drogi krajowej nr...)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, to czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach związanych z wykonaniem usługi polegającej na wybudowaniu drogi krajowej związanego bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną tj. tylko w części dotyczącej zafakturowanego zwrotu nakładów. Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Gmina powinna wystawić faktury VAT na udokumentowanie zwrotu nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta zgodnie z § 2 ust. 8 porozumienia z dnia 27 lutego 2015 r. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Co miesiąc składa do Urzędu Skarbowego deklaracje VAT-7. Gmina zawarła ze spółką umowę cywilnoprawną w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej. Na mocy umowy Spółka zobowiązała się do zwrotu części nakładów poniesionych w zakresie budowy infrastruktury drogowej (drogi krajowej nr ...). Gmina wybudowała drogę krajową, w ramach jej zadań własnych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.
2016
1
gru

Istota:
Dotyczy ustalenia czy nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej podlega opodatkowaniu VAT.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka postąpiła prawidłowo, jeżeli nie naliczyła podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych na przebudowę sieci energetycznej Firmy X będącej w kolizji w związku z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej ze złożem? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nakładów przez Spółkę na rzecz Firmy X nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowisko Spółki podparte jest przepisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który wskazuje na powstanie obowiązku podatkowego przy przekazaniu na cele inne niż działalność gospodarcza. Tymczasem nieodpłatne przekazanie poniesionych przez Spółkę nakładów związanych z przebudową sieci energetycznej niewątpliwie było związane z działalnością gospodarczą Spółki oraz warunkowało możliwość eksploatacji gruntu ze złożem w przyszłości. Chociaż rozstrzygnięcia zawarte w indywidualnych interpretacjach są wiążące w konkretnej, indywidualnej sprawie, osądzonej w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, to jednak, dbając o spójność orzecznictwa, Spółka chciałaby zwrócić uwagę, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych dotyczących analogicznych stanów faktycznych: z dnia 17 lutego 2016 r. sygn.
2016
28
lis

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie budynku użytkowego na gruncie Gminy.
Fragment:
W związku z planowanym wybudowaniem przez Wnioskodawcę, jako inwestora, budynku użytkowego przeznaczonego do najmu/dzierżawy na gruncie Gminy X, powstanie roszczenie o rozliczenie 100% dokonanych na nieruchomości Gminy X przez Wnioskodawcę nakładów (przez co zarówno Wnioskodawca, jak i Gmina X/Wydzierżawiający rozumieją wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego w całości tj. 100% do najmu/dzierżawy na niepubliczne przedszkole). W wyniku planowanej transakcji rozliczenia poniesionych przez Wnioskodawcę 100% nakładów na budowę ww. budynku na gruncie Gminy X, nastąpi odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę 100% poniesionych nakładów, tj. przesunięcie pomiędzy masą majątkową Wnioskodawcy (współwłasność łączna małżonków), a masą majątkową Gminy X (właściciel gruntu). Odpłatny zwrot nakładów (zbycie: sprzedaż nakładów), jak wskazuje orzecznictwo Ministra Finansów w systemie SIP, jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług jako usługa przeniesienia praw do nakładów (rozliczenia nakładów) w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ponieważ opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dlatego też przed planowaną inwestycją i przed planowaną sprzedażą nakładów, Wnioskodawca (...)
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego pozostawienia niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych, w związku z rozwiązaniem umowy najmu.
Fragment:
Tymczasem pozostawienie nakładów w lokalu ma ścisły związek z działalnością gospodarczą Banku – wynajęcie, przystosowanie, a także opuszczenie lokalu ma związek z prowadzeniem działalności finansowej przez Bank, gdyż było powzięte w ramach tejże działalności. Ponadto pozostawienia nakładów w cudzym lokalu nie sposób określić jako usługi. Najemca wykonując na własny koszt prace adaptacyjne wykonuje je wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności. Na żadnym etapie, czy to ponoszenia nakładów, ich wbudowywania w wynajmowany lokal, czy też pozostawiania w wynajmowanym lokalu, najemca nie czyni tego na rzecz wynajmującego, a jedynie na potrzeby własne i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Najemca zostając zwolniony z obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lokalu po rozwiązaniu umowy najmu nie świadczy na rzecz wynajmującego żadnej usługi. Celem działania wynajmującego przy zawarciu umowy najmu nie jest uzyskanie nakładów na lokal, ale jego wynajęcie. To w związku z wynajęciem lokalu wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie nakładów, które służyć mają nie jemu, ale najemcy. W tej sytuacji brak jest beneficjenta ewentualnego świadczenia i nie może być też mowy o usłudze na rzecz wynajmującego.
2016
15
maj

Istota:
Korekta podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych w obcym środku trwałym;
Fragment:
Z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu. W sytuacji, gdy Wnioskodawca poniósł nakłady dostosowujące wynajmowany lokal do swoich potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, poniósł nakłady na majątku, który nie stanowi jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na użytkowanym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi zatem dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
2016
29
kwi

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia przy sprzedaży działki nr 399/21 na rzecz osoby trzeciej oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów
Fragment:
W przypadku wygrania przetargu przez osobę trzecią - Wnioskodawca po sprzedaży nieruchomości dokona rozliczenia nakładów z obecnymi użytkownikami (osobami, które te nakłady poniosły). Tak więc zwrot nakładów, o których mowa w pytaniu nr 3 wniosku o wydanie interpretacji, jest związany z ewentualną transakcją na rzecz osoby trzeciej. Przed sprzedażą nieruchomości na rzecz osoby trzeciej zostaną dokonane wstępne uzgodnienia w zakresie rozliczeń nakładów z obecnymi użytkownikami pawilonów, a po dokonaniu sprzedaży nieruchomości zostanie zawarte porozumienie między stronami, które będzie podstawą do zwrotu wartości naniesień na rzecz byłych dzierżawców nieruchomości. Faktury dokumentujące rozliczenie nakładów z obecnymi użytkownikami pawilonów będą wystawione po dokonaniu sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej. Wnioskodawca przewiduje otrzymanie faktur z tytułu rozliczenia nakładów z obecnymi użytkownikami pawilonów po dokonaniu sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej. Sformułowanie „W przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej Wnioskodawca dokona ewentualnego rozliczenia poniesionych nakładów po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oznacza, że: po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej nastąpi zawarcie porozumienia z obecnymi użytkownikami pawilonów dotyczącego m.in. wartości naniesień podlegającej zwrotowi; po zawarciu tego porozumienia nastąpi dokonanie zwrotu wartości naniesień.
2016
24
kwi

Istota:
Opodatkowanie pozostawienia w związku z zawartą umową dzierżawy gruntu nr 1 nakładów poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym, obowiązek dokonania korekty podatku od towarów i usług
Fragment:
Niemniej jednak podmiot ten dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zbycie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na gruncie wydzierżawiającego nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT), która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Skoro w ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, to sprzedaż nakładów poniesionych na obcym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela natomiast odpłatnością za ww. świadczenie winna być kwota, którą wydzierżawiający zapłaci dzierżawcy za poniesione nakłady. Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem nakładu budowlanego na wydzierżawiającego należy traktować jako odpłatne świadczenie usług. W analizowanej sprawie (...)
2016
20
kwi

Istota:
Czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy poniesionych przez niego wydatków na nabycie praw do nakładów na budowę budynku na cudzym gruncie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 UPTU?Jaka stawka podatku VAT znajdzie zastosowanie w przypadku pozostawienia nakładów poniesionych na budowę budynku za wynagrodzeniem?Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem?Co stanowić będzie podstawę opodatkowania w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem?W jaki sposób należy rozliczyć faktury korygujące sprzedaż w zakresie pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem w przypadku ich wystawienia przez Wnioskodawcę?
Fragment:
(...) nakładów poniesionych na budowę budynku za wynagrodzeniem – jest prawidłowe, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem – jest prawidłowe, podstawy opodatkowania w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem – jest prawidłowe, sposobu rozliczenia faktur korygujących sprzedaż w zakresie pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu na rzecz Wnioskodawcy poniesionych przez niego wydatków na nabycie praw do nakładów na budowę budynku na cudzym gruncie, stawki VAT w przypadku pozostawienia nakładów poniesionych na budowę budynku za wynagrodzeniem, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem, podstawy opodatkowania w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem oraz sposobu rozliczenia faktur korygujących sprzedaż w zakresie pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 marca 2016 r.
2016
20
kwi

Istota:
- uznanie przeniesienia przez Wnioskodawcę własności nakładów poczynionych na działkach A oraz na działce B za dostawę towarów,- zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży własności nakładów poczynionych na działkach A oraz na działce B, - zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a,prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Wartość nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę zostanie potrącona od wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością znajdujących się na działkach budowli, a do powstałej różnicy wartości spółka zamierza doliczyć podatek VAT. Rozpatrując przedmiotowy wniosek należy w pierwszej kolejności ustalić co jest rzeczywistym przedmiotem transakcji na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i czy faktycznie dochodzi do sprzedaży nakładów na rzecz Spółki, co mogłoby w efekcie przesądzać o tym, że mamy do czynienia ze zbyciem zabudowanego gruntu. W ocenie organu nie można przyjąć, że Wnioskodawca zbył na rzecz Spółki nakłady. Przeczą temu konstrukcja umowy oraz fakt, że Spółka nie stała się ekonomicznym właścicielem tych nakładów . Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie dochodzi do zbycia nakładów (sprzedaży). Opis sprawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że mamy do czynienia wyłącznie ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, a tylko cena sprzedaży jest ustalana z uwzględnieniem wartości poczynionych nakładów: „ (...) Wartość nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę zostanie potrącona od wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością znajdujących się na działkach budowli, a do powstałej różnicy wartości spółka zamierza doliczyć podatek VAT ”.
2016
20
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nakłady
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.