Nakłady | Interpretacje podatkowe

Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zbycia prawa majątkowego do nakładów inwestycyjnych
Fragment:
Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie może również stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy należy zatem przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Należy więc wskazać, że skoro w ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, to sprzedaż nakładów poniesionych na obcym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela. Odpłatnością za ww. świadczenie jest kwota, którą Spółka musi zapłacić Wnioskodawcy za poniesione nakłady. Z uwagi na powyższe, odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2018
9
mar

Istota:
Obowiązek podatkowy z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych. Brak prawa do odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej rozliczenie nakładów.
Fragment:
Z powyższego przepisu wypływa wniosek, że usługa w postaci przeniesienia nakładów na rzecz wynajmującego nie musi wcale zostać wykonana – strony mogą umówić się bowiem, że najemca zabierze nakłady dokonane na przedmiot najmu. Powyższe prowadzi do dalszego wniosku – mianowicie takiego, że usługa w postaci przeniesienia (sprzedaży) nakładów (prawa majątkowego do nakładów) na rzecz wynajmującego wykonana jest dopiero w momencie zawarcia przez strony umowy najmu porozumienia co do przeniesienia (sprzedaży) tychże nakładów (prawa majątkowego do nakładów). Usługa ta nie jest w szczególności wykonana wtedy, kiedy najemca ukończy wykonywanie nakładów na przedmiot najmu - w tym momencie bowiem nie jest jeszcze wiadomo, czy nakłady te zostaną przez niego zabrane, czy też wynajmujący „ odkupi ” je, a w konsekwencji nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do świadczenia usługi. Powyższy sposób określenia momentu wykonania usługi jako momentu dokonania rozliczeń nakładów potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2015 r. sygn. ILPP1/443-1078/14-4/AI „ Podsumowując, obowiązek podatkowy z tytułu rozliczenia nakładów powstanie na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi, rozumianą jako dokonanie rozliczenia nakładów, czyli zawarcia stosownego porozumienia/umowy ” oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r. o sygn.
2018
24
sty

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nakładów w postaci obiektów budowlanych, podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania mienia, brak obowiązku stosowania korekty wynikającej z art. 91 ustawy oraz nieuznanie czynności za transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Zgodnie z Operatem szacunkowym cyt.: „ (...) z wartości rynkowej substancji budowlanej wynoszącej 8.157.000 zł przynależne jest nakładom poniesionym przez najemcę 24,40%. Odpowiada to w zaokrągleniu kwocie: (...) 1.990.000 zł ” na którą składają się następujące nakłady: termomodernizacja budynku głównego (wymiana okien, docieplenie elewacji, docieplenie stropodachu - wartość rynkowa nakładów 811.642,72 zł, wymiana wentylacji w kuchni - wartość rynkowa nakładów 11.282,27 zł, wykonanie sufitów podwieszonych w budynku głównym - wartość rynkowa nakładów 13.632,78 zł, wymiana drzwi na klatkach schodowych - wartość rynkowa nakładów 13.373,07 zł, montaż systemu oddymiania - wartość rynkowa nakładów 21.851,23 zł, schody łączące prawe skrzydło z holem - wartość rynkowa nakładów 39.471,71 zł, adaptacja kotłowni na salę gimnastyczną - wartość rynkowa nakładów 102.947,76 zł, modernizacja kotłowni (pompy ciepła, kolektory słoneczne) - wartość rynkowa poczynionych nakładów 757.806,45 zł, budowa szybu zewnętrznego windy plus winda i maszynownia hydrauliczna - wartość rynkowa nakładów 217.992,01 zł. W dniu 9 stycznia 2017 r. Gmina Miasta S. wystawiła fakturę nr (...) dla RDLP tytułem rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości zabudowanej obiektem Sanatorium Uzdrowiskowego „ L. ”, położonej przy ul. (...) ... w S. w związku z par. 8 ust. 3 umowy dzierżawy nr (...) z dnia 19 września 2001 r., na łączną wartość netto 1.990.000 zł, (kwota podatku VAT wg stawki 23%: 457.700 zł, kwota należności ogółem 2.447.700 zł.
2017
30
gru

Istota:
Opodatkowania dostawy działki wraz z rozpoczętą przez nabywcę budową węzła przesiadkowego.
Fragment:
Nakłady te mają pozostać własnością Miasta (nie są rozliczane z Wnioskodawcą) i nie będą przedmiotem transakcji w ramach datio in solutum (tj. wartość Działki nr 7/7 nie obejmuje nakładów poniesionych na Działkę nr 7/7 przez Miasto, a zatem wartość Działki nr 7/7 jest ustalona tak, jakby nie było żadnych nakładów na Działce nr 7/7). Prawo do rozporządzania jak właściciel, do nakładów na rozpoczętą budowę węzła przesiadkowego, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT na dzień przekazania przedmiotowej działki nr 7/7 będzie posiadało Miasto. Powyższa analiza w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia pozwala stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie, transakcja sprzedaży przez Wnioskodawcę działki nr 7/7 na której Miasto buduje węzeł przesiadkowy, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, będzie miała charakter dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Ponieważ, jak wynika z opisu zdarzenia, to nabywca nieruchomości (Miasto) ponosi wyłącznie nakłady na wybudowanie przedmiotowego węzła oraz prawo do rozporządzania jak właściciel do nakładów na rozpoczętą budowę węzła przesiadkowego posiada Miasto jak i nakłady nie zostaną rozliczone pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem, to przedmiotem dostawy będzie jedynie sam grunt. A zatem, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie przedmiotem dostawy jest sam grunt.
2017
22
gru

Istota:
Opodatkowania zwrotu wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację i przebudowę pawilonu.
Fragment:
Należy zatem stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie, zbycie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę (S.) na gruncie nie stanowi towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy (tj. w szczególności rzeczy oraz ich części). Przedmiotem zbycia będą bowiem poniesione nakłady stanowiące inwestycję w obcym majątku. Poniesione nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują one powstaniem po stronie dzierżawcy roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie może również stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na to należy stwierdzić, że odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie jednostce samorządu terytorialnego lub właściwemu przedsiębiorstwu przesyłowemu nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę/przebudowę infrastruktury technicznej stanowi usługę niepodlegającą opodatkowaniu VAT?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nakładów na Infrastrukturę techniczną obejmującą drogi publiczne (lub sygnalizację na drogach publicznych) oraz Urządzenia przesyłowe nie stanowi w świetle ustawy o VAT dostawy towarów, ale świadczenie usług. Z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa przesyłowego. Ponadto, w przypadku Infrastruktury technicznej obejmującej drogi publiczne czy też sygnalizację świetlną, obowiązek poniesienia nakładów na budowę lub przebudowę wspomnianej Infrastruktury technicznej powstaje również z mocy przepisów obowiązującego prawa (art. 16 ustawy o drogach publicznych). W przypadku niektórych inwestycji związanych z Nieruchomościami Wnioskodawcy, ich przeprowadzenie jest uzależnione od poniesienia dodatkowych nakładów obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji prowadzonej przez Wnioskodawcę. Poniesienie tych nakładów jest obowiązkiem Wnioskodawcy, natomiast elementy infrastruktury drogowej są realizowane na gruntach nie należących do Wnioskodawcy.
2017
21
paź

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z pracami adaptacyjnymi.
Fragment:
Niemniej wraz ze zwrotem rzeczy wynajętej następuje przekazanie nakładów, która to czynność podlega co do zasady podatkowi od towarów i usług. W doktrynie i orzecznictwie ukształtował się pogląd, że brak jest możliwości uznania zwrotu nakładów za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu przy dostawie towarów muszą być towary w rozumieniu ustawy o VAT, zaś poniesione nakłady (wydatki) towarem nie są. Nie mamy bowiem do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Skoro zaś tak, to w świetle definicji ustawy o VAT, zwrot poniesionych nakładów powinien być kwalifikowany jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wielokrotnie wskazywały organy podatkowe i sądy administracyjne nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT ma charakter dopełniający, wobec dostawy towarów na terytorium kraju, która jest uregulowana w art. 7 ustawy o VAT i obejmuje wszystkie czynności opodatkowane, które nie stanowią dostawy towarów. Przez świadczenie usług należy bowiem rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, wykonywania czegoś na czyjąś rzecz.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności zbycia nakładów inwestycyjnych, wystawienia przez Dzierżawcę faktury z tytułu zbycia przez Dzierżawcę na rzecz Wnioskodawcy nakładów stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach wystawianych przez Dzierżawcę z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych.
Fragment:
Planowane nakłady nie będą stanowić zatem odrębnej rzeczy, a jedynie będą skutkować powstaniem po stronie Zainteresowanego roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie będzie stanowić natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym, prawo to nie będzie mogło również stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów, nie będzie dochodzić do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy należy w związku z tym przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady, dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na powyższe, odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
23
wrz

Istota:
Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawionych z tytułu rozliczenia nakładów związanych ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej
Fragment:
A zatem w sytuacji, gdy Zainteresowana poniesie nakłady na nieruchomość, która stanowi jej własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Wskazać należy, że przy odsprzedaży nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Czynność przeniesienia poniesionych nakładów na inny podmiot nie jest dostawą towarów, bowiem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w ww. art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, iż nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Jak wskazano w opisie sprawy, jeżeli dla sfinansowania kolejnych wydatków związanych z budową stacji benzynowej małżonek Wnioskodawczyni nie będzie dysponował wystarczającymi własnymi środkami pieniężnymi należącymi do jego majątku odrębnego, to Zainteresowana zarejestruje się jako czynny podatnik VAT i wpłaci na jego rachunek bankowy środki pieniężne tytułem zaliczki na poczet opisanego wyżej rozliczenia nakładów między współwłaścicielami Nieruchomości po zakończeniu budowy stacji benzynowej.
2017
19
wrz

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego w momencie poniesienia nakładów.
Fragment:
Należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku pozostawienie nakładów poniesionych przez Spółdzielnię na gruncie należącym do Miasta nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, albowiem przedmiotowe nakłady nie stanowią odrębnej rzeczy będącej towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Niemniej Spółdzielni, jako że poczyniła nakłady, przysługuje określone prawo do poniesionych nakładów. Wskazać zatem należy, ze nakład stanowi prawo majątkowe, które może stanowić przedmiot obrotu gospodarczego. W ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz określonego podmiotu, które nie stanowi dostawy towarów, rym samym przekazanie nakładów poniesionych na obcym gruncie należy postrzegać jako świadczenie usług. Potwierdzenie powyższego stanowiska, w świetle którego pozostawione nakłady po wygaśnięciu umowy uprawniającej do korzystania z cudzej nieruchomości nie stanowią towarów, a w konsekwencji nie mogą być przedmiotem dostawy, stanowi m.in. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 1147/10, w którym stwierdzono: „Sąd popiera zaprezentowany przez organ pogląd, że zwrot nakładów poniesionych na modernizację lokalu będącego przedmiotem najmu, nie może być uznany za dostawę towarów, rozumianą jako „ odrębny przedmiot własności ”, ponieważ efekty tych nakładów stanowią nierozerwalna całość z nieruchomością już w chwili ich poniesienia należą do jej właściciela.
2017
5
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nakłady
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.