Nakłady | Interpretacje podatkowe

Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą VAT poniesionych nakładów na nieruchomości.
Fragment:
Nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują powstaniem po stronie dzierżawcy roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi jednak prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie stanowi towaru w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na to należy stwierdzić, że odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
11
sie

Istota:
 • określenie momentu pierwszego zasiedlenia;
 • opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego;
 • prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu rozliczenia nakładów;
 • Fragment:
  W konsekwencji podmiot, który poniósł nakłady na nieruchomość, nie może ich sprzedać. Niemniej jednak ma on pewne prawo do nakładów, które może przenieść na rzecz innego podmiotu. W analizowanej sprawie właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie budynku pawilonu handlowego jest GS „ ... ”. Nadleśnictwo zobowiązało się do zapłaty na rzecz GS kwoty odpowiadającej wartości naniesień budowlanych wskazanej w sporządzonym operacie szacunkowym. Do rozliczenia nakładów pomiędzy Nadleśnictwem ... a Gminną Spółdzielnią „ ... ” z siedzibą w ... dojdzie przed dokonaniem sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej. GS obciąży Nadleśnictwo ... kosztami nakładów poniesionych na budowę zlokalizowanego na gruncie Skarbu Państwa pawilonu handlowego. Zbycie nakładów poniesionych na cudzym gruncie w związku z budową pawilonu handlowego należy zaliczyć do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, gdyż dochodzi w tym przypadku do przeniesienia prawa majątkowego. Zatem, rozliczenie nakładów między obecnym ich właścicielem a Wnioskodawcą stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Czy nieodpłatne nabycie przez Spółkę praw do nakładów poniesionych przez M. stanowi dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
  Fragment:
  W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym obie przesłanki warunkujące wyłączenie z przychodów podatkowych otrzymanych nieodpłatnie nakładów zostały spełnione. W ocenie Spółki, współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Priorytet nr VII-Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.1 – Rozwój Transportu Kolejowego..., związanych z realizacją zadania inwestycyjnego – poniesieniem nakładów, do których prawo zostało następnie nieodpłatnie przeniesione na Spółkę przez M. – należy uznać za: nabycie przez Spółkę nieodpłatne praw do nakładów, nakłady zostały sfinansowane (współfinansowane) ze środków budżetu państwa, finansowanie (współfinansowanie) nastąpiło w ramach rządowego programu. Biorąc pod uwagę założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
  2017
  22
  cze

  Istota:
  W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla transakcji zwrotu nakładów
  Fragment:
  Sporządzenie przez rzeczoznawcę wyceny wartości Nakładów według ich stanu na dzień rozwiązania umowy dzierżawy nastąpiło w grudniu 2016 roku. W oparciu o sporządzoną wycenę w porozumieniu podpisanym w styczniu 2017 roku Wnioskodawca oraz właściciel Nieruchomości potwierdzili wartość Nakładów podlegającą zwrotowi na rzecz Wnioskodawcy. Na podstawie tego porozumienia z tytułu rozliczenia Nakładów właściciel Nieruchomości jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy kwoty odpowiadającej ustalonej przez rzeczoznawcę i potwierdzonej przez strony w podpisanym porozumieniu wartości Nakładów. Na tej podstawie Wnioskodawca wystawił na rzecz właściciela Nieruchomości stosowną fakturę VAT obejmującą kwotę należną z tytułu rozliczenia wartości Nakładów. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, w którym momencie powstało zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem między stronami rozwiązanej umowy dzierżawy rozliczenia wartości nakładów poczynionych przez Wnioskodawcę na dzierżawionej nieruchomości. W przedmiotowej sprawie istotne jest ustalenie, czy odpłatne przeniesienie nakładów na wydzierżawiającego w przypadku rozwiązania umowy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.
  2017
  14
  cze

  Istota:
  W zakresie obowiązku podatkowego przy sprzedaży Przedsiębiorstwa oraz obowiązku korekty podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczączymi nakładów
  Fragment:
  A zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca wybudował budynek, tj. poniósł nakłady na majątku, który nie stanowi Jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. W świetle powołanych przepisów należy zwrócić uwagę, że nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na użytkowanym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy (tj. w szczególności rzeczy oraz ich części). Poniesione nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują one powstaniem po stronie Zainteresowanego roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie może również stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Jak wskazał Wnioskodawca, prawo obejmujące roszczenie o rozliczenie kosztów poniesionych na Nakłady jest funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcą, tym samym roszczenia te stanowią jeden z elementów Przedsiębiorstwa.
  2017
  18
  maj

  Istota:
  W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozliczenia nakładów.
  Fragment:
  Jeżeli zatem ktoś wybuduje trwale związany z gruntem budynek na cudzym gruncie, budynek staje się własnością właściciela gruntu, a budowniczy budynku będzie tylko właścicielem nakładów poniesionych na wzniesienie obiektu. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie, użytkownik wieczysty wzniósł budynki zgodnie z umową. Zatem, z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość (np. wybudowanie budynku lub budowli, ewentualnie ulepszenie i modernizacja istniejących budynków lub budowli posadowionych na cudzym gruncie) stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu. W konsekwencji podmiot, który poniósł nakłady na nieruchomość, nie może ich sprzedać. Niemniej jednak ma on pewne prawo do nakładów, które może przenieść na rzecz innego podmiotu. W analizowanej sprawie właścicielką nakładów poniesionych na wybudowanie budynku pawilonu handlowego, na podstawie umowy przewłaszczenia a następnie umowy sprzedaży wierzytelności, została Pani M.B. W zawartym z Wnioskodawcą porozumieniu z dnia 6 kwietnia 2016 r. Pani M.B. oświadczyła, że wyraża zgodę na dokonanie zwrotu na jej rzecz wartości nakładów, po dokonaniu przez Miasto sprzedaży nieruchomości, a wypłata wartości nakładów w całości zaspokaja roszczenie wobec Miasta. Zbycie nakładów poniesionych na cudzym gruncie w związku z budową pawilonu handlowego należy zaliczyć do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż dochodzi w tym przypadku do przeniesienia prawa majątkowego.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Opodatkowanie nakładów na budowę budynków, które zostały wzniesione przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług
  Fragment:
  Przedmiotem zbycia przez Wnioskodawcę będą poniesione nakłady stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym. Planowane nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują powstaniem po stronie Wnioskodawcy roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi bowiem prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych przez Wnioskodawcę nakładów. Tym samym prawo to nie stanowi towaru w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy o VAT należy zatem przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 tej ustawy. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Uwzględniając powyższe w powiązaniu z przedstawionym we wniosku opisem sprawy wskazać należy, że w sytuacji przeniesienia za wynagrodzeniem (w zamian za grunty działek nr 981 i nr 1621) prawa do nakładów będących własnością Wnioskodawcy, znajdujących się na gruncie Gminy – mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, bezpośrednim i ekwiwalentnym.
  2017
  31
  sty

  Istota:
  Brak obowiązku wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż poniesionych nakładów.
  Fragment:
  (...) nakładów poniesionych na wybudowanie i utrzymanie przez Z. bądź jego poprzednika prawnego. Strony postanawiają, że na poczet ceny sprzedaży zostają zaliczone nakłady w wysokości (...) zł netto, czyli (...) zł brutto poniesione przez Z. bądź jej poprzednika prawnego na budowę budowli i urządzeń znajdujących się na przedmiotowym gruncie, co zostało ustalone w protokole z przeprowadzonego przetargu i protokole z negocjacji wartości prawa do nakładów z zaliczeniem wartości do nakładów poniesionych przez Z. na przedmiotowych nieruchomościach na poczet ceny zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu. P. nie poniósł jakichkolwiek nakładów na wybudowanie i utrzymanie przedmiotowych budowli i urządzeń. Cena, którą Z. ma zapłacić P. ma zostać pomniejszona o wartość tych nakładów. Strony są podatnikami podatku VAT. P. wzywa Z. do wystawienia faktury na sprzedaż nakładów w wartości zaliczonej na poczet ceny zakupu opisanej wyżej transakcji, która ma stanowić kompensatę do faktury sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie. Przyjęta na gruncie podatku od towarów i usług definicja i rozumienie dostawy koncentruje się na rzeczywistym efekcie transakcji pomiędzy stronami, uzależniając istnienie dostawy nie od skutecznego prawnie przejścia prawa własności lecz na uzyskaniu przez nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
  2017
  11
  sty

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nakładów na cudzym gruncie.
  Fragment:
  We wrześniu 2016 r. właściciel gruntu Pan B. zwrócił Zainteresowanej nakład poniesionych kosztów za wybudowanie budynku. Kwota, którą otrzymała Wnioskodawczyni za poniesiony nakład została zwrócona na podstawie porozumienia notarialnego i jest niższa niż koszt nakładu i koszty utrzymania budynku przez 12 lat. Kwota zwróconego Wnioskodawczyni nakładu została zaniżona przez właściciela gruntu, który nie uwzględnił operatu szacunkowego ani ceny rynkowej – żądał rozbiórki budynku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jak rozliczyć kwotę 2 012 tys. zł otrzymaną za poniesiony nakład na budynek handlowy? Zdaniem Wnioskodawczyni – kwota zwrotu nakładu powinna zostać rozliczona w PIT-36. Zainteresowana została tak poinformowana w Krajowej Informacji Podatkowej (telefonicznie). Kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała jest niższa niż koszt nakładu i koszty utrzymania budynku przez 12 lat. Właściciel gruntu nie brał pod uwagę operatu szacunkowego ani ceny rynkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. mąż Wnioskodawczyni wydzierżawił grunt, na którym wybudował budynek handlowy (za zgodą właściciela gruntu i zgodnie z pozwoleniem na budowę ze Starostwa Powiatowego).
  2017
  3
  sty

  Istota:
  W zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów na cudzym gruncie
  Fragment:
  Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy należy zatem przyjąć, że przeniesienie nakładów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Nakłady które ponieśli przedsiębiorcy na dzierżawionym gruncie były w latach 2001-2008 sprzedawane na rzecz kolejnych podmiotów i 2007 r. nabyła je sp. z o.o., która zamierza sprzedać Wnioskodawcy te przysługujące jej prawa do nakładów na pawilon (Hala) bez udziału w tych nieruchomościach stanowiących działki 8/54 i 8/44. Jak wskazywano prawo majątkowe, będące przedmiotem obrotu gospodarczego nie stanowi towaru w rozumieniu ustawy i zbyciu podlegać będzie tylko prawo do nakładów przysługujące sp. z o.o nie zaś część gruntu wraz z udziałem w budynku. Z uwagi na powyższe odpłatna transakcja sprzedaży nakładów przez sp. z .o.o., stanowi odpłatne świadczenie usług o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
  2016
  5
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nakłady
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.