Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
paź

Istota:

Uznanie, że planowana sprzedaż Nakładów stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%; ustalenie, czy fakt odpłatnego przeniesienia Nakładów spowoduje konieczność korekty i rozliczenia podatku przez Spółkę w związku z nabyciem usług budowlano-montażowych i instalacyjnych przy budowie Centrum i aktualnie realizowanych na Działce inwestycji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nakładów.

Fragment:

A zatem przeniesienie nakładów poniesionych na obcym gruncie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Jak wskazano powyżej, podmiot który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakłady są prawem majątkowym, które mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. A zatem skoro w ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, która nie jest dostawą towaru, to przeniesienie własności nakładów na rzecz innego podmiotu stanowić będzie świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT. W takim przypadku bowiem sprzedaż nakładów poniesionych na cudzym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela tego gruntu, natomiast kwota, którą właściciel gruntu zapłaci za te nakłady podmiotowi, który je uprzednio poniósł, będzie stanowiła odpłatność za powyższe świadczenie. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że odpłatna czynność zbycia Nakładów, jako przekazanie praw majątkowych do Nakładów przez A na rzecz E za wynagrodzeniem, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym podlegać będzie opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy.

2018
5
sie

Istota:

W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu przeniesienia nakładów poniesionych na budowę budynku handlowo- użytkowego.

Fragment:

A zatem w sytuacji, gdy najemca/dzierżawca poniósł nakłady na majątku, który nie stanowi jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady, dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Czynność przeniesienia poniesionych nakładów na właściciela nieruchomości nie jest dostawą towarów, nie mamy tu bowiem do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar, zatem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w cyt. art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem nakładów na właściciela nieruchomości, należy traktować jako świadczenie usług na jego rzecz w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że przeniesienie za wynagrodzeniem (ustalonym na podstawie orzeczenia sądowego) nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę budynku usługowo-użytkowego na gruncie będącym przedmiotem dzierżawy, stanowiło odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, a tym samym podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy.

2018
29
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku planowanej dostawy niezabudowanych działek gruntów własnych i będących w wieczystym użytkowaniu, dostawy własnej działki gruntu oraz części budowli wybudowanych na tym gruncie przez dzierżawcę, dostawy działki gruntu będącej w wieczystym użytkowaniu wraz z budynkiem Spółki oraz części budowli wybudowanych przez dzierżawce na tej działce, niepodlegania opodatkowaniu planowanej nieodpłatnej dostawy budowli wybudowanych przez dzierżawcę oraz zwolnienia od podatku planowanej dostawy własnej działki gruntu oraz działki gruntu będącej w wieczystym użytkowaniu wraz z budynkami i budowlami należącymi do Spółki, w odniesieniu do których nie ponosiła nakładów przewyższających 30% wartości początkowej każdego z tych obiektów oraz opodatkowania planowanej dostawy dwóch zmodernizowanych przez Spółkę budynków oraz działek gruntu w wieczystym użytkowaniu, na których te budynki się znajdują, w sytuacji gdy nakłady na modernizację przewyższały 30% wartości początkowej każdego z budynków.

Fragment:

(...) nakładami), czy zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegać będzie odpłatna sprzedaż przez Spółkę działki gruntu będącej w użytkowaniu wieczystym, budynku znajdującego się na tej działce oraz części budowli wybudowanych na tym gruncie przez dzierżawcę (Spółka nie poniosła nakładów na ulepszenie budynku ani na wybudowanie budowli, nie skorzystała z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zw. z nakładami), czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie będzie podlegać nieodpłatne przeniesienie przez Spółkę praw własności do budowli wybudowanych przez dzierżawcę, jeżeli ich nabywcą w tej transakcji będzie dzierżawca, który poniósł nakłady na wybudowanie tych budowli (nie zostały mu zwrócone przez Spółkę), czy zwolnieniu od opodatkowania podlegać będzie odpłatna dostawa przez Spółkę działek gruntu własnych i będących w użytkowaniu wieczystym oraz budynków i budowli znajdujących się na tych działkach, jeżeli w związku z nabyciem tych gruntów, budynków i budowli Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie ponosiła nakładów (...)

2018
18
maj

Istota:

 • uznanie dostawy praw i roszczeń związanych z wzniesieniem pawilonu handlowego wraz z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi w tym wyposażeniem za podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów,
 • podleganie zwolnieniu dostawy praw i obowiązków związanych z wzniesieniem pawilonu handlowego wraz z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi w tym wyposażeniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 • Fragment:

  Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Skoro w ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, to sprzedaż nakładów poniesionych na obcym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela natomiast odpłatnością za ww. świadczenie winna być kwota, którą wydzierżawiający zapłaci dzierżawcy za poniesione nakłady. Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem nakładu budowlanego na nabywcę należy traktować jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W odniesieniu natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie podlegania zwolnieniu dostawy praw i obowiązków związanych z wzniesieniem pawilonu handlowego wraz z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy wskazać, iż jak wynika z powyższego, planowane przez Spółkę odpłatne zbycie nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń poniesionych na cudzą rzecz, będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług.

  2018
  12
  maj

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży – na rzecz właściciela nakładów – gruntu zabudowanego oraz zastosowanie zwolnienia od podatku w sytuacji sprzedaży gruntu zabudowanego na rzecz podmiotu niebędącego właścicielem nakładów.

  Fragment:

  Czy sprzedaż działki na rzecz osób (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej), które w chwili obecnej są właścicielami poniesionych nakładów, lecz nie są dzierżawcami nieruchomości, na której wzniesiono budynek (sprzedaż w drodze przetargu), na podstawie umowy sprzedaży będzie podlegała zwolnieniu w całości (grunt i nakłady) z podatku VAT, czy musi być opodatkowana w całości (grunt i nakłady) lub w części (grunt lub nakłady) stawką 23% VAT? Czy sprzedaż działki zabudowanej na rzecz osoby trzeciej w drodze przetargu będzie podlegała zwolnieniu w całości (od wartości gruntu i nakładów będących właścicielami poniesionych nakładów) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czy podlega opodatkowaniu w części lub w całości stawką 23%? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Sprzedaż działki na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie budynku pawilonu (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej): – grunt opodatkowany stawką 23% VAT, – wartość nakładów zwolniona z 23% podatku VAT, gdyż obecnym właścicielom poniesionych nakładów na wybudowanie budynku, na poczet ceny sprzedaży zostanie uwzględniona wartość nakładów na wybudowanie budynku, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego w sporządzonym operacie szacunkowym. Ad. 2 Na podstawie (...)

  2018
  30
  kwi

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania po rozwiązaniu Umowy nakładów poniesionych w trakcie trwania Umowy, obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów na podstawie art. 91 ustawy.

  Fragment:

  W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka traktuje ponoszone nakłady jako inwestycje w obcym środku trwałym podlegające amortyzacji. Wartość początkowa niektórych nakładów nie przekracza 15 000 zł, a w przypadku innych ta wartość jest wyższa niż 15 000 zł. Na tym tle, istotne jest określenie prawnopodatkowych konsekwencji dotyczących rozliczenia nakładów poniesionych przez B w szczególności w zakresie braku obowiązku naliczania VAT na przekazanych przez B na rzecz A nakładach, przy jednoczesnym braku konieczności korekty VAT naliczonego przez B. Z uzupełnienia do wniosku z dnia 20 marca 2018 r. wynika, że: Nakłady poniesione przez Spółkę były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych nakładów. Spółka przewiduje, że nakłady mogą być ponoszone przez cały 7-letni okres obowiązywania Umowy zawartej ze spółką A Oznacza to, że: w odniesieniu do niektórych nakładów upłynie okres 5 lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania a datą wygaśnięcia Umowy; w odniesieniu do niektórych nakładów nie upłynie okres 5 lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania a datą wygaśnięcia Umowy.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Skutki podatkowe poniesienia przez najemcę nakładów na lokal mieszkalny.

  Fragment:

  Następnie najemca przystosowuje lokale do swoich potrzeb poprzez poniesienie nakładów (wykończenie lokali oraz wyposażenie ich w sprzęt i meble). Nakłady są ponoszone w interesie najemcy, który dzięki temu może wykorzystywać lokale mieszkalne do swojej działalności gospodarczej i według uznania najemcy. Natomiast Wnioskodawca nie wykorzystuje tych nakładów, bo lokal przez cały okres udostępniany jest najemcy. Nie sposób zatem uznać, że w momencie poniesienia nakładów Wnioskodawca uzyskuje jakiekolwiek przysporzenie, które stanowiłoby dla Niego korzyść majątkową. Wnioskodawca wynajmie lokale i jedyną korzyścią jaką uzyska od najemcy będzie czynsz najmu. Nie można również mówić o definitywności oraz o konkretnym wymiarze finansowym przysporzenia, ponieważ poniesione przez najemcę nakłady mogą być w okresie najmu zużyte (np. panele podłogowe, sprzęt kuchenny), szczególnie że najem ma mieć charakter długoterminowy. Reasumując, poczynienie przez najemcę nakładów na lokal mieszkalny, wykorzystywany przez najemcę do własnych potrzeb, nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  2018
  13
  kwi

  Istota:

  Nieuznanie Miasta za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze zbyciem nakładów poniesionych w obcym środku trwałym.

  Fragment:

  Nakłady nie stanowią zatem odrębnej rzeczy, a jedynie skutkują powstaniem po stronie dzierżawcy roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi jednak prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu dokonanych nakładów. Tym samym prawo to nie stanowi towaru w rozumieniu ustawy od podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z uwagi na to, że odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

  2018
  6
  kwi

  Istota:

  Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nakładów w postaci murowanego pawilonu handlowego posadowionego na cudzym gruncie.

  Fragment:

  Przedmiotem zbycia będą zatem nakłady stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym. Ww. nakład w postaci murowanego pawilonu nie stanowi bowiem odrębnej rzeczy, a jego sprzedaż skutkuje jedynie powstaniem po stronie Zainteresowanego roszczenia o zwrot poniesionych kosztów na zakup ww. nakładu. Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniające do żądania zwrotu nakładu. Tym samym prawo to nie może również stanowić towaru w rozumieniu ustawy. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane wcześniej regulacje ustawy należy zatem przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić – zdefiniowany w art. 2 pkt 6 ustawy – towar. Niemniej jednak podmiot, który zakupił nakłady dysponuje pewnym prawem do tych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego.

  2018
  31
  mar

  Istota:

  Czy podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT z tytułu czynności rozliczenia nakładów w obce środki trwałe będzie niezamortyzowana wartość nakładów (wartość księgowa netto) wynikająca z ksiąg Spółki na dzień rozwiązania umowy wynajmu (dzierżawy) ?

  Fragment:

  Zgodnie z treścią umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i Wynajmującym wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta spowoduje konieczność zapłacenia przez Wynajmującego na rzecz Spółki kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość wszystkich niezamortyzowanych nakładów poniesionych przez Spółkę na rozbudowę i adaptację Nieruchomości. Spółka planuje rozliczenie nakładów poczynionych na rozbudowę i adaptację Nieruchomości po cenie równej niezamortyzowanej wartości nakładów (wartość księgowej netto) wykazanej w księgach Spółki na dzień rozwiązania umowy wynajmu (dzierżawy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT z tytułu czynności rozliczenia nakładów w obce środki trwałe będzie niezamortyzowana wartość nakładów (wartość księgowa netto) wynikająca z ksiąg Spółki na dzień rozwiązania umowy wynajmu (dzierżawy) ? Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 29a ustawy o VAT z tytułu rozliczenia nakładów w obce środki trwałe będzie wartość księgowa netto poniesionych nakładów, stanowiąca wartość podlegającą zapłacie przez Wynajmującego z tytułu rozliczenia nakładów. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).