Nakłady | Interpretacje podatkowe

Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie budynku użytkowego na gruncie Gminy.
Fragment:
W związku z planowanym wybudowaniem przez Wnioskodawcę, jako inwestora, budynku użytkowego przeznaczonego do najmu/dzierżawy na gruncie Gminy X, powstanie roszczenie o rozliczenie 100% dokonanych na nieruchomości Gminy X przez Wnioskodawcę nakładów (przez co zarówno Wnioskodawca, jak i Gmina X/Wydzierżawiający rozumieją wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego w całości tj. 100% do najmu/dzierżawy na niepubliczne przedszkole). W wyniku planowanej transakcji rozliczenia poniesionych przez Wnioskodawcę 100% nakładów na budowę ww. budynku na gruncie Gminy X, nastąpi odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę 100% poniesionych nakładów, tj. przesunięcie pomiędzy masą majątkową Wnioskodawcy (współwłasność łączna małżonków), a masą majątkową Gminy X (właściciel gruntu). Odpłatny zwrot nakładów (zbycie: sprzedaż nakładów), jak wskazuje orzecznictwo Ministra Finansów w systemie SIP, jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług jako usługa przeniesienia praw do nakładów (rozliczenia nakładów) w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ponieważ opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dlatego też przed planowaną inwestycją i przed planowaną sprzedażą nakładów, Wnioskodawca (...)
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego pozostawienia niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych, w związku z rozwiązaniem umowy najmu.
Fragment:
Tymczasem pozostawienie nakładów w lokalu ma ścisły związek z działalnością gospodarczą Banku – wynajęcie, przystosowanie, a także opuszczenie lokalu ma związek z prowadzeniem działalności finansowej przez Bank, gdyż było powzięte w ramach tejże działalności. Ponadto pozostawienia nakładów w cudzym lokalu nie sposób określić jako usługi. Najemca wykonując na własny koszt prace adaptacyjne wykonuje je wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności. Na żadnym etapie, czy to ponoszenia nakładów, ich wbudowywania w wynajmowany lokal, czy też pozostawiania w wynajmowanym lokalu, najemca nie czyni tego na rzecz wynajmującego, a jedynie na potrzeby własne i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Najemca zostając zwolniony z obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lokalu po rozwiązaniu umowy najmu nie świadczy na rzecz wynajmującego żadnej usługi. Celem działania wynajmującego przy zawarciu umowy najmu nie jest uzyskanie nakładów na lokal, ale jego wynajęcie. To w związku z wynajęciem lokalu wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie nakładów, które służyć mają nie jemu, ale najemcy. W tej sytuacji brak jest beneficjenta ewentualnego świadczenia i nie może być też mowy o usłudze na rzecz wynajmującego.
2016
15
maj

Istota:
Korekta podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych w obcym środku trwałym;
Fragment:
Z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu. W sytuacji, gdy Wnioskodawca poniósł nakłady dostosowujące wynajmowany lokal do swoich potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, poniósł nakłady na majątku, który nie stanowi jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na użytkowanym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Przeniesienie nakładów poniesionych w obcym środku trwałym nie stanowi zatem dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
2016
29
kwi

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia przy sprzedaży działki nr 399/21 na rzecz osoby trzeciej oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów
Fragment:
W przypadku wygrania przetargu przez osobę trzecią - Wnioskodawca po sprzedaży nieruchomości dokona rozliczenia nakładów z obecnymi użytkownikami (osobami, które te nakłady poniosły). Tak więc zwrot nakładów, o których mowa w pytaniu nr 3 wniosku o wydanie interpretacji, jest związany z ewentualną transakcją na rzecz osoby trzeciej. Przed sprzedażą nieruchomości na rzecz osoby trzeciej zostaną dokonane wstępne uzgodnienia w zakresie rozliczeń nakładów z obecnymi użytkownikami pawilonów, a po dokonaniu sprzedaży nieruchomości zostanie zawarte porozumienie między stronami, które będzie podstawą do zwrotu wartości naniesień na rzecz byłych dzierżawców nieruchomości. Faktury dokumentujące rozliczenie nakładów z obecnymi użytkownikami pawilonów będą wystawione po dokonaniu sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej. Wnioskodawca przewiduje otrzymanie faktur z tytułu rozliczenia nakładów z obecnymi użytkownikami pawilonów po dokonaniu sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej. Sformułowanie „W przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej Wnioskodawca dokona ewentualnego rozliczenia poniesionych nakładów po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oznacza, że: po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej nastąpi zawarcie porozumienia z obecnymi użytkownikami pawilonów dotyczącego m.in. wartości naniesień podlegającej zwrotowi; po zawarciu tego porozumienia nastąpi dokonanie zwrotu wartości naniesień.
2016
24
kwi

Istota:
Opodatkowanie pozostawienia w związku z zawartą umową dzierżawy gruntu nr 1 nakładów poniesionych na inwestycje w obcym środku trwałym, obowiązek dokonania korekty podatku od towarów i usług
Fragment:
Niemniej jednak podmiot ten dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zbycie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na gruncie wydzierżawiającego nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT), która mogłaby stanowić towar. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Skoro w ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, to sprzedaż nakładów poniesionych na obcym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela natomiast odpłatnością za ww. świadczenie winna być kwota, którą wydzierżawiający zapłaci dzierżawcy za poniesione nakłady. Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem nakładu budowlanego na wydzierżawiającego należy traktować jako odpłatne świadczenie usług. W analizowanej sprawie (...)
2016
20
kwi

Istota:
Czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy poniesionych przez niego wydatków na nabycie praw do nakładów na budowę budynku na cudzym gruncie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 UPTU?Jaka stawka podatku VAT znajdzie zastosowanie w przypadku pozostawienia nakładów poniesionych na budowę budynku za wynagrodzeniem?Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem?Co stanowić będzie podstawę opodatkowania w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem?W jaki sposób należy rozliczyć faktury korygujące sprzedaż w zakresie pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem w przypadku ich wystawienia przez Wnioskodawcę?
Fragment:
(...) nakładów poniesionych na budowę budynku za wynagrodzeniem – jest prawidłowe, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem – jest prawidłowe, podstawy opodatkowania w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem – jest prawidłowe, sposobu rozliczenia faktur korygujących sprzedaż w zakresie pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu na rzecz Wnioskodawcy poniesionych przez niego wydatków na nabycie praw do nakładów na budowę budynku na cudzym gruncie, stawki VAT w przypadku pozostawienia nakładów poniesionych na budowę budynku za wynagrodzeniem, momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem, podstawy opodatkowania w przypadku pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem oraz sposobu rozliczenia faktur korygujących sprzedaż w zakresie pozostawienia nakładów za wynagrodzeniem. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 marca 2016 r.
2016
20
kwi

Istota:
- uznanie przeniesienia przez Wnioskodawcę własności nakładów poczynionych na działkach A oraz na działce B za dostawę towarów,- zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży własności nakładów poczynionych na działkach A oraz na działce B, - zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a,prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Wartość nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę zostanie potrącona od wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością znajdujących się na działkach budowli, a do powstałej różnicy wartości spółka zamierza doliczyć podatek VAT. Rozpatrując przedmiotowy wniosek należy w pierwszej kolejności ustalić co jest rzeczywistym przedmiotem transakcji na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i czy faktycznie dochodzi do sprzedaży nakładów na rzecz Spółki, co mogłoby w efekcie przesądzać o tym, że mamy do czynienia ze zbyciem zabudowanego gruntu. W ocenie organu nie można przyjąć, że Wnioskodawca zbył na rzecz Spółki nakłady. Przeczą temu konstrukcja umowy oraz fakt, że Spółka nie stała się ekonomicznym właścicielem tych nakładów . Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie dochodzi do zbycia nakładów (sprzedaży). Opis sprawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że mamy do czynienia wyłącznie ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, a tylko cena sprzedaży jest ustalana z uwzględnieniem wartości poczynionych nakładów: „ (...) Wartość nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę zostanie potrącona od wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością znajdujących się na działkach budowli, a do powstałej różnicy wartości spółka zamierza doliczyć podatek VAT ”.
2016
20
mar

Istota:
Nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na przebudowę kabli elektroenergetycznych nie będzie podlegało opodatkowaniu.
Fragment:
Tym samym, nieodpłatne przekazanie przebudowanego odcinka sieci do podmiotu zarządzającego daną siecią należy traktować jako świadczenie usług, bowiem jest to w istocie przekazanie jedynie poniesionych nakładów. Z opisu sprawy wynika, że nieodpłatne przekazanie nakładów związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Zatem przekazanie przez Wnioskodawcę nakładów związanych z przebudową kabli elektroenergetycznych będącej własnością innego podmiotu, będzie stanowić na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług – w przedmiotowej sytuacji nieodpłatne. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, iż z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług – w przedmiotowej sprawie istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, ww. nieodpłatne przekazanie na rzecz zakładu energetycznego nakładów poniesionych na przebudowę kabli elektroenergetycznych jako świadczenie usług nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania kabli elektroenergetycznych należało uznać za prawidłowe. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2016
4
mar

Istota:
Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania w trybie art. 90c ustawy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r., podatku naliczonego z tytułu nakładów na modernizację budynków odliczonego przed dniem 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
Z interpretacji tych nie należy zatem wywodzić wniosków, że ponosząc nakłady inwestycyjne (modernizacja budynków X.), kwotę podatku naliczonego od tych nakładów należy wyliczać wskaźnikiem obliczonym zgodnie z art. 90 ustawy bez względu na fakt wykorzystywania budynków również do działalności spoza zakresu ustawy. Oznacza to, że X. odliczała podatek naliczony z tytułu wydatków na ulepszenie budynków w sposób nieprawidłowy. Podatnik dokonując zakupów powinien dokonywać wydzielenia podatku naliczonego w odniesieniu do wykonywanej działalności pozostającej poza sferą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Ponadto art. 86 ust. 7b ustawy nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość zostanie lub została wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w przypadku odliczenia podatku naliczonego od wydatków na ulepszenie budynków. Zatem w sytuacji przedstawionej we wniosku art. 86 ust. 7b ustawy ma zastosowanie. W przypadku wydatków ponoszonych na ulepszenie budynków wykorzystywanych do czynności mieszanych, X. powinna wyliczyć kwotę podatku naliczonego przypadającą do odliczenia wskaźnikiem proporcji według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.
2016
10
lut

Istota:
Czy podatnik postąpił prawidłowo nie wykazując sprzedaży pawilonu handlowego w ewidencji sprzedaży VAT i traktując powyższą transakcję jako sprzedaż prywatnego majątku, która jest poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
A zatem w sytuacji, gdy najemca/dzierżawca poniósł nakłady na majątku, który nie stanowi jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady, dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Nakład jest więc prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Czynność przeniesienia poniesionych nakładów na rzecz podmiotu trzeciego nie jest dostawą towarów, nie mamy tu bowiem do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar, zatem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, przeniesienie za wynagrodzeniem nakładów na właściciela nieruchomości, bądź też na rzecz osób trzecich (w przedmiotowej sprawie na rzecz dotychczasowego najemcy) należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro nakłady (w postaci pawilonu handlowego) były przedmiotem najmu, a zatem wykorzystywane były do czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie można stwierdzić aby w przypadku ich dostawy miało dojść do rozporządzania majątkiem prywatnym.
2016
2
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nakłady
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.