Nakłady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakłady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 oraz opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu.

Fragment:

Przekazanie nakładów na Infrastrukturę nr 1 i 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł będzie stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w całości należało uznać za prawidłowe. W tym miejscu wskazuje się, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) oraz opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na Infrastrukturę nr 1 i nr 2 na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Ł (pytanie oznaczone we wniosku nr 5). Z kolei wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym pismem. Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

2018
24
lis

Istota:

Wartość roszczenia o zwrot przedmiotowych nakładów poniesionych przez Wnioskodawczynię i jej męża na przedmiotowej nieruchomości w postaci wydatków na budowę budynku mieszkalnego stanowi dług pomniejszający wartość nabytego prawa. W rezultacie, wartość roszczenia o zwrot rzeczonych nakładów podlega uwzględnieniu przy ustalaniu czystej wartości, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Fragment:

Pozostali współwłaściciele nieruchomości (dwóch) nie poczynili żadnych nakładów na budowę domu. Wnioskodawczyni i jej mąż mają udokumentowane nakłady na materiały budowlane i wykończeniowe, które zostały wykorzystane przy budowie wskazanego domu. Posiadają faktury VAT wystawione głównie na męża Wnioskodawczyni, a opiewające na łączną kwotę około 355 000 zł. Nadto, poczynili nakłady nieudokumentowane fakturami VAT, a związane z budową przedmiotowej nieruchomości. Wnioskodawczyni podaje, że pozostali współwłaściciele nieruchomości nie kwestionują faktu poczynienia przez nią i jej małżonka nakładów na budowę opisanego powyżej domu, jak również wysokości tychże nakładów – złożą w tym przedmiocie stosowne oświadczenie. Wnioskodawczyni zaznacza, że pomiędzy małżonkami obecnie, jak i w chwili czynienia nakładów, istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Wydatkowane na budowę środki pochodziły z ich majątku wspólnego. W chwili obecnej Wnioskodawczyni, jej mąż, a także pozostali dwaj współwłaściciele wyżej opisanej nieruchomości zamierzają dokonać nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez fizyczny podział nieruchomości gruntowej na trzy części, w ten sposób, że Wnioskodawczyni oraz jej mąż wskutek opisanej czynności staną się współwłaścicielami części ww. działki zabudowanej domem, a pozostali dwaj współwłaściciele otrzymają każdy po jednej niezabudowanej działce powstałej w wyniku fizycznego podziału ww. nieruchomości.

2018
19
paź

Istota:

W związku z powyższym, w rozpatrywanej sprawie nie dochodzi do otrzymania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia ze strony spółki w związku z realizacją roszczenia w oparciu o art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, bowiem wynagrodzenie z przeniesienia własności Gruntu nie będzie uwzględniać wartości rynkowej Naniesień. Zatem poczynienie na przedmiotowej nieruchomości nakładów nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego.

Fragment:

(...) nakłady, nieobejmującej wartości nakładów (tak m in Gniewek, Komentarz, s 568; S. Rudnicki, w: Komentarz do KC, Ks. II, 2004, s 369; E. Skowrońska-Bocian, w Komentarz KC, t. I, 2005, s. 648). Celem bowiem uregulowania art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego jest uzyskanie przez właściciela nieruchomości rekompensaty za utratę wartości gruntu, na którym osoba trzecia wzniosła budynek czy budowlę. Ponadto ponieważ wzniesienie nakładu zostało sfinansowane przez osobę trzecią (nie właściciela gruntu), wynagradzanie za ich przeniesienie dla właściciela gruntu, obejmujące również wartość rynkową nakładów, oznaczałoby po stronie właściciela bezpodstawne wzbogacenie. Jednocześnie, właściciel nie może żądać od takiej osoby trzeciej zapłaty za grunt, która uwzględniałaby również wartość poczynionych przez tę osobę nakładów na gruncie, bowiem w takiej sytuacji osoba trzecia musiałaby ponieść podwójne koszty wzniesienia nakładów (raz jako poczynione nakłady, drugi raz jako zapłata za grunt z Nakładami). Zgodnie z art. 11 Ustawy PIT, przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a pkt 4 Ustawy PIT).

2018
19
paź

Istota:

W związku z powyższym, w rozpatrywanej sprawie nie dochodzi do otrzymania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia ze strony spółki w związku z realizacją roszczenia w oparciu o art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, bowiem wynagrodzenie z przeniesienia własności Gruntu nie będzie uwzględniać wartości rynkowej Naniesień. Zatem poczynienie na przedmiotowej nieruchomości nakładów nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego.

Fragment:

(...) nakłady, nieobejmującej wartości nakładów (tak m in Gniewek, Komentarz, s 568; S. Rudnicki, w: Komentarz do KC, Ks. II, 2004, s 369; E. Skowrońska-Bocian, w Komentarz KC, t. I, 2005, s. 648). Celem bowiem uregulowania art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego jest uzyskanie przez właściciela nieruchomości rekompensaty za utratę wartości gruntu, na którym osoba trzecia wzniosła budynek czy budowlę. Ponadto ponieważ wzniesienie nakładu zostało sfinansowane przez osobę trzecią (nie właściciela gruntu), wynagradzanie za ich przeniesienie dla właściciela gruntu, obejmujące również wartość rynkową nakładów, oznaczałoby po stronie właściciela bezpodstawne wzbogacenie. Jednocześnie, właściciel nie może żądać od takiej osoby trzeciej zapłaty za grunt, która uwzględniałaby również wartość poczynionych przez tę osobę nakładów na gruncie, bowiem w takiej sytuacji osoba trzecia musiałaby ponieść podwójne koszty wzniesienia nakładów (raz jako poczynione nakłady, drugi raz jako zapłata za grunt z Nakładami). Zgodnie z art. 11 Ustawy PIT, przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a pkt 4 Ustawy PIT).

2018
19
paź

Istota:

W związku z powyższym, w rozpatrywanej sprawie nie dochodzi do otrzymania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia ze strony spółki w związku z realizacją roszczenia w oparciu o art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, bowiem wynagrodzenie z przeniesienia własności Gruntu nie będzie uwzględniać wartości rynkowej Naniesień. Zatem poczynienie na przedmiotowej nieruchomości nakładów nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego.

Fragment:

(...) nakłady, nieobejmującej wartości nakładów (tak m in Gniewek, Komentarz, s 568; S. Rudnicki, w: Komentarz do KC, Ks. II, 2004, s 369; E. Skowrońska-Bocian, w Komentarz KC, t. I, 2005, s. 648). Celem bowiem uregulowania art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego jest uzyskanie przez właściciela nieruchomości rekompensaty za utratę wartości gruntu, na którym osoba trzecia wzniosła budynek czy budowlę. Ponadto ponieważ wzniesienie nakładu zostało sfinansowane przez osobę trzecią (nie właściciela gruntu), wynagradzanie za ich przeniesienie dla właściciela gruntu, obejmujące również wartość rynkową nakładów, oznaczałoby po stronie właściciela bezpodstawne wzbogacenie. Jednocześnie, właściciel nie może żądać od takiej osoby trzeciej zapłaty za grunt, która uwzględniałaby również wartość poczynionych przez tę osobę nakładów na gruncie, bowiem w takiej sytuacji osoba trzecia musiałaby ponieść podwójne koszty wzniesienia nakładów (raz jako poczynione nakłady, drugi raz jako zapłata za grunt z Nakładami). Zgodnie z art. 11 Ustawy PIT, przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a pkt 4 Ustawy PIT).

2018
11
paź

Istota:

Uznanie, że planowana sprzedaż Nakładów stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%; ustalenie, czy fakt odpłatnego przeniesienia Nakładów spowoduje konieczność korekty i rozliczenia podatku przez Spółkę w związku z nabyciem usług budowlano-montażowych i instalacyjnych przy budowie Centrum i aktualnie realizowanych na Działce inwestycji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nakładów.

Fragment:

A zatem przeniesienie nakładów poniesionych na obcym gruncie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Jak wskazano powyżej, podmiot który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakłady są prawem majątkowym, które mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. A zatem skoro w ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, która nie jest dostawą towaru, to przeniesienie własności nakładów na rzecz innego podmiotu stanowić będzie świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT. W takim przypadku bowiem sprzedaż nakładów poniesionych na cudzym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela tego gruntu, natomiast kwota, którą właściciel gruntu zapłaci za te nakłady podmiotowi, który je uprzednio poniósł, będzie stanowiła odpłatność za powyższe świadczenie. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że odpłatna czynność zbycia Nakładów, jako przekazanie praw majątkowych do Nakładów przez A na rzecz E za wynagrodzeniem, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym podlegać będzie opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy.

2018
5
sie

Istota:

W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu przeniesienia nakładów poniesionych na budowę budynku handlowo- użytkowego.

Fragment:

A zatem w sytuacji, gdy najemca/dzierżawca poniósł nakłady na majątku, który nie stanowi jego własności, nakłady te stają się częścią nieruchomości i przypadają właścicielowi. Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady, dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Czynność przeniesienia poniesionych nakładów na właściciela nieruchomości nie jest dostawą towarów, nie mamy tu bowiem do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar, zatem nie mieści się w definicji towaru, zawartej w cyt. art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem nakładów na właściciela nieruchomości, należy traktować jako świadczenie usług na jego rzecz w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że przeniesienie za wynagrodzeniem (ustalonym na podstawie orzeczenia sądowego) nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę budynku usługowo-użytkowego na gruncie będącym przedmiotem dzierżawy, stanowiło odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, a tym samym podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy.

2018
29
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku planowanej dostawy niezabudowanych działek gruntów własnych i będących w wieczystym użytkowaniu, dostawy własnej działki gruntu oraz części budowli wybudowanych na tym gruncie przez dzierżawcę, dostawy działki gruntu będącej w wieczystym użytkowaniu wraz z budynkiem Spółki oraz części budowli wybudowanych przez dzierżawce na tej działce, niepodlegania opodatkowaniu planowanej nieodpłatnej dostawy budowli wybudowanych przez dzierżawcę oraz zwolnienia od podatku planowanej dostawy własnej działki gruntu oraz działki gruntu będącej w wieczystym użytkowaniu wraz z budynkami i budowlami należącymi do Spółki, w odniesieniu do których nie ponosiła nakładów przewyższających 30% wartości początkowej każdego z tych obiektów oraz opodatkowania planowanej dostawy dwóch zmodernizowanych przez Spółkę budynków oraz działek gruntu w wieczystym użytkowaniu, na których te budynki się znajdują, w sytuacji gdy nakłady na modernizację przewyższały 30% wartości początkowej każdego z budynków.

Fragment:

(...) nakładami), czy zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegać będzie odpłatna sprzedaż przez Spółkę działki gruntu będącej w użytkowaniu wieczystym, budynku znajdującego się na tej działce oraz części budowli wybudowanych na tym gruncie przez dzierżawcę (Spółka nie poniosła nakładów na ulepszenie budynku ani na wybudowanie budowli, nie skorzystała z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zw. z nakładami), czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie będzie podlegać nieodpłatne przeniesienie przez Spółkę praw własności do budowli wybudowanych przez dzierżawcę, jeżeli ich nabywcą w tej transakcji będzie dzierżawca, który poniósł nakłady na wybudowanie tych budowli (nie zostały mu zwrócone przez Spółkę), czy zwolnieniu od opodatkowania podlegać będzie odpłatna dostawa przez Spółkę działek gruntu własnych i będących w użytkowaniu wieczystym oraz budynków i budowli znajdujących się na tych działkach, jeżeli w związku z nabyciem tych gruntów, budynków i budowli Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie ponosiła nakładów (...)

2018
18
maj

Istota:

 • uznanie dostawy praw i roszczeń związanych z wzniesieniem pawilonu handlowego wraz z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi w tym wyposażeniem za podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów,
 • podleganie zwolnieniu dostawy praw i obowiązków związanych z wzniesieniem pawilonu handlowego wraz z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi w tym wyposażeniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 • Fragment:

  Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, że nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Skoro w ustawie o VAT określono, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, to sprzedaż nakładów poniesionych na obcym gruncie jest świadczeniem na rzecz właściciela natomiast odpłatnością za ww. świadczenie winna być kwota, którą wydzierżawiający zapłaci dzierżawcy za poniesione nakłady. Z tych też względów, przeniesienie za wynagrodzeniem nakładu budowlanego na nabywcę należy traktować jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W odniesieniu natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie podlegania zwolnieniu dostawy praw i obowiązków związanych z wzniesieniem pawilonu handlowego wraz z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy wskazać, iż jak wynika z powyższego, planowane przez Spółkę odpłatne zbycie nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń poniesionych na cudzą rzecz, będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług.

  2018
  12
  maj

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży – na rzecz właściciela nakładów – gruntu zabudowanego oraz zastosowanie zwolnienia od podatku w sytuacji sprzedaży gruntu zabudowanego na rzecz podmiotu niebędącego właścicielem nakładów.

  Fragment:

  Czy sprzedaż działki na rzecz osób (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej), które w chwili obecnej są właścicielami poniesionych nakładów, lecz nie są dzierżawcami nieruchomości, na której wzniesiono budynek (sprzedaż w drodze przetargu), na podstawie umowy sprzedaży będzie podlegała zwolnieniu w całości (grunt i nakłady) z podatku VAT, czy musi być opodatkowana w całości (grunt i nakłady) lub w części (grunt lub nakłady) stawką 23% VAT? Czy sprzedaż działki zabudowanej na rzecz osoby trzeciej w drodze przetargu będzie podlegała zwolnieniu w całości (od wartości gruntu i nakładów będących właścicielami poniesionych nakładów) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czy podlega opodatkowaniu w części lub w całości stawką 23%? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Sprzedaż działki na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie budynku pawilonu (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej): – grunt opodatkowany stawką 23% VAT, – wartość nakładów zwolniona z 23% podatku VAT, gdyż obecnym właścicielom poniesionych nakładów na wybudowanie budynku, na poczet ceny sprzedaży zostanie uwzględniona wartość nakładów na wybudowanie budynku, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego w sporządzonym operacie szacunkowym. Ad. 2 Na podstawie (...)