Nakaz zapłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nakaz zapłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
lip

Istota:

1.Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności w trybie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, która była przedmiotem postępowania sądowego, (co do której został wydany nakaz zapłaty lub wyrok), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zarówno część wierzytelności, w stosunku do której uzyskano nakaz zapłaty lub wyrok (będącą częścią całkowitej wierzytelności z umowy leasingu lub innej umowy), jak również tę część wierzytelności wynikającą z rozliczenia umowy leasingu lub z rozliczenia i/lub postanowień innej umowy, której orzeczenie sądu stanowiące tytuł egzekucyjny nie obejmuje.2.Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności w trybie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, która była przedmiotem postępowania sądowego (co do której został wydany nakaz zapłaty lub wyrok), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, (i) zarówno tę część wierzytelności wynikającej z rozliczenia umowy leasingu lub z rozliczenia i/lub postanowień innej umowy, której orzeczenie sądu nie obejmuje, (li) jak również wierzytelności z rozliczenia pozostałych umów leasingu/innych umów o wysokości przekraczającej tę dochodzoną nakazem zapłaty lub wyrokiem, zawartych przez Spółkę z tym samym Korzystającym/kontrahentem, które nie były dochodzone na drodze sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym,

Fragment:

(...) jak również kwoty wierzytelności wymagalnej w chwili uzyskania postanowienia o nieściągalności, która nie była jednak przedmiotem postępowania ani sądowego, ani egzekucyjnego. Wprawdzie, możliwe byłoby ponowne złożenie powództwa do sądu, w wyniku którego Spółka otrzymałaby nowy nakaz zapłaty, ale owo ponowne złożenie pozwu wydaje się być bezzasadne. Z punktu widzenia Spółki jako podmiotu gospodarczego, procedura związana ze składaniem kolejnego wniosku/pozwu o nakaz zapłaty stanowi tylko czynność formalną, która, z uwagi na brak majątku dłużnika, w przyszłości nie przyniesie wymiernych korzyści żadnej ze stron. Co więcej spowoduje konieczność zajęcia się przez Sąd sprawą, z góry skazaną na „niepowodzenie”. Brak majątku dłużnika uniemożliwi bowiem skuteczną egzekucję wierzytelności Spółki. Dla takiego prawa bez znaczenia pozostaje, że postanowienie dotyczy tylko jednej określonej wierzytelności, będącej przedmiotem (...)

2011
1
sty

Istota:

W jakiej dacie należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu odsetek za zwłokę od należności, wynikających z sądowego nakazu zapłaty?

Fragment:

(...) wyłącza się kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Taka konstrukcja omawianego przepisu nakazuje traktować go jako lex specialis w stosunku do przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 ustawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka – w związku z nie wykonaniem zobowiązań przez dłużnika, wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę należności wraz z odsetkami za zwłokę. Sąd wydał nakaz zapłaty, lecz jednostka jeszcze nie otrzymała zasądzonych kwot. Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 12 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy przychód z tytułu zasądzonych Spółce odsetek powstanie w dacie ich otrzymania. Tutejszy organ podatkowy stanowisko Spółki uznaje za prawidłowe. (...)