Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Uznanie nabytej usługi organizacji stażu za import usług oraz wykazania jej w deklaracji VAT-9M.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Określenie miejsca świadczenia usług wykonywanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupionych towarów i usług w celu realizacji zadania.
Usługi będą podlegały opodatkowaniu na zasadzie mechanizmu reverse chargé w kraju siedziby danej spółki, spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju, transakcje kryptowalutowe stanowią usługi zwolnione z podatku od towarów i usług, Za podstawę opodatkowania w przypadku świadczenia usług dotyczących kryptowalut należy przyjąć dodatni wynik pomiędzy kwotą otrzymaną z tytułu zbycia kryptowalut a kwotą za jaką nabyto kryptowaluty, Wnioskodawca nie postępuje prawidłowo tratując usługi dotyczące kryptowalut jako tzw. usługi pomocnicze dla celów obliczenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
Określenie prawidłowej stawki podatku VAT dla usługi adaptacji lokalu.
Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT po zakończeniu realizacji projektu.
Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości, w szczególności w związku ze zwolnieniem jej z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz możliwością rezygnacji z tego zwolnienia i wybrania opodatkowania wspólnie przez Kupującego oraz Sprzedającego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 7 listopada 2018 r.)
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku z tytułu świadczenia usług telewizji kablowej.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową kanalizacji i dróg.
Prawo do odliczenia podatku.
Uznanie wypłaconego wynagrodzenia jako wynagrodzenia za usługę.
Korekta in minus odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu Lokali (wraz z Udziałami) oraz w związku z wydatkami poniesionymi na Wykończenie Lokali.
Zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dla sprzedaży Kamienicy 1 i 2 oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na proces inwestycyjny w związku ze spisaniem wydatków przygotowawczych lub późniejszą sprzedażą Kamienicy 1 i 2.
Opodatkowanie wykonywanych czynności wynikających z zawarcia kontraktu pierwotnego i odwrotnego.
Brak możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu.
Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem usługi szkoleniowej.
Prawo do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców”.
Brak prawa do odliczenia podatku.
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Prawo do odliczenia części podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 ust. 3 ustawy, korekta podatku naliczonego w stosunku do nabycia środków trwałych o wartości początkowej poniżej 15 000,00 zł
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych
Sposób dokumentowania wykonywanych świadczeń
Prawo do odliczenia.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT.
Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne w części pokrytej z dofinansowania
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 do dostawy budynków i budowli oraz możliwości wyboru opodatkowania tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
Wliczania do limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy kwot wynikających ze sprzedaży nieruchomości
- prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu i ich korektach archiwizowanych wyłącznie w formie elektronicznej,- archiwizacja faktur sprzedaży i ich korekt wystawianych w formacie elektronicznym, wysyłanych do kontrahenta w formie papierowej
Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z samochodem służbowym.
Prawo do odliczenia od roku 2015 podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją świetlic i terenem, na którym się znajdują, w oparciu o treść art. 86 ust. 1 w związku z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową przy zastosowaniu metody opartej na ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczanej w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT
Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Sprzedaż budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym budowla ta jest posadowiona, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
Powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaną pomocą finansową z tytułu wycofania z rynku niesprzedanych owoców - uznanie otrzymanego dofinansowania za zapłatę za dostarczone towary.
Odliczanie podatku naliczonego z tytułu ponoszenia wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przy zastosowaniu prewspółczynnika właściwego dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej inwestycję, w oparciu o dane tej jednostki
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z prawem własności budynku biurowego i parkingu oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się droga, jak również budowli znajdujących się na tych gruntach.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Ustalenia roku podatkowego w sytuacji przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytowo-akcyjną
Czy koszty Opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz MW podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?
W zakresie:
Ustalenia właściwego kursu, jaki należy stosować przy obliczaniu różnic kursowych powstałych w ramach umowy nettingu.
Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku istnieje możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków finansowych przekazanych Wspólnocie Mieszkaniowej?
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu Fundacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Zastosowanie ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do usług informatycznych, usług udzielania licencji, usług systemowo-finansowych, usług wsparcia technicznego.
W zakresie:
Czy po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci używania przez Spółkę znaku towarowego w części, w której nie jest właścicielem tego prawa?
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty ze zbycia wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego albo towarzystwa funduszy sekurytyzacyjnych.
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wierzytelnościodpisanych jako nieściągalne.
W zakresie ustalenia, czy do nabywanych przez Wnioskodawcę usług utrzymania hurtowni danych znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Czy w przedstawionym stanie faktycznym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek do opłacania podatku dochodowego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) od przychodów uzyskiwanych ze środka trwałego, tj. Stadionu?
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:
1) przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki jawnej nieruchomości,
2) ustalenia wartość początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki jawnej.
Możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia nowej nieruchomości przed dokonaniem odpłatnego zbycia nieruchomości dotychczas zamieszkiwanej.
Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego przez Wnioskodawcę w związku z rozszerzeniem wspólności ustawowej małżeńskiej.
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta i/lub innemu podmiotowi niż Urząd Miasta.
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania.
Spełnienie warunków do skorzystania z odliczeń z tytułu wychowania dziecka.
Możliwość zaliczenia do kup prowadzonej dział. Gospodarczej wydatków związanych z podróżami służbowymi z Norwegii do Polski (nierezydent)
Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w związku z wywłaszczeniem nieruchomości
Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Opodatkowanie dochodu z tytułu dzierżawy gruntu rolnego
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
Otrzymanie spłaty w wyniku zniesienia współwłasności a możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28.
Podział majątku wspólnego małżonków
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na wynagrodzenie adwokata z tytułu zastępstwa procesowego
Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Skutki podatkowe pokrycia przez Spółkę kosztów z tytułu uczestnictwa Zarządzającej w konferencjach, kursach i szkoleniach oraz zwrotu wydatków z tego tytułu
Wypłata na rzecz Wnioskodawczyni zwróconej jej należności z tytułu odziedziczonego wkładu mieszkaniowego nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wypełnieniem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, sfinansowanego z otrzymanej dotacji.
Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom diet oraz zwrotu innych kosztów podróży
Skutki podatkowe otrzymania oprocentowanego/nieoprocentowanego weksla w związku ze sprzedażą towaru.
Opodatkowanie renty wdowiej otrzymanej z Niemiec
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.