Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
W zakresie opodatkowania dostawy działek
W zakresie możliwości przechowywania przez Spółkę faktur sprzedażowych i zakupowych w formie elektronicznej.
Opodatkowanie wpłaty za dzierżawę instalacji solarnej, odliczenie podatku.
Stawka podatku przy sprzedaży lodów oraz deserów lodowych.
Czy poprawne jest założenie, że Spółka ma prawo do odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) w całości w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn.zm.) w związku z realizacją operacji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody i budowie dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z montażem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?
Prawo do zastosowania procedury VAT - marża przy sprzedaży używanego samochodu.
Czy Powiat może zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)?
Możliwość zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz garażem w hali garażowej.
Braku obowiązku objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawczynię usług budowlanych
Zwolnienie z opodatkowania czynności przekazania nieruchomości należących do Spółki partnerskiej na rzecz wspólników
1. Czy dostawy maszyn wraz z ich montażem, realizowane według opisanego we wniosku schematu i dokonywane przez podmioty zagraniczne (podmioty nie posiadające ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski) należy traktować dla potrzeb podatku VAT jako dostawy towarów z montażem?
2. Czy jeżeli podmiot zagraniczny nie będzie zarejestrowany dla potrzeb polskiego podatku VAT Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu nabycia opisanych we wniosku maszyn wraz z ich montażem?
3. Czy za moment dokonania dostawy maszyn wraz z ich montażem warunkujący moment powstania obowiązku podatkowego w VAT należy uznać moment próbnego uruchomienia maszyn potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym?
4. Czy w przypadku zapłaty całości lub części ceny przed dokonaniem dostawy maszyn wraz z ich montażem obowiązek podatkowy w VAT powstanie w momencie zapłaty zaliczek?
5. Czy VAT należny wykazany w deklaracji VAT stanowi dla Wnioskodawcy VAT naliczony i Wnioskodawca jest uprawniony do jego odliczenia w miesiącu jego zadeklarowania w deklaracji VAT-7, tj. w miesiącu powstania obowiązku podatkowego?
6. Czy okoliczność, iż Dostawca maszyn (linii produkcyjnych) posługuje się numerem identyfikacji podatkowej nadanym przez inny kraj Unii Europejskiej niż Polska bez prefiksu kraju rejestracji dla potrzeb VAT lub nie posługuje się w ogóle numerem podatkowym wpływa na sposób opodatkowania VAT dostawy maszyn opisanych we wniosku oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu przez Wnioskodawcę?
Czy Gminie wykonującej w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zadania własne, będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków?
W zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków.
W zakresie opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywaniem kontraktu.
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach transakcji łańcuchowej
W zakresie świadczenia usług przez podwykonawcę w procedurze odwrotnego obciążenia.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury i obowiązek naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku należnego w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu związanego z termomodernizacją budynków na terenie Gminy.
Zwolnienie usług organizowania turnusów przez Dom Wczasów Dziecięcych
Prawo do zastosowania stawki podatku VAT 8% dla wymienionych we wniosku usług.
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji mającej na celu przebudowę targowiska
Wykazania w deklaracji usługi montażu, prawa do odliczenia
W zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wpłat uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Podstawy opodatkowania usługi montażu
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Opodatkowania podatkiem wpłat pochodzących od mieszkańców, określenia stawki podatku, braku obowiązku odrębnego opodatkowaniu czynności przekazania po upływie trwałości
W zakresie zastosowania 0% stawki podatku na dostawę części i wyposażenia do jednostek pływających.
W zakresie rozliczenia transakcji forward z podmiotem zagranicznym.
Prawo do odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Zwolnienie od podatku usług polegających na organizowaniu i przeprowadzaniu odpłatnych kursów dla fizjoterapeutów i lekarzy.
W zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Zwolnienie od podatku czynności zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze licytacji komorniczej.
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
Dotyczy braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Czy połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę majątku innej spółki z o.o., w wyniku którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy odpowiadającego majątkowi tej przejmowanej spółki z o.o. będzie wiązało się z powstaniem po stronie przejmującej spółki z o.o. obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz nierezydenta z tytułu zawieranych transakcji kredytowych instrumentów pochodnych typu swap
- Czy wydatki Wnioskodawcy z tytułu nabycia usług prawnych w zakresie Akcji Oferowanych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o CIT?
- Czy wydatki Wnioskodawcy z tytułu nabycia usług audytorskich w zakresie Akcji Oferowanych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o CIT?
- Czy wydatki w postaci wynagrodzenia domu maklerskiego wskazanego w pkt 3a) (wynagrodzenie stałe) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o CIT?
- Czy wydatki w postaci wynagrodzenia domu maklerskiego wskazanego w pkt 3b) (wynagrodzenie od sukcesu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o CIT?
- W jakiej dacie Wnioskodawca powinien ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatki z tytułu nabycia usług prawnych w zakresie Akcji Oferowanych?
- W jakiej dacie Wnioskodawca powinien ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatki z tytułu nabycia usług audytorskich w zakresie Akcji Oferowanych?
- W jakiej dacie Wnioskodawca powinien ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatki w postaci wynagrodzenia domu maklerskiego wskazanego w pkt 3a) (wynagrodzenie stałe) w zakresie Akcji Oferowanych?
- W jakiej dacie Wnioskodawca powinien ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatki w postaci wynagrodzenia domu maklerskiego wskazanego w pkt 3b) (wynagrodzenie od sukcesu)?
W zakresie: - uznania wyodrębnionego ze Spółki pionu Biznes 1 za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - skutków podatkowych przeniesienia w formie aportu Biznes 1 do Nowej spółki oraz kontynuowania zasad amortyzacji (pytania nr 7 – 10).
W zakresie ustalenia, czy umowa zawarta przez Wnioskodawcę stanowi umowę leasingu finansowego, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, a także części odsetkowej spłacanych rat oraz w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu umowy
1. Czy odsetki uiszczone na rzecz Pożyczkodawcy będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty – w tym także w momencie ich potrącenia z inną należnością?2. Czy odsetki, które Wnioskodawca będzie uiszczać na rzecz Pożyczkodawcy nie będą objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop?
1. Czy odsetki uiszczone na rzecz Pożyczkodawcy będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty – w tym także w momencie ich potrącenia z inną należnością?2. Czy odsetki, które Wnioskodawca będzie uiszczać na rzecz Pożyczkodawcy nie będą objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop?
W zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów
Czy uzyskane środki finansowe z tytułu świadectw energetycznych tzw. „białych certyfikatów”, związane z pracami remontowymi w zasobach mieszkaniowych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
W zakresie momentu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem pracownikom świadczeń związanych z wykonywaniem pracy
Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych zgodnie z nr PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Czy w związku z uzyskaniem w przyszłości od Spółki nieodpłatnego zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki łącznej na rzecz Banku Wnioskodawca otrzyma świadczenie nieodpłatne, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powodujące powstanie zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawcy?
Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii.
W zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku akcyzowego, o którym mowa we wniosku
W zakresie opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej przez wspólnika spółki komandytowej
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości wydatkowanego na zakup i montaż paneli słonecznych
Obowiązki płatnika w części dotyczącej poboru zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrania podatku na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia obywatelom Ukrainy i Białorusi (pytanie nr 1 i nr 3)
Skutki podatkowe otrzymania od Banku środków pieniężnych
Zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania na podstawie ugody sądowej
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku likwidacji Spółki osobowej dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności Spółki osobowej (przekształconej) wobec Wnioskodawcy na skutek konfuzji, co nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku likwidacji Spółki osobowej dojdzie do wygaśnięcia wierzytelności Spółki osobowej (przekształconej) wobec Wnioskodawcy na skutek konfuzji, co nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Czy Wnioskodawca może uwzględnić spłatę długu spadkowego jako koszt odpłatnego zbycia i w konsekwencji pomniejszyć przychód ze sprzedaży nieruchomości?
Koszty uzyskania przychodów
Czy w przedstawionym stanie faktycznym zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zbyciem spadku w 2016 r.?
Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek od stypendiów?
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Wydatki na własne cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast przeniesienie prawa własności tego lokalu nastąpiło po upływie tego terminu.
Czy dofinansowanie do wycieczki organizowanej przez Wnioskodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz członków ich rodzin będzie stanowiło po stronie pracownika przychód, od którego należy naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działki.
Skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej dofinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Czy w opisanym stanie faktycznym koszt sfinansowanej przez Bank Hipoteczny opłaty sądowej, warunkujący prowadzenie działalności kredytowej o przedmiotowym charakterze, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi po stronie klienta przychód z nieodpłatnych świadczeń, dla którego Bank Hipoteczny powinien wystawić informację podatkową PIT-8C?
Ordynacja podatkowa (ORD)
W zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia płatnika.