Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego i terminu wystawienia faktury z tytułu świadczonych usług
W zakresie określenia terminu skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją inwestycji
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania materiałów drukowanych, reklamowych lub ekspozycyjnych
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturach dokumentujących raty leasingowe oraz wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem samochodowym
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia Lokalu
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Znaku Towarowego
W zakresie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla najmu nieruchomości
W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu, stawki podatku VAT oraz rejestracji jako podatnik VAT czynny
W zakresie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi montażu markiz w budynkach mieszkalnych
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości ... oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy ... - Zadanie 1”
W zakresie opodatkowania wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej oraz prawa do zwrotu podatku w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości ...”
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
W zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży wydzielonego lokalu użytkowego
W zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów na podstawie posiadanych dokumentów
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, korekta rozliczeń z faktur wystawionych ze wskazaniem danych jednostek organizacyjnych gminy
Zakresie opodatkowania wniesienia do spółki w formie aportu wkładu niepieniężnego w postaci udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT dla ww. aportu
W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi na realizację przedsięwzięcia
W zakresie opodatkowania licytacyjnej sprzedaży nieruchomości
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dot. przebudowy drogi gminnej ...–
W zakresie zwolnienia od podatku usług związanych z likwidacją szkód
W zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia.
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.
Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek VAT wynikający z faktur zakupu w związku z realizacją inwestycji pn. „........”?
Brak prawa do odliczenia podatku.
Czy w związku z opisaną sytuacją korekty „in plus” powinny być zaliczone do miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy i deklaracja VAT-7 za ten miesiąc powinna być skorygowana, czy może korekty te mogą być uwzględniane na bieżąco?
Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku
Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji polegającej na budowie Hali oraz terminu dokonania tego odliczenia
Stwierdzenie, czy usługi pomocy społecznej świadczone na podstawie decyzji administracyjnych są czynnościami niepodlegającymi ustawie o VAT.
Uznanie usługi dzierżawy Hali na rzecz Spółki za czynność opodatkowaną podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności scaleniowo-wymiennych oraz braku opodatkowania podatkiem VAT tych czynności
Czy stosowanie stawki VAT 5% do sprzedaży żwirku dla kotów jest prawidłowe?
Podatek od spadków i darowizn (SD)
W zakresie skutków podatkowych udzielania dofinansowania przez Stowarzyszenie
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
W zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku, gdy rozliczenie nastąpiło poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności z kontrahentem lub poprzez przeprowadzenie transakcji barterowej
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego polskiemu pośrednikowi
1.Czy połączenie przez przejęcie Sp. z o.o. będzie skutkować, powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?2.Czy połączenie przez przejęcie Spółki Komandytowej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?
Wartość podatku VAT wykazana w fakturze dokumentującej aport nie stanowi przychodów podatkowych
W zakresie zmiany roku podatkowego
W zakresie obowiązku potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w związku dokonywaniem płatności na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii oraz w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości (refakturowanego) wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług wsparcia sprzedaży, doradztwa, marketingu i planowania biznesowego
W zakresie kosztów uzyskania przychodów i zastosowania art. 15b ustawy
W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wytworzenie oprogramowania
W zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania, jako kosztu uzyskania przychodów dla celów kalkulacji pdop, kosztu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (w części opłacanej przez pracodawcę) dotyczących wynagrodzeń pracowników wydzielanej części przedsiębiorstwa za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału, jak również miesiąc wcześniejszy
W zakresie opodatkowania Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym z tytułu przeniesienia aktywów z mocy prawa niemieckiego na Depozytariusza oraz w zakresie powstania przychodu podatkowego w Polsce u Depozytariusza
W zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku zobowiązań przekraczających wartość 15.000 zł uregulowanych częściowo w drodze kompensaty i częściowo przelewem na rachunek bankowy wierzyciela
W zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów
W zakresie zastosowania kursu waluty obcej do przeliczenia na złote korekty kosztów oraz przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów.
W zakresie kwalifikacji działalności Serwisowej, Wydzielanej Działalności Aptecznej i Działalności Aptecznej Pozostającej w Spółce Dzielonej jako zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem pakietu/portfela wierzytelności
Czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy Dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego Wspólnika skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy
Czy w przypadku zaliczenia kosztów nabycia wszystkich form wtryskowych do bieżących kosztów zużycia materiałów projektu budowy nowego wyrobu Spółka będzie dodatkowo uprawniona do ulgi na prace badawczo-rozwojowe za 2016 r.
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku wypłaty bonusów pośrednich, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony został dokument potwierdzający bonus przyznany Kontrahentowi?
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania w związku z zakazem konkurencji.
W zakresie skutków podatkowych zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku
W zakresie opodatkowania dochodów otrzymywanych z Arabii Saudyjskiej
W zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika pozostającego w spółce
W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z prowadzeniem portalu/bloga
W zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
W zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
W zakresie możliwości uznania budynku użytkowego (kamienicy) za środek trwały i możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz ustalenia wartości początkowej tego budynku
Czy w związku z dodanym art. 22p. ust. 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup biżuterii dokonany w Chinach, jeśli zapłaty za tą biżuterię dokona gotówką?
Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej dywidendy spadkobiercom?
W zakresie zastosowania przepisu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz rezydenta będącego osoba fizyczną odsetek lub dywidend od papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zagraniczny i dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem na Malcie
W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości
Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Chinach oraz obowiązku wykazania w informacji PIT-11 dochodu pracownika uzyskanego za pracę na terytorium Chin.
W zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej (powstałej z przekształcenia Sp. z o.o.), której Wnioskodawczyni stanie się wspólnikiem w wyniku dziedziczenia, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych Udziałów lub Akcji
W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji ww. Spółki, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne?
Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
Czy uzyskiwanie dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2015 i lata następne?
Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
Czy uzyskiwanie dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?