Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Opodatkowanie sprzedaży działek oraz wpłaconych zaliczek. Prawo do odliczenia
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na budowę, eksploatację i utrzymanie sieci wodno – kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonego sposobu określenia proporcji.
Obowiązek wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości nieodpłatnego i odpłatnego przekazania na rzecz pracowników pakietów medycznych.
Prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.
Możliwość odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej (...)”.
Możliwość odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizacje zadań.
Obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 2 oraz w art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku korekty rozliczeń podatku za lata 2014-2015 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję uwzględniającą rzeczywisty obrót dla roku podatkowego objętego korektą.
Brak obowiązku odprowadzenia podatku VAT w związku z planowaną sprzedażą działki.
Prawo do odliczenia podatku VAT od realizowanego zadania.
Czynność wniesienia aportem Infrastruktury kanalizacyjnej stanowi odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną wg 23% stawki podatku VAT; Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową Infrastruktury kanalizacyjnej.
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego zadania.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z budową i modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od podatku należnego z tytułu dostaw wody i świadczenia usług odprowadzania ścieków.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzanych ścieków od/do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do/od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych od Mieszkańców wpłat, stawki podatku dla usługi świadczonej przez Gminę na rzecz Mieszkańców, momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez Mieszkańców na rzecz Gminy, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usługi związanej z dostawą i montażem instalacji, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji Projektu, opodatkowania dofinansowania otrzymanego przez Gminę, stawki podatku dla otrzymanego dofinansowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz opodatkowania przekazania płatności przez Gminę na rzecz Partnera w ramach wykonywania Umowy Partnerskiej.
Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla czynności zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowa-nej
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu związanego z czynnościami zwolnionymi.
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Przekazanie instalacji mieszkańcom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Opodatkowanie świadczenia usług doradczych, brak opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 23% dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym oraz zwolnienia od podatku dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym.
Braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wkładu niepieniężnego oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności polegającej na wniesieniu ww. wkładu niepieniężnego do Spółki
Prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Teza w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze świadczonymi usługami transportowymi przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania
W zakresie prawa do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „...” przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT
W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrot podatku w związku z realizacją projektu.
Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz krajowego odwrotnego obciążenia
Uznanie przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych przez Wnioskodawcę usług noclegowych na potrzeby ich odsprzedaży.
Brak uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług pobytu i wyżywienia uczniów w bursach i w konsekwencji braku obowiązku naliczenia podatku w związku z ich świadczeniem.
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Gmina występuje jako podatnik podatku VAT, w konsekwencji czy jest zobowiązana do naliczenia podatku od towarów i usług od opłat pobieranych od rodziców dzieci oraz kadry dydaktycznej tytułem wyżywienia w szkołach dostarczanych przez inną jednostkę w formie cateringu?
Zastosowanie tzw. „mechanizmu odwróconego VAT” dla usług budowlanych w związku z dostawą i montażem wewnętrznej i zewnętrznej stolarki aluminiowej.
Dokonywanie zwrotu podatku przez sprzedawcę w sytuacji niespełnienia warunku dot. obrotów i braku umowy z podmiotem dokonującym zwrotu.
Sposób ustalenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, w celu wyliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.
Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania na terytorium Niemiec, zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 23% dla prowizji przy imporcie usług pośrednictwa w znalezieniu rodziny z osobą starszą lub niepełnosprawną do opieki oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu ww. usług oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu ww. usługi, zwolnienia od podatku VAT importu usług od kontrahenta niemieckiego z tytułu świadczenia przez niego usług z obszaru nr 2 współpracy
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji projektu.
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji projektu.
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Podatek od spadków i darowizn (SD)
Czy w przypadku darowizny „ze wskazaniem” otrzymanej od osoby żyjącej w konkubinacie, osoba obdarowana (konkubina/konkubent) będzie musiała odprowadzić podatek z tytułu spadków i darowizn?
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Skutki podatkowe przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy udziałów w spółce zależnej w związku z likwidacją spółki kapitałowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego (hali produkcyjnej)
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy koszty stałej obsługi marketingowej stanowią (będą stanowić) koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o pdop - i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o pdop nie znajduje (nie znajdzie) do nich zastosowania.
Czy wartość nabycia tego ciągnika stanowi koszt uzyskania przychodu, a strata będzie podlegała uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w okresie, w którym nastąpiła sprzedaż?
Czy wynagrodzenia z narzutami ZUS poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonywanymi przez Pracowników czynnościami należącymi do Obszaru 1-5 stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT?
Ustalenie czy składki z tytułu umowy ubezpieczenia będą stanowiły koszt uzyskania przychodu oraz czy wynagrodzenie za sprzedaż usługi w części odpowiadającej wartości zapłaconej składki będzie stanowiło przychód
- Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego (winno być: oraz stanu faktycznego), prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
- Czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz innych podmiotów usług, które obejmuje wykonywanie prac B+R, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Czy opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz z tytułu pozostawania przez Podmiot Powiązany w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, podlegają po stronie Wnioskodawcy ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT?
Czy opłaty z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do Utworów, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, podlegają po stronie Wnioskodawcy ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Dot. zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na spotkania z Klientami.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci znaku towarowego do spółki osobowej.
Obowiązki płatnika związane z poborem podatku w Polsce od wynagrodzenia zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy, który przedstawi stosowne oświadczenie, posiada certyfikat rezydencji lub przekroczył 183 dni pobytu w Polsce i związane z tym obowiązki wystawienia właściwych informacji na formularzach.
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości
Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni miała prawo opodatkować swój dochód jako wspólnika Spółki komandytowej podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzonych wyrokiem sądowym
Dokumentowanie transakcji nabycia i sprzedaży kryptowalut
Koszty uzyskania przychodów
Zwolnienie kwoty przyznanej w ramach grantu