Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
W zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem premii/bonusu
Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania działek – brak opodatkowania ze względu na nabycie przed wejściem w życie ustawy VAT.
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Umorzenie udziałów spółki z o.o. bez wynagrodzenia.
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania względem usług szacowania strat w uprawach rolnych zwolnienia od podatku VAT.
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku na usługę montażu wraz z dostawą materiałów z granitu – schodów zewnętrznych, wewnętrznych, posadzek, płytek podłogowych, płytek ściennych, płytek tarasowych i balkonowych, cokołów elewacyjnych, płytek elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominkowych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, obudów wanien, blatów kuchennych, blatów kuchennych z parapetami w całości, oraz blatów łazienkowych – wykonywanej w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Obowiązek ewidencjonowania opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportu do spółki oraz rozliczenie tej transakcji.
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usługi wskazanej we wniosku za opodatkowaną według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%.
Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu świadczenia usługi komunikacji miejskiej o kwotę VAT naliczonego z tytułu zakupów związanych z budową, remontami i utrzymaniem dróg publicznych wykorzystywanych również na cele świadczenia usługi komunikacji miejskiej.
Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z organizacją imprezy kulturalnej plenerowej, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawca w związku z organizacją imprezy plenerowej nie będzie wykonywał czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości składającej się z działek niezabudowanych oraz działki zabudowanej budynkiem.
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji wykorzystywanej przez jednostkę budżetową oraz sposobu zrealizowania tego prawa w drodze korekty deklaracji VAT-7.
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powinien być traktowany jako odrębny od Gminy podatnik VAT.
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu (...).
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ustalenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz określenia sposobu dokonania korekty w stosunku do nabytych do dnia 31 grudnia 2015 r. towarów i usług, o wartości początkowej powyżej 15.000 zł, dla których okres korekty podatku naliczonego wynosi 5 lat.
Czy Spółka może skorygować błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż?
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
W zakresie ukonstytuowania zakładu luksemburskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) prowadzącej działalność w zakresie wynajmu nieruchomości
Czy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi zagranicznemu siedzibą w Hong Kongu z tytułu wykonania usług serwisowych komputerów przenośnych przez zewnętrzne centrum serwisowe, Wnioskodawca jako płatnik powinien pobrać na podstawie artykułu 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodu ?
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego osobie prawnej mającej siedzibę za granicą w Holandii (posiadającej certyfikat rezydencji z Holandii) przy uwzględnieniu, że usługi koncertowe, za które ww. holenderska osoba prawna będzie otrzymywała ustaloną opłatę (wynagrodzenie) będą świadczone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ww. dyrygent będzie uczestniczył jedynie w próbach przed koncertami ?2. Czy Wnioskodawca, w związku z powołanym stanem faktycznym, jest zobowiązany przesłać ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ?
1. W odniesieniu do Scenariusza 1 opisanego w zdarzeniu przyszłym - czy przychodem podatkowym Spółki będzie tylko kwota prowizji należnej Spółce jako wynagrodzenie za działanie przy transakcji kupna-sprzedaży w swoim własnym imieniu, ale na rachunek Zleceniodawców podczas gdy zysk uzyskany przez Zleceniodawców z transakcji kupna sprzedaży nie będzie stanowił przychodu Spółki ? 2. W odniesieniu do Scenariusza 2 opisanego w zdarzeniu przyszłym - czy przychodem podatkowym Spółki będzie tylko kwota prowizji należnej Spółce obliczona jako udział w wynagrodzeniu wypłaconym przez sprzedającego towary, z wyłączeniem samego wynagrodzenia, które będzie należne Zleceniodawcom ?
Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu:a. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,b. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,c. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,d. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnychbędzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?
W zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości dywidendy wypłaconej na rzecz spółki maltańskie
W zakresie uznania za podatnika luksemburskiej spółki SCSp w związku z przychodami osiąganymi z udziału w zysku polskiej spółki osobowej
1. Czy Spółka we właściwym okresie rozliczeniowym dokonała korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego oddanego do używania w październiku 2013 roku, który został częściowo sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji, poprzez zmniejszenie kosztów podatkowych dotyczących wszystkich uprzednio naliczonych odpisów amortyzacyjnych (w tym odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w poprzednim roku podatkowym) w dacie wpływu dotacji na rachunek bankowy Spółki (tj. w 2014 roku), a co za tym idzie, nie korygując deklaracji podatkowej za poprzedni rok obrotowy?2. Czy Spółka postępuje właściwie korygując koszty uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dotacji na rachunek bankowy, dokonując jednocześnie korekty kosztów uzyskania przychodów wszystkich odpisów amortyzacyjnych za okres do dnia wpływu dotacji?
Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski, czy też podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP ?
W zakresie uznania za podatnika luksemburskiej spółki SCSp w związku z przychodami osiąganymi z udziału w zysku polskiej spółki osobowej
Dochód z tytułu umorzenia lub zbycia akcji w celu ich umorzenia (lub innych tytułów uczestnictwa Funduszu), o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 1 i ust. 3 Konwencji, o ile prawo luksemburskie nie zrównuje przedmiotowych dochodów z wpływami z akcji, przedmiotowy dochód będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na podstawie odpowiednio art. 13 ust. 4 lub art. 22 ust. 1 Konwencji, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Czy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA może nie pobierać podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa tego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przez Fundusz H. nieposiadający osobowości prawnej, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu rezydencji poświadczającego, że spółka K. NV - która reprezentuje Fundusz H. w stosunkach z podmiotami trzecimi na podstawie przepisów właściwego prawa - ma swoją siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii ?
W zakresie wypełnienia przesłanki dwuletniego posiadania udziałów koniecznej do zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła wypłat odsetek
Czy Spółka, działając jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych powinna pobierać podatek „u źródła” od wypłacanych licencjodawcy francuskiemu należności licencyjnych z tytułu udzielonej licencji na wydawanie filmów ?
Czy po stronie Wnioskodawcy z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ celem umorzenia bądź umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ bądź też w ramach otrzymania innej wypłaty z FIZ powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu w Polsce ?
Czy z tytułu Aportu do SCSP, Spółki Holenderskiej lub do Kooperatywy, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty w Polsce podatku podatku dochodowego od osób prawnych przez SCSP, będącego w momencie przekształcenia w Spółkę Osobową wspólnikiem (przekształcanej) Spółki ?
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej przychodów z udziału w luksemburskiej spółce SCSp oraz zwolnienia z opodatkowania przychodów Funduszu niezależnie od ich charakteru.
W jakim momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych Spółki premie pieniężne (bonusy) otrzymywane przez X. od Dostawców z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym ?
Czy Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki Dzielonej? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 1 za prawidłowe, czy w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia powstałych przed dniem podziału oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, powstałe w dniu podziału lub po tej dacie, nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu podatku dochodowym od osób prawnych?
1. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz A. B. z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?2. Czy przychód powstały po stronie Podatnika z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu A. B., która zostanie reinwestowana, tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w Funduszu A. B., będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
W zakresie obowiązku sporządzenia przez Spółkę imiennej informacji o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika z tytułu sprzedaży akcji.
W zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie nr 1)
W zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3)
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5)
W zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3)
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5)
Możliwość skorzystania z „ulgi abolicyjnej” w 2016 r. i latach późniejszych. Dochód uzyskany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę z tytułu rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę z tytułu rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia w drodze zasiedzenia udziału w nieruchomości.
Czy wydatki na środki trwałe i drobne wyposażenie poniesione ze środków dotacji de minimis Wnioskodawca może zaksięgować w ramach działalności gospodarczej w kosztach uzyskania przychodów, mimo że dotacja nie stanowi przychodu do opodatkowania?
Możliwość opodatkowania działalności stomatologicznej w formie karty podatkowej.
Skutki podatkowe umorzenia odsetek od kredytu.
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki osobowej, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego
Czy zakup działki z warunkami zabudowy stanowi wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)?
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku automatycznego umorzenia udziałów w wysokości ceny emisyjnej udziałów.
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku automatycznego umorzenia udziałów w wysokości ceny emisyjnej udziałów.
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku automatycznego umorzenia udziałów w wysokości ceny emisyjnej udziałów.
Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Niemcami - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej?
Skutki podatkowe nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego
Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej?
Skutki podatkowe nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego
Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Białorusią - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej?
Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Rosją - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej?
Na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem CypCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale CypCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo.
Skutki podatkowe nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego
Skutki podatkowe nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego
Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Włochami - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej?
Wierzytelności z tytułu uprzedniej sprzedaży przez Spółkę/Spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Czy należności netto z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego za miesiące 03 - 06.2007 r. stanowią koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Jakiego rodzaju dokumenty związane z wybraną formą opodatkowania Wnioskodawca powinien posiadać w siedzibie firmy ?