Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Nieuznanie zbycia umów z pracownikami, oraz umów z niektórymi kontrahentami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy
Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu, a także prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT od powyższego zakupu.
Zwolnienia od podatku sprzedaży części nieruchomości zabudowanej.
Ustalenie, czy usługa polegająca na umożliwieniu udziału w Półmaratonie jest/będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT.
Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w Systemie Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków.
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Skutki podatkowe związane z uczestniczeniem w opisanej strukturze cash poolingu.
Opodatkowanie kompleksowej usługi wykonania robót wykończeniowych przy budowie drogi z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną operacją.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Wykazywanie sprzedaży wysyłkowej w deklaracji VAT, ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Wskazanie czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku VAT od usługi montażu Instalacji.
Prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „Eko A – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie A”.
Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz głównego wykonawcy.
Odzyskanie podatku naliczonego wykazanego w odniesieniu do realizowanych projektów.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej.
Uznanie przesłania faktury w formacie PDF na wskazany adres e-mail za wydanie faktury.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, brak obowiązku stosowania regulacji art. 86 ust. 2a-2h i art. 90 ustawy o VAT.
Wykazywanie sprzedaży wysyłkowej w deklaracji VAT, ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Opodatkowanie sprzedaży elementów infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz gminnej spółki MPWiK.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu projektu.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
W zakresie uznania usług świadczonych zarówno dla uczniów jak i kadry nauczycielskiej za kompleksową usługę organizacji i przeprowadzenia praktyk zawodowych oraz zwolnienia od podatku VAT, miejsca świadczenia usług w zakresie zajęć socjo-kulturowych, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską.
Skutki podatkowe związane z uczestniczeniem w opisanej strukturze cash poolingu
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci wierzytelności na kapitały własne spółek oraz opodatkowanie podatkiem VAT wzajemnego potrącenia wierzytelności wynikających z podwyższenia kapitałów własnych spółek oraz zobowiązania się do wniesienia wkładu pieniężnego.
Zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz braku obowiązku korekty podatku naliczonego
Możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych na podstawie Dyrektywy 112
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT zniesienia współwłasności nieruchomości oraz obowiązku korekty podatku VAT naliczonego w związku z wyburzeniem biurowca przez upływem 10 lat od jego nabycia.
Uznanie sprzedaży gotowych zestawów cateringowych przez Wnioskodawcę na rzecz Franczyzobiorcy za usługę cateringową i miejsce jej opodatkowania oraz miejsce opodatkowania usługi transportowej.
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od inwestycji (budowa budynku mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą).
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT.
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z zawarciem Umowy o zarządzanie. Kontrakt menadżerski.
W zakresie zastosowania zwolnienia dla transakcji sprzedaży.
Opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej - podatnik
- Czy transakcja sprzedaży Składników Majątkowych stanowi odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%?
- Czy podstawą opodatkowania jest Wynagrodzenie pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług, tj. suma kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych zobowiązań Sprzedającego pomniejszona o wartość podatku od towarów i usług?
- Czy Kupujący będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze wystawionej przez Sprzedającego, dokumentującej transakcję nabycia Składników Majątkowych?
Określenie prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą: „Budowa pomnika ...” w związku z realizacją poddziałania ... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Brak opodatkowania opłat pobieranych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych od przewoźników lub operatorów.
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w całości lub części, w związku z realizacją projektu
Zastosowanie 0% stawki podatku VAT dla dostawy podłóg interaktywnych, puf interaktywnych oraz blatów interaktywnych dla placówek oświatowych
Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy udziału w nieruchomości zabudowanej
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu partnerskiego
Brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu pracowni w związku z realizacją programów edukacji ekologicznej przez przedszkole
Rabaty pośrednie.
Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży dwóch lokali niemieszkalnych, która ma być dokonana w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.
Podatek od spadków i darowizn (SD)
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
W zakresie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego dysponującego certyfikatem rezydencji wystawionym w formie papierowej przez uprawniony organ a otrzymanym od kontrahenta w formie skanu
Czy Koszty Akredytywy stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Interpretacja w zakresie momentu powstania przychodu.
Czy w przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca po stronie pożyczkobiorcy – Spółki wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z dokonywaniem wypłat gotówkowych pracownikom w ramach planów motywacyjnych utworzonych przez spółkę z siedzibą we Włoszech.
Skutki podatkowe objęcia udziałów.
Możliwość rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.
W przypadku przejęcia zadłużenia przez osobę trzecią, Wnioskodawczyni ­ pozbywając się długu ­ uzyska przychód zakwalifikowany do podlegających opodatkowaniu przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Skutki podatkowe sprzedaży lub darowizny samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego
Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości w celu zwolnienia z długu
Odliczenie wydatków na używanie samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Skutki podatkowe otrzymania jednorazowego świadczenia
Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Przychód i kup z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny
Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Skutki podatkowe otrzymywania środków pieniężnych z tytułu zawartej umowy alimentacyjnej.
Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego
Obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Możliwość zastosowania 50% kup
Powstania obowiązku podatkowego w związku z obrotem kryptowalutami
Czy wydatki na leczenie, jak i na dojazdy samochodem Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?