Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Wyłączenie Gminy ze statusu podatnika podatku VAT w związku z czynnościami pobierania opłat z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej uczniów.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży biletów w cenach nominalnych przez X na rzecz Miasta i Y; opodatkowania sprzedaży druków biletów średniookresowych oraz długookresowych przez Miasto na rzecz X; opodatkowania sprzedaży biletów zakupionych od X przez Miasto i Y dalszym odbiorcom; opodatkowania podziału wpływów ze sprzedaży biletów wspólnych; opodatkowania podziału wydatków w związku z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.
Opodatkowanie podatkiem VAT opłat eksploatacyjnych
Wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu.
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Prawo do odzyskania w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w A w celach rekreacyjno-turystycznych.
PPawo do odzyskania w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego (kiosk) na budynek użytkowy (świetlicę wiejską) oraz budowa szamba wybieralnego”
Prawo do odliczenia podatku naliczonego za pomocą struktury powierzchni w zw. z art. 90 ustawy.
Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budynkiem przy zastosowaniu klucza odliczenia innego niż wskazany w rozporządzeniu.
Uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i wyłączenia transakcji zbycia tej części z opodatkowania podatkiem VAT.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług w związku z realizowanymi zadaniami.
Skutki podatkowe zmiany osoby rozliczającej się w podatku VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym.
Realizacja drogi, wymagała odpowiednich dokumentów, co prowadzi do uznania, że grunt, nie jest terenem niezabudowanym innym niż budowlane i sprzedaż należy opodatkować 23% stawką podatku.
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego/operacji.
Brak podstaw do rozpoznania w Polsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13 ustawy; w konsekwencji brak obowiązku wykazywania dokonywanych transakcji w deklaracji VAT;
Sposób opodatkowania i dokumentowania Obniżek Czynszu, które może otrzymać Kupujący od Sprzedającego.
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych kwot Gwarancji Czynszowej oraz jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu, wpływu ww. kwot na wysokość wykazywanych, w składanych przez Wnioskodawcę deklaracjach podatkowych, kwot podatku VAT naliczonego oraz należnego oraz obowiązku udokumentowania fakturą/fakturami VAT otrzymanych kwot Gwarancji Czynszowej i jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu
Rozliczenie podatku naliczonego, podatku należnego, rozliczanie faktur korygujących zakupowych, wystawianie faktur korygujących sprzedaż i ich rozliczania, w związku z wydzieleniem ze struktury Wnioskodawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Ustalenie, czy Gminie (a wcześniej MZDiT jako osobnemu podatnikowi do końca roku 2016) przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących Projektu.
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją operacji pn. „...” przy zastosowaniu wskaźnika proporcji obliczonego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z wzorem określonym § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Opodatkowanie sprzedaży kryptowaluty
Czy Gmina xx ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji Projektu?
Czy Gminie przysługuje odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji na podstawie art. 86 ustawy o VAT?
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu.
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Stawka podatku przy sprzedaży pelletu
Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony
Brak prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Opodatkowania transakcji sprzedaży udziału w prawie własności działki nr 14/1 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 14/4 stawką 23%
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług: kontroli dokumentów przewozu osób środkami komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz windykacji należności opłat za brak odpowiedniego dokumentu.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu.
Zaliczenia świadczonych usług do usług kulturalnych
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy usług wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe,
brak obowiązku rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług
Brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”
Braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Brak prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Brak prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Zwolnienie od podatku dostawy działek zabudowanych.
Braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania
Czy podatek VAT przy zakupach dokonywanych w ramach realizacji projektu unijnego podlegał odliczeniu?
Opodatkowanie sprzedaży działki.
Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Czy przedmiotowa Transakcja sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i innymi naniesieniami oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zarówno przystąpienie do Porozumienia w sprawie cash poolingu jak i wykonywanie czynności w ramach struktury cash poolingu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Opodatkowanie przychodu z tytułu odszkodowania w związku z likwidacją wspólnoty mieszkaniowej.
W zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie produktów spożywczych, o których mowa w Stanie faktycznym nr 1.
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem.
W zakresie ustalenia, czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w przypadku uregulowania przez Spółkę faktury VAT poniżej 15.000 zł w formie gotówkowej, w oparciu o umowę ramową, w związku z którą łączna wartość faktur VAT przekracza 15.000 zł, możliwe jest zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych.
W zakresie kwalifikacji otrzymanej z Agencji Rynku Rolnego dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego do przychodów z działalności rolniczej.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Skutki podatkowe nabycia przez pracownika akcji spółki akcyjnej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia.
Skutki podatkowe nabycia przez pracownika akcji spółki akcyjnej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia.
Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem mieszkańcom gminy instalacji.
Skutki podatkowe nabycia przez pracownika akcji spółki akcyjnej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia.
Obowiązki płatnika – skutki podatkowe sfinansowania wycieczek o charakterze integracyjnym dla pracowników oraz byłych pracowników.
Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń oraz innych korzyści majątkowych wypłacanych z tytułu świadczenia przez osoby kluczowe usług doradczych, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
W zakresie skutków podatkowych nabycia przez pracownika akcji spółki akcyjnej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia.
Skutki podatkowe otrzymania części zapłaty za usługę wykonaną w ramach działalności gospodarczej w postaci oferty nabycia kryptowaluty oraz konsekwencje późniejszego ewentualnego skorzystania z tej oferty oraz skutki podatkowe sprzedaży lub zamiany kryptowaluty.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród.
W zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Białorusi.
Koszty uzyskania przychodów
Czy Wnioskodawca w latach 2012 – 2017 był polskim rezydentem podatkowym i związku z tym Jego dochód uzyskany na podstawie umowy o pracę nie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
Skutki podatkowe nabycia przez pracownika akcji spółki akcyjnej w ramach programu motywacyjnego oraz ich zbycia.
Zwolnienie z opodatkowania świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA