Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Czy opisane w stanie faktycznym usługi budowlane, które wykonywane są przez Wnioskodawcę w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT?
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia/odzyskania całości podatku VAT w związku z realizacją projektu?
Czy bezpłatne użyczenie przez Szkoły podmiotom trzecim pomieszczeń w Szkołach z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, na zasadach wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, podlega/będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Gminy?
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Opodatkowania podatkiem wpłat pochodzących od mieszkańców, określenia stawki podatku, braku obowiązku odrębnego opodatkowaniu czynności przekazania po upływie trwałości
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wytworzenie Infrastruktury.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską, wydzielonej z majątku prywatnego nie związanego z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy za podatnika tego podatku.
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w przypadku zawarcia ze Związkiem umowy cywilnoprawnej, na podstawie której infrastruktura byłaby udostępniona Związkowi za odpłatnością, Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT, a świadczenia wykonywane w ramach takiej umowy stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia od VAT oraz w zakresie wskazania, czy w związku z zamiarem odpłatnego udostępnienia infrastruktury na rzecz Związku, Gmina ma/będzie mieć prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących Infrastruktury oraz terminu dokonania przez Gminę odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem (...)”.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktury VAT RR w sytuacji kiedy płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony surowiec zostały pomniejszone o należne wpłaty na fundusz udziałowy.
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń na rzecz A, B i C za odpłatne świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży ww. nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy oraz uznania, iż wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy części Nieruchomości nr 1 i nr 2, tj. powierzchni wykorzystywanych w działalności gospodarczej lub wynajętych, oraz prawa do rezygnacji z tego zwolnienia i wyboru opodatkowania takiej transakcji oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawy części Nieruchomości nr 1 i nr 2, tj. powierzchni niewykorzystywanych w działalności gospodarczej lub niewynajętych.
Prawo podatkowe w zakresie stawki opodatkowania sprzedaży budynku przepompowni wody wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pt. „Program Edukacji Ekologicznej pn. "...."”
Pawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z projektem pn. „...”,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług remontów i modernizacji.
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Brak powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycjami, których efekty zostały/będą przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy.
Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości za kwotę 1 zł netto
- Możliwość zastosowania własnej metody (innej niż wymieniona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.) ustalenia „sposobu określenia proporcji” w odniesieniu do wydatków ponoszonych na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków
- Nieuwzględnianie w liczniku proporcji, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., dopłaty do taryf za odprowadzenie 1 m3 ścieków.
Czy Gmina w związku z realizacją projektu „...”, ma możliwość odzyskania podatku VAT?
Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT przez Stowarzyszenie naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na zadanie pn. „...”?
Czy Gmina w związku z realizacją projektu ma możliwość odzyskania podatku VAT?
Podatek od spadków i darowizn (SD)
Czy darowizna dokonana przez syna na rzecz matki (Wnioskodawczyni) z rachunku synowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i pieniądze, które zostały przekazane z konta synowej, wcześniej zostały przelane z rachunku wspólnego małżonków (na wspólny rachunek wpływały pieniądze wypracowane przez jej męża – syna Wnioskodawczyni)?
Czy jeśli Wnioskodawczyni odziedziczy mieszkanie w Niemczech to będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wtedy, gdy sprzeda to mieszkanie?
Darowizna prawa majątkowego w postaci wierzytelności celem zwolnienia z długu
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego następującym jako element podziału innej spółki kapitałowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 1 ust. pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ust. 3 pkt 2-3 tego samego artykułu?
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Czy czynność przedstawiona w stanie faktycznym podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółdzielnię związanych z funkcjonowaniem PKZP.
W zakresie ustalenia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Hotelu oraz czy przepisanie kredytu na nabywcę spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.
Ulga badawczo – rozwojowa, definicja, koszty pracownicze, amortyzacja warunki odliczenia.
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na dzień przekształcenia wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki zależnej, kapitału rezerwowego utworzonego z dopłat wniesionych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki zależnej?
W zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów doradczych i prowizji w związku z kredytem inwestycyjnym.
Czy podatek od wartości dodanej zawarty w cenie zakupu towarów oraz usług dokonanych w Szwecji stanowi koszt uzyskania przychodu?
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Czy Wnioskodawca uzyska zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego?
Czy otrzymane przez około 10 uczestników projektu (osoby bezrobotne) stypendia stażowe finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego do powyższego projektu stanowią przychód korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika?
Skutki podatkowe przeniesienia praw do działki ogrodowej oraz rzeczy ruchomych.
Obowiązki płatnika.
Obowiązki płatnika.
Ulga prorodzinna.
Czy Wnioskodawczyni przysługuje na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego syna za cały 2017 r. i w dalszych latach po spełnieniu pozostałych warunków, w pełnej niepodzielonej wysokości ze względu na fakt, że tylko Ona rzeczywiście tą władzę samodzielnie przez cały rok wykonuje bez udziału ojca dziecka?
Ulga prorodzinna.
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
1. Czy przekazywane przez organizatora Programu Akceleracji, tj. X Sp. z o.o., uczestnikom tego programu wypłaty pieniężne stanowią dla uczestników przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm., dalej: „u.p.d.o.f”) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
2. Czy w przypadku uznania odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłową, X Sp. z o.o., jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na podatek, czy też powinna wystawić uczestnikom programu informację PIT-8C, zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Czy Wnioskodawca powinien traktować poniesione przez siebie wydatki (noclegi, opłaty parkingowe, koszty posiłków spożywanych w czasie spotkań z klientami, opłaty za przejazd autostradą) jako świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika stanowiące przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Czy po stronie mieszkańca gminy powstanie przychód w związku z realizacją projektu polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
Czy płacone przez spółkę komandytową w wyniku cesji umów raty leasingowe będą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23b ust. 1 ustawy o PIT?
Czy w świetle art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczając przypadające na wspólników spółki komandytowej przychody i koszty spółki komandytowej wspólnicy będą mieli prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu otrzymanego w ramach aportu, naliczone za okres od wniesienia aportu i zapłacone przez spółkę komandytową?
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Holandii.
Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.