Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu.
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej na potrzeby Klubu (...)".
Brak obowiązku uwzględniania wartości równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wartości odpisów aktualizujących oraz wartości otrzymanych dotacji dla celów obliczenia prewspółczynnika.
Możliwość prowadzenia archiwum otrzymanych faktur w formie elektronicznej oraz papierowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną z uwzględnieniem zasad określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy, a także w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej przez Wnioskodawcę usługi.
Termin w jakim Wnioskodawca może dokonać odliczenia podatku VAT w związku z otrzymaniem duplikatu faktury.
Uznanie wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem oraz w zakresie stawki podatku dla dokonanej czynności przeniesienia zabudowanej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem.
Opodatkowanie sprzedaży gruntu. Nakłady na cudzym gruncie.
Opodatkowanie dostawy nieruchomości oraz opodatkowanie odpłatnego dostarczania wody i odpłatnego odprowadzania ścieków na podstawie umów cywilno-prawnych.
Opodatkowanie oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT czynności udzielenia pożyczki.
Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT świadczeń wykonywanych przez Gminę za pomocą Placówek oświatowych.
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Promowanie obszaru objętego Gminy poprzez wydanie materiałów promocyjnych w postaci: publikacji, broszur i banerów”.
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Podstawy opodatkowania podatkiem VAT wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki – aport w 2013 r.
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy otrzymana przez Gminę dotacja stanowi element ceny płatnej za usługę usunięcia azbestu na rzecz mieszkańców Gminy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz ustalenia, czy Gmina działa w tym zakresie jako podatnik VAT; określenia stawki podatku VAT dla usługi usuwania azbestu przez Gminę a także w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usługi polegającej na usunięciu azbestu.
Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku poniesionego w związku z realizacją projektu.
Brak prawa do wystawienia faktury korygującej dokumentującej dostawę serwera
Obniżona stawka podatku VAT na dostawę lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejscem postojowym.
Możliwość odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „...”
Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od wydatków, które Gmina poniesie w związku z nabyciem towarów i usług na realizację zadania.
Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych jak również w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w ramach realizacji projektu pn. „...”
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług dla których podatnikiem jest nabywca.
Przechowywanie faktur elektronicznych oraz kopii faktur papierowych w zewnętrznym archiwum elektronicznym.
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem.
W zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej do celów własnych, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących dotyczących infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej, które Gmina jest w stanie przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a także możliwości zastosowania sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, opartego na udziale liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących dotyczących infrastruktury wodociągowej oraz możliwości zastosowania sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, opartego na udziale liczby metrów sześciennych ścieków odebranych od podmiotów zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych ścieków odebranych ogółem, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących dotyczących infrastruktury kanalizacyjnej.
W zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji
Braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, Gmina nie działała jako podatnik VAT.
Brak opodatkowania czynności wniesienia aportem składników materialnych i niematerialnych, dokumentowania ww. czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez spółkę celową (nabywcę).
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji projektu.
Zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Sprzedaż udziału w działkach. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia udziału w działkach.
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Skutki podatkowe zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Czy przelewy (sprzedaż) Wierzytelności przez Spółkę na SPV dokonane w ramach usługi sekurytyzacji będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Zwolnienie z opodatkowania zamiany lokalu mieszkalnego na nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym dokonanej między Zainteresowanymi a synową.
Skutki podatkowe zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości – w części dotyczącej gruntu – podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, skutkuje wyłączeniem tej części umowy sprzedaży z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zatem stanowiła wartość rynkowa wszystkich sprzedawanych składników, za wyjątkiem gruntu, czyli w takim zakresie, w jakim czynność nie została opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
Skutki podatkowe zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
W zakresie ustalenia czy opłata za korzystanie z praw przysługujących licencjodawcy może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 nie znajdzie do niej zastosowania.
Art.15e ust. 1 pkt 1 updop – wyłączenie z kup – usługi kontraktowania zakupu maszyn i przyrządów
Stosowanie ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 7b - w zakresie ustalenia czy przychody z odsprzedaży oprogramowania komputerowego (licencji) stanowią przychody z zysków kapitałowych
Ustalenie czy znajdzie zastosowanie wyłączenie z art. 15d ust. 1 w przypadku płatności gotówką
Czy zgodnie z art. 15 ust. 4f „Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” (dalej ustawa o PDOP) Spółka Z może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty przyporządkowane do Projektu X i Projektu Y w momencie ich zbycia?
Jak ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości uzyskanej na skutek przejęcia od Dłużnika
Jak ustalić przychód podatkowy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości uzyskanej na skutek przejęcia od Dłużnika
Ustalenie, czy art. 15e ust. 1 pkt 1 UPDOP znajdzie zastosowanie do usług z zakresu funkcji finansowo-kadrowych i personalnych (z wyłączeniem usług doradztwa w zakresie zarządzania kadrami) nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości pozyskanych na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości pozyskanych na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
W zakresie ustalenia czy znajdzie zastosowanie wyłączenie z art. 15d ust. 1 w przypadku płatności gotówką.
Ustalenie, czy art. 15e ust. 1 pkt 1 UPDOP znajdzie zastosowanie do usług teleinformatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy
W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na składki z tytułu opisanej we wniosku polisy ubezpieczenia zarówno w części inwestycyjnej, jak i ochronnej, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki w przypadku polisy, w której uposażonym z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia będzie osoba fizyczna (członek rodziny Prezesa Zarządu) oraz Spółka
Jak powinien zostać rozliczony zwrot należności ublicznoprawnych (podatków i opłat) oraz opłat za użytkowanie wieczyste przez Dłużnika na rzecz Spółki
Ustalenie przychodu podatkowego uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości pozyskanych na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.
Ustalenie prawidłowego źródła przychodów z tytułu przychodów osiąganych z planowanej sprzedaży nieruchomości (działek), tj. czy przychód należy zaliczyć do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy.
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym traktuje art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1) Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny w Polsce i planuje zakup nieruchomości w Irlandii (UE) na własne cele mieszkaniowe ze środków uzyskanych ze sprzedaży darowizny uprawnia to Wnioskodawczynię do preferencji i będzie zwolniona od podatku?
2) Kiedy Wnioskodawczyni powinna wykazać dochód ze sprzedaży nieruchomości w Polsce?3) Czy nieruchomość w Irlandii zakupiona z pożyczek od osób fizycznych (potwierdzonych umowami na ten konkretny cel) nabyta w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych przed sprzedażą darowanej nieruchomości, a spłacona ze środków po sprzedaży darowanej nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku?
Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów handlowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi
Kwota wypłaconego odstępnego, którą Wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymała w związku z dobrowolnym opuszczeniem wynajmowanego lokalu mieszkalnego, stanowi przychód z „innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.
Mobilność Plus - możliwość zastosowania zwolnień wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 16, 39, 90
Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości po upływie 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nabyto przedmiotową nieruchomość do majątku wspólnego małżonków, a następnie dokonano podziału majątku wspólnego i ustanowiono rozdzielność majątkową małżeńską.
1. Czy kwota zadatku/zaliczki otrzymana na podstawie umowy przedwstępnej i przeznaczona na zakup mieszkania przed datą zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży Nieruchomości stanowi podstawę do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku, gdyby po stronie sprzedawcy (Dewelopera) nastąpiło opóźnienie i akt notarialny został podpisany po upływie 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie Nieruchomości przez Wnioskodawczynię, wpłaty dokonane zgodnie z harmonogram stosownie do postanowień umowy deweloperskiej będą uprawniały do skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy wydatkowanie środków otrzymanych z tytułu zbycia Nieruchomości częściowo na spłatę kredytu mieszkaniowego otrzymanego na zakup obecnie zajmowanego przez Wnioskodawczynię, a w pozostałej części na zakup nowego lokalu mieszkalnego pozwala na skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Obowiązki płatnika.
Czy przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę jako komplementariusza spółki komandytowej z tytułu wynagrodzenia przewidzianego w umowie Spółki za prowadzenie spraw tej Spółki należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł?
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dokonanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego w związku z zawartymi umowami współpracy/umowami ramowymi, które przewidują limit minimalnych obrotów
Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dokonanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego w związku z zawartymi umowami współpracy/umowami ramowymi, które nie przewidują limitu minimalnych obrotów
  • Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu z tego tytułu na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie tego lokalu mieszkalnego.
  • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku na nabycie lokalu mieszkalnego.