Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Brak prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania
Wliczanie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaży mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.99.90.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych”–
W sytuacji kiedy sprzedawca i kupujący będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT w stosunku do przedmiotowej nieruchomości, której dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT to przedmiotowa dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki podatku VAT.
W zakresie braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku oraz sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z przekazaniem w formie darowizny części gospodarstwa rolnego jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w związku z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych budynku
W zakresie zastosowania 0% stawki VAT dla importu usług transportu towarów
W przypadku, nabywanej przez Wnioskodawcę usługi likwidacji szkód świadczonej przez zagranicznego likwidatora, nie można uznać ponoszonych przez Likwidatora kosztów związanych z przeprowadzeniem likwidacji szkody opisanych we wniosku, za wydatki ponoszone w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Zatem ww. koszty należy uznać za stanowiące element kalkulacyjny wykonywanej przez Likwidatora usługi likwidacji szkód na rzecz Wnioskodawcy. Zatem w przedstawionych przez Stronę sytuacjach nie będzie miał miejsca zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/Likwidatora i tym samym nie znajdą zastosowania regulacje zawarte w przepisie art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonych usług
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu dostawy nieruchomości w trybie licytacji komorniczej.
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej
W zakresie opodatkowania usług pośrednictwa
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT najmu lokalu mieszkalnego na rzecz przedsiębiorcy, który będzie ten lokal podnajmował osobom fizycznym na cele mieszkaniowe
W zakresie sposobu rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów
W odniesieniu do opisanych przez Wnioskodawcę lokali niemieszkalnych przeznaczonego do przyszłej sprzedaży wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku, doszło do ich pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do ich przyszłej sprzedaży upłynie okres co najmniej 2 lat. Jak wskazano w treści wniosku, Nieruchomość była wykorzystywana do działalności hotelowej ponad 2 lata, natomiast Wnioskodawca, od momentu zakupu hotelu, tj. od 2017 roku nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budynku. Tym samym planowana dostawa wydzielonych lokali niemieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku położonym na gruncie, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
Z uwagi na brak siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów na rzecz pasażerów na linię autobusową obsługiwaną na trasie łączącej Polskę z Niemcami, przy użyciu kasy rejestrującej.
Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania nabycia towarów w deklaracji VAT-7.
Sprzedawane przez Wnioskodawcę do Niemiec produkty rolne (młode rośliny) stanowią produkty rolne w rozumieniu ustawy o VAT. Dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedaż ww. produktów rolnych do Niemiec, jak wykazano wyżej, należy traktować jako dostawę krajową, korzystającą ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT.
Braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towarów i świadczenia usług w ramach projektu na rzecz organizacji międzynarodowej oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu na rzecz organizacji międzynarodowej.
Opodatkowanie VAT stawka 5% sprzedaży napojów sojowych
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy z tytułu wydatków związanych z ogólną działalnością Zakładu (w tym na Infrastrukturę wykorzystywaną przez Zakład), Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w oparciu o proporcje wyliczone dla Zakładu.
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „A”.
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku związanego z zakupami dotyczącymi inwestycji pn. "Remont kapliczki”.
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach przedmiotowego projektu w latach 2007-2013.
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz wyłączenia z opodatkowania sprzedaży ww. składników.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży udziału w budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Dostawę przedmiotowych nożyc należy opodatkować stawką VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
Sposób ustalenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego oraz dla samorządowej jednostki budżetowej.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części, w związku z budową odwiertu badawczego
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę świetlicy na podstawie art. 86 ust. 7b ustawy.
- czy w przypadku wystąpienia wierceń w ramach kompleksowej usługi opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych należy stosować w wystawionej fakturze tzw. odwrotne obciążenie czy też należy wystawiać faktury na zasadach ogólnych stosując stawkę 23%,
- stawki gdy zlecenie obejmuje wykonanie wyłącznie wierceń geologiczno-inżynierskich bez sporządzania dokumentacji.
Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.
W zakresie braku opodatkowania czynności udostępnienia przez Wnioskodawcę Zasobów na podstawie zawartego Porozumienia, opisanego we wniosku, na gruncie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT (pytane oznaczone we wniosku nr 2)
Czy w przedstawionym stanie faktycznym w zakresie czynności jakie zamierza wykonywać Wnioskodawca na podstawie „Umowy o świadczenie usług zarządzania”, Wnioskodawca powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 oku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), a tym samym czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymywanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na ich rzecz usługi usuwania azbestu oraz stawki podatku dla czynności usunięcia azbestu; w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi usuwania azbestu oraz w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją czynności w zakresie usuwania azbestu.
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Podział i związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego bezprzedmiotowym jest analizowanie powołanego przez Zainteresowanych wyłączenia określonego w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Czy transakcje przelewu (cesji) wierzytelności pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy (cesjonariusza), na podstawie umów sprzedaży zawartych ze zbywcami (cedentami), będącymi pierwotnymi wierzycielami lub też innymi osobami uprawnionymi do rozporządzenia tymi wierzytelnościami, będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a tym samym nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Należy stwierdzić, że umowy sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca nabywa maszyny obuwnicze od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących z tytułu tych umów podatnikami podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Dochód osiągnięty przez Koło Łowieckie, przeznaczony i wydatkowany na realizację celów związanych z ochroną środowiska będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należy za prawidłowe.
W zakresie ustalenia, czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od urządzeń będą stanowiły koszty uzyskania przychodów bez obowiązku ich korygowania gdy zapłata za urządzenia nastąpi w ratach przy zachowaniu terminów płatności ustalonych w umowie dla poszczególnych rat
Otrzymane przez Spółkę w roku 2017 środki finansowe z Funduszu Kolejowego, które będą źródłem finansowania w roku 2018 wydatków (kosztów) bieżącej działalności operacyjnej Spółki związanej m.in. z prowadzeniem przez Spółkę działalności polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi, a w szczególności udostępnianiem przewoźnikom kolejowym zarządzanej infrastruktury kolejowej, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku 2017, tj. w roku ich otrzymania przez Spółkę.
W zakresie możliwości kontynuowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych oraz braku obowiązku złożenia zawiadomienia związanego z koniecznością zaprzestania korzystania z ww. metody
Odpisy amortyzacyjne od praw do znaków w spółce komandytowej
W zakresie uznania czy przekształcenie SKA w S.A. w wyniku, którego nie dojdzie do zwiększenia kapitału zakładowego ani majątku Wnioskodawcy, będzie stanowiło czynność opodatkowaną po stronie Wnioskodawcy
W zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dotyczącego 2016 r. i 2017 r.
Kryteria małego podatnika
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej dywidendy
W zakresie ustalenia momentu potrącalności bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
1) Czy od otrzymanych odszkodowań Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek?
2) Czy kwoty odszkodowań Wnioskodawczyni powinna wykazać w zeznaniu podatkowym?
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Skutki podatkowe zbycia praw do działki.
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.
Czy przychody z tytułu hodowli i sprzedaży owadów karmowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy Wnioskodawca, stosownie do art. 30c oraz art. 9a ust. 2 i 3 u.p.d.o.f, będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczejdziałalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której jest i będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora handlowego, stawkę liniową podatku w wysokości 19%?
Zniesienie współwłasności nieruchomości odbyło się bez spłat i dopłat a wartość nabytych w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości mieściła się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy przed dokonaniem tej czynności prawnej uznać należy, że nie skutkowała ona nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej odpisów amortyzacyjnych od wniesionego aportem budynku.
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez jej poprzednika w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przeznaczone na agio na kapitał zapasowy
Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości (działki zabudowanej budynkiem) do spółki komandytowej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie to czynność prawna neutralna podatkowo.
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
W zakresie zwolnienia od opodatkowania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w sytuacji przeznaczenia przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu stanowiącego majątek odrębny na zakup nowego lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek wspólny
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu.
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu.
W zakresie ustalenia źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku ze sprzedażą udziału w nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej
Czy Wnioskodawca ma możliwość zastosowania 10% stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego, użytkowego, biorąc pod uwagę iż jest to nieruchomość używana od kilku lat, a jej odbiór techniczny nastąpił dopiero w 2017 r.