Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Prawo do odliczenia.
W zakresie braku opodatkowania czynności nabycia wierzytelności oraz braku opodatkowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowania
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
W zakresie prawa do wystawiania faktur korygujących dla bonifikat, których stała wartość wynika z umowy i jest znana stronom transakcji przed dokonaniem sprzedaży.
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Ustalenie współczynnika proporcji po zakończeniu roku, w którym połączyły się spółki oraz rozliczenie korekt podatku VAT
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na zabudowę meblową z uprzednio nabytych komponentów wykonywaną w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości oraz możliwość rezygnacji ze zwolnienia
W zakresie stawki podatku na montaż markiz tarasowych i balkonowych
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową targowiska i jego bieżącym funkcjonowaniem oraz dokonania korekty deklaracji VAT-7.
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca nabywając towary ujęte w załączniku nr 11 do ustawy o VAT działa w charakterze podatnika i w związku z tym jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku należnego.
Opodatkowanie sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a).
Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?
Uznanie usługi odpłatnego udostępniania infrastruktury kanalizacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz przyszłe wydatki bieżące związane z ww. infrastrukturą.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, w tym uzależnienia wystąpienia podatku VAT od statusu nabywcy oraz dokumentowania sprzedaży działki.
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ruchomości oraz nieruchomości i budowli
W zakresie uznania, że świadczone przez Zarządzających usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz nabywającemu te usługi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu.
Opodatkowanie świadczonych usług oraz stawki podatku VAT.
Opodatkowanie zbycia składników majątkowych i niemajątkowych.
W zakresie:- opodatkowania darowizny altany znajdującej się na działce nr 31/2 wraz z gruntem na którym jest posadowiona oraz działek niezabudowanych nr 28/2, 28/3 oraz 31/3 - zwolnienia od podatku VAT darowizny budynku znajdującego się na działce 31/1, placu znajdującego się na działce 31/1, oraz drogi znajdującej się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym są posadowione - zwolnienia od podatku VAT darowizny placu manewrowego znajdującego się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym jest posadowiony - braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie środków trwałych w związku z dokonaną darowizną
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o „prewspółczynnik i współczynnik” jednostek organizacyjnych, na rzecz których zostaną dokonane zakupy towarów i usług.
Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku wynajmowania miejsc noclegowych w wydzielonych mieszkaniach na rzecz pracodawcy, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, na dłuższe okresy czasu - nawet do jednego roku?
Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku wynajmowania miejsc noclegowych w wydzielonych mieszkaniach bezpośrednio pracownikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dłuższe okresy czasu - nawet do jednego roku?
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na termomodernizację budynku Urzędu oraz budynku Zespołu Szkół.
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w zakresie ewidencjonowania
Wskazanie, czy w zaistniałej sytuacji spełniony zostanie jeden z warunków wyłączających odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy towarów wrażliwych.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji oraz zwolnienia od podatku przekazania inwestycji jako aportu do spółki w zamian za udziały.
Uznanie zbywanej stacji paliw za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania ww. transakcji
Określenie miejsca dostawy towarów
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nakładów w obcym środku trwałym.
Stawka podatku VAT dla usług związanych z udzielaniem pożyczki.
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej transakcję przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Opodatkowanie usług budowlanych z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uznanie za usługę kompleksową na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, świadczonych usług w ramach programu walki z otyłością dla dorosłych i dzieci oraz zwolnienia od podatku od towarów i usług ww. usług
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Czy zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 czerwca 2017roku o sygn. I FSK 1271/15 oraz I FSK 1317/15 sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym będzie zwolniona od podatku od towarów i usług, czy nie będzie podlegała w ogóle opodatkowaniu VAT?
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę.
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - termomodernizacja szkół.
Podatek od spadków i darowizn (SD)
Opodatkowanie darowizny pieniężnej przekazanej teściom
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
W zakresie skutków podatkowych likwidacji SCSp
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
W zakresie ustalenia, czy opłaty przyłączeniowe, poniesione przez Wnioskodawcę bezpośrednio w związku z przyłączeniem Inwestycji do sieci dystrybucyjnych, zwiększają wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład Inwestycji
Zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku środków finansowych, ustalenia czy wydatki związane z otrzymaną pomocą finansową stanowią koszty uzyskania przychodów
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku środków finansowych, ustalenia czy wydatki związane z otrzymaną pomocą finansową stanowią koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Czy przychody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości pozostałej po zlikwidowaniu działalności gospodarczej i wycofanych ze środków trwałych będą mogły być opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym 8,5%?
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu zawarcia przez pracodawcę umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku przychód (dochód) z produkcji rolnej z 2017 r. (tj. przychód ze sprzedaży skór z produkcji 2017 r. oraz przychód ze sprzedaży mięsa norek urodzonych w 2017 r. i ubitych w 2017 r.), opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu w podatku PIT, a sprzedanej przez Spółkę Cywilną po dniu 31 grudnia 2017 r. (na podstawie umowy sprzedaży albo na podstawie umowy w domu aukcyjnym) – nie będzie po raz drugi opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku, w którym dokonano jej sprzedaży?
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany składać zeznanie podatkowe i rozliczyć się z podatku dochodowego w Polsce przy założeniu opisanego stanu faktycznego?
Wnioskodawcy nie przysługuje ulga prorodzinna za 2016 r. z uwagi na przekroczenie wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy łącznego limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia w sytuacji posiadania jednego małoletniego, niepełnosprawnego dziecka.
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem wydatków i wypłatą diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników.
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach likwidacji spółki osobowej wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek w odniesieniu do kwoty głównej oraz ich wygaśnięcia w drodze konfuzji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach likwidacji spółki osobowej wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek w odniesieniu do kwoty głównej oraz ich wygaśnięcia w drodze konfuzji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach likwidacji spółki osobowej wierzytelności z tytułu naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek oraz ich wygaśnięcia w drodze konfuzji (pytanie nr 2)
Od jakiej daty należy liczyć termin 5-cio letni, od daty zakupu gruntu, czy od daty wybudowania budynku?
Według jakiej wartości Wnioskodawczyni powinna wprowadzić przedmiotową nieruchomość do ewidencji środków trwałych i obliczać jej amortyzację? Czy należy przyjąć cenę nabycia nieruchomości z 2005 r., wynikającą z aktu notarialnego, zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy według art. 22g ust. 8 tej ustawy poprzez wycenę z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju i takim samym stopniu zużycia?
Czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wartość transakcji dokonywanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, jeżeli całkowita płatność wynikająca z każdej odrębnej umowy z jednym kontrahentem nie przekracza kwoty 15.000 zł?