Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
Czy istnieje możliwość opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT 8% transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wykończonego w standardzie nr: I, II i III?
Określenie danych podatnika na fakturze – dwie działalności gospodarcze.
Określenie podstawy opodatkowania dla celów podatku VAT w przypadku nabycia obligacji przeznaczonych do obrotu po cenie brudnej, a następnie otrzymania odsetek w związku z wypłatą kuponu.
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wynajmu lokali mieszkalnych.
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy budynku mieszkalnego (rok budowy 1931) wraz z częścią działki pod tym budynkiem.
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych przez Wnioskodawcę za udział w imprezach sportowych.
Korygowanie cen transakcyjnych w okresach półrocznych przez Wnioskodawcę oraz możliwości dokonania jednorazowej korekty.
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie zaklasyfikowania dokonanej dostawy jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką podatku w wysokości 0%.
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczek otrzymanych na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy, kwot uzyskanych:
 • z miesięcznych składek członkowskich związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia
 • z podziału opłat stanowiących pokrycie kosztów ogólnych związanych z celami statutowymi
 • z opłat na fundusz remontowy
 • Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością infrastruktury w postaci przyłączy wodno-kanalizacyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  Bezumowne korzystanie z działki spełnia definicję świadczenia usług.
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup wyposażenia i podwyższenie standardu technicznego (...)”.
  W zakresie wpływu korekty wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania zakładanego poziomu dochodowości na wysokość VAT z tytułu dokonanych transakcji.
  W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku przy sprzedaży nieruchomości .
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania darowizny Majątku za zbycie przedsiębiorstwa, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
  Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących w stosunku do otrzymanych faktur i faktur korygujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego lub jego korekty wynikającego z faktur i faktur korygujących oraz obowiązku wystawienia faktur korygujących, ujęcia ich w deklaracji podatkowej oraz wskazania właściwego podmiotu na ww. fakturach.
  8% stawka podatku VAT dla sprzedaży okularów korekcyjnych.
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży Nieruchomości.
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z zakupem towarów i usług związanych z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w województwie (...) poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej(...)”.
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach A i B”.
  Prawo do odliczenia w związku z realizacją inwestycji – partycypacja w kosztach budowy drogi dojazdowej – drogi gminnej
  Odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu związanych z realizacją inwestycji.
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.
  Gmina będzie miała możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadań pn.: „Przebudowa (modernizacja) hydroforni w S., budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w P., przebudowa sieci wodociągowej w L.”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działać jako podatnik VAT a wydatki związane z realizacją inwestycji będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zbycia przez Spółkę składników majątkowych za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wskazania, czy czynność ta podlega opodatkowaniu oraz obowiązku dokonania przez Zbywcę korekty podatku odliczonego przy zakupie składników majątkowych wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy refakturowaniu usług za wywóz śmieci, usług dostawy wody, odprowadzania ścieków i dostawy energii elektrycznej.
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  W zakresie uznania czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które są udostępniane odbiorcom produktów Wnioskodawcy.
  W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty).
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
  Kiedy usługę budowlano-montażową uważa się za wykonaną pod względem podatku dochodowego od osób prawnych?
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat przedsiębiorstwa państwowego.
  W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji wskazanego we wniosku budynku hotelu
  Czy w związku przeniesieniem na wierzyciela w ramach umowy datio in solutum Wierzytelności 2 w celu uregulowania zobowiązania i rozpoznaniem z tego tytułu przychodu podatkowego, Spółka będzie mogła rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wartość nominalną Wierzytelności 2, na którą będzie się składać wartość kwoty głównej pożyczki oraz ewentualnie kwota odsetek od pożyczki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  Czy w związku z opłaceniem przez Wnioskodawcę składek należnych od Ubezpieczonych, które to składki nie zostaną Wnioskodawcy zwrócone przez Ubezpieczonych, po stronie Ubezpieczonych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy w powyższym zakresie będą na Wnioskodawcy ciążyły obowiązki płatnika w odniesieniu do pracowników i obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do byłych pracowników?
  W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości
  Podatek dochodowy osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości.
  Odliczenie od dochodu osiągniętego w 2016 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatku na adaptację domu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  Zwolnienie przedmiotowe.
  W zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju
  Czy zbycie nieruchomości po zniesieniu współwłasności podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
  Odliczenie od dochodu wpłat na IKZE
  Czy poniesione w 2016 r. wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego, zgodnie z zawartą umową deweloperską, którego 2/3 własności udziału zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę w 2017 r., spełniają warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w powiazaniu z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą zostać odliczone od przychodów ze sprzedaży działki budowlanej przed upływem 5 lat od jej zakupu?
  Czy środki otrzymane przez uczestników projektu współfinansowanego ze środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w formule prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne na podstawie skierowania przez organizację pozarządową są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej oraz w zakresie opodatkowania innych składników majątku otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej.
  Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego w postaci gruntów rolnych zabudowanych, oznaczonych jako działka nr 120 na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
  Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
  Powstanie przychodu w związku przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości.
  Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy za 2016 r., od sprzedaży mieszkania nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego ustalonego ugodą sądową w 2015 r., w trybie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) w związku z art. 30e i art. 45 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Podatek dochodowy osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
  Podatek dochodowy osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
  W zakresie możliwości zaliczenia do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji przez spółkę osobową, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem
  W zakresie możliwości uwzględnienia przez Wnioskodawczynię w prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie Udziałów lub Akcji przez spółkę z o.o. przed jej przekształceniem w ww. spółkę niebędącą osobą prawną
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w związku z umową leasingu finansowego, ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z umową leasingu finansowego, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej opłat w związku z umową leasingu finansowego.