Najnowsze interpretacje podatkowe

Poniżej znajdują się nowe interpretacje podatkowe. Dokumenty prezentowane są w podziale na główne dziedziny tematyczne, których dotyczą.

Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu pozycji. Lista zawierająca wszystkie ostatnie interpretacje podatkowe jest dostępna poprzez darmowy kanał RSS. Subskrybenci kanału otrzymują najnowsze interpretacje podatkowe wprost na swój komputer, bez konieczności odwiedzania niniejszej strony.

Informacje dostępne poniżej oraz poprzez kanał RSS są zazwyczaj aktualizowane każdego dnia roboczego, około godziny 7.00. Zestawienia zawierają aktualne interpretacje podatkowe, czyli takie, które zostały dodane do naszego systemu od czasu poprzedniej aktualizacji.

Podatek od towarów i usług (VAT)
W zakresie braku obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Czy w związku z ww. uregulowaniami obowiązującymi operatorów publicznych (wyznaczonych) w zakresie dokumentowania usług pocztowych w obrocie międzynarodowym, Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w myśl art. 106 ustawy o VAT z tytułu pobierania opłat za koszty związane z nadchodzącą pocztą międzynarodową, opłat tranzytowych oraz opłat z tytułu usług płatniczych?
W sytuacji, gdy dokonywanej korekcie faktury będzie towarzyszył zwrot na rzecz kontrahenta kwoty, o której mowa powyżej, wówczas na fakturze korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT na zwolnienie, podstawą opodatkowania nie będzie już kwota brutto wykazana w pierwotnej fakturze lecz, zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6, kwota netto – stanowiąca zapłatę, którą Wnioskodawca otrzymał z tytułu sprzedaży od nabywcy. Ponieważ zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że w przypadku gdy w zawartych umowach/ustaleniach z kontrahentem brak jest informacji, że podana cena za usługę jest ceną netto, to należy uznać, że podana cena jest ceną brutto, zawierającą już w sobie VAT - ten sam mechanizm sporządzenia korekty zastosowanie znajdzie w Sytuacji 3.
Zwolnienia od podatku dostawy niezabudowanej działki gruntu.
Przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowana jest również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Reasumując, sprzedaż Budynku i Budowli wraz z gruntem korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym analiza zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezprzedmiotowa.
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługę turystki i podlegają szczególnej procedurze opodatkowania marży, do których zastosowanie znajduje stawka podstawowa, tj. 23%.
W związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę przesłanki podmiotowej dotyczącej niezależnej grupy osób (przedstawionej w odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku), o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, zwolnienie wskazane w tym przepisie nie będzie miało zastosowania do usług szkolenia w zakresie superwizji świadczonych przez Towarzystwo na rzecz swoich członków – psychologów, psychoterapeutów. Zatem Wnioskodawca w związku ze świadczeniem usług superwizji na rzecz swoich członków wykonujących zawód psychoterapeuty może korzystać ze zwolnienia wskazanego w przepisie art. 43 ust. 19, natomiast do tych usług nie ma zastosowania zwolnienie wskazane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy.
Planowana transakcja połączenia spółek (w trybie łączenia przez przejęcie), skutkująca przeniesieniem całego majątku Spółki Przejmowanej do spółki przejmującej (Wnioskodawcy), dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustaw o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.
Ustanie bytu prawnego podatników (Spółek), którzy złożyli pierwotne deklaracje podatkowe nie oznacza braku możliwości złożenia korekt tych deklaracji, gdy będzie istniał ich następca prawny. Następcą prawnym Spółek będzie Wnioskodawca. Następstwo prawne Wnioskodawcy w odniesieniu do praw i obowiązków Spółek będzie wynikać z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który statuuje zasadę sukcesji praw i obowiązków z zakresu prawa podatkowego w przypadku łączenia przez przejęcie. Ze względu więc na okoliczność, że prawa i obowiązki Spółek przejętych przez Wnioskodawcę z zakresu prawa podatkowego w wyniku sukcesji przejdą na Wnioskodawcę, a takim uprawnieniem jest prawo do złożenia korekty deklaracji zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, to uprawnienie to w odniesieniu do deklaracji dotyczących rozliczeń podatkowych Spółek przed dniem połączenia przejdzie na Wnioskodawcę. Z uwagi na okoliczność, że deklaracje korygujące będą dotyczyły okresów przed połączeniem Wnioskodawcy ze Spółkami, w których Spółki posiadały osobowość prawną oraz były odrębnymi od Wnioskodawcy podatnikami VAT, to powinny zawierać dane podmiotu Spółki przejętej (nazwę, adres, nr NIP), choć powinny zostać złożone i podpisane przez Wnioskodawcę.
Opodatkowaniu obniżoną stawką podatku podlega wyłącznie sprzedaż testów i odczynników diagnostycznych stosowanych u ludzi - medycznych, wobec tego sprzedaż przedmiotowych wyrobów (tj. testów i odczynników diagnostycznych) przez Spółkę wykorzystywanych przez kliniki medycyny weterynaryjnej i ośrodki medycyny weterynaryjnej, z uwagi na pozamedyczne zastosowanie, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.
Podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi jest kwota wynagrodzenia ustalona w Umowach z Mieszkańcami pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Z literalnej wykładni ww. przepisu wynika, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W konsekwencji, skoro Wnioskodawca z tytułu świadczonej usługi otrzymał wyłącznie wynagrodzenie od Mieszkańców i nie otrzyma żadnych dodatkowych opłat, wynagrodzenie to stanowi podstawę opodatkowania. Zatem Gmina powinna wyliczyć wartość podatku VAT tzw. metodą „w stu”, traktując wskazaną w Umowach z Mieszkańcami kwotę wynagrodzenia jako sumę wartości sprzedaży oraz należnego podatku VAT. Należy przy tym wskazać, że zmiana definicji podstawy opodatkowania od 1 stycznia 2014 r. nie wpłynie na określenie podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi.
W którym okresie Spółka powinna dokonać korekty rozliczenia (stosując stawkę 8% w miejsce 23% stawki VAT)?
W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług najmu Nieruchomości
Usług w zakresie uznania, że dokonując po centralizacji podatku VAT Gminy i jednostek organizacyjnych odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina nie będzie zobowiązana do stosowania art. 86 ust. 2a ustawy.
Przekazywane pomiędzy Gminą i GZK dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków nie będą stanowiły elementu podstawy opodatkowania i Gmina nie powinna wykazywać z tego tytułu podatku VAT należnego, a przepływy finansowe uznać należy za pozostające poza zakresem VAT. W konsekwencji, niewykorzystana przez GZK część dotacji przedmiotowej za rok 2016, która została zwrócona Gminie w styczniu 2017 r. nie powinna być ujmowana przez Gminę w podstawie opodatkowania w rozliczeniu podatku VAT za styczeń 2017 r.
Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przychody generowane na sprzedaży „wewnętrznej” należy rozumieć jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą danej jednostki, uprawniające co do zasady, do odliczenia VAT w pełnej wysokości. Jak wskazano powyżej wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy nie przesądza o kwalifikacji zakupów. Zatem, gdy jednostka organizacyjna realizuje jednocześnie działalność gospodarczą, jak i działalność inną niż gospodarcza (działalność poza VAT) i nie ma możliwości przypisania zakupów wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, to fakt ten powoduje, że jednostka będzie musiała stosować przepisy art. 86 ust. 2a w powiązaniu z § 3 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia.
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego, który zostanie wykazany na fakturze
 • termin odliczenia ww. podatku naliczonego
 • Rozliczenie podatku naliczonego
  Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej 8 % stawki VAT przy sprzedaży zakupionego wcześniej od producentów stabilizowanego podchlorynu sodowego - na podstawie następujących przepisów ustawy o VAT, art. 41, ust 2; art. 146a, pkt 2; poz. 83 załącznika nr 3?
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację zadania.
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 • opodatkowania wpłat uczestników projektu partycypujących w kosztach montażu instalacji solarnych,
 • ustalenia podstawy opodatkowania dla ww. wpłat
 • określenia wysokości stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji solarnych,
 • prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,
 • braku opodatkowania czynności nieodpłatnego użyczenia mieszkańcom instalacji solarnych, a także przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji solarnych po upływie 5 lat od zakończenia projektu.
 • Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Opodatkowanie usług budowlanych świadczonych na rzecz dewelopera
  W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu
  Brak prawa do odliczenia podatku.
  Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h w związku z dostarczaniem wody, energii cieplnej i odprowadzaniem ścieków po „centralizacji” rozliczeń Gminy z tytułu podatku VAT
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
  W zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  W zakresie: ustalenia jakie świadczenia wypłacane przez Spółkę jej pracownikom mogą stanowić koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Czy zgodnie z art. 3 ust. 2, art. 4a ust. 29, art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 2, art. 26 ust. lf ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)[dalej ustawa CIT] Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego dla płatności odsetek z tytułu Umowy Pożyczki, wynikający z art. 21 ust. 3 ustawy CIT?
  Wnoszone przez Wnioskodawcę aportem składniki majątkowe stanowią zbycie przedsiębiorstwa. Tym samym czynność wniesienia aportu w postaci opisanej powyżej transakcji nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7updop.
  Czy po zmianie zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 9.10.2016r. w nawiązaniu do art. 286 ust. 2 i 3 ustawy o BFG obie części opłaty obowiązkowej (po 50 %, o czym mowa wyżej) wniesione po dniu 9.10.2016 r. czyli za IV kwartał 2016 roku będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
  1. Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest do zaliczenia wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatków przedstawionych w pkt od a) do cc), poniesionych w trakcie realizacji Inwestycji (tj. do momentu oddania środka trwałego i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych) do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, stanowiącej podstawę dla ich amortyzacji? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
  2. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych w punktach dd) i ee) opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz wykorzystywanych do tworzenia innych środków trwałych można zaliczyć do wartości początkowej tych środków trwałych? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
  3. Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w pkt od ff) do ss), stanowią dla Spółki koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie dają się zaliczyć do wartości początkowej środków trwałych, stanowiącej podstawę ich amortyzacji? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego).
  CIT - w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji.
  Prawidłowość rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekształceniem Spółki.
  1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty nabycia środków trwałych od podmiotów pośredniczących w ich obrocie (np. dealerów), a także innych zbywców, w tym podmiotów powiązanych?
  2. W związku z pytaniem nr 1, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że nabycie środków trwałych wskazanych we wniosku, w tym stanowiących inwestycję w toku, oraz koszty związane z przystosowaniem środków trwałych do stanu zdatnego do użytkowania, poniesione na rzecz producenta lub podmiotów pośredniczących w ich obrocie (np. dealerów), a także innych zbywców, w tym podmiotów powiązanych, będzie stanowiło wydatek kwalifikujący się jako cena nabycia nowych środków trwałych w rozumieniu przepisu § 6 ust. 7, w związku z przepisem § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia SSE.
  Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Oddziałem za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym dojdzie do podziału oraz za miesiąc, w którym dojdzie do podziału jak i za miesiące kolejne?
  Czy przy wypłacie na rzecz wspólnika występującego ze spółki komandytowej wartości udziału kapitałowego, w wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku spółki komandytowej, po stronie wspólnika tej spółki będącego osobą prawną - Wnioskodawcą, który pozostaje w spółce wobec jej dalszego trwania, powstaje przychód po myśli art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wynikający z braku wypłaty na rzecz występującego wspólnika całości udziału kapitałowego wyliczonego na podstawie bilansu, a jeżeli tak to czy przychód ten powstaje w momencie wypłaty obniżonej wartości udziału kapitałowego na rzecz występującego wspólnika, czy też przychód ten powstaje w momencie ewentualnego przyszłego wyjścia wspólnika będącego osobą prawną - Wnioskodawcą - ze spółki, lub jej rozwiązania?
  Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, powinien ujmować dla celów CIT zakupowe faktury korygujące, dotyczące zakupów związanych z Oddziałem, zrealizowanych do Dnia Wydzielenia?
  Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, zobowiązany będzie do dokonywania korekt deklaracji i zeznań podatkowych w CIT oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) za okres sprzed Dnia Wydzielenia?
  Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, zobowiązany będzie, w zakresie rozliczeń dotyczących działalności Oddziału, do złożenia deklaracji podatkowej CIT oraz zapłaty podatku za okres sprzed Dnia Wydzielenia?
  Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, powinna wystawiać i ujmować dla celów CIT sprzedażowe faktury korygujące, dotyczące sprzedaży związanej z Oddziałem, zrealizowanej do Dnia Wydzielenia?
  Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń związanych z Oddziałem dokonanych przed Dniem Wydzielenia, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie przed Dniem Wydzielenia albo po Dniu Wydzielenia, jak również do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z Oddziałem poniesionych przed Dniem Wydzielenia, których prawo potrącenia powstanie przed Dniem Wydzielenia albo po tym dniu?
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Belgii i wykonująca pracę na terytorium tego kraju podlega opodatkowaniu tylko w Belgii, zgodnie z art. 15 ust. 1 polsko – belgijskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podsumowując, stypendium oraz wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymała od belgijskiej instytucji z tytułu odpowiednio praktyk oraz pracy wykonywanej na terytorium Belgii (w miejscu zamieszkania Wnioskodawczyni) podlegają opodatkowaniu tylko w Belgii. Z tytułu uzyskanych dochodów Wnioskodawczyni nie ma obowiązku rozliczania się w Polsce.
  W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących działki Nr 2a, 2b nabytych w 2007 r. (dawniej działka Nr 2), działki Nr 3 nabytej w 2007 r. oraz działki Nr 4 nabytej przez Wnioskodawcę w 2008 r., które nie były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, Wnioskodawca nie uzyska przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – działek Nr 2a, 2b, 3 i 4 nie będzie podlegał opodatkowaniu.
  W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.
  Jeżeli Wnioskodawczyni nie posiada zaświadczenia o istnieniu zagranicznego zakładu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu może być wydane albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym nierezydent ma miejsce zamieszkania, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym zagraniczny zakład jest położony), to przychód osiągnięty z tytułu świadczenia usług prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Polski zakład podlega opodatkowaniu zryczałtowanych podatkiem w wysokości 20% przychodu. Natomiast w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię zaświadczenia o istnieniu na terytorium Polski zagranicznego zakładu, przychody (dochody) z tytułu świadczenia usług prawnych przez nierezydenta prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy uwzględnieniu treści art. 9a ust. 1 powoływanej ustawy.
  Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynagrodzenie wypłacane na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę z tytułu Zakazu konkurencji nie powinno zostać objęte opodatkowaniem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy. Odszkodowanie przyznane Wnioskodawcy na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania podlega opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2016 r. budynku mieszkalnego nabytego w 2013 r. w spadku po zmarłej matce podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Dochód ten nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia go na nabycie budynku mieszkalnego w Kanadzie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w kanadyjskiej instytucji kredytowo – pożyczkowej.
  W zakresie ustalenia źródła przychodu z najmu nieruchomości
  Zajęte przez Wnioskodawcę stanowisko w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 (z uwzględnieniem normy prawnej zawartej w art. 22 ust. 9a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za pracę twórczą Wnioskodawcy, który wynika z czasu pracy udokumentowanego w postaci karty pracy oraz zastosowania w odniesieniu do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu realizacji nieautorskich „zwykłych” obowiązków pracowniczych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 22 ust. 2 ww. ustawy jest prawidłowe.
  1. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Rozwoju mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT?
  2. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Narzędziowni mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 - 40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT?
  3. Czy opisane powyżej działania realizowane przez Dział Chemiczny i Medyczny mieszczą się w definicji działalności badawczo - rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 -40 ustawy o PIT, a w konsekwencji Spółka jest/będzie uprawniona do zastosowania wobec wydatków na tę działalność ulgi opisanej w art. 26e ustawy o PIT?
  Stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży udziałów w działkach Nr 15/6 i 15/8 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości wpłacona na fundusz inwestycyjny Wspólnoty, jako wyodrębnioną część funduszu remontowego z osobnym subkontem nie stanowi wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
  Wynagrodzenie, które jest wypłacane na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w Portugalii pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w polskiej Spółce – legitymującego się certyfikatem rezydencji – podlega w Polsce zryczałtowanemu 20% podatkowemu zgodnie z uregulowaniem zawartym w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Czy zbycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię i nabycie innej nieruchomości korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Czy wartość nabytych części w cenie ich faktycznie zapłaconej (a nie cenie ewidencyjnej) wyliczonej przez Wnioskodawcę, w proporcji do posiadanych udziałów Wnioskodawcy w Spółce może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?W jakim momencie powinny zostać potrącone te koszty przez Wnioskodawcę?
  Czy wartość nabytych części w cenie ich faktycznie zapłaconej (a nie cenie ewidencyjnej) wyliczonej przez Wnioskodawcę, w proporcji do posiadanych udziałów Wnioskodawcy w Spółce może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?W jakim momencie powinny zostać potrącone te koszty przez Wnioskodawcę?
  Czy wartość nabytych części w cenie ich faktycznie zapłaconej (a nie cenie ewidencyjnej) wyliczonej przez Wnioskodawcę, w proporcji do posiadanych udziałów Wnioskodawcy w Spółce może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?W jakim momencie powinny zostać potrącone te koszty przez Wnioskodawcę?
  W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji
  W zakresie skutków podatkowych z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych
  W zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
  Czy Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, będącemu wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu w postaci ZCP, przysługuje prawo do zakwalifikowania wydatków na sporządzenie aktu notarialnego i związanych z nim opłat na rzecz notariusza, wypisy aktu notarialnego lub zapłatę PCC jako kosztów uzyskania przychodu?
  Skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową
  Czy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w przypadku zbycia lokalu wraz ze związanym z nim udziałem o wielkości 4640/1034800 części w nieruchomości wspólnej, na podstawie umowy dożywocia, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
  Zasądzone wyrokiem Sądu odsetki od zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu, jako nie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.
  Skutki podatkowe otrzymania spłaty tytułem działu spadku.
  Czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania dochodów uzyskanych z pracy na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez norweskie przedsiębiorstwo tzw. metodą zaliczenia proporcjonalnego?
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
  Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia