ITPB1/415-938/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odprowadzając podatek od przychodów z najmu, przyjmując za podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem wyłącznie kwoty czynszu najmu wynikające z umowy najmu, bez uwzględnienia kosztów zarządzania nieruchomością i mediów ponoszonych przez Najemcę mieszkania?
ITPB1/415-938/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. najem
 3. najemcy
 4. opodatkowanie
 5. opłata
 6. opłata eksploatacyjna
 7. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia 3 października 2013 r. jest posiadaczem (na prawach współwłasności małżeńskiej) lokalu mieszkalnego własnościowego, zlokalizowanego w budynku wielomieszkaniowym. Od 1 stycznia 2014 r. mieszkanie wynajmowane jest Sp. z o.o. Zgodnie z umową najmu, Sp. z o.o. (Najemca) jest zobowiązana do zapłaty stałego miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu w wysokości 1.933 zł 48 gr. + VAT (tj. 2.378 zł 18 gr.). Ponadto Najemca zobowiązany jest do pokrywania kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i opłat związanych z utrzymywaniem lokalu (za zużyte media). Faktury za koszty zarządzania i media wystawiane mają być na Wnioskodawcę przez administratora. Wnioskodawca wystawia na Najemcę faktury VAT za najem lokalu mieszkalnego (czynsz miesięczny) oraz dokonywać ma refakturowania kosztów zarządzania i mediów na podstawie faktur otrzymanych od administratora. Miesięczny czynsz za najem Najemca wpłaca bezpośrednio na konto Wnioskodawcy. Pozostałe opłaty Najemca rozlicza bezpośrednio z administratorem budynku bez udziału Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Wnioskodawca rozlicza się w Urzędzie Skarbowym wg. zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z najmu w wysokości 8,5% od dochodu z tytułu czynszu najmu. Zgodnie z zawartą umową, dodatkowe opłaty związane z kosztami zarządzania i mediami nie stanowią dla Wnioskodawcy dochodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odprowadzając podatek od przychodów z najmu, przyjmując za podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem wyłącznie kwoty czynszu najmu wynikające z umowy najmu, bez uwzględnienia kosztów zarządzania nieruchomością i mediów ponoszonych przez Najemcę mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje On prawidłowo, ponieważ opłaty za ww. świadczenia nie są wymienione w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z zawartą umową, nie stanowią dla Wnioskodawcy dochodu.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez Najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Wnioskodawca wskazuje, na potwierdzenie własnego stanowiska indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych sprawach:

 • ITPB1/415-819/13/IG z dnia 11 października 2013 r. przez Naczelnika Izby Skarbowej w Bydgoszczy
 • IPTB1/415-646/12-4/MA z dnia 22 stycznia 2013 r. przez Naczelnika Izby Skarbowej w Łodzi.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), źródłem przychodów jest m. in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychodami – w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia wyżej powołanego art. 11 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: koszty zarządzania nieruchomością wspólną, opłaty związane z utrzymywaniem lokalu – za zużyte media), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od dnia 3 października 2013 r. jest posiadaczem (na prawach współwłasności małżeńskiej) lokalu mieszkalnego własnościowego, zlokalizowanego w budynku wielomieszkaniowym. Od 1 stycznia 2014 r. mieszkanie wynajmowane jest Sp. z o.o. Zgodnie z umową najmu, Sp. z o.o. (Najemca) jest zobowiązana do zapłaty stałego miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu w wysokości 1.933 zł 48 gr. + VAT (tj. 2.378 zł 18 gr.). Ponadto Najemca zobowiązany jest do pokrywania kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i opłat związanych z utrzymywaniem lokalu (za zużyte media). Faktury za koszty zarządzania i media wystawiane mają być na Wnioskodawcę przez administratora. Wnioskodawca wystawia na Najemcę faktury VAT za najem lokalu mieszkalnego (czynsz miesięczny) oraz dokonywać ma refakturowania kosztów zarządzania i mediów na podstawie faktur otrzymanych od administratora. Miesięczny czynsz za najem Najemca wpłaca bezpośrednio na konto Wnioskodawcy. Pozostałe opłaty Najemca rozlicza bezpośrednio z administratorem budynku bez udziału Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

W związku z powyższym, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, że jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności z tytułu opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu, do których ponoszenia zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy.

W zakresie uiszczania opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu Wnioskodawca pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a administratorem budynku. W związku z tym opłaty te nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu podlega jedynie ustalona w umowie najmu kwota czynszu, jako wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę za oddanie przedmiotu najmu w używanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.