IPPB2/415-510/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, ze u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zwolnienia najemcy z obowiązku wykonania niezbędnych prac remontowych. Najemca nie poniesie z tego tytułu żadnych wydatków, jednakże nie uzyska również żadnego nieodpłatnego świadczenia od Wnioskodawcy, bowiem Wnioskodawca również nie poniesie żadnych kosztów remontowych. Tylko w przypadku wystąpienia realnych korzyści majątkowych osoba fizyczna - najemca lokalu osiągnąłby przychód, a w analizowanym przypadku nie dochodzi do powiększenia jego majątku. Zwolnienie z obowiązku wykonania prac remontowych nie stanowi przysporzenia majątkowego i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym.Reasumując, u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód. podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej dochód najemcy.
IPPB2/415-510/12-2/ASinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. lokal mieszkalny
  3. najemcy
  4. przychody z innych źródeł
  5. remonty
  6. zarządzanie nieruchomością
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Wysokość zaliczek
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2012 r. (data wpływu 28.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową, zajmującą się zgodnie ze statutem, m.in. zarządzaniem nieruchomościami. W związku ze złym stanem technicznym i nieopłacalnością wykonania generalnego remontu budynku mieszkalnego. Uchwałą w dniu 22.02.2012 r. wyraził zgodę na sukcesywne trwałe wyłączanie z użytkowania opróżnionych lokali w ww. budynku. W związku z powyższym, w oparciu o treść § 8 ust. 4 Uchwały Rady Miasta z dnia 09.07.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu W., Najemca zdający lokal Nr 24 przy ul. W. został zwolniony z obowiązku przeprowadzenia remontu opuszczonego lokalu.

Zgodnie z treścią art. 6e ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 ze zm.) po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia. Powyższe nie obejmuje normalnego zużycia spowodowanego prawidłową eksploatacją lokalu.

Na podstawie § 8 ust. 4 Uchwały Rady Miasta z dnia 09.07.2009 r. osobę zamieszkującą lokal mieszkalny zwalnia się z obowiązku wykonania prac remontowych określonych w art. 6e ust. 1 ww. ustawy, jeżeli zamieszkuje ona za zgodą właściciela w budynku przeznaczonym na realizację inwestycji miejskich, polegających w szczególności na rozbiórce, zbyciu lub remoncie generalnym budynku.

Najemca został zwolniony z obowiązku wykonania bieżącego remontu i odświeżenia lokalu biorąc pod uwagę fakt, że wynajmujący (Z.) w budynku o bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym życiu i zdrowiu lokatorów i przeznaczonym do rozbiórki bądź generalnego remontu, nie poniesie kosztów w tym zakresie, co miało by miejsce gdyby lokal miał zostać ponownie zasiedlony a zwolnienie stanowiłoby dodatkowy koszt wynajmującego.

Wartość robót, z których najemca został zwolniony została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zwolnienie z obowiązku wykonania prac remontowych, do których najemca jest zobowiązany na podstawie art. 6e ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 ze zm.) w zwalnianym lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku przeznaczonym do generalnego remontu, rozbiórki lub zbycia, powoduje u najemcy lokalu mieszkalnego powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i konieczność wystawienia przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami W. PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy:

U najemcy lokalu mieszkalnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przyjmując zwolnienie z obowiązku wykonania niezbędnych prac remontowych nie poniesie z tego tytułu żadnych wydatków, a w związku z tym Wnioskodawca wystawi najemcy PIT-8C.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15 art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła. Zgodnie z art. 20 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłaconego po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego i zawiera jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła. W myśl postanowień art. 681 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznych stron drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Z powyższego wynika, że najemca zobowiązany jest do wykonania drobnych remontów, odświeżenia lokalu i doprowadzenia do stanu jaki był w chwili zawierania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ww. ustawy, ustawodawca w sposób enumeratywny wyróżnia osiem rodzajów źródeł przychodów, zaś w art. 10 pkt 9 ustawy wskazuje również „inne źródła” jako źródło przychodów, których nie wymienił z nazwy w ośmiu poprzednich punktach tego przepisu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -16, art. 17 ust. I pkt 6 i 9, art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i zasadnym jest aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść) tzn. zarówno pieniężna jaki niepieniężna.

W myśl art. 42a tej samej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż jest jednostką budżetową W., zajmującą się zgodnie ze statutem, m.in. zarządzaniem nieruchomościami. W związku ze złym stanem technicznym i nieopłacalnością wykonania generalnego remontu budynku mieszkalnego przy ul. W. Uchwałą w dniu 22.02.2012 r. wyraził zgodę na sukcesywne trwałe wyłączanie z użytkowania opróżnionych lokali w ww. budynku. W związku z powyższym, w oparciu o treść § 8 ust. 4 Uchwały Rady Miasta z dnia 09.07.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu W., Najemca zdający lokal Nr 24 przy ul. W. został zwolniony z obowiązku przeprowadzenia remontu opuszczonego lokalu.

Zgodnie z treścią art. 6e ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 ze zm.) po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia. Powyższe nie obejmuje normalnego zużycia spowodowanego prawidłową eksploatacją lokalu.

Na podstawie § 8 ust. 4 Uchwały Rady Miasta z dnia 09.07.2009 r. osobę zamieszkującą lokal mieszkalny zwalnia się z obowiązku wykonania prac remontowych określonych w art. 6e ust. 1 ww. ustawy, jeżeli zamieszkuje ona za zgodą właściciela w budynku przeznaczonym na realizację inwestycji miejskich, polegających w szczególności na rozbiórce, zbyciu lub remoncie generalnym budynku. Najemca został zwolniony z obowiązku wykonania bieżącego remontu i odświeżenia lokalu biorąc pod uwagę fakt, że wynajmujący (Z.) w budynku o bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym życiu i zdrowiu lokatorów i przeznaczonym do rozbiórki bądź generalnego remontu, nie poniesie kosztów w tym zakresie, co miało by miejsce gdyby lokal miał zostać ponownie zasiedlony a zwolnienie stanowiłoby dodatkowy koszt wynajmującego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, ze u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zwolnienia najemcy z obowiązku wykonania niezbędnych prac remontowych. Najemca nie poniesie z tego tytułu żadnych wydatków, jednakże nie uzyska również żadnego nieodpłatnego świadczenia od Wnioskodawcy, bowiem Wnioskodawca również nie poniesie żadnych kosztów remontowych.

Tylko w przypadku wystąpienia realnych korzyści majątkowych osoba fizyczna - najemca lokalu osiągnąłby przychód, a w analizowanym przypadku nie dochodzi do powiększenia jego majątku. Zwolnienie z obowiązku wykonania prac remontowych nie stanowi przysporzenia majątkowego i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym.

Reasumując, u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód. podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej dochód najemcy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.