Najemcy | Interpretacje podatkowe

Najemcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to najemcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usługi dostarczania zimnej wody na rzecz najemców lokali mieszkalnych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki właściwej dla tych usług.
Fragment:
W okolicznościach niniejszej sprawy, czynność odpłatnego udostępniania lokali mieszkalnych oraz obciążanie najemców opłatami za zużywaną w lokalach mieszkalnych zimną wodę, są czynnościami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych i dla tych czynności Wnioskodawca działa jako podatnik podatku VAT w ramach działalności gospodarczej. Należy wskazać, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459,z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu, a więc wynagrodzenia za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę. W konsekwencji umowa najmu co do zasady stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2017
21
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych - koszty uzyskania przychodów (rozdział 3) - pojęcie kosztów uzyskania przychodów (art. 15), najem, umowa, wynagrodzenie, najemcy
Fragment:
(...) najemców, jak również na zwiększenie obrotu najemców, co mogło mieć przełożenie na wysokość czynszu najmu uzyskiwanego przez Spółkę (jak wskazano powyżej część czynszu najmu uzależniona była między innymi od obrotu wygenerowanego przez Najemcę). W takim przypadku strony postanawiały, że Najemca zobowiązuje się do wyświadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie wsparcia w utrzymaniu oraz umacnianiu wizerunku Centrum jako wiodącego punktu handlowego w regionie, obejmującego: kontynuowanie / prowadzenie działalności handlowej najemcy w Centrum poprzez zawarcie danej umowy najmu, oraz wyrażenie zgody na posługiwanie się wizerunkiem (marką) najemcy w materiałach marketingowych Spółki wydawanych w celu promocji Centrum oraz zachęcenia nowych najemców do najmu powierzchni użytkowych. Z tytułu świadczenia powyższych usług Spółka wypłacała najemcy wynagrodzenie w określonej wysokości (tj. Zachętę pieniężną). Ponadto w przypadku niektórych najemców strony postanawiały, że otrzymując Zachętę pieniężną dany najemca zobowiązany był do wykonania na rzecz Spółki określonych czynności o charakterze marketingowym. W szczególności, (...)
2017
9
cze

Istota:
Opodatkowanie pobieranych przez Wnioskodawcę odrębnie od czynszu opłat: za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, za korzystanie z telefonów i łączy internetowych oraz za korzystanie z parkingów.
Fragment:
Umowa najmu jest cywilnoprawną umowa nakładająca na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najem jest więc umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. A zatem, umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu użytkowego przez jego najemcę. Podstawową usługą świadczoną na rzecz najemcy jest natomiast usługa najmu. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia opodatkowania świadczeń dodatkowych, za które najemcy są obciążani odrębnie od czynszu. Celem rozstrzygnięcia powyższej wątpliwości w pierwszej kolejności należy ocenić czy mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą, czy też ze świadczeniami odrębnymi. Odnosząc się do problematyki świadczenia złożonego (kompleksowego), należy przypomnieć, że dla celów podatku VAT każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne, jak wynika z art. 1 ust. 2 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady.
2016
3
gru

Istota:
Czy w związku z odpracowaniem zaległych opłat czynszowych przez osoby fizyczne Gmina jako płatnik będzie miała obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Część najemców nie opłaca na bieżąco należnego czynszu za najem. W znacznej mierze wynika to z trudnej sytuacji materialnej, powiązanej z brakiem zatrudnienia i dochodu. Zgodnie z art. 659 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Z kolei art. 453 stanowi, że jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Biorąc to pod uwagę, Gmina planuje zawrzeć z najemcami, mającymi zaległości czynszowe, aneksy do umów lub umowy, na mocy których płatność pieniężna zostanie zastąpiona określonym świadczeniem rzeczowym ze strony najemcy. W taki sposób najemcy, zalegający z opłatami, będą mieli możliwość odpracować swój dług, wynikający z zaległych opłat czynszowych. Odpracowanie to będzie polegało na wykonaniu prac uzgodnionych pomiędzy stronami. Wartość świadczeń będzie adekwatna do wysokości zobowiązań z tytułu czynszu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z odpracowaniem zaległych opłat czynszowych przez osoby fizyczne Gmina jako płatnik będzie miała obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...
2016
10
cze

Istota:
Czy Spółka, ponosząc wydatki na aranżację powierzchni dla nowych najemców zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, może traktować je jako koszty pośrednio związane z przychodem, rozliczane w momencie ich poniesienia?
Fragment:
Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, powierzchnia biurowa Budynku wynajmowana jest najemcom w celu prowadzenia przez nich na jej terenie działalności gospodarczej. Prace związane z wykończeniami oraz dostosowywaniem powierzchni biurowej do wymagań nowych najemców dokonywane są w zakresie przez nich wskazanym, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami najemców, natomiast charakter prac oraz ich końcowy efekt niejednokrotnie ma służyć indywidualnym celom najemców, jakimi przykładowo jest umożliwienie identyfikacji powierzchni biurowej z daną marką. Przeprowadzane prace nie zmieniają charakteru Budynku, jakim jest najem komercyjny, również w przypadku wygaśnięcia umowy z jednym najemcom i zawarcia nowej z kolejnym. W przypadku pojawienia się nowych najemców każdorazowe wykonanie prac wykończeniowych wynajmowanej powierzchni jest konieczne, jej funkcja pozostaje jednak niezmieniona - jest nią najem komercyjny. Ze względu na powyższe Spółka stoi na stanowisku, iż prace wykonywane są w celu dostosowania powierzchni do wymagań danego najemcy, a nie dostosowania powierzchni do nowej funkcji. Z tego względu prace wykonywane w przedstawionym w stanie faktycznym zakresie nie mogą zostać uznane za adaptację w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP.
2016
6
kwi

Istota:
VAT - zakresie refakturowania mediów na najemców.
Fragment:
W przypadku kosztów niezbędnych mediów (takich jak: energia elektryczna, woda, gaz) lub usług (np. odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne i przesył danych czy konserwacja nieruchomości), Spółka co do zasady daje możliwość zawarcia odpowiednich umów na dostawę tych mediów i usług bezpośrednio przez Najemców. Jednak w przypadku zawarcia tych umów przez Spółkę, odpowiednie koszty są refakturowane na Najemców po kosztach (tj. bez marży), w formie oddzielnej faktury i proporcjonalnie do udziału danego Najemcy w takich kosztach, na podstawie faktur otrzymanych od bezpośrednich dostawców mediów i usług. Najemca otrzymuje oddzielną fakturę, którą stanowi czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne oraz oddzielną fakturę, którą stanowią opłaty za zużyte media według wskazań podliczników indywidualnych dla każdego Najemcy. Umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wynajmującego, jak i najemcę - określone przepisami obowiązki. W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy najmu związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez jego najemcę.
2016
26
lut

Istota:
W zakresie refakturowania mediów na najemców.
Fragment:
Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez jego najemcę. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wynajmuje na podstawie zawieranych umów powierzchnie użytkowe. Z tytułu tych umów najemcy płacą, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę, czynsz za najem oraz usługi dostarczania tzw. mediów takich jak woda, wywóz nieczystości, energia, telefony. Umowy z najemcami przewidują odrębny sposób rozliczania za zużyte media, które nie są wkalkulowane w stawkę czynszu najmu. W umowach z najemcami zazwyczaj zawarte są terminy płatności za refakturowane media. Najemcy są obciążani za media według rzeczywistego ich zużycia i według cen jednostkowych takich samych, jakimi jest obciążony Wnioskodawca. Wnioskodawca wystawia odrębne faktury VAT, obok faktur za czynsz, zgodnie z umowami, w których jest mowa o zwrocie kosztów zużytych mediów. Refakturowanie mediów na najemców odbywa się przy zastosowaniu stawek podatkowych właściwych dla danej dostawy tzn. dla energii elektrycznej i cieplnej oraz telefonów 23%, a dla dostaw wody i wywozu nieczystości 8%. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy refakturując media na najemców ma On prawo stosować stawki podatku VAT takie same, jakie są stosowane przez pierwotnych usługodawców tzn. na energię i telefony 23%, a za wodę i wywóz nieczystości 8% i ustalać obowiązek podatkowy w terminach płatności wynikających z umowy.
2016
26
lut

Istota:
Czy u najemców lub osób zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zaległości z tytułu opłat czynszowych, eksploatacyjnych oraz za bezumowne korzystanie z lokalu. Jeśli tak - czy Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z powyższego wynika, że wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu najemcy, przy czym zapłata może być oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze. Zgodnie z brzmieniem art. 453 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się ze zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Celem jej jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (w tym przypadku zaległości czynszowych) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika. Przechodząc do podatkowych aspektów opisanych czynności stwierdzić należy, że wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
20
sty

Istota:
1. Czy koszty wynikające z Porozumienia:• wartość czynszu za miesiące: lipiec - wrzesień 2014 r., zapłaconego tytułem przejętego długu,• wynagrodzenie dla Najemcy za przeniesienie praw i obowiązków z Umowy Najmu,• odsetki za zwłokę w zapłacie czynszu;- mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w spółce K. Poland Sp. z o. o.?2. Czy w sytuacji wystawienia przez Najemcę na Wnioskodawcę - Nowego Najemcę refaktury czynszu za miesiące lipiec - wrzesień 2014 r., w wykonaniu Porozumienia w części dotyczącej przejęcia długu przez Wnioskodawcę, gdy zapłata zgodnie z Porozumieniem jest należna i nastąpi na rachunek Wynajmującego, znajdzie zastosowanie art. 15b ustawy o CIT, a tym samym, czy Wnioskodawca będzie zobligowany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu kwoty wynikającej z refaktury?3. Czy dokumentujące opisane powyżej koszty faktury:• na wartość czynszu za miesiące: lipiec - wrzesień 2014 r., zapłaconego tytułem przejętego długu,• na wynagrodzenie dla Najemcy za przeniesienie praw i obowiązków z Umowy Najmu,– są prawidłowo wystawione (tzn. czy ich wystawienie jest zgodne z ustawą o VAT i czy faktury winny zawierać podatek VAT) – w konsekwencji czy Spółka K. Poland Sp. z o. o. będzie miała prawo do odliczenia VAT z tych faktur?Na obu fakturach wystawionych przez dotychczasowego Najemcę uwzględniono kwotę netto należności, brutto oraz kwotę podatku według stawki 23% VAT.
Fragment:
Celem tego Porozumienia jest zmiana podmiotowa po stronie najemcy umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym i Najemcą (dalej Umowa Najmu) z inicjatywy Najemcy poprzez zawarcie przez Najemcę z Nowym Najemcą (Wnioskodawcą) za zgodą Wynajmującego umowy o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Najemcy przez Nowego Najemcę na podstawie Umowy Najmu oraz przejęcie przez Nowego Najemcę, za zgodą Wynajmującego, długu pieniężnego Najemcy wobec Wynajmującego, jak również zmiana niektórych postanowień Umowy Najmu. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy, w którym Najemca prowadził działalność gospodarczą, zgodnie z treścią zawartej Umowy Najmu. Na mocy Porozumienia Nowy Najemca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Najemcy na podstawie Umowy Najmu, w tym w zakresie cesji praw oraz przejęcia zobowiązań z Umowy Najmu i staje się stroną Umowy Najmu, a Wynajmujący wyraża zgodę na w/w przeniesienie praw i obowiązków i zmianę po stronie Najemcy. Powyższe wstąpienie w prawa i obowiązki Najemcy przez Nowego Najemcę ma skutki od daty zawarcia niniejszego porozumienia z zastrzeżeniem przejęcia przez Nowego Najemcę długu pieniężnego Najemcy wobec Wynajmującego. Zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Najemcą i Nowym Najemcą, za zgodą Wynajmującego, Nowy Najemca przejmuje wymagalny dług pieniężny Najemcy (...)
2015
27
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca może rozliczać wypłaty z ww. egzekucji komorniczej zaległości z tytułu najmu lokalu w formie ryczałtu?
Fragment:
Wnioskodawca sfinansował przegląd w obecności najemcy, konserwację oraz instruktarz obsługi dla najemcy przez serwisanta na potrzeby rozpoczęcia przez najemcę pierwszego sezonu grzewczego, co najemca potwierdził własnoręcznym podpisem i pieczątką firmy zobowiązując się równocześnie do wykonania podobnego przeglądu i naprawy na własny koszt wszelkich niesprawności czy uszkodzeń w chwili rozwiązania (wygaśnięcia) umowy najmu. Z ww. zobowiązań najemca się nie wywiązał. Wnioskodawca był zmuszony w ww. zakresie na własny koszt, za usługę przeglądu i naprawy za kwotę 282,90 zł oraz na kwotę 159,90 zł za nowy deflektor do wymiany razem 442,80 zł, ww. kosztów najemca nie poniósł ani nie zwrócił Wnioskodawcy, choć były przypisane do najemcy. Ponadto najemca przez okres trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy najmu nie płacił Wnioskodawcy czynszu najmu w kwocie 1600,00 zł miesięcznie, co w sumie daje łączną kwotę 4 800,00 zł zaległości z tytułu czynszu najmu. Łączna kwota nieuregulowanych przez najemcę zobowiązań finansowych z tytułu umowy najmu wynosi 5 242,80 zł i ma być zapłacona wraz z odsetkami do dnia zapłaty, co potwierdza nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 1 października 2014 r. opatrzony klauzulą wykonalności z 19 listopada 2014 r. wydany przez Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny.
2015
20
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Najemcy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.