Najemcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to najemcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
sie

Istota:

W zakresie sposobu zaliczenia do kup wydatków z tytułu wynagrodzenia wypłaconego Najemcy za prace poniesione w celu adaptacji wynajmowanego Lokalu do prowadzenia przez Najemcę działalności gospodarczej.

Fragment:

Koszty prac wykonanych przez Najemcę we własnym zakresie także będą Najemcy zwrócone, zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami. Niezależnie od powyższych obowiązków związanych z pracami budowalnymi przed otwarciem centrum handlowego w okresie późniejszym, Najemca obowiązany jest do wykonywania określonych w umowie drobnych napraw Lokalu. Spółka planuje w umowie najmu zawrzeć także postanowienia zobowiązujące Najemcę do utrzymania w należytym stanie wszelkich instalacji i urządzeń wykonanych w ramach fit-out. Od Najemcy jednak będzie zależało, czy uda się takie postanowienia do umowy wprowadzić. Najemca uzyska własnym staraniem i na własny koszt i ryzyko wszelkie zezwolenia i uzgodnienia wymagane prawem do prowadzenia działalności Najemcy w Lokalu. Obowiązek ten dotyczy również ewentualnego zatwierdzenia Lokalu jako zdatnego do prowadzenia działalności Najemcy przez odpowiednie władze. Odrębnie od prac wykonanych przez Najemcę w celu dostosowania Lokalu na potrzeby prowadzenia działalności (za wykonanie których Wynajmujący zwraca Najemcy w części koszty) możliwe jest wykonanie przez Najemcę zmian i ulepszeń w Lokalu. Zmiany i ulepszenia w Lokalu (zdefiniowane w umowie jako „ Modyfikacje ”), których wykonanie: wymaga uzyskania pozwoleń na budowę czy odpowiednich zgłoszeń lub wiąże się z wykonaniem stosownej dokumentacji wymaganej przepisami prawa lub wymaga uzgodnień z właściwymi służbami czy organami administracji - Najemca może wykonać po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i dokonaniu z nim stosownych uzgodnień.

2018
26
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
25
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
25
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
25
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
23
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
23
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpisują porozumienie. Z treści takiego porozumienia wynika, że Najemca jest zobowiązany zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę jest kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego. W zakres tych prac wchodzą również prace budowlano - montażowe wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT. Zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę (...)

2018
22
mar

Istota:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac budowalno – montażowych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT?

Fragment:

Przy czym, należy mieć na względzie, że zakres prac wskazanych w załączniku do porozumienia zależy od stanu przedmiotu najmu zwracanego przez najemcę. Stąd w zakres tych prac na dzień podpisania przedmiotowego porozumienia nie wchodzą prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy, gdyż na dzień podpisania porozumienia nowy najemca, jak i jego potrzeby nie są jeszcze znane. Spółka pragnie podkreślić, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie jest zakres prac zlecanych przez nowego najemcę. Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić, że na dzień podpisania porozumienia z najemcą, z którym wygasła umowa najmu, nie są mu znane postanowienia umowy z nowym najemcą, co jest spowodowane brakiem nowego najemcy. Transakcje rozliczające prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy są rozpatrywane przez Spółkę odrębnie od transakcji wynikającej z zawartego porozumienia, po podpisaniu umowy z nowym najemcą, co nie stanowi przedmiotu wniosku o interpretację indywidualną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostateczne sprecyzowane w uzupełnieniu): Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac (...)

2018
22
mar

Istota:

1) Czy świadczenie usługi polegającej na zwolnieniu Najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego za określone wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy VAT? 2) Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac budowlano - montażowych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT?

Fragment:

Przy czym, należy mieć na względzie, że zakres prac wskazanych z załączniku do porozumienia zależy od stanu przedmiotu najmu zwracanego przez najemcę. Stąd w zakres tych prac na dzień podpisania przedmiotowego porozumienia nie wchodzą prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy, gdyż na dzień podpisania porozumienia nowy najemca, jak i jego potrzeby nie są jeszcze znane. Spółka pragnie podkreślić, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie jest zakres prac zlecanych przez nowego najemcę. Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić, że na dzień podpisania porozumienia z najemcą, z którym wygasła umowa najmu, nie są mu znane postanowienia umowy z nowym najemcą, co jest spowodowane brakiem nowego najemcy. Transakcje rozliczające prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy są rozpatrywane przez Spółkę odrębnie od transakcji wynikającej z zawartego porozumienia, po podpisaniu umowy z nowym najemcą, co nie stanowi przedmiotu wniosku o interpretację indywidualną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu: Czy świadczenie usługi polegającej na zwolnieniu Najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego za określone wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac budowlano - montażowych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowanym w uzupełnieniu): Ad. 1.

2017
21
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usługi dostarczania zimnej wody na rzecz najemców lokali mieszkalnych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki właściwej dla tych usług.

Fragment:

W okolicznościach niniejszej sprawy, czynność odpłatnego udostępniania lokali mieszkalnych oraz obciążanie najemców opłatami za zużywaną w lokalach mieszkalnych zimną wodę, są czynnościami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych i dla tych czynności Wnioskodawca działa jako podatnik podatku VAT w ramach działalności gospodarczej. Należy wskazać, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459,z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu, a więc wynagrodzenia za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę. W konsekwencji umowa najmu co do zasady stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.