ITPP3/4512-193/15/AT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności wynajmu apartamentu wczasowo-mieszkaniowego na cele mieszkalne.
ITPP3/4512-193/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. najem
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wynajmu lokalu (apartamentu wczasowo-mieszkaniowego) na cele mieszkalne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wynajmu lokalu (apartamentu wczasowo-mieszkaniowego) na cele mieszkalne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 2008 r. Wnioskodawca jest wraz z żoną właścicielem lokalu o innym przeznaczeniu – apartament wczasowo-mieszkaniowy, przeznaczonego do obsługi turystyki. Lokal ten Wnioskodawca chce wynająć dla firmy budującej ... z przeznaczeniem dla pracowników tej firmy – czyli ich celów mieszkaniowych na okres 2-3 lat. Będzie to wynajem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Podatek dochodowy od tego wynajmu opłacany jest w formie zryczałtowanej. Oprócz tego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, będąc z tego tytułu czynnym podatnikiem VAT. W umowie najmu Wnioskodawca zastrzega sobie zapis, że najem jest na cele mieszkaniowe tych samych osób – pracowników firmy, że nie będzie rotacji tych osób, oraz że firma nie ma prawa podnajmować tego lokalu. Przy zakupie tego lokalu Wnioskodawca nie korzystał z prawa odliczenia podatku naliczonego, ponieważ w 2008 r. nie był jeszcze czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, wynajęcie tego lokalu korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, jako wynajem na cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek wyłacznie na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia podatkowego. Planowany przez Wnioskodawcę najem ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników najemcy, czyli firmy budującej ....

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że może korzystać w opisanych okolicznościach ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Stosownie do treści art. 43 ust. 20, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

W ww. załączniku, pod wskazaną pozycją ustawodawca wymienił „Usługi związane z zakwaterowaniem” mieszczące się w PKWiU 55.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że ze zwolnieniu od podatku może korzystać świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym i co istotne, na cele mieszkaniowe. Wobec tego przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

 • świadczenie usługi na własny rachunek;
 • charakter mieszkalny nieruchomości;
 • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia.

W złożonym wniosku poinformowano, że od 2008 r. Wnioskodawca wraz z żoną jest właścicielem lokalu o innym przeznaczeniu – apartament wczasowo-mieszkaniowy, przeznaczonego do obsługi turystyki. Lokal ten Wnioskodawca chce wynająć dla firmy budującej ... z przeznaczeniem dla pracowników tej firmy – czyli ich celów mieszkaniowych na okres 2-3 lat. Będzie to wynajem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT). W umowie najmu Wnioskodawca zastrzega sobie zapis, że najem jest na cele mieszkaniowe tych samych osób – pracowników firmy, że nie będzie rotacji tych osób oraz, że firma nie ma prawa podnajmować tego lokalu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawiony zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że wynajmując lokal o wskazanym we wniosku przeznaczeniu (apartament wczasowo-mieszkaniowy) na cele mieszkalne Wnioskodawca będzie uprawniony do odpowiedniego zastosowania zwolnienia od podatku w zakresie wskazanym w dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Oznacza to, że zwolnienie będzie odnosiło się do wynajętego lokalu o charakterze mieszkalnym, wyłacznie na cele mieszkalne (tu: zwolnienie będzie się odnosiło do usługi najmu opisanego apartamentu dla firmy udostępniającej lokal na rzecz swoich pracowników w celach wyłącznie mieszkaniowych).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.