ITPB1/415-946a/11/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy może Pan prowadzić działalność gospodarczą - wynajem lokalu na cele działalności gospodarczej i opłacać podatek na zasadach ogólnych, a wynajmowane mieszkanie opodatkować w ramach ryczałtu i nie łączyć dochodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2011 r. (data wpływu 13 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 stycznia 2011 r. kupił Pan wraz z rodzicami mieszkanie. Mieszkanie jest w 50% własnością Pana i w 50% własnością rodziców. Rodzice, na podstawie umowy użyczenia przekazali Panu wszystkie „korzyści i koszty” ponoszone w tym mieszkaniu. W dniu 10 marca 2008 r. złożono w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Mieszkanie to wynajął Pan na cele mieszkaniowe i od otrzymanej kwoty za wynajem odprowadzał Pan podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W dniu 29 czerwca 2011 r. nabył Pan lokal handlowy i zgłosił działalność w Urzędzie Miasta z określeniem przedmiotu działalności gospodarczej według PKD 68.20 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W urzędzie skarbowym złożył Pan VAT-R i NIP-1 z zaznaczeniem, że będzie rozliczał się Pan na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Lokal handlowy wprowadzony został do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany. Mieszkanie stanowi majątek osobisty i przychody z jego wynajmu opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy może Pan prowadzić działalność gospodarczą - wynajem lokalu na cele działalności gospodarczej i opłacać podatek na zasadach ogólnych, a wynajmowane mieszkanie opodatkować w ramach ryczałtu i nie łączyć dochodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, może On skorzystać z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu wynajmu mieszkania, a dochody z najmu lokalu mieszkalnego mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast w myśl do art. 2 ust. la ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy ww. ustaw nie zawierają zakazu jednoczesnego osiągania przez podatników przychodów z obydwu ww. źródeł przychodów. Ponadto zauważyć należy, iż prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych z tzw. prywatnego najmu w formie najmu nie jest uzależnione od nie uzyskiwania przez podatnika przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

Również zawarta w art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definicja pozarolniczej działalności gospodarczej wskazuje, że przychody mogą być zaliczone do tej działalności, o ile nie zostały zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika zatem, iż najpierw należy ustalić, czy dana umowa najmu, generująca przychody, jest zawierana w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w tym zakresie, bądź dotyczy składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą, czy też generuje przychody poza tą działalnością. Dopiero po rozstrzygnięciu tej kwestii i zakwalifikowaniu przychodów do poszczególnych źródeł należy rozpatrywać możliwe zasady ich opodatkowania.

Przychody uzyskiwane z najmu zaliczonego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej albo zgodnie z wolą podatnika ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określonym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast do dochodów z tytułu usług najmu zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, podatnik może dokonać wyboru opodatkowania wg 19% stawki podatku, bądź opodatkować je wg skali podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, wynajmuje Pan lokal handlowy. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych. Niezależnie od tej działalności wynajmuje Pan mieszkanie.

Przychody z jego wynajmu traktowane są jako osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem nieruchomości) i nie łączy ich Pan z dochodami z działalności gospodarczej. Przychody te opodatkowane są ryczałem od przychodów ewidencjonowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż jeżeli umowa najmu przedmiotowego mieszkania nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z jego wynajmu mogą być przychodami ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychodów tych nie łączy się z przychodami uzyskiwanymi z tytułu najmu otrzymywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.