IPTPB1/4511-198/15-3/KO | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca stosuje prawidłową stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych tj. 5,5% dla sprzedaży pospółki, piasku i żwiru wraz z transportem?
IPTPB1/4511-198/15-3/KOinterpretacja indywidualna
  1. najem
  2. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca osiąga przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. Ponadto jako osoba fizyczna prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, odśnieżania i wydobywania kopalin. Jako formę opodatkowania dla działalności gospodarczej w 2015 r. wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach najmu prywatnego Wnioskodawca wynajmuje co miesiąc 4 lokale użytkowe dla firm prowadzących działalność gospodarczą. Lokale te są położone w budynku mieszkalno-handlowym na terenie miasta X, będącym prywatną własnością Wnioskodawcy. Dla przychodów z najmu prywatnego Wnioskodawca wybrał jako formę opodatkowania ryczałt w wysokości 8,5% stawki ryczałtu. Lokale zajmują dolną część budynku, natomiast piętro stanowi część mieszkalną, która aktualnie nie jest wynajmowana. Wnioskodawca nie wprowadził do ewidencji środków trwałych lokali będących przedmiotem najmu. Umowy o najem Wnioskodawca zawiera poza działalnością gospodarczą. W ostatnim czasie pojawiły się interpretacje organów podatkowych, które tego typu umowy starają się przyporządkować do działalności gospodarczej w rozumieniu definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także sprzeczne interpretacje podatkowe w zakresie opisanym przez podatników. Organy podatkowe w dokonywanych ocenach stanów faktycznych nie stosują jednolitych kryteriów, o czym świadczą przykładowe poniżej interpretacje. I tak w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr ITPB1/415-119a/13/IG wynika, że działalnością gospodarczą jest krótkotrwały najem przez emerytkę jednego letniego domku kempingowego w okresie od maja do sierpnia, jak i najem ok. 40 maszyn i urządzeń wycofanych z firmy do majątku prywatnego przedsiębiorcy, co wynika z interpretacji tego samego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2013 r., Nr ITPB1/415-1359/12/IG. Z kolei z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 listopada 2013 r., Nr ILPB1/415-904/13-2/TW wynika, że nie jest działalnością gospodarczą jednoczesny najem 3 mieszkań i 51 garaży lub 80 miejsc parkingowych - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2014 r., Nr ITPB1/415-1289/13/AK.

Również orzecznictwo nie jest jednolite w sprawie najmu jako odrębnego źródła przychodów. Kryterium decydującym o uznaniu przychodów z najmu za przychody firmowe jest np. miejsce położenia przedmiotu najmu (sygn. akt. I SA/Sz 331/13 – orzeczenie prawomocne), gdzie małżeństwo nabyło z przeznaczeniem na krótkotrwały najem dwa mieszkania w miejscowości nadmorskiej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawca posiada kopaliny piasku, żwiru i pospółki. Sprzedaż piasku, żwiru lub pospółki wraz z transportem opodatkowuje 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, jako działalność wytwórczą i transportową samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, na podstawie art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z najmu lokali użytkowych mogą być opodatkowane nadal ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% jako przychody z najmu prywatnego...
  2. Czy Wnioskodawca stosuje prawidłową stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych tj. 5,5% dla sprzedaży pospółki, piasku i żwiru wraz z transportem...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. W zakresie pytania Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje prawidłowo stosując dla sprzedaży pospółki 5,5% stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Potwierdzeniem słuszności Jego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 października 2012 r., Nr IPTPB1/4-5-361/12-4/MD, w której Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził m.in., że działalność polegająca na wydobywaniu piasku i żwiru jest w istocie działalnością wytwórczą, z której przychody podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. stawką w wysokości 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 precyzuje, co należy rozumieć przez działalność usługową w zakresie handlu i działalność wytwórczą.

Działalnością usługową w zakresie handlu jest - jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast działalność wytwórcza oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada kopaliny piasku, żwiru i pospółki. Prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług budowlanych, odśnieżania i wydobywania kopalin. Sprzedaż piasku, żwiru lub pospółki wraz z transportem opodatkowuje 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa, działalność polegająca na wydobywaniu przez Wnioskodawcę piasku, żwiru i pospółki jest w istocie działalnością wytwórczą, z której przychody podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, całość usługi sprzedaży wydobytego przez Wnioskodawcę piasku, żwiru lub pospółki mogą korzystać z opodatkowania stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.