IPPB1/415-750/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni nie będzie uznana za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczy w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF), a osiągane z tytułu podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości przychody, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: UZPDOF)?
IPPB1/415-750/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. stawki ryczałtu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Zrzeczenie podatnika
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów
 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 24 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z podnajmu powierzchni użytkowej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z podnajmu powierzchni użytkowej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej, zamierza wynająć od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określoną powierzchnię użytkową w nieruchomości należącej do tej spółki (dalej: Powierzchnia Użytkowa w Nieruchomości).

Umowa najmu zawarta pomiędzy wskazaną powyżej spółką, a Wnioskodawczynią nie będzie zawierała żadnych ograniczeń odnośnie uprawnienia Wnioskodawczyni do oddania Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości w podnajem innym podmiotom.

Wnioskodawczyni zamierza oddać Powierzchnię Użytkową w Nieruchomości w podnajem jednemu bądź kilku podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Z tytułu zawarcia umowy podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości Wnioskodawczyni będzie pobierać od tych pomiotów prowadzących działalność gospodarczą miesięczny czynsz. Należy podkreślić, iż z uwagi na to, że Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, umowa podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości zostanie zawarta przez Wnioskodawczynię w ramach podnajmu prywatnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni nie będzie uznana za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczy w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF), a osiągane z tytułu podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości przychody, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: UZPDOF)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawczyni nie będzie uznana za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 UPDOF, a osiągane z tytułu podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości przychody, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a UZPDOF.

UPDOF wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposoby opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów UPDOF, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pkt 3 pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 6 najem, podnajem, dzierżawa (...).

UPDOF w art. 5a pkt 6 definiuje także pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, za którą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpowszechnianiu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- która jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły {przy czym przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie), z której uzyskiwany przychód, nie jest zaliczany do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 4-9 UPDOF.

W ww. art. 10 ust. 6 UPDOF, ustawodawca wskazuje natomiast jako odrębne źródło przychodu podnajem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

W konsekwencji, przychody z podnajmu są traktowane jako odrębne źródło przychodu i mogą zostać uzyskiwane poza działalnością gospodarczą, jeżeli nie wypełniają przesłanek charakterystycznych dla działalności gospodarczej.

Zakwalifikowanie uzyskanego przychodu (w tym z podnajmu) do przychodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w UPDOF musi natomiast spełnić łącznie trzy przesłanki:

 1. zarobkowy cel działalności,
 2. wykonywanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 3. działalności prowadzona jest we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Zauważyć także należy, iż w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 UPDOF, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku lecz związanych z działalnością gospodarczą. Wykładnia językowa dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 11 UPDOF wskazuje, iż dopiero wówczas przychód z tytułu najmu należy opodatkować zgodnie z regułami przewidzianymi dla przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli związek z działalnością gospodarczą zaistnieje przed uzyskaniem przychodu z podnajmu.

W opinii Wnioskodawczyni, powyższe przepisy wskazują, iż uzyskiwany przez nią przychód z podnajmu zostałby zaliczony do źródła przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tylko w przypadku gdyby Wnioskodawczyni dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podając najem jako przedmiot działalności, bądź też spełniła powyżej wymienione przesłanki, w tym kryterium zorganizowania działalności wynikające z art. 5a pkt 6 UPDOF, lub przedmiotem umowy najmu będą składniki majątku związane z prowadzoną działalnością.

Zdaniem Wnioskodawczyni - nie spełnia ona kryteriów niezbędnych do zaliczenia przychodu z podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości jako uzyskiwanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie kryterium zorganizowanego charakteru działalności. Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, zaplanowany i profesjonalny, co przekładania się m.in. na konieczność pozyskiwania i poszukiwania klienta poprzez udostępnianie informacji o posiadanych lokalach do wynajęcia (reklamę, ogłoszenia), podejmowanie szeregu czynności jak nabywanie nowych nieruchomości, bądź też ich budowę z zamiarem wynajmu, a zatem podejmowanie czynności na zewnątrz o charakterze komercyjnym. Ponadto, o zorganizowanym charakterze działalności może świadczyć także wyodrębnienie pewnych składników materialnych, czy też przyjęcie przez podatnika określonej formy organizacyjno - prawnej i dopełnienie wymogu rejestracji w ewidencji działalności. Zdaniem Wnioskodawczyni, opisanego powyżej kryterium zorganizowania działalności gospodarczej nie można przypisać do podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię.

W przypadku zatem, gdy Wnioskodawczyni odda Nieruchomość w podnajem jednemu bądź kilku podmiotom prowadzącemu działalność gospodarczą, to uzyskane przez Wnioskodawczynię z tego tytułu przychody będą kwalifikowane jako przychody określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 UPDOF.

Stosownie do treści ar., 9a ust. 6 UPDOF, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 UZPDOF, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy łub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy łub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 2 ust. 1a UZPDOF.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. UZPDOF, od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Podkreślenia wy maga ponadto to, że UPDOF, jak również UZPDOF nie neguje prawa do rozliczania uzyskanych przychodów z tytułu podnajmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji, gdy podatnik nie jest właścicielem nieruchomości. Ustawa nie wymaga by przedmiot umowy podnajmu stanowił własność podmiotu oddającego w podnajem. Co więcej charakter „umowy podnajmu” z cywilistycznego punktu widzenia wskazuje na to, że stosunek obligacyjny, jaki nawiązuje się pomiędzy stronami dotyczy przedmiotu, którego właścicielem nie jest żadna ze stron umowy. Ustawodawca zaś zarówno w UPDOF, jak również w UZPDOF wskazuje równolegle umowę najmu i podnajmu, jaką tą, z której przychody można rozliczyć w formie ryczałtu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawczyni nie będzie uznana za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 UPDOF, a osiągane z tyt. podnajmu Powierzchni Użytkowej w Nieruchomości przychody, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a UZFDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono o d uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.