ILPB1/4511-1-336/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M.Z. (Wnioskodawca) wspólnie z bratem K.Z. jest właścicielem zabudowanej nieruchomości przy ul. (...). We wskazanej nieruchomości M.Z. wspólnie z żoną E.Z. w ramach ustawowej wspólności majątkowej posiada udział w częściach ułamkowych wynoszący 1/2 części, pozostały udział wynoszący 1/2 części posiada brat K.Z. stanu wolnego. Nieruchomość położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 640/7 oraz 641/5, księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy.

Wskazana nieruchomość gruntowa wydzierżawiana jest przez właścicieli gruntu na podstawie umowy dzierżawy spółce cywilnej pod firmą A. Spółka została zawiązana umową z dnia 7 listopada 2005 r. W chwili obecnej M.Z. oraz K.Z. są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej pod firmą A SPÓŁKA CYWILNA.

M.Z. jest wspólnikiem spółki cywilnej od początku jej trwania, natomiast K.Z. od dnia 31 sierpnia 2014 r. W przeszłości skład osobowy spółki cywilnej przedstawiał się następująco: od dnia 7 listopada 2005 r. wspólnikami spółki cywilnej byli: (...), od dnia 31 grudnia 2005 r. wspólnikami spółki cywilnej byli: (...), od dnia 16 czerwca 2006 r. wspólnikami spółki cywilnej byli: (...), od dnia 11 stycznia 2013 r. wspólnikami spółki cywilnej byli M.Z. oraz E.Z., od dnia 31 sierpnia 2014 r. wspólnikami spółki cywilnej pod firmą A SPÓŁKA CYWILNA są M.Z. oraz K.Z.

Wnioskodawca w chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą jedynie w formie spółki cywilnej (pod firmą A SPÓŁKA CYWILNA), nie posiada indywidualnej jednoosobowej działalności gospodarczej.

A SPÓŁKA CYWILNA na podstawie zawartej umowy dzierżawy, za zgodą właścicieli gruntu, wybudowała od podstaw na dzierżawionym gruncie przy ul. (...) budynki użytkowe oraz przyległy utwardzony plac składowy, na gruncie należącym do majątku osobistego obecnych wspólników spółki cywilnej, tj. M.Z. (pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) oraz K.Z. (stanu wolnego). Nakłady na pierwszy z budynków poczynione zostały w latach 2008-2009, budynek ten został oddany do użytkowania decyzją wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 13 maja 2009 r. Nakłady na drugi z budynków zostały poczynione w latach 2012-2014, budynek został oddany do użytkowania decyzją przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 5 czerwca 2014 r.

W związku z planowanym rozwiązaniem umowy dzierżawy, wydzierżawiający w osobach M.Z. i E.Z. oraz K.Z. zamierzają zgodnie z art. 676 Kodeksu cywilnego zatrzymać poczynione ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu. W związku z planowanym zwrotem nakładów, K.Z. oraz M.Z. wraz z żoną E.Z. zamierzają nabyć za zapłatą poczynione nakłady na wybudowanie 2 budynków użytkowych oraz przyległego utwardzonego placu składowego do ich majątku prywatnego.

Wspomniany zakup nakładów zostanie udokumentowany poprzez wystawienie ze spółki A SPÓŁKA CYWILNA faktur VAT na M.Z. oraz K.Z. na zbywane nakłady, które zostaną opodatkowane w stawce podstawowej 23% VAT. Przed planowanym zakupem nakładów Wnioskodawca dokona rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Natychmiast po rozwiązaniu umowy dzierżawy oraz nabyciu nakładów, M.Z. oraz K.Z. planują podpisać umowę najmu z przyszłym Najemcą. Zwrot nakładów za zapłatą pozwoli Wnioskodawcy dokonywać czynności opodatkowanych w postaci najmu prywatnego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. (...).

W skład wynajmowanej zabudowanej nieruchomości wejdą tylko wyłącznie składniki majątków prywatnych K.Z. oraz M.Z. i E.Z., tj. 2 budynki oraz przyległy plac składowy.

Reasumując, w wyniku planowanego zwrotu nakładów za zapłatą, żaden ze składników planowanego najmu prywatnego nie będzie stanowił majątku firmy, ani w żaden sposób nie będzie powiązany z działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca w pierwszym roku najmu prywatnego zamierza złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% na dany rok podatkowy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach zmieni formę opodatkowania na zasady ogólne.

Wnioskodawca zamierza wystawiać faktury VAT na przyszłego Najemcę opodatkowując najem prywatny w stawce podstawowej 23% VAT.

W przyszłej umowie najmu prywatnego pomiędzy Wynajmującymi a przyszłym Najemcą kwota podatku od nieruchomości nie będzie wkalkulowywana w wartość czynszu (będzie wyodrębniona z czynszu), toteż Wynajmujący planuje przerzucić ciężar podatku od nieruchomości na Najemcę jako osobną pozycję do uregulowania. W tym celu planowany jest stosowny zapis w umowie najmu, zobowiązujący Najemcę do refundacji należności z tytułu podatku od nieruchomości. W wyniku realizacji zapisów umowy najmu Wynajmujący będą refakturowali podatek od nieruchomości na Najemcę, należność zostanie refakturowana bez jakiejkolwiek marży czy też prowizji. Do należności zostanie dodany podatek VAT w stawce podstawowej 23% VAT. Strony umowy najmu dopuszczą możliwość refakturowania podatku kwartalnie lub też tylko 1 raz w roku (refaktura/refakury zostaną wystawione po otrzymaniu decyzji z Gminy ustalającej wartość podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy). Z kolei w przypadku rozpoczęcia najmu w ciągu roku kalendarzowego lub jego zakończenia w ciągu roku kalendarzowego, podatek od nieruchomości zostanie refakturowany na Najemcę proporcjonalnie do okresu w jakim trwał najem prywatny. Koszty eksploatacyjne tzw. media, będą fakturowane przez dostawców mediów bezpośrednio na Najemcę. Ponadto, strony umowy zawrą w umowie najmu zapisy zobowiązujące Najemcę do bieżących napraw i konserwacji.

Wnioskodawca obecny wspólnik spółki cywilnej bezpośrednio po sprzedaniu przedmiotowych nakładów, w porozumieniu ze wspólnikiem K.Z. zamierza rozwiązać spółkę A SPÓŁKA CYWILNA i dokonać jej likwidacji. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy zostanie całkowicie wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta. Wnioskodawca zwraca również uwagę, że nie prowadził najmu prywatnego w przeszłości i nie prowadzi obecnie. Ponadto, w przyszłości nie zamierza również prowadzić działalności gospodarczej w zakresie najmu. Zamierza prowadzić wspomniany najem prywatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 1. Czy Wnioskodawca będzie mógł przychody uzyskiwane z planowanego najmu prywatnego (zakwalifikowane do oddzielnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.) opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 8,5%, mając na uwadze fakt, że wszystkie składniki planowanego najmu prywatnego znajdą się w majątku prywatnym i w żaden sposób nie będą powiązane z działalnością gospodarczą... (Pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2).
 2. Jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu, podatek od nieruchomości jest wyodrębniony z czynszu a Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za podatek od nieruchomości na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę refaktur to czy należności te stanowić będą dla Zainteresowanego przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 8,5%... (Pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego jako nr 2, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa dwa źródła przychodów związane z najmem nieruchomości, najem tzw. prywatny zawarty w art. 10 ust. 1 pkt 6 oraz najem w ramach działalności gospodarczej zawarty w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 11. Z art. 10 ust. 1 pkt 6 wynika, iż do tego źródła przychodów zalicza się każdy najem za wyjątkiem najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Uzupełnieniem tego przepisu jest art. 14 ust. 2 pkt 11, z którego wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy i zgodnie z nią działalnością gospodarczą jest różnoraka działalność zarobkowa spełniająca łącznie następujące kryteria:

 • jest prowadzona we własnym imieniu i na własny rachunek
 • jest prowadzona bez względu na jej rezultat
 • jest prowadzona w sposób zorganizowany
 • jest prowadzona w sposób ciągły

uzyskane z niej przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca uważa, że odnosząc powyższe kryteria do planowanego przez Niego najmu prywatnego majątku nie zostaną spełnione co najmniej dwa z nich.

Planowany przez Wnioskodawcę najem prywatny nie będzie prowadzony w sposób zorganizowany. Wnioskodawca nie będzie posiadał żadnej struktury organizacyjnej służącej temu najmowi. Wnioskodawca planuje wynająć nieruchomość tylko 1 Najemcy. Umowa zostanie podpisana z obecnym Najemcą w związku z tym nie będą nawet prowadzone żadne działania mające na celu znalezienie Najemcy. Nie będą również prowadzone żadne działania mające na celu zwiększenie lub utrzymanie przychodów z tego najmu, oczywiście za wyjątkiem gdyby Najemca wypowiedział umowę. Ponadto, z racji, że wszystkie koszty mediów będą fakturowane przez dostawców mediów bezpośrednio na Najemcę oraz umowa zobowiązywać będzie Najemcę do bieżących napraw oraz konserwacji to też działania Wnioskodawcy w związku z planowanym najmem prywatnym ograniczą się jedynie do działań o charakterze incydentalnym.

W związku z planowanym rozliczeniem nakładów, poprzez ich zakup za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz likwidacją działalności gospodarczej, przedmiotem planowanego najmu prywatnego nie będą składniki majątku firmy, co więcej składniki te nie będą również w żaden sposób związane z działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca zwraca również uwagę, że wielokrotnie w interpretacjach indywidualnych potwierdzono, że podatnik, który wcześniej wynajmował nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po zlikwidowaniu działalności oraz dopełnieniu wszystkich formalności proceduralno-podatkowych związanych z likwidowaną działalnością, może nadal wynajmować tą same nieruchomość nawet temu samemu Najemcy w ramach tzw. „najmu prywatnego” przy przyjęciu stawki ryczałtowej w wysokości 8,5% - por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 sierpnia 2011 r. Znak: IPTPB1/415-44/11-4/MD; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 października 2012 r. Znak: IPTPB1/415-457/12-2/KO; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 września 2013 r. Znak: ILPB1/415-702/13-3/TW. Zdaniem Wnioskodawcy, wykładnia ta oznacza, że wybór formy opodatkowania należy do podatnika.

Wnioskodawca uważa, że najem opisany we wniosku nie ma charakteru działalności gospodarczej i nie spełnia definicji działalności gospodarczej opisanej w art. 5a pkt 6 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Najem przedmiotowej nieruchomości stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. zatem przychody uzyskiwane z najmu prywatnego będą mogły być opodatkowywane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%, zgodnie z art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr. 144, poz. 930 ze zmianami).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego jako nr 4, kwoty wynikające z refaktur wystawianych zgodnie z zawartą umową najmu podatku od nieruchomości (bez doliczania marży czy też jakiejkolwiek prowizji) nie jest przychodem do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, bowiem nie stanowią przysporzenia majątkowego.

Przychodem do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jest kwota wynajmu (wartość czynszu) określona w umowie, bez kosztów refakturowanych na najemcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 1. zarobkowym celu działalności,
 2. wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 3. prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Jednakże warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne należy stwierdzić, że gdy przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do powyższego Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do kwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodów jakim jest najem i dzierżawa zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Uzyskane przychody z ww. źródła będą mogły korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki określonej w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. 8,5%, jeżeli Wnioskodawca złoży w terminie określonym w art. 9 ust. 1 lub w art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania Wnioskodawcy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu. Wybór przedmiotowej formy opodatkowania przychodów obowiązywał będzie w kolejnych latach podatkowych chyba, że Zainteresowany do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego dokona wyboru innej formy rozliczenia.

Ponadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem na gruncie rozpatrywanej sprawy przychodem dla Wnioskodawcy nie będzie zapłacony przez najemcę podatek od nieruchomości. Należy bowiem zauważyć, że jeżeli umowa najmu przewidywać będzie zapłatę podatku od nieruchomości przez najemcę biorącego w najem nieruchomości, to zapłacony przez najemcę podatek nie będzie stanowił dla Zainteresowanego nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Nie mieszczą się one bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie mógł przychody uzyskiwane z planowanego najmu prywatnego (zakwalifikowane do oddzielnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 8,5%, mając na uwadze fakt, że wszystkie składniki planowanego najmu prywatnego znajdą się w majątku prywatnym i w żaden sposób nie będą powiązane z działalnością gospodarczą.

Ponadto, jeżeli zgodnie z zawartą umową najmu, podatek od nieruchomości jest wyodrębniony z czynszu a Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wydatków za podatek od nieruchomości na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę refaktur to należności te nie będą stanowić dla Zainteresowanego przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 8,5%.

W związku z powyższym stanowisko Zainteresowanego jest prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ podkreśla, że powołane przepisy nie regulują kwestii związanych z zasadami zawierania umów najmu, które mogą być przedmiotem najmu prywatnego. W świetle powyższego wybór kwalifikacji i sposobu rozliczania przychodów z tytułu najmu jest ograniczony charakterem zawartych umów najmu lokali, które nie stanowią składników majątku związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W sytuacji, gdy prowadzony przez Wnioskodawcę najem nie będzie wypełniał przesłanek świadczących o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to uzyskiwane przychody z tytułu najmu lokali, o których mowa we wniosku mogą być kwalifikowane jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Jednakże rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest badanie i ustalanie, czy najem przez podatnika lokali wypełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczna jest bowiem analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, a to stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Tutejszy Organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wydając interpretacje indywidualne Organ opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie o przedstawiony przez podatnika we wniosku stan faktyczny / zdarzenie przyszłe i przyjmuje argumenty podnoszone przez niego bez ich weryfikowania. Nie można jednak wykluczyć, że właściwy organ podatkowy prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Tut. Organ informuje również, że w części wniosku dotyczącej podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.