IBPBI/1/415-38/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą można również prowadzić najem mieszkań?
IBPBI/1/415-38/14/WRzinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. najem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 10 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 14 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu wskazanych we wniosku nieruchomości w ramach źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu wskazanych we wniosku nieruchomości w ramach źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 2009 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, polegającą głównie na świadczeniu usług rachunkowo-księgowych. W ewidencji działalności gospodarczej, zgłosiła dodatkowo działalność o symbolu PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W 2013 r. nabyła 4 mieszkania i jedno miejsce garażowe z zamiarem wynajęcia osobom fizycznym lub firmom. Zakup nieruchomości został sfinansowany kredytem hipotecznym. Stroną umów dot. zakupu nieruchomości oraz umów kredytowych jest Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, a nie jej firma. Celem zakupu było uzyskiwanie dochodów z wynajmu. Dla zmaksymalizowania tych dochodów Wnioskodawczyni zakupiła odpowiednią literaturę oraz zapisała się do stowarzyszenia właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynajem nieruchomości opisanych we wniosku stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą, a przychody z niego winny podlegać łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami (dochodami) uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3, czy też stanowi najem prywatny w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność polegająca na wynajmie nieruchomości opisanych we wniosku nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej, ale tzw. najem prywatny w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przychody (dochody) z wynajmu nieruchomości, o których mowa we wniosku, nie podlegają łącznemu opodatkowaniu z przychodami (dochodami) uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ww. ustawy, oddzielnymi źródłami przychodów są m.in.:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Powyższe przepisy wskazują, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej.

Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem lub dzierżawa jest faktycznym przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest, jako pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl bowiem tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi rachunkowo-księgowe. W 2013 r. nabyła 4 mieszkania i jedno miejsce garażowe z zamiarem ich wynajęcia osobom fizycznym lub firmom. Celem zakupu było uzyskiwanie dochodów z wynajmu. Przy czym, zarówno umowy nabycia przedmiotowych nieruchomości, jak i umowy kredytowe, z których pozyskano środki na nabycie tychże nieruchomości, zawarte zostały poza prowadzoną działalnością gospodarczą („prywatnie”).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli:

  • będące przedmiotem wynajmu nieruchomości nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, a wydatki związane z ich nabyciem, eksploatacją nie stanowiły (nie stanowią) kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej,
  • umowy najmu ww. nieruchomości, zawierane są poza prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą,

to przychody z wynajmu ww. nieruchomości zaliczone są do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają łączeniu z przychodami uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/423-361/14/AP | Interpretacja indywidualna

najem
IPPP1/443-103/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.