Najem mieszkań | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to najem mieszkań. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
22
gru

Istota:

Czy spółka cywilna małżonków, właściciel nieruchomości, wystawiając fakturę za wynajem mieszkania będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, czy będzie wystawiać fakturę z 23% VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2011r. (data wpływu do tut. organu 19 lipca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2011r. (data wpływu do tut. organu 11 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy wynajmie mieszkania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
16
gru

Istota:

Czy opodatkowanie według stawki 8,5% jako najem prywatny, bez względu na ilość wynajmowanych lokali oraz wysokość osiągniętych przychodów, jest prawidłowe?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 12 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu lokali mieszkalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
15
gru

Istota:

Zdaniem Wnioskodawcy, mieszkania nie wynajmuje jako firma, to znaczy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, lecz wynajmuje je prywatnie, jako osoba fizyczna i dlatego - zdaniem Wnioskodawcy - nie ma on obowiązku ujmować przychodów z tytułu prywatnego najmu na cele mieszkalne w ewidencji sprzedaży VAT, którą Wnioskodawca prowadzi w związku z działalnością gospodarczą.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2011r. (data złożenia 17 marca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2011r. (data wpływu 19 maja 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjowania usług najmu lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca będzie mógł stosować od stycznia 2010r. stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%?

Fragment:

(...) i 2009 wynajmował je wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu o progach 8,5% i 20%. W 2010r. wnioskodawca ponownie wybrał ryczałt jako formę opodatkowania. Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis stanu faktycznego oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że skoro wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej m.in. w zakresie wynajmu, to tym samym przedmiotem najmu nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. To oznacza, że najem mieszkań stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wobec powyższego, jeśli w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca złożył pisemne (...)

2011
1
lip

Istota:

W sytuacji, gdy najem składników majątku będzie stanowił ciągłe pobieranie pożytków z rzeczy (choćby na podstawie umowy zawartej z jednym podmiotem), należy co do zasadny uznać go za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT.

Fragment:

(...) Zaskarżoną decyzją z dnia Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia A. B., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podstawą rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej był następujący stan faktyczny. Pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. A. B. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podał, że od roku 1998 wraz z bratem uzyskuje dochody z tytułu wynajmu lokalu gastronomicznego, znajdującego się w , który stanowi ich współwłasność. Najemcą lokalu od 1998 r. jest "A" spółka z o.o. Podatnik stwierdził, że odnośnie przedmiotowego lokalu, źródłem dochodów jest wyłącznie najem w rozumieniu prawa cywilnego oraz że nie świadczył wraz z bratem żadnych innych (...)

2011
1
cze

Istota:

Dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu stanowiącego współwłasność małoletniego dziecka, winny być rozliczone w zeznaniu podatkowym rodziców.

Fragment:

(...) Zaskarżoną do sądu decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. - w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia pana T.W., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia Nr dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdza, iż pismem z dnia 30 maja 2007 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można do wynajmu mieszkania zastosować stawkę VAT zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż nieruchomość nie jest własnością Wnioskodawcy a jedynie podnajmowana?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 15 listopada 2007 r. data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a osiągająca przychód z tytułu umowy najmu lokalu opodatkowany ryczałtem ewidencjonalnym może sie roliczac wspólnie z małżonkiem na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Pania w pismach z dnia 01 lutego 2005 r. oraz z dnia 26 lutego 2005 r. stanu faktycznego wynika, że nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, lecz osiąga przychody z najmu lokalu i opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pani małżonek uzyskuje dochody ze stosuku pracy oraz z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej osoby prawnej.Pytanie Pani dotyczy możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków wobec osiągania przychodów z tytułu najmu lokalu, jeżeli umowa ta nie jest zawarta w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 , poz. 176 ze zm. ) z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów moga wystąpic małżonkowie, którzy łącznie spęłnili następujące warunki: 1. podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 w/w (...)