Najem mieszkań | Interpretacje podatkowe

Najem mieszkań | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to najem mieszkań. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spółka cywilna małżonków, właściciel nieruchomości, wystawiając fakturę za wynajem mieszkania będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, czy będzie wystawiać fakturę z 23% VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2011r. (data wpływu do tut. organu 19 lipca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2011r. (data wpływu do tut. organu 11 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy wynajmie mieszkania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
22
gru

Istota:
Czy opodatkowanie według stawki 8,5% jako najem prywatny, bez względu na ilość wynajmowanych lokali oraz wysokość osiągniętych przychodów, jest prawidłowe?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 12 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu lokali mieszkalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2011
16
gru

Istota:
Zdaniem Wnioskodawcy, mieszkania nie wynajmuje jako firma, to znaczy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, lecz wynajmuje je prywatnie, jako osoba fizyczna i dlatego - zdaniem Wnioskodawcy - nie ma on obowiązku ujmować przychodów z tytułu prywatnego najmu na cele mieszkalne w ewidencji sprzedaży VAT, którą Wnioskodawca prowadzi w związku z działalnością gospodarczą.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2011r. (data złożenia 17 marca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2011r. (data wpływu 19 maja 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjowania usług najmu lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)
2011
15
gru

Istota:
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca będzie mógł stosować od stycznia 2010r. stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%?
Fragment:
(...) i 2009 wynajmował je wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu o progach 8,5% i 20%. W 2010r. wnioskodawca ponownie wybrał ryczałt jako formę opodatkowania. Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis stanu faktycznego oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że skoro wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej m.in. w zakresie wynajmu, to tym samym przedmiotem najmu nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. To oznacza, że najem mieszkań stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wobec powyższego, jeśli w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca złożył pisemne (...)
2011
1
sie

Istota:
W sytuacji, gdy najem składników majątku będzie stanowił ciągłe pobieranie pożytków z rzeczy (choćby na podstawie umowy zawartej z jednym podmiotem), należy co do zasadny uznać go za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT.
Fragment:
(...) Zaskarżoną decyzją z dnia Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia A. B., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podstawą rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej był następujący stan faktyczny. Pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. A. B. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podał, że od roku 1998 wraz z bratem uzyskuje dochody z tytułu wynajmu lokalu gastronomicznego, znajdującego się w , który stanowi ich współwłasność. Najemcą lokalu od 1998 r. jest "A" spółka z o.o. Podatnik stwierdził, że odnośnie przedmiotowego lokalu, źródłem dochodów jest wyłącznie najem w rozumieniu prawa cywilnego oraz że nie świadczył wraz z bratem żadnych innych (...)
2011
1
lip

Istota:
Dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu stanowiącego współwłasność małoletniego dziecka, winny być rozliczone w zeznaniu podatkowym rodziców.
Fragment:
(...) Zaskarżoną do sądu decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. - w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia pana T.W., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia Nr dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdza, iż pismem z dnia 30 maja 2007 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy można do wynajmu mieszkania zastosować stawkę VAT zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż nieruchomość nie jest własnością Wnioskodawcy a jedynie podnajmowana?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 15 listopada 2007 r. data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, a osiągająca przychód z tytułu umowy najmu lokalu opodatkowany ryczałtem ewidencjonalnym może sie roliczac wspólnie z małżonkiem na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Z przedstawionego przez Pania w pismach z dnia 01 lutego 2005 r. oraz z dnia 26 lutego 2005 r. stanu faktycznego wynika, że nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, lecz osiąga przychody z najmu lokalu i opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pani małżonek uzyskuje dochody ze stosuku pracy oraz z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej osoby prawnej.Pytanie Pani dotyczy możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków wobec osiągania przychodów z tytułu najmu lokalu, jeżeli umowa ta nie jest zawarta w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 , poz. 176 ze zm. ) z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów moga wystąpic małżonkowie, którzy łącznie spęłnili następujące warunki: 1. podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 w/w (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.