Najem | Interpretacje podatkowe

Najem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to najem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu nieruchomooci
Fragment:
Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzia nale?y, ?e najem stanowi odrebne od dzia3alnooci gospodarczej Yród3o przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT), choa mo?e tak?e istniea najem, który prowadzony jest w ramach dzia3alnooci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT). Tym samym, co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawi3 osobie oddaj1cej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu s1 sk3adniki maj1tku zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1 (w tym nieruchomooci), albo najem jest przedmiotem tej dzia3alnooci, osi1gane z tego tytu3u przychody winno sie zaliczaa do Yród3a przychodów jakim jest pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza. Oznacza to, ?e wybór sposobu opodatkowania najmu nie jest uzale?niony od ilooci wynajmowanych nieruchomooci, lecz wy31cznie od tego, czy wynajmowane nieruchomooci bed1 sk3adnikiem maj1tku zwi1zanym z dzia3alnooci1 gospodarcz1 podatnika. Stosownie do treoci art. 9a ust. 6 Ustawy PIT, dochody osi1gane przez podatników ze Yród3a, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, s1 opodatkowane na zasadach okreolonych w Ustawie PIT, chyba ?e podatnicy z3o?1 w3aociwemu naczelnikowi urzedu skarbowego pisemne oowiadczenia o wyborze opodatkowania w formie rycza3tu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach okreolonych w ustawie o zrycza3towanym podatku dochodowym.
2017
15
sty

Istota:
Stawka podatku VAT dla wynajmu powierzchni na cele reklamowe (PKWiU 73.11.19.0)
Fragment:
Czy usługi opisane w pkt 1, umieszczone w grupowaniu PKWiU 73.11.19.0 „ Pozostałe Usługi reklamowe ” przez Urząd Statystyczny, są zwolnione z podatku VAT, czy opodatkowane, a jeśli opodatkowane to jaką stawką? Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1 Usługi opisane w pkt 1, umieszczone przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 73.11.19.0 „ Pozostałe usługi reklamowe ” są opodatkowane na zasadach ogólnych wg stawki 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
2016
6
gru

Istota:
Czy od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznym podmiotom z tytułu najmu poza granicami Polski maszyn i urządzeń budowlanych Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła?
Fragment:
(...) najem jest realizowany z podmiotami zagranicznymi, a całość prac związanych z użytkowaniem przedmiotowych maszyn jest wykonywana wyłącznie poza granicami Polski. Przychód uzyskiwany przez zagranicznych kontrahentów (wynajmujących) z tego tytułu nie jest bowiem osiągany na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.). W związku z tym nie podlega on opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła. Spółka stoi na stanowisku, że wynagrodzenie za najem maszyn budowlanych nie ma charakteru należności licencyjnych i nawet w przypadku, gdyby maszyny te byłyby wykorzystywane na terytorium Polski, to nie mieściłyby się w pojęciu urządzeń przemysłowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takim przypadku w związku z zastosowaniem właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka nie byłaby zobowiązana do pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia za ich najem, gdyż zastosowanie znalazłyby przepisy dotyczące zysków z przedsiębiorstw, a nie należności licencyjnych. 1.
2016
5
gru

Istota:
Stawka podatku VAT dla najmu pomieszczeń dodatkowych na cele mieszkaniowe.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy najem dodatkowych pomieszczeń przez mieszkańców danej nieruchomości na cele mieszkalne (piwnice, komórki) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, najem pomieszczeń dla mieszkańców danej nieruchomości jako najem lokali dla celów mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy – należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
2016
29
lis

Istota:
Czy najem lokalu w nieruchomooci u?ytkowanej w ramach dzia3alnooci gospodarczej mo?e bya opodatkowany w formie rycza3tu ewidencjonowanego?
Fragment:
Na podstawie wy?ej przedstawionych regulacji prawnych, przyj1a nale?y, ?e najem stanowi odrebne od dzia3alnooci gospodarczej Yród3o przychodu, choa mo?e tak?e istniea najem, który prowadzony jest w ramach dzia3alnooci gospodarczej - o czym ma prawo decydowaa w3aociciel nieruchomooci. Wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawi3 decyzji osoby oddaj1cej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu s1 sk3adniki maj1tku zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1, albo najem jest przedmiotem tej dzia3alnooci, wynajmowanie nieruchomooci traktowane jest jako pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza. W opisanym we wniosku stanie faktycznym, zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane z tytu3u najmu lokali mieszcz1cych sie w prywatnej nieruchomooci, nie s1 przychodami z dzia3alnooci gospodarczej. ?ród3em tych przychodów jest najem - zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w owietle powo3anych przepisów, przychody uzyskane z wynajmu lokali nale?1cych do prywatnego maj1tku Wnioskodawczyni, przy zachowaniu warunków przedstawionych we wstepie, mog1 bya opodatkowane zrycza3towanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% - zgodnie art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a , art. 12 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy o zrycza3towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi1ganych przez osoby fizyczne.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość opodatkowania najmu pawilonu handlowego (po zlikwidowaniu działalności gospodarczej) 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz możliwości dokonania zmiany zasad opodatkowania najmu w trakcie roku podatkowego.
Fragment:
Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do treści art. 9a ust. 6 tejże ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2016
29
kwi

Istota:
Czy najem nieruchomości użytkowanej w ramach działalności gospodarczej może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
Fragment:
Powyższe przepisy wskazują, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem lub dzierżawa jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl bowiem tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Zatem przychód uzyskany z tytułu najmu nieruchomości wykorzystywanej w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie stanowił przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, dzierżawa itp.), lecz będzie przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
3
kwi

Istota:
Czy wynajem pokoi w budynku mieszkalnym przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego można uznać za najem prywatny i przychód z tego tytułu opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastosowaniem stawki 8,5%?
Fragment:
W takiej sytuacji najem może stanowić odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów. Zatem przychody z tytułu wynajmu krótkotrwałego dwóch pokoi można zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. najem. Natomiast w sytuacji najmu długotrwałego (w przypadku braku zapotrzebowania na najem krótkotrwały), gdy umowa najmu dwóch pokoi nie zostanie zawarta przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz jako tzw. najem prywatny, to zgodnie z wolą Wnioskodawczyni przychody z opisanego wynajmu będzie można także zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego zarówno przychody z najmu krótkotrwałego jak i długotrwałego (w przypadku braku zapotrzebowania na najem krótkotrwały) będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, że Wnioskodawczyni złoży – w ustawowym terminie – właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania zgodnie z art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2016
26
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko, że w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we wniosku, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzenia działalności w zakresie wynajmu mieszkania powinny być zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarcza? Innymi słowy, czy prawidłowe jest stanowisko, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawczyni wynajmując mieszkanie nie musi prowadzić działalności gospodarczej i nie musi zgłosić/zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
Czy prawidłowe jest stanowisko, że w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we wniosku, Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osiągająca przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5 % zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu, jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Za decydujące dla kwalifikacji do właściwego źródła przychodu uznać należy to, czy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo wynajem jest przedmiotem takiej działalności. W takich bowiem przypadkach przychody z wynajmowania nieruchomości traktowane są jako przychody ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni jest rolnikiem oraz prowadzi w ramach działalności rolniczej gospodarstwo agroturystyczne wpisane w Gminie do ewidencji miejsc noclegowych na podstawie zgłoszenia miejsc noclegowych.
2016
11
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że całość przychodu uzyskanego z tytułu najmu nieruchomości będącej własnością jego i małżonki powinien on rozliczać pod względem podatkowym jako jedyny zobowiązany do tego podatnik?
Fragment:
Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że najem jako usługa wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Przytaczając natomiast przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
2016
6
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Najem
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.