ITPB2/4511-803/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagród z systemów polecających oraz obowiązków związanych z przekazywaniem wygranych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym przez organizatora zakładów.
ITPB2/4511-803/15/TJinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. nagrody
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród z systemów polecających oraz obowiązków związanych z przekazywaniem wygranych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym przez organizatora zakładów

  • jest nieprawidłowe w zakresie pytania nr 1,
  • jest prawidłowe w zakresie pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród z systemów polecających oraz obowiązków związanych z przekazywaniem wygranych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym przez organizatora zakładów.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza założyć działalność gospodarczą w zakresie organizowania zakładów w ... Będzie ona prowadzona jako działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z). Działalność ta polegać będzie na zbieraniu grupy osób chętnych do wspólnego wysyłania kuponu systemowego .... Gracz zakupywać będzie punkty – koszt jednego to 1 zł 25 gr. Każdy gracz może też przystąpić do tzw. systemu polecającego. Otrzymywać będzie premię za polecenie portalu innym graczom. Do systemu polecającego może przystąpić każdy gracz. Premia jest nagrodą za polecenie portalu innym osobom, a jej wysokość jest uzależniona od ilości poleceń dla innych graczy. Użytkownik, który wyrazi chęć przystąpienia do systemu polecającego będzie otrzymywał nagrodę jeżeli z jego polecenia do portalu przystąpią inni gracze. Nagrodę będzie można zlecić do wypłaty lub zamienić na punkty, a punkty na odpowiednią ilość zakładów uczestniczących w losowaniu. Wypłata nagrody będzie następować na koniec każdego miesiąca. Wnioskodawczyni będzie pośrednikiem pomiędzy użytkownikami portalu, a spółką X. S.A., w imieniu uczestników będzie nabywać zakłady, a w przypadku wygranej będzie przekazywać wygrane na ich rzecz. Wygrane te są dzielone pomiędzy uczestników gry. X. S.A. pobiera przy wypłacie wygranej zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc gracz otrzymuje kwotę pomniejszoną o podatek. Wnioskodawczyni wyjaśnia również, że nie jest podmiotem uprawnionym na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowski Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. W jaki sposób opodatkować wygrane wypłacane uczestnikom systemów polecających...
  2. Czy wypłata z zysku uprzednio pomniejszona o pobrany zryczałtowany podatek na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez organizatora (X. S.A.), powinna być opodatkowana jeszcze raz przy podziale zysku pomiędzy graczami portalu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania nr 1, przychody związane z uzyskaną premią (nagrodą) za przystąpienie kolejnych uczestników w ramach systemu polecającego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6A i 68, powinny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Natomiast w zakresie pytania nr 2 Wnioskodawczyni uważa, że wygrane do podziału pomiędzy graczy nie podlegają już opodatkowaniu ponieważ został od nich pobrany podatek stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie pytania nr 1 i za prawidłowe w zakresie pytania nr 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak natomiast stanowi art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodu określony został w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym z nich, stosownie do ust. 1 pkt 9 tego przepisu, są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w zacytowanym przepisie zwrotu „w szczególności” oznacza, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł można mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza założyć działalność gospodarczą w zakresie organizowania zakładów w ... Będzie ona prowadzona jako działalność portali internetowych. Działalność ta polegać będzie na zbieraniu grupy osób chętnych do wspólnego wysyłania kuponu systemowego ... Gracz zakupywać będzie punkty – koszt jednego to 1 zł 25 gr. Każdy gracz może też przystąpić do tzw. systemu polecającego. Otrzymywać będzie premię za polecenie portalu innym graczom. Do systemu polecającego może przystąpić każdy gracz. Premia jest nagrodą za polecenie portalu innym osobom, a jej wysokość jest uzależniona od ilości poleceń dla innych graczy. Użytkownik, który wyrazi chęć przystąpienia do systemu polecającego będzie otrzymywał nagrodę jeżeli z jego polecenia do portalu przystąpią inni gracze. Nagrodę będzie można zlecić do wypłaty lub zamienić na punkty, a punkty na odpowiednią ilość zakładów uczestniczących w losowaniu. Wypłata nagrody będzie następować na koniec każdego miesiąca. Wnioskodawczyni będzie pośrednikiem pomiędzy użytkownikami portalu, a spółką X. S.A., w imieniu uczestników będzie nabywać zakłady, a w przypadku wygranej będzie przekazywać wygrane na ich rzecz X. S.A. pobiera przy wypłacie wygranej zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc gracz otrzymuje kwotę pomniejszoną o podatek.

Wobec tak przedstawionego opisu, w świetle przedstawionych wątpliwości Wnioskodawczyni oraz zajętego stanowiska własnego w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia, wyjaśnić należy, że świadczenia otrzymywane przez użytkowników portalu polecających go innym osobom, stanowić będą dla nich przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do wystawiania im informacji o wysokości przychodów według ustalonego wzoru. Jak stanowi bowiem art. 42a ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Świadczenia te nie mogą zostać uznane za nagrody, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również za żadne ze świadczeń, o których mowa we wskazanych w nim przepisach, tj. art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 wolne od podatku są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z kolei z pkt 6a tego przepisu wynika, że ze zwolnienia z opodatkowania korzystają również wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Jak natomiast stanowi pkt 68 wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W ocenie tutejszego organu świadczenia otrzymywane przez użytkowników portalu, który zamierza założyć Wnioskodawczyni nie mieszczą się w dyspozycji żadnego ze wskazanych przepisów. Z ich treści wynika bowiem, że wolą ustawodawcy zwolnione z opodatkowania zostały nagrody otrzymywane w wyniku udziału w konkretnych, wskazanych w tych przepisach różnego rodzaju konkursach. Konkursem natomiast jest impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami. Konkurs definiuje się również jako przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami, jak również jako imprezę, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że działania, które muszą podjąć użytkownicy portalu w celu uzyskania opisanego we wniosku świadczenia nie wymagają od nich żadnego rodzaju rywalizacji, a jego otrzymanie nie jest wynikiem oceny specjalistycznego jury. Aktywnością premiowaną przez Wnioskodawczynię jest wyłącznie polecenie portalu przez dotychczasowych użytkowników innym osobom, w wyniku którego to polecenia osoby te staną się użytkownikami korzystającymi z usług portalu. Świadczenie to stanowi więc swego rodzaju wynagrodzenie dla użytkowników polecających, a nie nagrodę uzyskiwaną w konkursie.

Świadczenia te nie mogą zostać uznane również za związane ze sprzedażą premiową. Za sprzedaż premiową uznać można bowiem sprzedaż dokonaną na podstawie umowy, zawartej między sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru lub usługi. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru lub usługi, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z taką sytuacją w omawianej sprawie nie mamy do czynienia. Wobec powyższego świadczenia otrzymane przez użytkowników portalu nie mogą zostać uznane za nagrody, do których miałby zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Wnioskodawczyni nie będzie więc zobowiązana do poboru podatku czy też zaliczek na podatek od wypłaconych świadczeń, a jedynie – jak wskazano wyżej – do sporządzenia stosownej informacji o osiągniętych przychodach.

Odnosząc się natomiast do stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2, zgodzić się należy z przedstawionym w nim twierdzeniem, zgodnie z którym świadczenia te nie będą podlegały opodatkowaniu przy ich przekazaniu przez Wnioskodawczynię użytkownikom portalu. Podmiotem pobierającym podatek z tytułu wygranych – jak wskazano w treści wniosku – będzie bowiem spółka X. S.A. organizująca zakłady, w zawieraniu których jedynie pośredniczyć będzie Wnioskodawczyni. To właśnie więc X. S.A., a nie Wnioskodawczyni, jest podmiotem zobowiązanym do poboru podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ITPB1/4511-134/16/PSZ | Interpretacja indywidualna

nagrody
ILPB1/4511-1-79/16-2/AMN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.