ITPB2/4511-323/15/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego art. 21 ust. 1 pkt 39 (nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od 2012 r. jest studentką Akademii..., w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. W 2014 r., jako studentka, złożyła wniosek do Rektora uczelni, zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, o uzyskanie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej. W 2014 r. otrzymała nagrodę pieniężną w kwocie 20.000. Następnie w 2014 r. otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 34 „nagroda ministra”, a w poz. 35 kwoty nagrody.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagród „Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej” przyznawana jest studentom uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. 2012 poz. 610).

Celem nagrody jest wyróżnienie i uhonorowanie studentów uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne, zaś adresatami są studenci uczelni artystycznych, czyli uczelni opisanych w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2012 r. Nr 572) Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji i podatkowej zaniechano poboru podatku. Wnioskodawczyni uważa, że ww. jednorazowa nagroda jest formą stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, wypłaconego z budżetu państwa, oraz przyznanego w związku z przepisami o systemie oświaty, a zatem spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), na podstawie której, (art. 173 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy), student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni, zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia (...) naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zatem zwolnienie z opodatkowania świadczeń opisanych w przywołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

    -
  • muszą być one przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,-
  • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,-
  • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Jednorazowe stypendium w formie nagrody, spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na posiedzeniu 11 lipca 2014 r., podczas Rady Instytutu Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce Akademii ... została przegłosowana kandydatura Wnioskodawczyni, jako studentki zgłoszonej do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Kandydatura została zgłoszona do Rektoratu Akademii ..., skąd również na początku sierpnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała Regulamin przyznawania Nagrody oraz Wniosek do uzupełnienia, a także informację o konieczności przedstawienia udokumentowanego portfolio. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływał 15 września 2014 r. Po tym czasie wszystkie kandydatury z poszczególnych Wydziałów Akademii wpływały do Pani Rektor, która na podstawie przedstawionych wniosków i portforlio decydowała o przedstawieniu odpowiednich kandydatów do wyróżnienia Nagrodą Ministra. W dniu 1 grudnia 2014 r. została ogłoszona lista studentów oraz przekazana informacja o uroczystym wręczeniu Nagród.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że przyznana i wypłacona jej w 2014 r. nagroda ministra za wybitne osiągnięcia wpisuje się w zakres art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, iż pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni od 2012 r. jest studentką Akademii ..., w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. W 2014 r., jako studentka, złożyła wniosek do Rektora uczelni, zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, o uzyskanie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej. W 2014 r. otrzymała nagrodę pieniężną w kwocie 20.000. Następnie w 2014 r. otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 34 „nagroda ministra”, a w poz. 35 kwoty nagrody.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagród „Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej” przyznawana jest studentom uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. 2012 poz. 610).

Celem nagrody jest wyróżnienie i uhonorowanie studentów uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne, zaś adresatami są studenci uczelni artystycznych, czyli uczelni opisanych w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2012 r. Nr 572) Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270). Zgodnie z § 1 rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zwanego dalej „stypendium”, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Natomiast zasady ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej określa ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7a ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Stosownie do art. 7a ust. 2 ww. ustawy nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610). W myśl § 1 ust. 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej „właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej „nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy.

W świetle § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Odnosząc się do powyższego, po analizie zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniając zasadę, że przepisy stanowiące ulgi będące odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania winny być interpretowane ściśle, stwierdzić należy, że zwolnieniem określonym w tym przepisie objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria w nim określone. Jednakże, nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej, nie należy utożsamiać ze stypendium.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „nagrody” ani „stypendium”. w takiej sytuacji należy posiłkować się językowym znaczeniem tych pojęć. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/lista.php...co=stypendium), określa stypendium jako „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”. Natomiast nagrodę określa jako „dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Wobec powyższego przyznana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest stypendium, stypendium naukowym lub za wyniki w nauce, ani żadną ich formą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, założyć należy, że gdyby przyznający przedmiotową nagrodę minister miał na myśli stypendium, to posłużyłby się nazwą „stypendium” a nie „nagroda ministra”.

W związku z tym, jednorazowo otrzymana przez Wnioskodawczynię nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.