ITPB2/415-711/14/MU | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekazania przez Uczelnię nagród pieniężnych i rzeczowych na rzecz studentów i doktorantów.
ITPB2/415-711/14/MUinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. studenci
 3. uczelnie
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania przez Uczelnię nagród pieniężnych i rzeczowych na rzecz studentów i doktorantów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania przez uczelnię nagród pieniężnych i rzeczowych na rzecz studentów i doktorantów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Rektor Uczelni, za szczególne osiągnięcia i zasługi na rzecz Uczelni wręcza studentom i doktorantom różnego rodzaju nagrody. Nagrody mają charakter motywacyjny jak również promujący i aktywizujący do dalszej pracy. Nagrody wręczane są w szczególności za:

 1. indywidualne osiągnięcia naukowe;
 2. udział w konkursach i zawodach, w których studenci lub doktoranci zajmują wysokie miejsca lub otrzymują wyróżnienia itp.;
 3. działania na rzecz rozwoju Uczelni;
 4. aktywny udział w kołach naukowych, organizacjach studenckich;
 5. szczególne zaangażowanie w pracach samorządu studenckiego lub doktorantów;
 6. zaangażowanie w życie akademickie Uczelni (udział w poczcie sztandarowym; reprezentowanie Uczelni na oficjalnych spotkaniach; organizacja uroczystości akademickich);
 7. promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni;
 8. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów i doktorantów.

Nagrody wręczane są na podstawie indywidualnych wniosków np. dziekanów oraz z własnej inicjatywy Rektora. Mogą mieć formę nagrody pieniężnej lub nagrody rzeczowej a ich wartość przekracza kwotę 200 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nagrody (pieniężne i rzeczowe) za szczególne osiągnięcia przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz studentów i doktorantów stanowią przychód „z innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić dla tych osób informacje PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. Mając powyższe na względzie, wartość otrzymanych przez studentów/doktorantów nagród stanowi przychód z „innych źródeł”, o ile wystąpią realne korzyści majątkowe.

Przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje do jakich świadczeń odnosi się obowiązek sporządzania informacji PIT-8C, odwołując się w tym zakresie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W przepisie tym jest mowa o przychodach z tzw. innych źródeł, np. nagród, które nie należą do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów m.in. ze stosunku pracy. Zatem Wnioskodawca uważa, że będzie obowiązany wystawić po zakończeniu roku podatkowego informacje PIT-8C dla każdej z osób otrzymującej nagrodę i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać je podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei, w myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są również inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że rektor Uczelni, za szczególne osiągnięcia i zasługi na rzecz Uczelni wręcza studentom i doktorantom różnego rodzaju nagrody. Nagrody mają charakter motywacyjny jak również promujący i aktywizujący do dalszej pracy. Nagrody wręczane są w szczególności za:

 1. indywidualne osiągnięcia naukowe;
 2. udział w konkursach i zawodach, w których studenci lub doktoranci zajmują wysokie miejsca lub otrzymują wyróżnienia itp.;
 3. działania na rzecz rozwoju Uczelni;
 4. aktywny udział w kołach naukowych, organizacjach studenckich;
 5. szczególne zaangażowanie w pracach samorządu studenckiego lub doktorantów;
 6. zaangażowanie w życie akademickie Uczelni (udział w poczcie sztandarowym; reprezentowanie Uczelni na oficjalnych spotkaniach; organizacja uroczystości akademickich);
 7. promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni;
 8. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów i doktorantów.

Nagrody wręczane są na podstawie indywidualnych wniosków np. dziekanów oraz z własnej inicjatywy Rektora. Mogą mieć formę nagrody pieniężnej lub nagrody rzeczowej a ich wartość przekracza kwotę 200 zł.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że wartość nagród pieniężnych jak i rzeczowych za szczególne osiągnięcia otrzymanych przez studentów i doktorantów, stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Wnioskodawca z tytułu przekazania ww. nagród ma obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C. Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.