ITPB2/415-668/14/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej (nagroda ministra za wybitne osiągnięcia przyznana jako pomoc materialna wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od 2012 r. jest studentką Akademii w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła, jako studentka, wniosek do Rektora uczelni, o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczoną dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej. W dniu 4 listopada 2013 r., podczas Rady Instytutu Międzywydziałowego ... została przegłosowana kandydatura Wnioskodawczyni, jako studentki zgłoszonej do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Następnie kandydatura została zgłoszona do Rektoratu Akademii, skąd również 4 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała regulamin przyznawania nagrody oraz wniosek do uzupełnienia, a także informację o konieczności przedstawienia udokumentowanego portfolio. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływał 6 listopada 2013 r. Po tym czasie wszystkie kandydatury z poszczególnych Wydziałów Akademii wpływały do Rektora, który na podstawie przedstawionych wniosków i portfolio decydował o przedstawieniu odpowiednich kandydatów do wyróżnienia Nagrodą Ministra. W dniu 28 listopada 2013 r. została ogłoszona lista studentów oraz przekazana informacja o uroczystym wręczeniu Nagród. Wnioskodawczyni została wyróżniona nagrodą Ministra w kwocie 20.000 zł.

W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 34 „nagroda ministra”, a w poz. 35 wykazano kwotę nagrody.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagród, „Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej”, przyznawana jest studentom uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 610).

Celem nagrody jest wyróżnienie i uhonorowanie studentów uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne, zaś adresatami są studenci uczelni artystycznych, czyli uczelni opisanych w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. Nr 572).

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wnioskodawczyni uważa, że ww. jednorazowa nagroda jest formą stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, wypłaconej z budżetu państwa, oraz przyznanej w związku z przepisami o systemie oświaty, a zatem spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona Jej, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa, że jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz., 572 z późn. zm.). Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Z treści art. 178 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, (...), pochodzące z budżetu państwa, (...) - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z tym, Wnioskodawczyni uważa, że zwolnienie z opodatkowania świadczeń opisanych w przywołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

  • musi być ona przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
  • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Zdaniem Wnioskodawczyni jednorazowe stypendium w formie nagrody, spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona Jej, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, iż pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni od 2012 r. jest studentką Akademii w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła, jako studentka, wniosek do Rektora uczelni, o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczoną dla studentów uczelni artystycznych za osiągnięcia w twórczości artystycznej. W dniu 4 listopada 2013 r., podczas Rady Instytutu Międzywydziałowego ... została przegłosowana kandydatura Wnioskodawczyni, jako studentki zgłoszonej do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Następnie kandydatura została zgłoszona do Rektoratu Akademii, skąd również 4 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała regulamin przyznawania nagrody oraz wniosek do uzupełnienia, a także informację o konieczności przedstawienia udokumentowanego portfolio. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływał 6 listopada 2013 r. Po tym czasie wszystkie kandydatury z poszczególnych Wydziałów Akademii wpływały do Rektora, który na podstawie przedstawionych wniosków i portfolio decydował o przedstawieniu odpowiednich kandydatów do wyróżnienia Nagrodą Ministra. W dniu 28 listopada 2013 r. została ogłoszona lista studentów oraz przekazana informacja o uroczystym wręczeniu Nagród. Wnioskodawczyni została wyróżniona nagrodą Ministra w kwocie 20.000 zł.

W 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 34 „nagroda ministra”, a w poz. 35 wykazano kwotę nagrody.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagród, „Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej”, przyznawana jest studentom uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 610).

Celem nagrody jest wyróżnienie i uhonorowanie studentów uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne, zaś adresatami są studenci uczelni artystycznych, czyli uczelni opisanych w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. Nr 572).

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zatem zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

  • pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
  • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż nagroda ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona Wnioskodawczyni, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznać należy bowiem, że jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie tut. Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.