ITPB2/415-29/12/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wygrana w konkursie plastycznym, który został ogłoszony poprzez rozwieszenie plakatów i w którym wartość nagrody nie przekracza 760 złotych korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2011 r. (data wpływu 9 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród otrzymanych przez zwycięzców konkursu plastycznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród otrzymanych przez zwycięzców konkursu plastycznego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie statutu prowadzi działalność społeczną, kulturalną i oświatową. Działalność ta realizowana jest poprzez placówki społeczno-kulturalno-oświatowe tj. kluby. W jednym z klubów ogłoszono konkurs plastyczny o nazwie "...", który został rozpowszechniony poprzez rozwieszenie plakatów. Laureaci konkursu zostali wybrani przez komisję, która oceniała najładniejszą kartkę świąteczną. Nagrodzone prace wyróżniono ze względu na wartość estetyczną i artystyczną. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe o wartości: za I miejsce 24,50 zł i za II miejsce 11, 00 zł.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy wygrana w konkursie plastycznym, który został ogłoszony poprzez rozwieszenie plakatów i w którym wartość nagrody nie przekracza 760 złotych korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy wygrana w konkursie plastycznym organizowanym przez klub społeczno-kultoralno-oświatowy działający jako jednostka Spółdzielni Mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkurs miał charakter artystyczny, organizowany był przez placówkę społeczno-kulturtalno-oświatową. Wartość nagrody nie przekroczyła kwoty 760 złotych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

W świetle powyższego, zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w ww. przepisie, może zostać objęta wartość wygranych w tych konkursach i grach, które organizowane i ogłaszane są przez środki masowego przekazu albo też w takich konkursach, które nie są wprawdzie organizowane przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z określonych w tym przepisie dziedzin, a mianowicie muszą to być konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Przepisy podatkowe posługują się pojęciami „konkurs”, „nagroda” nie zawierając ich definicji. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego, konkurs to "przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami", nagroda to to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jest element współzawodnictwa i strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia sztuka. Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego, sztuka to dziedzina działalności artystycznej wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne; też: wytwór lub wytwory takiej działalności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie statutu prowadzi działalność społeczną, kulturalną i oświatową. Działalność ta realizowana jest poprzez placówki społeczno-kulturalno-oświatowe tj. kluby. W jednym z klubów ogłoszono konkurs plastyczny o nazwie "...", który został rozpowszechniony poprzez rozwieszenie plakatów. Laureaci konkursu zostali wybrani przez komisję, która oceniała najładniejszą kartkę świąteczną. Nagrodzone prace wyróżniono ze względu na wartość estetyczną i artystyczną. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe o wartości: za I miejsce 24,50 zł i za II miejsce 11, 00 zł.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mamy więc do czynienia z przedsięwzięciem o charakterze artystycznym, dającym możliwość wyboru najlepszych autorów prac (kartek świątecznych), wyróżnionych ze względu na wartość estetyczną i artystyczną nagrodami, więc w przedsięwzięciu tym występuje element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. Zatem należy uznać, iż przyznane nagrody stanowią nagrody otrzymane w konkursie, należącym do dziedziny sztuki.

W związku z powyższym wygrane nagrody, których jednorazowa wartość nie przekraczała kwoty 760 zł uzyskane przez uczestników konkursu plastycznego, zaliczanego do dziedziny sztuki zorganizowanego przez Spółdzielnię korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.