ITPB2/415-11/12/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy wypłacone nagrody osobom biorącym udział w ww. konkursie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 760 zł, bez względu na status takiej osoby (twórca, artysta, amator)?
2. Czy nagrody wypłacone osobom biorącym udział w ww. konkursie, które swoją wartością przekraczają 760 zł, są opodatkowane ponad tę kwotę 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na status takiej osoby (twórca, artysta, amator)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród wypłacanych zwycięzcom konkursu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród wypłacanych zwycięzcom konkursu.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca ogłosił konkurs na najlepszy film akcji. Powyższy konkurs był adresowany do artystów – twórców. Rozstrzygany był w dwóch kategoriach, tj. artystów – twórców zajmujących się profesjonalnie jak i amatorsko tworzeniem krótkometrażowych filmów. W konkursie brały udział osoby, które nie były zatrudnione u Wnioskodawcy. Konkurs nie był emitowany w środkach masowego przekazu, wysokość nagród była zróżnicowana, w niektórych przypadkach swoją wartością przekraczała kwotę 760 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wypłacone nagrody osobom biorącym udział w ww. konkursie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 760 zł, bez względu na status takiej osoby (twórca, artysta, amator)...
  2. Czy nagrody wypłacone osobom biorącym udział w ww. konkursie, które swoją wartością przekraczają 760 zł, są opodatkowane ponad tę kwotę 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na status takiej osoby (twórca, artysta, amator)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wnioskodawca uważa, że nagrody wypłacone uczestnikom, bez względu na status takiej osoby (twórca, artysta, amator), pozostają wolne od podatku do kwoty 760 zł. W sytuacji, w której wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, nadwyżka jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Według Wnioskodawcy, powyższe zasady opodatkowania dotyczą zarówno twórców, artystów, jak również amatorów biorących udział w organizowanym przez Niego konkursie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Zatem każda osoba biorąca udział w konkursie, w którym są prezentowane, stworzone przez nią utwory, będzie miała status twórcy, bez względu na to, czy stworzyła dzieło wykonując te czynności będąc profesjonalistą, czy też nie. Wobec powyższego – zdaniem Wnioskodawcy – bez znaczenia pozostaje status takiej osoby biorącej udział w konkursie. Tym samym, odnosząc się do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając w szczególności na uwadze wykładnię literalną oraz zasadę „in dubio pro tributario”, ustawodawca nie wyłączył z opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, osób biorących udział w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki – twórców.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje interpretację indywidualną organu podatkowego, w której wskazano na konieczność opodatkowania 10% podatkiem dochodowym nagród wypłacanych uczestnikom konkursu na najlepszą pracę magisterską – utworu w myśl prawa autorskiego.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, nie będą miały zastosowania ogólne zasady opodatkowania wyrażone w treści art. 27 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dotyczące opodatkowania działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 2 wymieniono działalność wykonywaną osobiście.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (art. 13 pkt 2 ww. ustawy).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca będący miejską instytucją kultury, ogłosił konkurs na najlepszy film akcji. Powyższy konkurs był adresowany do artystów – twórców. Rozstrzygany był w dwóch kategoriach, tj. artystów – twórców zajmujących się profesjonalnie jak i amatorsko tworzeniem krótkometrażowych filmów. W konkursie brały udział osoby, które nie były zatrudnione u Wnioskodawcy. Konkurs nie był emitowany w środkach masowego przekazu, wysokość nagród była zróżnicowana, w niektórych przypadkach swoją wartością przekraczała kwotę 760 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Przy omawianiu konkursów o charakterze przedmiotowym należy wyróżnić co do zasady dwie reguły opodatkowania przychodów w nich uzyskanych. Pierwsza z nich dotyczy przychodów uzyskanych z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, traktowanych jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W stosunku do tego rodzaju przychodów stosuje się 20% stawkę kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy) i podlegają one łączeniu z pozostałymi przychodami uzyskanymi przez podatnika w roku podatkowym. Od tak obliczonego dochodu pobiera się – zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy - zaliczkę na podatek dochodowy przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 13 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma więc zastosowanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście - m.in. do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki, co oznacza, że ustawodawca obejmuje tym przepisem wszystkie przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, a więc także przychody z wygranych w konkursach i z tytułu udziału w nich.

Przy czym dla zakwalifikowania przychodu z tytułu udziału w konkursie do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy nie ma znaczenia czy stworzony został „utwór” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a okoliczność czy uzyskany przychód ma związek z wykonywaniem - przez osoby, które go osiągają - działalności artystycznej.

Dlatego też przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania do przychodów zwycięzców konkursów z dziedziny kultury i sztuki, którzy posiadają status artysty lub twórcy i uzyskują przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej.

Natomiast druga reguła opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w konkursach zawarta została w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wynika, iż od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wynika, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że:

  1. nagrody wypłacone – osobom fizycznym nie posiadającym statusu artysty czy twórcy jak i osobom posiadającym taki status - z tytułu wygranych w konkursach z dziedziny kultury i sztuki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł,
  2. nagrody wypłacone z tytułu wygranych w konkursach z dziedziny kultury i sztuki, których wartość przekracza kwotę 760 zł, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody, jeżeli otrzymały je osoby, które nie zajmują się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej (nie posiadają statusu artysty, twórcy),
  3. nagrody wypłacone z tytułu wygranych w konkursach z dziedziny kultury i sztuki, których wartość przekracza kwotę 760 zł, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (tj. na podstawie przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 cyt. ustawy, tj. w wysokości 20% uzyskanego przychodu), jeżeli otrzymały je osoby, które zajmują się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej (posiadają status artysty, twórcy).

Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji gdy wartość nagrody otrzymanej przez zwycięzcę konkursu przekroczy 760 zł, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 i cała kwota nagrody podlegać będzie opodatkowaniu.

Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić zatem należy, że przepis art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w tym między innymi do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, również z tytułu udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki, co oznacza, że ustawodawca obejmuje tym przepisem wszystkie przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, a więc i przychody z wygranych w konkursach i z tytułu udziału w nich. Wobec powyższego przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych przez zwycięzców (konkursu z dziedziny kultury i sztuki), którzy posiadają status artysty lub twórcy i uzyskują przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż dla opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu udziału w konkursie bez znaczenia pozostaje status osoby w nim uczestniczącej, należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.