ITPB1/4511-695/16-1/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 p. 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku, gdy zwycięzcą zostanie Uczestnik będący spółką osobową prawa handlowego, wówczas przychód z tytułu otrzymania nagrody będzie stanowił dla Wspólników tej spółki przychód z działalności gospodarczej?
3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy prawidłowe jest rozwiązanie, gdy Organizator obok nagrody głównej, mającej charakter rzeczowy przyznaje dodatkowo nagrodę pieniężną, która to nagroda pieniężna wynosi 11,11% wartości nagrody głównej, a następnie jako płatnik podatku dochodowego potrąci z nagrody pieniężnej kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający
w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

 • w części dotyczącej opodatkowania nagrody przypadającej osobom fizycznym prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe;
 • w części dotyczącej opodatkowania nagrody przypadającej spółce osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej zabawek, a jej odbiorcami są podmioty będące spółkami prawa handlowego albo przedsiębiorcami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Spółka zorganizowała program lojalnościowy dla swoich kontrahentów, którego celem jest zwiększenie sprzedaży przez Uczestników programu produktów oferowanych przez Wnioskodawcę i ma zachęcać do zakupu towarów określonych marek, będących w asortymencie Wnioskodawcy. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem programu lojalnościowego wykonuje podmiot świadczący profesjonalną obsługę akcji promocyjnych. Zgodnie z regulaminem, program lojalnościowy skierowany jest do kontrahentów zaproszonych imiennie przez Wnioskodawcę (będącego Organizatorem), dokonujących zakupów produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, będących przedsiębiorcami, mających swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami. Uczestnictwo w programie lojalnościowym polega na zebraniu przez Uczestników jak największej ilości punktów za realizację kwartalnych celów sprzedażowych, przyznawanych na zasadach określonych w regulaminie. Po zakończeniu czasu trwania programu lojalnościowego Organizator podliczy punkty i trzech Uczestników z największą liczbą punktów, otrzyma od Organizatora jednoosobowe zaproszenia na konferencję szkoleniowo-produktową w Wietnamie stanowiące nagrodę główną oraz przypisaną do nagrody głównej dodatkową nagrodę pieniężną. Ponadto Organizator przewidział nagrody za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca na poszczególnych etapach trwania programu w postaci nagrody głównej - użyczenia samochodu osobowego marki BMW na określony w regulaminie czas oraz nagrody dodatkowej pieniężnej. Regulamin konkursu przewiduje, że zwycięzca (konkursu, bądź etapu) otrzyma nagrodę, która składać się będzie z nagrody głównej rzeczowej opisanej wyżej, oraz z nagrody dodatkowej pieniężnej. Przy czym wartość nagrody dodatkowej pieniężnej wynosi 11,11% wartości nagrody głównej. Regulamin zawiera również zapis, że w przypadku, gdy zwycięzcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas Organizatorowi - jako płatnikowi - przysługuje prawo do potrącenia z części pieniężnej nagrody kwoty podatku dochodowego. Nagrody nie będą przyznawane na rzecz pracowników Wnioskodawcy, ani na rzecz osób pozostających z Wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 p. 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
 2. Czy w przypadku, gdy zwycięzcą zostanie Uczestnik będący spółką osobową prawa handlowego, wówczas przychód z tytułu otrzymania nagrody będzie stanowił dla Wspólników tej spółki przychód z działalności gospodarczej?
 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy prawidłowe jest rozwiązanie, gdy Organizator obok nagrody głównej, mającej charakter rzeczowy przyznaje dodatkowo nagrodę pieniężną, która to nagroda pieniężna wynosi 11,11% wartości nagrody głównej, a następnie jako płatnik podatku dochodowego potrąci z nagrody pieniężnej kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej zw. u.p.d.o.f.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21. 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 u.p.d.o.f., ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 u.p.d.o.f., zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Zgodnie z art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f., jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia "konkurs" i w związku z tym należy sięgać do znaczenia słownikowego. Zgodnie zaś z nimi "konkurs" to tego rodzaju przedsięwzięcie, które daje możliwość wyboru osoby, bądź osób najlepszych w danej dziedzinie, według kryteriów ustanawianych przez jego organizatora. Oznacza to, ze w pojęciu konkursu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. istotnym elementem jest element rywalizacji. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca organizuje dla swoich kontrahentów program lojalnościowy. Przeprowadzany on jest na podstawie regulaminu, który określa kryteria na podstawie których zostaną wyłonieni zwycięzcy. A zatem wystąpią elementy niezbędne do uznania programu lojalnościowego za konkurs. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców - zarówno spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Na skutek rywalizacji konkursowej zostaną wyłonieni najlepsi sprzedawcy produktów, co niewątpliwie będzie miało związek zarówno z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, jak i jego kontrahentów. Podkreślenia wymaga, że sam fakt posiadania statusu kontrahenta Wnioskodawcy pozwala jedynie na udział w zorganizowanym przez Wnioskodawcę konkursie, ale nie będzie gwarantował żadnej wygranej lub nagrody. Zdobycie nagrody nie będzie konsekwencją wyłącznie aktywności danego przedsiębiorcy w ramach jego działalności gospodarczej. Wygrana w konkursie będzie wynikiem rywalizacji w zakresie wielkości sprzedaży produktów Wnioskodawcy. W uzasadnieniu wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn.. II FSK 232/13) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł: art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach organizowanych przez kontrahentów tych przedsiębiorców”. Podsumowując orzeczenie Sąd stwierdził, że „za uprawniony należy uznać wniosek, że jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniające wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy tez osoba nieprowadząca działalności gospodarczej”. Analogicznie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. II FSK 304/05), w którym stwierdził: „Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.. dalej: u.p.d.o.f.) ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością, jak i nie mających. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego nazwy "nagrody związane ze sprzedażą premiową" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Gdyby, bowiem ustawodawca chciał wyłączyć z zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uczyniłby to wyraźnie, tak jak to zrobił w mającym taki sam charakter art. 30 ust. 1 pkt 1 (obowiązującym w 2000 r.) odnoszącym się do odsetek od pożyczek”. Odpowiadając na pytanie nr 1, w opinii Wnioskodawcy, przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi będącemu spółką osobową prawa handlowego bądź spółką cywilną, wówczas przychód z tego tytułu będzie dla wspólników tej spółki przychodem z działalności gospodarczej. Zgodnie z regulaminem uczestnikiem programu lojalnościowego jest przedsiębiorca. Zgodnie z art. 4 ust. 1. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, jak też prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółki osobowe, jako przedsiębiorcy są wpisywane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W opisanym stanie faktycznym kontrahentem Wnioskodawcy może być spółka osobowa (jawna, bądź komandytowa), która nabywa od Wnioskodawcy produkty będące w ofercie Wnioskodawcy. I to spółka jest podmiotem, który jest uczestnikiem Programu lojalnościowego. Zgodnie z regulaminem, nagroda rzeczowa przypada zwycięzcy (czy to na poszczególnych etapach trwania programu, czy też końcowemu), przy czym:

 • w przypadku, gdy nagrodą jest uczestnictwo w konferencji, Wnioskodawca zastrzega, że jest to zaproszenie dla jednej osoby, a ze względu na specyfikę nagrody jest w stanie określić kto personalnie skorzystał z nagrody, która przypadła spółce.
 • w przypadku, gdy nagrodą jest prawo do używania samochodu, Wnioskodawca wydaje samochód na podstawie protokołu przekazania spółce osobowej, która zdobyła nagrodę etapową, natomiast Wnioskodawca nie ma możliwości zweryfikowania, kto personalnie jeździ tym samochodem:
 • w przypadku, gdy nagrodą jest towar z Katalogu marzeń, nabycie nagrody następuje w drodze elektronicznej przy wykorzystaniu platformy zakupowej, do której każdy uczestnik posiada swój indywidualny login i hasło dostępu. W przypadku gdy uczestnikiem jest spółka osobowa nabyta nagroda będzie stanowiła własność spółki osobowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nagroda rzeczowa związana jest ze sprzedażą premiową, która jako jedna z form marketingowych polega na przyrzeczeniu, że w zamian za spełnienie określonych warunków zostanie przyznana nagroda. Ma to na celu zachęcić nabywców do zakupu towarów danej firmy, a tym samym wpłynąć na wzrost osiąganych przez nią przychodów. Podstawę do przyznania nagrody stanowi zakup towarów handlowych o określonej wartości dokonany przez Uczestnika. Stronami w umowie sprzedaży jest z jednej strony Wnioskodawca - dostawca towarów a z drugiej odbiorca - uczestnik, który zawiera umowę nie we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki. Oznacza to, że dla spółki osobowej nieodpłatnie uzyskana nagroda w sprzedaży premiowej stanowi przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym). Takiemu stanowisku nie stoi na przeszkodzie fakt, że Organizator przyznał imienne nagrody rzeczowe - w dalszym ciągu traktuje się je jako przychód z tytułu działalności gospodarczej. Przychód z tytułu uzyskania nagrody zostałby zaliczony do przychodów z innych źródeł osiągniętych przez wspólnika spółki osobowej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyby zakup premiowany nagrodą został dokonany na potrzeby własne wspólnika.

W opinii Wnioskodawcy analogicznie do spółek osobowych prawa handlowego powinny być traktowane spółki cywilne, gdyż w świetle art. 8. ust. 1 ustawy przychody w spółce nie będącej osobą prawną jak też przychody ze wspólnego przedsięwzięcia traktowane są jednakowo. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy nagroda przypadnie uczestnikowi będącemu spółką osobową prawa handlowego bądź też wspólnikom spółki cywilnej, wówczas przychód z tego tytułu będzie traktowany jak przychód z działalności gospodarczej i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania z tego tytułu kwoty podatku dochodowego i odprowadzenia go do urzędu skarbowego.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, może on przyznać każdemu zwycięzcy nagrodę główną rzeczową oraz nagrodę dodatkową pieniężną, a następnie w przypadku gdy zwycięzcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonać potrącenia nagrody pieniężnej tytułem należnego podatku, do którego pobrania i zapłaty do urzędu skarbowego Organizator jest zobowiązany. Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., od przychodów uzyskanych z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek ten zobowiązany będzie pobrać płatnik, którym jest Organizator konkursu. Zgodnie z art. 41 ust. 7 u.p.d.o.f. jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Wnioskodawca jako płatnik nie może zrezygnować z pobrania zryczałtowanego podatku od nagrody gdyż podatek powinien zostać zapłacony ze środków podatnika. W opisanym stanie faktycznym regulamin konkursu przewiduje, że zwycięzca (konkursu, bądź etapu) otrzyma nagrodę, która składać się będzie z nagrody głównej rzeczowej oraz z nagrody dodatkowej pieniężnej. Przy czym wartość nagrody dodatkowej pieniężnej będzie wynosiła 11.11% wartości nagrody głównej, co stanowi równowartość zryczałtowanego 10% podatku od wygranej głównej oraz zryczałtowany podatek od niej samej. Regulamin zawiera również zapis, że część pieniężna nagrody, zostanie potrącona przez Organizatora - jako płatnika w celu przekazania podatku do urzędu skarbowego. W opinii Wnioskodawcy takie stanowisko jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika:
 • w części dotyczącej opodatkowania nagrody przypadającej osobom fizycznym prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe;
 • w części dotyczącej opodatkowania nagrody przypadającej spółce osobowej – jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą oraz w pkt 9 inne źródła.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  1. prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 5a pkt 26 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Według natomiast art. 8 ust. 2 ww. ustawy zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę w zakresie podatków dochodowych, ocena skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną po stronie wspólnika takiej spółki będącego osobą fizyczną, powinna obejmować ocenę możliwości uznania przysporzeń spółki za przychody wspólnika na podstawie art. 14 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kosztów tej spółki za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 w zw. z art. 8 ust. 2 tej ustawy.

Podatnik powinien więc uwzględniać przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w takiej spółce w celu ustalenia dochodu albo straty, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy.

Natomiast za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 (art. 20 ust. 1 ustawy).

Przy czym w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zorganizował program lojalnościowy dla swoich kontrahentów, którego celem jest zwiększenie sprzedaży przez Uczestników programu produktów oferowanych przez Wnioskodawcę i ma zachęcać do zakupu towarów określonych marek, będących w asortymencie Wnioskodawcy. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem programu lojalnościowego wykonuje podmiot świadczący profesjonalną obsługę akcji promocyjnych. Zgodnie z regulaminem, program lojalnościowy skierowany jest do kontrahentów zaproszonych imiennie przez Wnioskodawcę (będącego Organizatorem), dokonujących zakupów produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, będących przedsiębiorcami, mających swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami. Uczestnictwo w programie lojalnościowym polega na zebraniu przez Uczestników jak największej ilości punktów za realizację kwartalnych celów sprzedażowych, przyznawanych na zasadach określonych w regulaminie. Ponadto Organizator przewidział nagrody za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca na poszczególnych etapach trwania programu w postaci nagrody głównej - użyczenia samochodu osobowego marki BMW na określony w regulaminie czas oraz nagrody dodatkowej pieniężnej. Regulamin konkursu przewiduje, że zwycięzca (konkursu, bądź etapu) otrzyma nagrodę, która składać się będzie z nagrody głównej rzeczowej opisanej wyżej, oraz z nagrody dodatkowej pieniężnej.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę stanowi konkurs w rozumieniu ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wobec braku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji określenia „konkurs”, dokonując wykładni tego pojęcia, należy posłużyć się potocznym (językowym) znaczeniem tego określenia (np. wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że „(...) zasadniczo definicja pojęcia „konkurs” zawiera kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, po czym uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, które z samej natury konkursu, winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie ulega też wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji. W wersji internetowej Wielkiego Słownika Języka Polskiego (projekt pod red. P. Żmigrodzkiego) pod hasłem "konkurs" czytamy, że jest to – "przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne lub biznesowe, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo wyróżniane nagrodami". W definicji tej jako kluczowy, statuujący definicję "konkursu" pojawia się element "rywalizacji". Bez "rywalizacji" bowiem nie możemy dookreślić pojęcia "konkurs’. W Słowniku Języka Polskiego pod zwrotem "rywalizować" wskazuje się, że oznacza to: "ubiegać się o pierwszeństwo, o wygraną, o zdobycie czegoś; współzawodniczyć; konkurować z kimś" (zob. Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1989 r., tom III, s. 155.).”

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w programie lojalnościowym zorganizowanym przez Wnioskodawcę występują elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu będą pomiędzy sobą rywalizować w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych a konkurs będzie prowadził do wyłonienia laureatów, na podstawie określonych wcześniej kryteriów w regulaminie konkursu.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, wskazać trzeba że, nagrody za najlepsze osiągnięcia związane ze sprzedażą (realizacją celów sprzedażowych) uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym także wspólników spółek osobowych, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jak wynika z przepisu art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody osób fizycznych podlegające opodatkowaniu przyporządkowane są źródłom przychodów wymienionych w art. 10. Każde źródło przychodów ma przypisane zasady opodatkowania. Przykładowo inaczej opodatkowane są przychody ze stosunku pracy, a inaczej przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości. Zatem nie jest konieczne wprowadzanie zastrzeżeń, iż zasady opodatkowania przychodów z jednego źródła nie mogą być stosowane do opodatkowania przychodów z innego źródła. Tym samym jeżeli nie budzi wątpliwości, iż przychody (nagrody) z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności, to należy uznać, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika konkursu.

Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody konkursowej za najlepsze osiągnięcia w danej dziedzinie, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, że art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, określający zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, nie zawiera odesłania do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach otrzymanych przez fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym także wspólników spółek osobowych.

W związku z treścią niniejszego rozstrzygnięcia, pytanie oznaczone we wniosku nr 3 stało się bezprzedmiotowe. Wobec tego odstąpiono od udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.

Odnosząc się natomiast do powołanych wyroków sądów administracyjnych, które zdaniem Wnioskodawcy przemawiają za słusznością przedstawionego stanowiska podkreślić należy, że jakkolwiek orzeczenia kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie faktycznym. Orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.), nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.