ITPB1/415-1311/14/MW | Interpretacja indywidualna

Czy od wygranej i przekazanej nagrody rzeczowej Organizator Konkursu miał obowiązek pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy też Wnioskodawca powinien o wartość nagrody zwiększyć dochód z działalności gospodarczej i odprowadzić podatek na zasadach ogólnych?
ITPB1/415-1311/14/MWinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. przychód
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu: 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania nagrody rzeczowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania nagrody rzeczowej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów i opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W bieżącym roku, w związku z prowadzoną działalnością, Wnioskodawca wziął udział w konkursie organizowanym przez swojego kontrahenta – dostawcę części i akcesoriów samochodowych i wygrał nagrodę rzeczową – samochód osobowy.

Zasady Konkursu określone zostały w regulaminie, zgodnie z którym m.in.:

 • uczestnikiem Konkursu mógł być tylko klient organizatora czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki samochodowej;
 • Konkurs polegał na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności;
 • celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników lub elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w danej grupie zawodowej;
 • nagrody – każda nagroda w formie rzeczowej jak i usługi – przyznawana była Uczestnikowi za zajęte miejsce w Konkursie;

Konkurs składał się z dwóch etapów:

 1. pierwszy etap – eliminacje – polegał na odpowiedzi na pytania zawarte w dwóch testach wiedzy opublikowanych na stronach internetowych oraz osiągnięciu odpowiedniego „minimum zakupowego” towarów promocyjnych – asortyment części samochodowych określonych marek;
 2. drugi etap – półfinał – w formie pisemnego testu i finał polegający na rozwiązaniu zadania praktycznego, o miejscu w konkursie oraz rodzaju nagrody decydowały wyniki zadań finałowych;

Konkurs nie podlegał przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. nr 4 poz.27 z póź. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od wygranej i przekazanej nagrody rzeczowej Organizator Konkursu miał obowiązek pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czy też Wnioskodawca powinien o wartość nagrody zwiększyć dochód z działalności gospodarczej i odprowadzić podatek na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, organizator Konkursu jako płatnik miał obowiązek pobrać i odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy, ponieważ art. 27 ust. l ustawy zawiera zastrzeżenie, że skala podatkowa nie dotyczy przypadków z art. 29-30e, a więc także wygranej w konkursie. Wyłączenie to wskazuje, że ustawodawca nakazuje opodatkowanie nagród w konkursach czy loteriach zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawarta w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym, jak element współzawodnictwa, jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest sporządzenie regulaminu, z którego będzie wynikało kto jest organizatorem, kto może być uczestnikiem, jakie obowiązują kryteria, jakie są nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W ocenie Wnioskodawcy, istotne znaczenie ma również fakt, że w wyniku otrzymanej nagrody nie dochodziło do np. zmniejszenia ceny towarów kupowanych przez uczestników konkursu, uzyskania rabatów czy upustów – wprawdzie uczestnik konkursu musiał spełnić warunek w postaci nabycia produktów określonych marek objętych promocją, to jednak nagroda jest wynikiem jego działań i wiedzy ocenianych przez komisję konkursową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z kolei art. 27 ust. 1 stanowi, że podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej.

W myśl natomiast art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy jest zatem przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 27 ust. 1 i art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określających zasady opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast, stosownie do art. 41 ust. 7 pkt 1, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów i opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W bieżącym roku, w związku z prowadzoną działalnością, Wnioskodawca wziął udział w konkursie organizowanym przez swojego kontrahenta – dostawcę części i akcesoriów samochodowych i wygrał nagrodę rzeczową – samochód osobowy.

Odnosząc powyższy stan faktyczny do stanu prawnego obowiązującego w jego zakresie, należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku wartość nagrody uzyskanej przez Wnioskodawcę, stanowi przychód, który należy zakwalifikować – ze względu na związek z prowadzoną działalnością gospodarczą – do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działalność gospodarcza. Jednakże przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a zatem organizator konkursu jako płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.