IPTPB2/415-158/14-2/KSM | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanej „nagrody ministra” (art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
IPTPB2/415-158/14-2/KSMinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. studenci
 3. stypendia
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2014 r. (data wpływu 11 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej „nagrody ministra” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej „nagrody ministra”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 2010 r. jest studentem uczelni artystycznej opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572). Jako student uczelni, tj. Akademii Muzycznej w X, w październiku 2013 r., zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, złożył wniosek do Rektora uczelni, w którym wnioskował o uzyskanie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Wnioskodawca podał, że wniosek wstępnie zaopiniowany przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i podpisany przez Rektora uczelni, został złożony w Ministerstwie.

Następnie Wnioskodawca wskazał, że aby otrzymać nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne, zgodnie z jej regulaminem musiał spełnić określone warunki. Podał, że nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zaliczył kolejny rok studiów;
 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
  • 4,50 – jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00;
  • 4,70 – jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50;
  • 5,00 – jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;
 4. został, w okresie zaliczonych lat studiów, laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.

Dalej podał, że dnia 3 grudnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiadomił Rektora Akademii Muzycznej w X, że zgodnie z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012, poz. 610), przyznał w roku akademickim 2013 – 2014, nagrody dla studentów uczelni artystycznych, wśród których Wnioskodawca został wymieniony jako osoba nagrodzona. W grudniu 2013 r. została Mu wypłacona nagroda pieniężna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana jednorazowa nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne dla studenta uczelni artystycznej, korzysta ze zwolnienia podatkowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednorazowa nagroda jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. stypendium za wyniki w nauce oraz osiągniecia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wypłacona z budżetu państwa oraz przyznana w związku z przepisami o systemie oświaty. Zatem spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest studentem uczelni artystycznej opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W miesiącu październiku 2013 r., zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, złożył wniosek do Rektora uczelni, w którym wnioskował o uzyskanie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Dnia 3 grudnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiadomił Rektora Akademii Muzycznej w X, że zgodnie z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznał w roku akademickim 2013 – 2014, nagrody dla studentów uczelni artystycznych, wśród których Wnioskodawca został wymieniony jako osoba nagrodzona. W grudniu 2013 r. została Mu wypłacona nagroda pieniężna.

Wskazuje się, że zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Stosowanie do art. 173 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, że stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wskazać należy, że zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • pomoc materialna musi być przyznana m.in. na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nagroda ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona Wnioskodawcy, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznać należy zatem, że jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto tutejszy Organ wskazuje, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wskazać również należy, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od zaistniałego w rzeczywistości, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.