IPTPB1/4511-797/15-9/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagród
IPTPB1/4511-797/15-9/APinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla:

 • zawodników i trenerów zawodników – jest prawidłowe,
 • innych osób – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 12 lutego 2016 r., Nr IPTPB1/4511-797/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 12 lutego 2016 r. (data doręczenia 16 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 23 lutego 2016 r.

Następnie, z uwagi na niepodpisanie złożonego uzupełnienia wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 1 marca 2016 r., Nr IPTPB1/415-797/15-4/ASZ, ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 marca 2016 r. (data doręczenia 7 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 10 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Urząd Miasta) przyznaje nagrody dla osób fizycznych niebędących pracownikami Wnioskodawcy.

Przyznane jednorazowo nagrody mogą mieć wartość pieniężną lub rzeczową. Laureaci często otrzymują statuetki (czasem o wartości przekraczającej kwotę wolną - 760 zł - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nagrody przyznawane są:

 1. laureatom konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu ogłaszanych w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Biuletyn Informacji Publicznej, itp.),
 2. laureatom konkursów z innych dziedzin niż nauka, kultura, dziennikarstwo i sport np. na najładniejszy ogródek miejski, czy konkurs architektoniczny, ogłaszanych w środkach masowego przekazu,
 3. laureatom dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, których zasady i tryb przyznawania oraz wysokość określa uchwała Rady Miasta, a kandydatury opiniuje i wybiera laureatów Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta. Nagrody przyznawane są w kategoriach: promocyjnej, honorowej, specjalnej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa kultury;
  • nagroda promocyjna (dyplom oraz nagroda pieniężna) honoruje wybitne osiągnięcia i inicjatywy lokalne dokonane w roku minionym, jest ona przeznaczona dla młodych lub mniej znanych twórców rozpoczynających drogę twórczą;
  • nagroda honorowa (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za całokształt dokonań twórcom dojrzałym związanym personalnie bądź charakterem działalności z ..., a znanym i docenianym w kraju i poza jego granicami;
  • nagroda specjalna (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za artystyczną promocję ... w kraju i za granicą;
  • nagroda dla animatorów kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury;
  • nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie ...;
 1. za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta.
  Na podstawie uchwały Rady Miasta w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej „nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które reprezentują kluby sportowe z siedzibą na terenie Miasta:
  • zawodnikom i trenerom zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zawodnikom może być przyznana nagroda pieniężna za wysokie wyniki sportowe. Trenerom może być przyznana nagroda pieniężna za wysokie wyniki sportowe zawodnika, który w dniu osiągnięcia wyniku znajdował się pod opieką szkoleniową trenera. Trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej może być przyznane wyróżnienie „Mecenas Sportu” oraz nagroda pieniężna. Wyróżnienie „Mecenas Sportu” przyznaje się w każdym roku jednej osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych przyczyniła się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników reprezentujących klub sportowy z siedzibą na terenie Miasta ... lub popularyzacji określonej dyscypliny sportu na terenie Miasta ....

W piśmie z dnia 22 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że Wnioskodawca przyznaje nagrody na rzecz osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, nieprowadzących działalności gospodarczej, a także prowadzących działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę laureatom konkursów (osoby fizyczne nieprowadzące, jak również prowadzące działalność gospodarczą) z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu ogłaszanych w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Biuletyn Informacji Publicznej, itp.)...
 2. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę laureatom konkursów (osoby fizyczne nieprowadzące, jak również prowadzące działalność gospodarczą) z innych dziedzin niż nauka, kultura, dziennikarstwo i sport, np. na najładniejszy ogródek miejski, czy konkurs architektoniczny ogłaszanych w środkach masowego przekazu...
 3. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę laureatom dorocznych nagród (osoby fizyczne nieprowadzące, jak również prowadzące działalność gospodarczą) za osiągnięcia w dziedzinie kultury, których zasady i tryb przyznawania oraz wysokość określa uchwała Rady Miasta, a kandydatury opiniuje i wybiera laureatów Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta...
 4. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta ...... Nagrody te przyznawane są osobom fizycznym, zarówno nieprowadzącym jak i prowadzącym działalność gospodarczą.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 4. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla zawodników i trenerów nie stanowią nagród przyznanych w konkursach, nagrody te są przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2. Wnioskodawca od przyznanych nagród pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przychód ten oraz pobraną zaliczkę Wnioskodawca jako płatnik, wykazuje w informacji o dochodach i pobranych na podatek zaliczkach – PIT-11, sporządzanej za dany rok podatkowy. W przypadku przyznania nagrody osobie innej niż zawodnik, czy trener zawodnika, wyróżniającej się działalnością sportową, działalnością w dziedzinie kultury fizycznej Wnioskodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wartość przyznanej nagrody jako przychód z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, zostaje wykazana w informacji PIT-8C (art. 42a ww. ustawy) po zakończonym roku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla:
 • zawodników i trenerów zawodników – jest prawidłowe,
 • innych osób – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie:

 • w pkt 2 wymienia przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • w pkt 9 wymienia inne źródła.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wymienia w swej treści przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w myśl którego za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przepis art. 42 ust. 1a ww. ustawy, stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przyznaje nagrody na rzecz osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, nieprowadzących działalności gospodarczej, a także prowadzących działalność gospodarczą. Przyznane jednorazowo nagrody mogą mieć wartość pieniężną lub rzeczową. Laureaci często otrzymują statuetki (czasem o wartości przekraczającej kwotę wolną - 760 zł).

Nagrody przyznawane są:

 1. laureatom konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu ogłaszanych w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Biuletyn Informacji Publicznej, itp.),
 2. laureatom konkursów z innych dziedzin niż nauka, kultura, dziennikarstwo i sport np. na najładniejszy ogródek miejski, czy konkurs architektoniczny, ogłaszanych w środkach masowego przekazu,
 3. laureatom dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, których zasady i tryb przyznawania oraz wysokość określa uchwała Rady Miasta, a kandydatury opiniuje i wybiera laureatów Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta. Nagrody przyznawane są w kategoriach: promocyjnej, honorowej, specjalnej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa kultury;
  • nagroda promocyjna (dyplom oraz nagroda pieniężna) honoruje wybitne osiągnięcia i inicjatywy lokalne dokonane w roku minionym, jest ona przeznaczona dla młodych lub mniej znanych twórców rozpoczynających drogę twórczą;
  • nagroda honorowa (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za całokształt dokonań twórcom dojrzałym związanym personalnie bądź charakterem działalności z ..., a znanym i docenianym w kraju i poza jego granicami;
  • nagroda specjalna (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za artystyczną promocję ... w kraju i za granicą;
  • nagroda dla animatorów kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury;
  • nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie ...;
 1. za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta (zawodnikom i trenerom zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej).

Przenosząc powołane powyżej przepisy prawa na grunt przedstawionego stanu faktycznego należy zwrócić uwagę, że kwalifikacja nagród sportowych przyznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do odpowiedniego źródła przychodu uzależniona jest od tego, kto i z jakiego tytułu otrzymuje te nagrody. W sytuacji bowiem, gdy nagrody przyznane są dla trenerów jak również dla osób uprawiających sport (zawodników), czyli dla tych osób fizycznych, które zostały wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wówczas wskazany przychód należy przypisać do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa właśnie w tym przepisie.

W świetle powyższego, w takiej sytuacji (tzn. wówczas, gdy wypłata nagród sportowych będzie dokonywana na rzecz wskazanych osób) na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania od przychodów zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy, w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej za dany rok podatkowy.

Do ww. kategorii nie można natomiast zaliczyć przychodów uzyskanych z tytułu nagrody sportowej przyznanej innym osobom niż trenerom i osobom uprawiającym sport (zawodnikom). Przywołany przepis art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje bowiem wprost jakie przychody związane ze sportem zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Są to przychody z działalności trenerskiej, uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Tym samym, nagrody przyznane osobom - innym niż zawodnicy i trenerzy – wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, określonych w art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Oznacza to, że od przychodów z tytułu nagród przyznanych innym niż zawodnicy i trenerzy osobom wyróżniającym się w działalności sportowej, Wnioskodawca nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy, natomiast po zakończeniu roku podatkowego winien wystawić dla tych osób informacje PIT-8C i wykazać wartość przyznanych nagród.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że przyporządkowanie nagród za osiągnięcia w sporcie do określonego źródła przychodów jest zależne od tego, kto taką nagrodę otrzymuje. W przypadku zawodników i trenerów przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania od przychodów zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy, w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej za dany rok podatkowy.

Natomiast w przypadku innych osób będzie to przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy, jednakże po zakończeniu roku podatkowego winien wystawić dla tych osób informacje PIT-8C i wykazać wartość przyznanych nagród.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.