IPTPB1/4511-797/15-7/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nagród
IPTPB1/4511-797/15-7/APinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród z tytułu wygranej w konkursach z innych dziedzin niż nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo i sport ogłaszanych w środkach masowego przekazu dla laureatów konkursów będących:

 • osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które biorą udział w konkursach bez związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą – jest prawidłowe,
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które biorą udział w konkursach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 12 lutego 2016 r., Nr IPTPB1/4511-797/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 12 lutego 2016 r. (data doręczenia 16 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 23 lutego 2016 r.

Następnie, z uwagi na niepodpisanie złożonego uzupełnienia wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 1 marca 2016 r., Nr IPTPB1/415-797/15-4/ASZ, ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 marca 2016 r. (data doręczenia 7 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 10 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Urząd Miasta) przyznaje nagrody dla osób fizycznych niebędących pracownikami Wnioskodawcy.

Przyznane jednorazowo nagrody mogą mieć wartość pieniężną lub rzeczową. Laureaci często otrzymują statuetki (czasem o wartości przekraczającej kwotę wolną - 760 zł - art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nagrody przyznawane są:

 1. laureatom konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu ogłaszanych w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Biuletyn Informacji Publicznej, itp.),
 2. laureatom konkursów z innych dziedzin niż nauka, kultura, dziennikarstwo i sport np. na najładniejszy ogródek miejski, czy konkurs architektoniczny, ogłaszanych w środkach masowego przekazu,
 3. laureatom dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, których zasady i tryb przyznawania oraz wysokość określa uchwała Rady Miasta, a kandydatury opiniuje i wybiera laureatów Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta. Nagrody przyznawane są w kategoriach: promocyjnej, honorowej, specjalnej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa kultury;
  • nagroda promocyjna (dyplom oraz nagroda pieniężna) honoruje wybitne osiągnięcia i inicjatywy lokalne dokonane w roku minionym, jest ona przeznaczona dla młodych lub mniej znanych twórców rozpoczynających drogę twórczą;
  • nagroda honorowa (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za całokształt dokonań twórcom dojrzałym związanym personalnie bądź charakterem działalności z ...., a znanym i docenianym w kraju i poza jego granicami;
  • nagroda specjalna (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za artystyczną promocję .... w kraju i za granicą;
  • nagroda dla animatorów kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury;
  • nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie ....;
 1. za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta. Na podstawie uchwały Rady Miasta w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej „nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które reprezentują kluby sportowe z siedzibą na terenie Miasta:
  • zawodnikom i trenerom zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
  Zawodnikom może być przyznana nagroda pieniężna za wysokie wyniki sportowe. Trenerom może być przyznana nagroda pieniężna za wysokie wyniki sportowe zawodnika, który w dniu osiągnięcia wyniku znajdował się pod opieką szkoleniową trenera. Trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej może być przyznane wyróżnienie „.....” oraz nagroda pieniężna. Wyróżnienie „.....” przyznaje się w każdym roku jednej osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych przyczyniła się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników reprezentujących klub sportowy z siedzibą na terenie Miasta .... lub popularyzacji określonej dyscypliny sportu na terenie Miasta .....

W piśmie z dnia 22 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że Wnioskodawca przyznaje nagrody na rzecz osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, nieprowadzących działalności gospodarczej, a także prowadzących działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę laureatom konkursów (osoby fizyczne nieprowadzące, jak również prowadzące działalność gospodarczą) z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu ogłaszanych w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Biuletyn Informacji Publicznej, itp.)...
 2. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę laureatom konkursów (osoby fizyczne nieprowadzące, jak również prowadzące działalność gospodarczą) z innych dziedzin niż nauka, kultura, dziennikarstwo i sport, np. na najładniejszy ogródek miejski, czy konkurs architektoniczny ogłaszanych w środkach masowego przekazu...
 3. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę laureatom dorocznych nagród (osoby fizyczne nieprowadzące, jak również prowadzące działalność gospodarczą) za osiągnięcia w dziedzinie kultury, których zasady i tryb przyznawania oraz wysokość określa uchwała Rady Miasta, a kandydatury opiniuje i wybiera laureatów Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta...
 4. Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta ........ Nagrody te przyznawane są osobom fizycznym, zarówno nieprowadzącym jak i prowadzącym działalność gospodarczą.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 2. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w przypadku konkursów w innych dziedzinach niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, Wnioskodawca nie stosuje zwolnienia do kwoty 760 zł zarówno dla laureatów - osób fizycznych nieprowadzących jak i prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na rodzaj działalności. Nagroda w całości podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jeśli przedmiotem wygranej jest nagroda rzeczowa laureat - podatnik jest obowiązany przed jej udostępnieniem wpłacić płatnikowi, (Wnioskodawcy) kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania nagród z tytułu wygranej w konkursach z innych dziedzin niż nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo i sport ogłaszanych w środkach masowego przekazu dla laureatów konkursu będących:
 • osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które biorą udział w konkursach bez związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą – jest prawidłowe,
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą które biorą udział w konkursach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi zaś, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przyznaje nagrody na rzecz osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, nieprowadzących działalności gospodarczej, a także prowadzących działalność gospodarczą. Przyznane jednorazowo nagrody mogą mieć wartość pieniężną lub rzeczową. Laureaci często otrzymują statuetki (czasem o wartości przekraczającej kwotę wolną - 760 zł).

Nagrody przyznawane są:

 1. laureatom konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu ogłaszanych w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, Biuletyn Informacji Publicznej, itp.),
 2. laureatom konkursów z innych dziedzin niż nauka, kultura, dziennikarstwo i sport np. na najładniejszy ogródek miejski, czy konkurs architektoniczny, ogłaszanych w środkach masowego przekazu,
 3. laureatom dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, których zasady i tryb przyznawania oraz wysokość określa uchwała Rady Miasta, a kandydatury opiniuje i wybiera laureatów Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta. Nagrody przyznawane są w kategoriach: promocyjnej, honorowej, specjalnej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa kultury;
  • nagroda promocyjna (dyplom oraz nagroda pieniężna) honoruje wybitne osiągnięcia i inicjatywy lokalne dokonane w roku minionym, jest ona przeznaczona dla młodych lub mniej znanych twórców rozpoczynających drogę twórczą;
  • nagroda honorowa (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za całokształt dokonań twórcom dojrzałym związanym personalnie bądź charakterem działalności z ....., a znanym i docenianym w kraju i poza jego granicami;
  • nagroda specjalna (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana jest za artystyczną promocję ..... w kraju i za granicą;
  • nagroda dla animatorów kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury;
  • nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) jest przyznawana za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie .....;
 1. za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na rzecz Miasta (zawodnikom i trenerom zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej).

Jeżeli zatem organizowany przez Wnioskodawcę konkurs skierowany jest do grupy uczestników, którzy nie są Jego pracownikami, tj. do osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą, nie można zakwalifikować uzyskanych przez laureatów konkursów nagród do przychodów odpowiednio ze stosunku pracy, czy też działalności wykonywanej osobiście, bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikała z łączącego Wnioskodawcę z osobami fizycznymi stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć „konkurs” oraz „nagroda”, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowej wersji Słownika Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl), konkurs to:

 1. impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.,
 2. postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Z definicji tej wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna, jak element współzawodnictwa, jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jednakże należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

W niniejszej sprawie – jak wskazano we wniosku – konkursy nie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, nie są konkursami organizowanymi przez środki masowego przekazu. Przy czym, Wnioskodawca przyznaje nagrody na rzecz osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, nieprowadzących działalności gospodarczej, a także prowadzących działalność gospodarczą.

W takim zatem przypadku, do wygranej w tego rodzaju konkursie, nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznane przez Wnioskodawcę nagrody będą co do zasady podlegały u osób je otrzymujących opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o powołany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu wskazać jednocześnie należy, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku takich konkursów warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli bowiem nie budzi wątpliwości, że przychody (nagrody) z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności, to należy uznać, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika konkursu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem:

 1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,
 2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b,
 3. świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18

-nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przepis art. 42 ust. 1a ww. ustawy, stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego należy uznać, że Wnioskodawca, jako organizator konkursów z innych dziedzin niż nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo i sport ogłaszanych w środkach masowego przekazu, którego laureatami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale biorące udział w konkursach poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jest obowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazanych jej uczestnikom (laureatom nagród). W konsekwencji, w myśl art. 41 ww. ustawy, Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa powyżej nie będą pieniądze, obowiązkiem podatnika jest wpłacenie płatnikowi należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia, co ściśle wynika z art. 41 ust. 7 ww. ustawy z uwzględnieniem postanowień art. 42 ust. 1 i 1a ustawy.

W odniesieniu zaś do laureatów konkursów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a ich udział w konkursach ma bezpośredni związek z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, stwierdzić należy, że przychody (nagrody) z tytułu udziału w konkursach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności, który podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tak więc, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wartość nagrody otrzymanej w konkursie winny zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.