IPTPB1/4511-476/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe lub za prowadzenia szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe?
IPTPB1/4511-476/15-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. nagrody
 2. przychód z działalności wykonywanej osobiście
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w X z dnia 22 października 2014 r. Burmistrz przyznaje Sportową Nagrodę Miasta X za osiągnięte wyniki sportowe lub prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Uchwała została podjęta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715).

Nagroda pieniężna jest przyznawana osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy X za osiągnięte wyniki sportowe lub za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w kwocie do dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

Zgłoszenie kandydatów do Nagrody następuje w drodze złożenia wniosku o przyznanie Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe lub szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Wniosek o przyznanie Nagrody składa się na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały, który rozpatruje i opiniuje Komisja do spraw Sportowej Nagrody Miasta X, powołana przez Burmistrza w drodze zarządzenia z dnia 9 marca 2015 r.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

 • stowarzyszenia, instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej i sportowo-rekreacyjnej,
 • polskie związki sportowe,
 • Komisja właściwa do spraw sportu Rady Miejskiej w X,
 • co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w X,
 • mieszkańcy Gminy X, przy czym zgłoszenie mieszkańców musi być podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców,
 • Burmistrz X.

Wnioski o Nagrody za osiągnięcia w okresie od 1 sierpnia roku poprzedzającego wręczenie Nagrody do 31 lipca roku następnego, można składać w Urzędzie Miejskim w X do dnia 10 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jak należy opodatkować nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe lub za prowadzenia szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe lub prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z nagrodzonymi osobami nie są zawierane żadne umowy.

W związku z powyższym przychody te, osoba nagrodzona powinna wykazać w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym zostały osiągnięte oraz opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zatem obowiązany jest wyłącznie do sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy (PIT-8C).

Zgodnie z art. 42a ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie:

 • w pkt 2 wymienia przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • w pkt 9 wymienia inne źródła.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepis art. 41 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z treści wniosku wynika, że Burmistrz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej przyznaje Sportową Nagrodę Miasta za osiągnięte wyniki sportowe lub prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Nagroda pieniężna jest przyznawana osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy za osiągnięte wyniki sportowe lub za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, w kwocie do dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgłoszenie kandydatów do Nagrody następuje w drodze złożenia wniosku o przyznanie Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe lub szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w sytuacji, gdy nagrody przyznane są dla osób prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, jak również dla osób uprawiających sport (zawodników) – czyli dla tych osób fizycznych, które zostały wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wówczas wskazany przychód należy przypisać do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa właśnie w tym przepisie.

W świetle powyższego, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania od ww. przychodów zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy, w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy. Przychód ten oraz pobrana zaliczka na podatek dochodowy winny być wykazane w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej za dany rok podatkowy.

Zatem, nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nagrody sportowe za osiągnięte wyniki sportowe, przyznane przez Burmistrza zawodnikom i osobom, które prowadzą szkolenia zawodników, należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nagrody
ILPB1/4511-1-348/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

przychód z działalności wykonywanej osobiście
IBPB-2-1/4511-274/15/BJ | Interpretacja indywidualna

płatnik
ITPB3/4511-38/15/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.