IPTPB1/4511-442/15-3/AG | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w przypadku wydania, w ramach programu promocyjno-lojalnościowego w formie konkursu, nagrody pieniężnej osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
IPTPB1/4511-442/15-3/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. konkursy
 3. nagrody
 4. obowiązek płatnika
 5. opodatkowanie
 6. przychód
 7. płatnik
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wydania, w ramach programu promocyjno-lojalnościowego w formie konkursu, nagrody pieniężnej osobom prowadzącym działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług outsourcingowych w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych swoich klientów (artykułów spożywczych, artykułów sanitarnych, kosmetycznych, napojów i wód, itp.).

W ramach świadczonych na rzecz swoich klientów usług Spółka podejmuje szereg akcji i przedsięwzięć o charakterze promocyjno-marketingowym, które mają na celu wsparcie promocji i sprzedaży produktów klientów Wnioskodawcy wśród konsumentów i kontrahentów. Produkty klientów Spółki na terenie Polski są dystrybuowane m.in. przez hurtownie oraz punkty sprzedaży detalicznej.

W ramach działań ukierunkowanych na osiągnięcie takich celów biznesowych, jak: promocja towarów, budowanie renomy i wzrost świadomości marki klientów Spółki, Spółka planuje organizację przedsięwzięć w postaci konkursów.

Intencją konkursów jest:

 • stymulowanie inicjatywy oraz pomysłowości ekspedientów (tj. pracowników punktów lub osób prowadzących punkty, w których sprzedane są produkty klientów Spółki) w zakresie promocji marki oraz produktów klientów Spółki,
 • budowanie znajomości, świadomości i przywiązania do marki klientów Spółki,
 • kreowanie innych działań mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów,
 • nagradzanie aktywnych postaw oraz wzajemnej rywalizacji ekspedientów w zakresie realizowanych wyników sprzedaży produktów klientów Spółki.

Jednym z takich działań jest planowana przez Spółkę realizacja programów promocyjno-lojalnościowych dla punktów sprzedaży detalicznej i hurtowni (dalej „Program”), które są skierowane do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży,
 • osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży.

Wymienione powyżej osoby, które przystąpią do Programu, będą zwane dalej „Uczestnikami”. Uczestnicy nie są zatrudnieni przez Spółkę, ani nie łączy ich z nią inna umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia), ani nie świadczą na rzecz Spółki usług w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w sprzedaż towarów klientów Spółki, tj. ekspedientów (osób zatrudnionych przez sklepy na podstawie stosunku pracy lub osób zaangażowanych przez sklepy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych) oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Spółkę nie łączy więc z Uczestnikami żaden stosunek prawny, w szczególności zaś stosunek nadrzędności służbowej. Wzięcie udziału w konkursie nie wynika z umów, na podstawie których Uczestnicy dokonują sprzedaży towarów klientów Spółki, lecz z odrębnego regulaminu konkursu opublikowanego przez Spółkę.

W konsekwencji, Spółka nie ma możliwości wpływu na zachowania Uczestników, np. poprzez stosowanie systemu nagród i kar, czy inne czynniki.

Program nie jest tworzony dla konkretnego podmiotu, a więc nie uwzględnienia w jakimkolwiek stopniu m.in. kultury organizacji, środowiska pracy, itp., tj. czynników dotyczących pracy Uczestników. Spółka, nie posiada informacji, co do otoczenia pracy Uczestników, ani nie tworzy zasad Programu w oparciu o analizę warunków ich pracy.

Na podstawie wstępnych analiz, Spółka spodziewa się, że w Programie weźmie udział ok. 15 000 Uczestników.

Zasady funkcjonowania Programu zostały sprecyzowane w postaci Regulaminu Konkursu motywacyjno-lojalnościowego (dalej „regulamin”), który określa m.in. kryteria wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, osoby odpowiedzialne za przebieg i rozliczenie Programu, nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców.

Zgodnie z regulaminem, Program składa się z określonej ilości akcji, np. 24 (dalej „Akcja”), w których Uczestnicy współzawodniczą ze sobą w zakresie zbierania jak największej liczby punktów przyznawanych za wykonanie premiowanych czynności.

Nagrodami w Programie będą dodatkowe punkty wymienialne na nagrody rzeczowe, tj. Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w ramach poszczególnych Akcji oraz w ramach całego Programu, otrzyma nagrodę w postaci dodatkowych punktów. Następnie zdobyte punkty mogą być wymieniane na nagrody rzeczowe z katalogu nagród. Zadanie Uczestników w każdej z Akcji oraz w całym Programie polega zatem na zebraniu jak największej liczby punktów.

Do zakresu punktowanych działań należy przede wszystkim:

 • dokonywanie zamówień lub zakupów określonych produktów klientów Spółki,
 • osiąganie ustalonego poziomu obrotu realizowanego na zakupach określonych produktów klientów Spółki,
 • wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych.

Dla każdej premiowanej czynności przewidziany został przedział punktów, tj. najmniejsza i największa liczba punktów do uzyskania za wykonanie danej czynności. Przyznanie określonej liczby punktów w ramach przewidzianego przedziału zależy od obiektywnych kryteriów, tj. stopnia wykonania przez danego Uczestnika określonej czynności.

W wyniku rozstrzygnięcia każdej Akcji zostaną wyłonieni:

 • jeden zwycięzca, który zbierze największą liczbę punktów w czasie jej trwania w porównaniu z innymi Uczestnikami, oraz
 • Uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej określoną w danej Akcji ilość punktów za wykonanie którejś z premiowanych czynności (dalej „finaliści”).

Ranking finalistów zostanie ustalony na podstawie liczby zebranych przez nich punktów za wykonanie określonych zadań podczas Akcji.

Zwycięzca każdej Akcji otrzyma nagrodę główną w postaci dodatkowych 100 punktów, które łącznie z punktami zebranymi za wykonanie czynności premiowanych będą mogły być wymienione na nagrody z katalogu nagród. Również finaliści, czyli Uczestnicy, którzy osiągną określoną w danej Akcji minimalną ilość punktów, będą mogli wymienić je na nagrody rzeczowe z katalogu nagród.

W wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia i podsumowania całego Programu, zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który zbierze największą łączną liczbę punktów otrzymanych w ramach Programu. Zwycięzca całego Programu otrzyma nagrodę główną w postaci dodatkowych 500 punktów. Punkty, otrzymane jako nagroda główna wraz z punktami zebranymi za premiowane czynności, podlegają wymianie na nagrodę z katalogu nagród.

Laureatami konkursu będą zatem nie wszyscy jego Uczestnicy, lecz jedynie grono Uczestników, które uzyska określoną dla danej Akcji minimalną ilość punktów, tj. finaliści i jeden zwycięzca Akcji.

Powyższe zasady Programu przewidują zatem ograniczenie liczby zwycięzców (nagrody nie będą przekazane wszystkim Uczestnikom). Nagrody w konkursie otrzymują zwycięzcy konkursu, którzy osiągną największą liczbę punktów w trakcie trwania konkursu (w poszczególnej Akcji i w ramach całego Programu) oraz Uczestnicy, którzy zgromadzą liczbę punktów przekraczającą określone w regulaminie progi. Nagród nie otrzymają pozostali Uczestnicy, którzy zdobędą zbyt mało punktów.

Spółka wyznaczy osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród.

Programy nie będą emitowane w środkach masowego przekazu. Dla Uczestników Programu zostanie uruchomiona dedykowana strona internetowa, która umożliwia obsługę Programu, np. sprawdzenie stanu punktów wygranych przez Uczestników lub zamianę punktów na poszczególne nagrody.

Spółka nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu.

W katalogu zawarte są zarówno nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 760 zł.

Dla Uczestników Programów nie są przewidziane pytania konkursowe.

Za przygotowanie i realizację Programu, Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie od swego Klienta. W ramach tego wynagrodzenia Spółka będzie zobowiązana do kompleksowego zorganizowania Programu, stworzenia regulaminu, nabycia nagród, przygotowania strony internetowej z aplikacją do rozliczania wyników Programu, dystrybucji nagród Uczestnikom, dokonania rozliczeń podatkowych w związku z wydanymi nagrodami, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zasady planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako konkursu, w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy nagrody wydawane, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (tj. osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej) powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy nagrody wydawane, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, Uczestnikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczej (tj. osobom, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej prowadzą punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej) powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy w związku z wydaniem nagród w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego Programu, Wnioskodawca winien sporządzić deklarację PIT-8A i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody, złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, czy też winien sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca zamieszkania takich osób...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 3 oraz część pytania Nr 4 odnoszącą się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie określonym pytaniem Nr 1 i Nr 2 oraz częścią pytania Nr 4, dotyczącą osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wydana zostanie odrębna interpretacja.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, dotyczącym zagadnienia wskazanego w pytaniu Nr 3, jeśli w konkursie lub sprzedaży premiowej wydaje się nagrody osobom fizycznym, to podlegają one opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, pobieranej i wpłacanej przez wydającego nagrody i to niezależnie od tego, czy są one wydawane konsumentom, czy też przedsiębiorcom. Takie stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2015 r. (sygn. ...).

Analogiczne zapatrywania zostały wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2006 r., sygn. akt ... (publ. LEX nr 261965), dotyczącym nagród związanych ze sprzedażą premiową, gdzie stwierdzono, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF ma zastosowanie do wszystkich nagród, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i niemających takiego związku. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego „wygrane w konkursach” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą.

Ponadto w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2006 r. (....), przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających, jak i niemających związku z wykonywaną działalnością. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego nazwy „nagrody związane ze sprzedażą premiową” wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć z zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt ustawy o PDOF nagrody związane ze sprzedażą premiową, otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uczyniłby to wyraźnie, tak jak to zrobił w mającym taki sam charakter art. 30 ust. 1 pkt 1 (obowiązującym w 2000 r.), odnoszącym się do odsetek od pożyczek.

Analogiczne stanowisko prezentuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt ...., w którym stwierdzono, że w przypadku uznania powyższego przedsięwzięcia za konkurs, w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, na stronie ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% od wartości całej nagrody, w przypadku gdy nagroda jest przyznawana zarówno pracownikowi Partnera, zatrudnionego u tego Partnera na podstawie umowy o pracę, jak i osobie, która wykonuje na rzecz Partnera czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy cywilnoprawnej.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF nie zawiera też żadnych ograniczeń podmiotowych, które uniemożliwiałyby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców, stanowiących nagrody i wygrane w konkursach (por. wyrok WSA w Warszawie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt .....; dostępny na stronie: http:// orzeczenia.nsa.gov.pl).

Również w wyroku WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt ....., stwierdzono, że jako organizator konkursów dla sprzedawców, będzie zobowiązany pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, bez względu na status zwycięzcy (pracownik kontrahenta, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

Z powyższym orzecznictwem należy się w pełni zgodzić. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie przewiduje bowiem oddzielnego trybu rozliczenia podatku od wygranych w konkursach od statusu uczestnika, w szczególności nie przesądza, że odrębnemu opodatkowaniu podlegają nagrody otrzymane z tytułu zwycięstwa w konkursie związanym z prowadzoną przez uczestników działalnością gospodarczą. Gdyby ustawodawca z zakresu tego przepisu chciał wyłączyć nagrody i wygrane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści ustawy o PDOF. Zdaniem Spółki brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej. Należy więc przyjąć, że nagrody w opisanym powyżej konkursie powinny zostać opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, Spółka jako dokonująca wypłaty lub stawiająca do dyspozycji podatnika wygrane w konkursie powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wydawanych nagród i wygranych w konkursach.

W przypadku, gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić płatnika z obowiązku poboru podatku od nagrody wydawanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zawarłby stosowne uregulowanie w ustawie o PDOF, np. rozwiązanie przewidziane w art. 41 ust. 2 tej ustawy.

W odniesieniu do nagród w konkursach nie przewidziano jednak żadnego odstępstwa od obciążającego organizatora (w tym przypadku - Spółkę) jako płatnika obowiązku naliczenia, pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Zaprezentowane stanowisko znajduje także poparcie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów m.in w interpretacji z dnia 25 października 2011 r. (...).

Reasumując, w ocenie Spółki nagrody wydawane w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego programu, także Uczestnikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (tj. osobom, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej prowadzą punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej), powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii objętej pytaniem Nr 4, w związku z wydaniem nagród, w ramach planowanego przez Wnioskodawcę Programu promocyjno-lojalnościowego oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach tego programu, Wnioskodawca winien sporządzić deklarację PIT-8A i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody, złożyć do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego oraz sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją osobom otrzymującym nagrody oraz do urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca zamieszkania takich osób.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF, od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Obowiązki płatnika w tym zakresie reguluje art. 41 ust. 4 ww. ustawy. W myśl tego przepisu, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Płatnikami, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, nie są pieniądze, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia.

Jak stanowi przepis art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych nałożony został wyłącznie na podmiot organizujący konkurs i przekazujący wygrane zwycięzcom konkursów.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Stosownie do przepisu art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Wobec powyższego przekazując nagrodę zwycięzcom Programu Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej i przekazania tego podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Natomiast w terminie do końca stycznia kolejnego roku będzie zobowiązany przesłać do własnego urzędu skarbowego roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Mając na względzie opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że w związku z przekazywaniem wygranych (nagród) zwycięzcom konkursu, ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika. Dlatego też, przekazując zwycięzcy konkursu nagrodę, ma obowiązek, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej i przekazać go na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF, składając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8A), a nie przekazać informację PIT-8C Stanowisko powyższe potwierdza przykładowo postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowy w Legnicy z dnia 12 lutego 2007 r., Nr ....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca, jako źródła przychodów, wskazał:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9).

Przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu „w szczególności” wskazuje, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, a wymienione w nim są jedynie najbardziej typowe przychody z tego źródła. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie również każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne. Do przychodów tych należy zaliczyć także wartość nagród, a także środki finansowe otrzymane z tytułu uczestnictwa w konkursie.

Przy czym w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Należy tu jednocześnie mieć na uwadze, że każde źródło przychodów, wskazane w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma przypisane zasady opodatkowania. Zatem zasady opodatkowania przychodów z jednego źródła nie mogą być stosowane do opodatkowania przychodów z innego źródła.

Z przedstawionego opisu wynika, że Wnioskodawca - Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swoich klientów usługi o charakterze promocyjno-marketingowym, tj. w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów klientów wśród konsumentów i kontrahentów. Produkty klientów Spółki na terenie Polski są dystrybuowane przez hurtownie oraz punkty sprzedaży detalicznej.

Jednym z takich działań jest realizacja programów promocyjno-lojalnościowych, w tym organizacja przedsięwzięć w postaci konkursów. Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w sprzedaż towarów klientów Spółki, tj. ekspedientów (osób zatrudnionych przez sklepy na podstawie stosunku pracy lub osób zaangażowanych przez sklepy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych) oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.

Zasady funkcjonowania Programu zostały ustalone w Regulaminie Konkursu, który określa m.in. kryteria wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, osoby odpowiedzialne za przebieg i rozliczenie Programu, nazwę, organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Program składa się z określonej ilości Akcji, w których uczestnicy współzawodniczą ze sobą w zakresie zbierania jak największej liczby punktów przyznawanych za wykonanie premiowanych czynności. Przyznanie określonej liczby punktów w ramach przewidzianego przedziału zależy od obiektywnych kryteriów, tj. stopnia wykonania przez danego uczestnika określonej czynności.

Ranking finalistów zostanie ustalony na podstawie liczby zebranych przez nich punktów za wykonanie określonych zadań podczas Akcji. W wyniku rozstrzygnięcia każdej Akcji zostaną wyłonieni jeden zwycięzca, który zbierze największą liczbę punktów w czasie jej trwania w porównaniu z innymi uczestnikami, oraz uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej określoną w danej Akcji ilość punktów za wykonanie którejś z premiowanych czynności. W wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia i podsumowania całego Programu, zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który zbierze największą łączną liczbę punktów otrzymanych w ramach Programu.

Zwycięzca każdej Akcji, uczestnicy, którzy osiągną określoną w danej Akcji minimalną ilość punktów oraz zwycięzca, który zbierze największą łączną liczbę punktów otrzymanych w ramach Programu otrzymają nagrodę w postaci punktów, które będą wymienione na nagrody z katalogu nagród. Przy czym w katalogu zawarte będą zarówno nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 760 zł. Uczestnicy, którzy zdobędą zbyt mało punktów nie otrzymają nagród. Laureatami konkursu będą zatem nie wszyscy jego uczestnicy. Spółka wyznaczy osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród.

Spółka nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. Programy nie będą emitowane w środkach masowego przekazu. Dla uczestników Programu zostanie uruchomiona dedykowana strona internetowa, która umożliwia obsługę Programu, np. sprawdzenie stanu punktów wygranych przez uczestników lub zamianę punktów na poszczególne nagrody.

Za przygotowanie i realizację Programu, Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie od swego klienta. W ramach tego wynagrodzenia Spółka będzie zobowiązana do kompleksowego zorganizowania Programu, stworzenia Regulaminu, nabycia nagród, przygotowania strony internetowej z aplikacją do rozliczania wyników Programu, dystrybucji nagród uczestnikom, dokonania rozliczeń podatkowych w związku z wydanymi nagrodami, itp.

Zauważyć należy, że w zorganizowanym przez Spółkę przedsięwzięciu wystąpią elementy niezbędne dla uznania ww. Programów za konkurs, tj. regulamin, nagrody, osoby odpowiedzialne za przebieg i rozliczenie Programu. Powyższe pozwala przyjąć, że w opisanej sytuacji, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, będziemy mieć do czynienia z wygraną w konkursie.

Należy tu mieć na uwadze, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda, to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników, spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy wygraną w konkursie uzyska osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to uzyskana nagroda winna zostać zaliczona do przychodów ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowana, według zasad właściwych dla tego źródła przychodów. Zauważyć bowiem należy, że osoba prowadząca działalność gospodarcza nagrodę otrzyma za czynności, które podejmie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem tych czynności będzie nie tylko uzyskanie nagrody, ale również zwiększenie przychodu z tego źródła przychodów. Nagroda mieć zatem będzie związek z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Skoro wygraną w konkursie, tj. nagrodę z katalogu nagród, osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to stanowić będzie ona przychód z tego źródła przychodów, podlegający opodatkowaniu, zgodnie z przyjętą przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej metodą opodatkowania, a nie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto podkreślić należy, że przywołane przez Wnioskodawcę wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacja indywidualna, wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Powołane wyroki oraz interpretacja indywidualna, z uwagi na ich indywidualny charakter, nie są wiążące dla tutejszego Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie. Nie może więc pominąć, że nagroda, co nie budzi wątpliwości, otrzymana zostanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższe pozwala zakwalifikować nagrodę do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W odpowiedzi na prośbę Wnioskodawcy, dołączoną do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącą nadania możliwie szybkiego biegu ww. wnioskowi, gdyż rozpoczęcie konkursu zaplanowano na dzień rozpoczęcia roku szkolnego, tj. od września 2015 r., tut. Organ informuje, że wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej załatwiane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Wniosek Zainteresowanego został rozpatrzony w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ...., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.