IPTPB1/415-325/12-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wręczanymi nagrodami dla uczestników konkursów z zakresu bhp w rolnictwie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wręczanymi nagrodami dla uczestników konkursów z zakresu bhp w rolnictwie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca i podlegle Placówki Terenowe zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) prowadzą działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, obejmującą w szczególności:

  • prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla ubezpieczonych w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowanie w razie wypadków przy pracy rolnej,
  • upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, a także znajomości zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

Realizując wyżej wymienione zadania prowadzone są szkolenia, pogadanki połączone z konkursami wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla:

  • rolników podczas ich szkoleń,
  • rolników biorących udział w konkursie,
  • rolników uczestniczących w masowych imprezach (targach rolników, dożynkach itp.),
  • uczniów szkół średnich rolniczych, a także dzieci z wiejskich i gminnych szkół podstawowych i gimnazjów (konkursy rysunkowe, konkursy wiedzy).

Uczestnicy i laureaci konkursów otrzymują nagrody rzeczowe nieprzekraczające wartości 760,00 zł, dzieci w szkołach i gimnazjach otrzymują nagrody o wartości kilku, kilkunastu złotych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie są nagrodami wygranymi w konkursach z dziedziny nauki i są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organizowane przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe szkolenia i konkursy obejmują pewną uporządkowaną wiedzę z zakresu określonego zagadnienia, tj. bhp w gospodarstwie rolnym i zagrożenia wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Są to zatem konkursy z dziedziny nauki. Wartość wygranych w tych konkursach nie przekracza 760,00 zł, a więc jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła, za które uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody,

W świetle art. 30 ust. 3 tej ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z treści powołanego powyżej przepisu, jednoznacznie wynika, iż ze zwolnienia korzystają wygrane w tych konkursach, które ogłaszane są w środkach masowego przekazu, tj. prasie, radiu, telewizji, albo też w takich konkursach, które nie są wprawdzie organizowane przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z określonych w tym przepisie dziedzin, a mianowicie muszą to być konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji „konkursu”. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego, konkurs to: „przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa gry lub konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Natomiast zgodnie z ogólną definicją zawartą w „Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego”, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp.

Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku współczesnego języka polskiego”, Wydawnictwo Wilga, Warszawa, wydanie drugie 2000 r. – „nauka” to ogół usystematyzowanej wiedzy ludzkiej, zespół poglądów, wiadomości dotyczących określonej dziedziny wiedzy. Według tego samego Słownika – „wiedza” to ogół wiadomości, umiejętności w jakiejś dziedzinie zdobytych dzięki uczeniu się, doświadczeniu życiowemu, itp.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca przeprowadza szkolenia, pogadanki połączone z konkursami wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Uczestnicy i laureaci konkursów będą otrzymywać nagrody rzeczowe nie przekraczające wartości 760,00 zł, dzieci w szkołach i gimnazjach będą otrzymywać nagrody o wartości kilku, kilkunastu złotych.

Uwzględniając powyższe można przyjąć, iż zdobyta wiedza na temat zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie, sposobu postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej, a także znajomości zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym jest wycinkiem dziedziny nauki.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne, stwierdzić należy, iż wartość jednostkowych nagród zdobytych w organizowanych przez Wnioskodawcę konkursach, do kwoty 760 zł korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik nie będzie miał obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody i sporządzania deklaracji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.