IPPP1/4512-32/15-4/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. opodatkowania wydawanych nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid), nagród głównych w postaci voucherów oraz pobieranej kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród.
IPPP1/4512-32/15-4/BSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. kaucje
 3. konkursy
 4. nagroda pieniężna
 5. nagrody
 6. nagrody w konkursach
 7. przekazanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 marca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydawanych nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid), nagród głównych w postaci voucherów oraz pobieranej kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydawanych nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid), nagród głównych w postaci voucherów oraz pobieranej kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. („Spółka”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza świadczyć usługi polegające na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów. Usługi te będą świadczone na podstawie umów zawieranych z organizatorami konkursów. Na podstawie zawartej umowy ze Spółką, organizator konkursu będzie powierzać Spółce, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie, wykonywanie różnego rodzaju czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu polegających m.in. na: przygotowaniu zasad i regulaminu konkursu, bieżącej obsłudze i zarządzaniu konkursem, w tym utrzymywaniu infrastruktury informatycznej związanej z obsługą konkursu (strona www) oraz wydawaniu nagród uczestnikom konkursu.

Celem konkursów będzie promowanie działalności danego organizatora konkursu oraz jego produktów lub usług. Konkursy nie będą spełniać warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Konkursy będą polegać na zebraniu jak największej liczby punktów przez uczestników konkursu, które to punkty będą przyznawane w zamian za dokonywanie zakupów produktów lub usług organizatora konkursu. W każdej edycji konkursu zostaną wyłonione osoby, które zebrały największą liczbę punktów i w związku z tym otrzymają nagrody główne. Nagrodami głównymi będą vouchery uprawniające do zakupu towarów od innych podmiotów lub skorzystaniu z określonych usług oferowanych przez inne podmioty wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej (kwota pieniężna stanowiąca element nagrody głównej nie będzie wydawana uczestnikowi konkursu, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach).

Ponadto, w ramach konkursu, uczestnicy konkursu będą uprawnieni do wymiany uzyskanych punktów na nagrody dodatkowe. Nagrodami dodatkowymi będą nagrody pieniężne wydawane w formie przelewów na karty prepaid (karty przedpłacone), które to karty będą uprawniać do zapłaty nimi za różnego rodzaju towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, a także do wypłaty gotówki w bankomatach. Od wydawanych nagród głównych oraz nagród dodatkowych będzie pobierany od uczestników konkursu zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach.

Tak jak zostało to wskazane powyżej, w ramach umowy zawartej z organizatorem konkursu, jednym z obowiązków Spółki będzie wydawanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych uczestnikom konkursu. W celu pokrycia kosztów nagród, niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od organizatora konkursu z tytułu świadczenia usług związanych z obsługą konkursu, Spółka ustanowi odrębny, nieoprocentowany rachunek bankowy, na który organizator konkursu wpłaci kaucję pieniężną przeznaczoną wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (tj. nagród głównych oraz nagród dodatkowych). Środki pieniężne na poczet kaucji będą wpłacane przez organizatora konkursu w uzgodnionej ze Spółką wysokości, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Spółka mogła sfinansować i wydać nagrody uczestnikom konkursu. Organizator konkursu będzie dokonywać cyklicznego uzupełniania środków pieniężnych na poczet kaucji tak, aby możliwe było wydawanie kolejnych nagród przez Spółkę. Po zakończeniu konkursu i wydaniu wszystkich nagród Spółka będzie zobowiązana do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że wydawanie przez Spółkę uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid) oraz nagród głównych w postaci voucherów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że pobieranie przez Spółkę od organizatora konkursu kaucji pieniężnej na zabezpieczenie sfinansowania nagród nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W ocenie Spółki wydawanie przez Spółkę uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid) oraz nagród głównych w postaci voucherów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają opisane w tym przepisie czynności, w tym odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług.

Art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT, w opisanych w Ustawie o VAT sytuacjach, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, w myśl art. 8 ust 1 Ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, pod pojęciem „towarów” rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

W ocenie Spółki, Spółka wydając nagrody pieniężne w postaci przelewu odpowiednich kwot nagród na karty prepaid nie dokonuje dostawy towarów w rozumieniu Ustawy o VAT, bowiem pieniądze jako środek płatniczy nie są towarem w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

Wydanie nagrody pieniężnej nie może być także uznane za świadczenie usług w rozumieniu Ustawy o VAT. W wyniku bowiem przekazania uczestnikowi konkursu nagrody pieniężnej dochodzi wyłącznie do wydania środków pieniężnych, uczestnicy konkursu nie są zobowiązani do wykonania w zamian jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Spółki czy organizatora konkursu.

Przedstawiony pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-1075/12-2/DG).

W ocenie Spółki, wydawanie nagród w postaci voucherów uprawniających do zakupu określonych towarów od innych podmiotów lub skorzystaniu z określonych usług oferowanych przez inne podmioty również nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Voucher stanowi bowiem znak legitymacyjny uprawniający posiadacza takiego znaku do jego wymiany na wybrany przez niego towar lub usługę, innymi słowy, znaki legitymacyjne zastępują środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary lub usługi. Taki znak legitymacyjny nie stanowi towaru w rozumieniu Ustawy o VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegać dopiero czynność zakupu towaru tub usługi na podstawie otrzymanego vouchera. Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wydawania znaku legitymacyjnego prowadziłoby do podwójnego opodatkowania podatkiem VAT tego samego produktu (po raz pierwszy przy przekazaniu znaku legitymacyjnego, a następnie - po raz drugi - przy sprzedaży towaru lub usługi przy użyciu tego znaku legitymacyjnego).

Ad. 2.

W ocenie Spółki pobieranie przez Spółkę od organizatora konkursu kaucji pieniężnej w celu zabezpieczenia sfinansowania nagród nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem (zgodnie z przepisami Ustawy o VAT przywołanymi w Ad. 1 powyżej).

Zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym wpłacana przez organizatora konkursu kaucja stanowi gwarancję dotrzymania przez organizatora konkursu zobowiązania do pokrycia kosztów nagród wydawanych przez Spółkę w konkursie. Spółka może zaspokoić się z kaucji wyłącznie poprzez sfinansowanie nagród oferowanych uczestnikom konkursu (stąd też kaucja będzie przetrzymywana na odrębnym rachunku Spółki), a po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia kaucji i do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród.

Mając powyższe na uwadze, pobierana przez Spółkę kaucja będzie mieć charakter zabezpieczający (gwarancyjny) i nie będzie stanowić wynagrodzenia za dostawę przez Spółkę jakichkolwiek towarów ani wynagrodzenia za świadczenie przez Spółkę jakiejkolwiek usługi. Wpłata przez organizatora konkursu kaucji będzie niezależna od zapłaty przez niego wynagrodzenia na rzecz Spółki za świadczenie przez Spółkę wszelkich czynności związanych z obsługą konkursu, w tym za wydawanie nagród.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydawanych nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid), nagród głównych w postaci voucherów oraz pobieranej kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród (pytania oznaczone we wniosku nr 2-3) natomiast w części wniosku dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.