IPPB5/4510-191/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

1. Czy nagrody, które w przyszłości będą wypłacane przez Wnioskodawcę, będącym konsumentami laureatom konkursu, zorganizowanego przez niego na Portalu będą mogły zostać zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy w związku z faktem, iż nagrody w konkursie, które mają zostać wypłacone laureatom trudno będzie jednoznacznie powiązać z konkretnymi przychodami, koszty które zostaną poniesione na wypłacenie tych nagród należy zakwalifikować jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji będą podlegać potrąceniu w dacie ich poniesienia zgodnie z regulacją tego przepisu?
IPPB5/4510-191/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. koszty pośrednie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nagrody
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie :

 • możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków związanych z wypłatą nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe,
 • kwalifikacji podatkowej ponoszonych przez Spółkę wydatków związanych z wypłatą nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Wnioskodawcę i momentu ich poniesienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków związanych z wypłatą nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Wnioskodawcę,
 • kwalifikacji podatkowej ponoszonych przez Spółkę wydatków związanych z wypłatą nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Wnioskodawcę i momentu ich poniesienia.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie portalu internetowego dostępnego pod adresem X (zwany dalej „Portalem” lub „Serwisem”), którego Wnioskodawca jest właścicielem. Celem działania Portalu jest zbieranie, przetwarzanie oraz porównywanie ofert dostawców usług telekomunikacyjnych. Systemy informatyczne zastosowane na Portalu pozwalają jego użytkownikom na kompleksowe porównanie ofert usług telekomunikacyjnych różnych dostawców, dostępnych w miejscu zamieszkania danego użytkownika pod względem wszystkich istotnych cech tych usług oraz ich ceny. Głównymi źródłami przychodu Wnioskodawcy są przychody z tytułu wynagrodzenia jakie operatorzy – dostawcy usług telekomunikacyjnych uiszczają na rzecz Wnioskodawcy w zamian za przekazane za pośrednictwem Serwisu zamówienia składane na ich usługi przez użytkowników Serwisu oraz opłat okresowych uiszczanych przez tych dostawców usług telekomunikacyjnych za aktualizowanie ich ofert zamieszczanych na łamach Serwisu w czasie rzeczywistym oraz innych, drobnych usług pobocznych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz współpracujących z nim operatorów, zależnych od pakietu usług wybranych przez danego operatora przy podpisywaniu umowy z Wnioskodawcą. Zaznaczyć przy tym należy, że usługi te nie wpływają na rzetelność działania Portalu jako porównywarki ofert i nie tworzą zniekształconego obrazu oferty żadnego operatora.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że atrakcyjność Wnioskodawcy jako kontrahenta operatorów telekomunikacyjnych oraz możliwość składania przez konsumentów zamówień na usługi telekomunikacyjne poprzez narzędzia zamieszczone w Serwisie i w konsekwencji wysokość przychodów Wnioskodawcy pozostaje w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z ilością użytkowników Portalu. W celu zachęcenia potencjalnych użytkowników do korzystania z Serwisu i tym samym zwiększenia potencjalnych przychodów, Wnioskodawca zorganizował konkurs zatytułowany „A.”, polegający na tym, że co setna osoba, która zamówi usługę za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Portalu, uzyska od Wnioskodawcy zwrot kosztów zamówionej usługi przez okres do dwóch lat. Istotne warunki uczestnictwa w konkursie, zgodnie z jego regulaminem, są następujące:

 1. w konkursie mają prawo wziąć udział jedynie konsumenci - to jest osoby fizyczne dokonujące zamówienia niezwiązanego z ich, działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. aby użytkownik mógł otrzymać zwrot kosztów zakupionej za pośrednictwem serwisu usługi, będzie musiał wykazać przed Wnioskodawcą, że terminowo opłaca zamówione za pośrednictwem Serwisu usługi, na przykład przedstawiając rachunek oraz odpowiadające mu potwierdzenie dokonania przelewu, lub w inny dostateczny sposób.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, Wnioskodawca będzie wypłacał nagrody użytkownikom ratalnie, to jest, co miesiąc na podstawie, każdorazowo zapłaconego przez danego użytkownika rachunku za usługi telekomunikacyjne zamówione za pośrednictwem Portalu. Wypłata tych nagród będzie wydatkiem, który Wnioskodawca zamierza ponieść w konkretnym celu - to jest w celu zwiększenia bazy użytkowników poprzez zachęcenie dodatkowych internautów do skorzystania z Serwisu i złożenia za jego pośrednictwem zamówienia na usługi telekomunikacyjne. Ze względu na wskazane powyżej główne źródła przychodów Wnioskodawcy, jest to działanie bezsprzecznie mające na celu osiągnięcie zwiększonych przychodów oraz obiektywnie patrząc - racjonalne i mające wysoki potencjał skutecznego osiągnięcia tego celu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nagrody, które w przyszłości będą wypłacane przez Wnioskodawcę, będącym konsumentami laureatom konkursu, zorganizowanego przez niego na Portalu będą mogły zostać zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w związku z faktem, iż nagrody w konkursie, które mają zostać wypłacone laureatom trudno będzie jednoznacznie powiązać z konkretnymi przychodami, koszty które zostaną poniesione na wypłacenie tych nagród należy zakwalifikować jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji będą podlegać potrąceniu w dacie ich poniesienia zgodnie z regulacją tego przepisu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy na pytanie nr 1, przedstawione powyżej odpowiedzieć należy twierdząco. Jest tak dlatego, że nagrody wypłacone przez Wnioskodawcę będą spełniać przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opisane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.” Bez wątpienia należy stwierdzić, że ze względu na podstawowe źródła przychodu Wnioskodawcy, to jest:

 1. przychody z tytułu wynagrodzenia jakie operatorzy - dostawcy usług telekomunikacyjnych uiszczają na rzecz Wnioskodawcy w zamian za przekazane za pośrednictwem Serwisu zamówienia składane na ich usługi przez użytkowników Serwisu oraz;
 2. opłat okresowych uiszczanych przez tych dostawców usług telekomunikacyjnych za aktualizowanie ich ofert zamieszczanych na łamach Serwisu w czasie rzeczywistym oraz innych, drobnych usług pobocznych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz współpracujących z nim operatorów, zależnych od pakietu usług wybranych przez danego operatora przy podpisywaniu umowy z Wnioskodawcą;
  - wydatki na nagrody w konkursie, które mogą przyczynić się do zwiększenia bazy użytkowników Portalu prowadzonego przez Wnioskodawcę i spowodować wzrost ilości zamówień składanych przez tych użytkowników za pośrednictwem tego Portalu, są racjonalnymi wydatkami, które mogą zwiększyć przychody osiągane przez Wnioskodawcę. Są to zatem wydatki „poniesione w celu osiągnięcia przychodów”. Spełniona jest tym samym pierwsza przesłanka zaliczenia przedmiotowych wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Natomiast analiza listy wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, by tego rodzaju wydatek miał być wyłączony z kategorii podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Tym samym stwierdzić należy, że obydwie przesłanki zaliczenia przedmiotowych wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu są spełnione.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy na pytanie numer 2 przedstawione powyżej należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Jest tak dlatego, że wydatków poniesionych na wypłacenie konkretnych nagród w konkursie nie będzie można realnie powiązać z osiągnięciem konkretnych przychodów. Niepodobna bowiem stwierdzić w przekonujący i obiektywny sposób, które zamówienia złożone na usługi operatorów telekomunikacyjnych za pośrednictwem Serwisu zostaną złożone ze względu na szansę wygranej w konkursie oraz w jakim stopniu wydatki poczynione w związku z organizacją tego konkursu (w szczególności wydatki na nagrody) wpłyną na złożenie zamówienia przez konkretnego użytkownika. Konkurs zorganizowany przez Wnioskodawcę oraz nagrody, które będą wypłacane jego laureatom ma na celu zwiększenie ogólnego potencjału przychodowego Wnioskodawcy poprzez zachęcenie większej ilości internautów do aktywnego korzystania z narzędzi w nim zamieszczonych. Jednakże brak instrumentów, które pozwoliłyby w miarodajny sposób skwantyfikować wpływ promocyjnego oddziaływania konkursu na potencjalnych użytkowników Serwisu, prowadzi do wniosku, że koszty poniesione na jego organizację, w szczególności na wypłacane w przyszłości laureatom nagrody, należy zakwalifikować jako pośrednie koszty uzyskania przychodu i w konsekwencji powinny one ulegać potrąceniu w dacie ich poniesienia zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie :
 • możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków związanych z wypłatą nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe,
 • kwalifikacji podatkowej ponoszonych przez Spółkę wydatków związanych z wypłatą nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Wnioskodawcę i momentu ich poniesienia – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.