IPPB4/4511-865/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy nagrody wydawane (wypłacane) przez Wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych dla Pracowników Pośredników lub Partnerów Pośredników stanowią dla tych podatników przychody, w stosunku do których Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?2) Czy z tytułu wydania (wypłaty) nagrody Pracownikowi Pośrednika lub Partnerowi Pośrednika w ramach konkursu Wnioskodawca jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody?
IPPB4/4511-865/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. karty
 2. nagrody
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród w ramach konkursów – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do osób nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród w ramach konkursów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych, większość jego przychodów pochodzi z udzielania pożyczek (kredytów konsumenckich) osobom fizycznym, które to pożyczki nie są związane z działalnością gospodarczą lub zawodową klientów (Wnioskodawca udziela pożyczek tylko konsumentom w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim i w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

Wnioskodawca zawarł szereg umów o pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych z różnymi podmiotami (osobami prawnymi), które w jego imieniu oferują kredyty konsumenckie klientom (dalej: „Pośrednicy”). Za świadczoną usługę Pośrednicy otrzymują prowizje w ustalonej wysokości. W celu świadczenia usługi pośrednictwa Pośrednicy zatrudniają osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (dalej łącznie jako: „Pracownicy Pośredników”). Niekiedy też osoby fizyczne prowadzą własną działalność gospodarczą, w ramach której współpracują z Pośrednikami np. na podstawie umowy agencyjnej (dalej jako: „Partnerzy Pośredników”) i w imieniu Pośredników przeprowadzają transakcje sprzedaży dóbr i usług, oferując klientom m.in. usługi finansowe Wnioskodawcy. Należy przy tym zaznaczyć, że Pośrednicy oferują z reguły klientom wiele rozmaitych towarów i usług, wśród których usługi Wnioskodawcy są tylko jednymi z wielu. Powoduje to, że Pracownicy Pośredników i Partnerzy Pośredników nie zawsze przywiązują wystarczającą uwagę do oferowania usług Wnioskodawcy.

Ponieważ zaś wielkość sprzedaży usług finansowych Wnioskodawcy zależy w dużej mierze od tego czy Pracownicy Pośredników i Partnerzy Pośredników wykazują należyte zainteresowanie aktywnym oferowaniem tych usług, w interesie Wnioskodawcy leży dodatkowe zmotywowanie tych osób. W tym celu Wnioskodawca organizuje cyklicznie konkursy dla Pracowników Pośredników i Partnerów Pośredników (zatem wyłącznie dla osób fizycznych).

W ramach każdego z konkursów Pracownicy Pośrednika lub Partnerzy Pośrednika rywalizują ze sobą (konkurs zazwyczaj dotyczy Pracowników lub Partnerów tylko jednego Pośrednika) w sprzedaży pożyczek Wnioskodawcy. Zwycięzcami konkursu są zawsze osoby fizyczne, które „sprzedały” najwięcej pożyczek w danym okresie (tj. w zależności od dokładnych postanowień regulaminu danego konkursu - albo przyjęły od klientów największą liczbę poprawnie wypełnionych wniosków o pożyczki albo przyjęły największą liczbę „skutecznych” wniosków o pożyczkę - tzn. zakończonych faktycznym przyznaniem pożyczki klientowi). Konkurs może też polegać na rywalizacji Pracowników Pośrednika lub Partnerów Pośrednika nadzorujących innych Pracowników/Partnerów - zwycięzcami będą wówczas ci, których podwładni przyjmą najwięcej wniosków lub najwięcej skutecznych wniosków.

Nagrody przyznane zwycięzcom konkursu z reguły mają charakter pieniężny (aczkolwiek mogą mieć również charakter rzeczowy). Wartość nagrody jest z góry określona w regulaminie konkretnego konkursu i jest uzależniona wyłącznie od tego, które miejsce na liście rankingowej zajął dany uczestnik konkursu. Z reguły nagradzane jest kilka pierwszych osób, które „sprzedały” największą liczbę pożyczek w okresie objętym konkursem.

Oprócz nagród głównych Wnioskodawca funduje „nagrody pocieszenia” tym uczestnikom konkursu, którzy wykazali się większą niż inni uczestnicy aktywnością w konkursie (sprzedali większą niż przeciętna liczbę pożyczek). Nagrody pocieszenia z reguły mają formę bonów upominkowych pozwalających na dokonanie drobnych zakupów w wybranych sklepach.

Wnioskodawcy nie łączy z Pracownikami Pośredników ani z Partnerami Pośredników stosunek pracy ani umowa cywilnoprawna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nagrody wydawane (wypłacane) przez Wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych dla Pracowników Pośredników lub Partnerów Pośredników stanowią dla tych podatników przychody, w stosunku do których Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy z tytułu wydania (wypłaty) nagrody Pracownikowi Pośrednika lub Partnerowi Pośrednika w ramach konkursu Wnioskodawca jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Nagrody wydawane (wypłacane) przez Wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych dla Pracowników Pośredników lub Partnerów Pośredników stanowią dla tych podatników przychody, w stosunku do których Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Z tytułu wydania (wypłaty) nagrody Pracownikowi Pośrednika lub Partnerowi Pośrednika w ramach konkursu Wnioskodawca jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do bardziej ogólnych przepisów regulujących zasady opodatkowania. Toteż w odniesieniu do nagród wydanych w ramach konkursów ma on pierwszeństwo zastosowania w stosunku do innych przepisów, które mogłyby mieć w innym przypadku zastosowanie do takich nagród.

Na podstawie art. 41 ust. 4 updof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Konkursy, które organizuje Wnioskodawca posiadają regulamin, wskazane są kryteria na podstawie, których są wyłaniani zwycięzcy, czyli występują elementy niezbędne do uznania ich za konkurs, a zatem spełnione zostaną warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów, tj. przez kontrahentów Spółki będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Powyższe nie jest uzależnione od tego, czy konkurs jest przeznaczony dla Pracowników Pośredników czy też dla Partnerów Pośredników. Nie ma bowiem znaczenia dla zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 updof fakt, czy uczestnik konkursu prowadzi działalność gospodarczą i czy konkurs jest związany z tą działalnością. Przepis ten nie przewiduje bowiem żadnego wyłączenia w tym zakresie, zatem - jako lex specialis - ma zastosowanie przed ogólnymi zasadami opodatkowania - zarówno dotyczącymi opodatkowania dochodów z „innych źródeł”, jak i opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Takie też stanowisko w podobnych sprawach zajmuje Minister Finansów (por. np. interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z dnia 28 września 2011 r., sygn. IPPB1/415-654/11-2/ES). Potwierdza je również orzecznictwo sądów administracyjnych. Np. w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. II FSK 232/13) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził co następuje:

(...) regulacja z art. 30 ust 1 pkt 2 u.p.d.o.f. stanowi lex specialis w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności. Również w przypadku przedsiębiorców opłacających podatek liniowy z art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f. zawarto zastrzeżenie, że regulacja ta nie dotyczy dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30 u.p.d.o.f. Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). Jednocześnie zauważyć należy, że sprzedaż premiowa związana z działalnością gospodarczą także objęta jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym przewidzianym w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f, jednakże nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiące przychód z tej działalności, wyłączone zostały jedynie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., nie zaś z zakresu zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Dowodzi to, iż ustawodawca dostrzega fakt, że sprzedaż premiowa może dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i stosownie do tego konstruuje opodatkowanie związanych z nią nagród, wprost uwzględniając przy tym związek nagród z działalnością gospodarczą podatnika - zdobywcy nagrody. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego taki sam wniosek dotyczy także nagród i wygranych otrzymanych w konkursach ujętych w tym samym art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. W konsekwencji za uprawniony należy uznać wniosek, że jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniający wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

Wyrok powyższy pozostaje w zgodzie z duchem dotychczasowego orzecznictwa NSA odnoszącego się do art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, z którego wynika zastosowanie tego przepisu niezależnie od tego, czy nagrodzeni (czy to w ramach konkursu czy to w ramach sprzedaży premiowej) prowadzą działalność gospodarczą czy też nie:

artykuł 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i nie mających z nią związku. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego nazwy »nagrody związane ze sprzedażą premiową« wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. ” (wyrok NSA z 4 sierpnia 2006 r., sygn. II FSK 304/05).

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że:
 1. Nagrody wydawane (wypłacane) przez Wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych dla Pracowników Pośredników lub Partnerów Pośredników stanowią dla tych podatników przychody, w stosunku do których Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Z tytułu wydania (wypłaty) nagrody Pracownikowi Pośrednika lub Partnerowi Pośrednika w ramach konkursu Wnioskodawca jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m. in. w:

 • pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że wielkość sprzedaży usług finansowych Wnioskodawcy zależy w dużej mierze od tego czy Pracownicy Pośredników i Partnerzy Pośredników wykazują należyte zainteresowanie aktywnym oferowaniem tych usług, w interesie Wnioskodawcy leży dodatkowe zmotywowanie tych osób. W tym celu Wnioskodawca organizuje cyklicznie konkursy dla Pracowników Pośredników i Partnerów Pośredników W ramach każdego z konkursów Pracownicy Pośrednika lub Partnerzy Pośrednika rywalizują ze sobą (konkurs zazwyczaj dotyczy Pracowników lub Partnerów tylko jednego Pośrednika) w sprzedaży pożyczek Wnioskodawcy. Zwycięzcami konkursu są zawsze osoby fizyczne, które „sprzedały” najwięcej pożyczek w danym okresie (tj. w zależności od dokładnych postanowień regulaminu danego konkursu - albo przyjęły od klientów największą liczbę poprawnie wypełnionych wniosków o pożyczki albo przyjęły największą liczbę „skutecznych” wniosków o pożyczkę - tzn. zakończonych faktycznym przyznaniem pożyczki klientowi). Konkurs może też polegać na rywalizacji Pracowników Pośrednika lub Partnerów Pośrednika nadzorujących innych Pracowników/Partnerów - zwycięzcami będą wówczas ci, których podwładni przyjmą najwięcej wniosków lub najwięcej skutecznych wniosków. Nagrody przyznane zwycięzcom konkursu z reguły mają charakter pieniężny (aczkolwiek mogą mieć również charakter rzeczowy). Wartość nagrody jest z góry określona w regulaminie konkretnego konkursu i jest uzależniona wyłącznie od tego, które miejsce na liście rankingowej zajął dany uczestnik konkursu. Z reguły nagradzane jest kilka pierwszych osób, które „sprzedały” największą liczbę pożyczek w okresie objętym konkursem. Oprócz nagród głównych Wnioskodawca funduje „nagrody pocieszenia” tym uczestnikom konkursu, którzy wykazali się większą niż inni uczestnicy aktywnością w konkursie (sprzedali większą niż przeciętna liczbę pożyczek). Nagrody pocieszenia z reguły mają formę bonów upominkowych pozwalających na dokonanie drobnych zakupów w wybranych sklepach. Wnioskodawcy nie łączy z Pracownikami Pośredników ani z Partnerami Pośredników stosunek pracy ani umowa cywilnoprawna.

W konsekwencji, przyjmując za Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie organizatorem konkursów, stwierdzić należy, że Wnioskodawca pełni funkcję płatnika w odniesieniu do przychodu z tytułu nagród uzyskanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej z tytułu wygranej w konkursie. Przychód ten podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w ocenie tut. organu w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez uczestnika konkursu. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że dotyczy ona tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Fakt, że inne organy upoważnione wydawały odmienne interpretacje na podstawie podobnych czy analogicznie sformułowanych wniosków jest niewątpliwie niepożądany z punktu widzenia zasady zaufania do organów, o której mowa w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, trudno wymagać, aby tutejszy organ, stosując przepisy Ordynacji podatkowej, powielał sposób postępowania innych organów, tym bardziej, gdy uznał okoliczność istnienia przeszkód dla wydania tożsamej interpretacji na podstawie złożonego przez Wnioskodawczynię wniosku. Odmienne zatem rozstrzygnięcia organów podatkowych dokonane nawet w analogicznych zagadnieniach nie mogą stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy Wnioskodawcy, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa. Ministrowi Finansów na podstawie art. 14e Ordynacji podatkowej przysługuje prawo zmiany z urzędu wydanej interpretacji, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.